Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2013/1140
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Horný Hričov

IČO
00321290
Sídlo
Horný Hričov 191, 01342 Horný Hričov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 23.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce obsahoval ustanovenie týkajúce sa počtu poslancov, ktoré nebolo v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2012 bez zákonom stanoveného legislatívneho výroku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere nebol pred jeho uzatvorením schválený obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepreveril pred prijatím návratných zdrojov financovana dodržanie podmienok na ich prijatie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úver na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nebol do konca roka 2012 splatený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňom jej podpisu, čo bolo v rozpore s príslušným ustanovením zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila zmluvy na svojom webovom sídle, čím nepostupovala v súlade s príslušným ustanovením zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na svojom webovom sídle nezverejnila všetky vyhotovené objednávky tovarov, služieb a prác,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uskutočnila platby na základe nepreukázateľných účtovných dokladov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok za uhradenie dodávateľskej faktúry nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok za uhradenie dodávateľskej faktúry nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle ani inou formou zverejnenia správu o zákazke s nízkou hodotou vyššou ako 1 000,- €
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec mala pre odpisovú skupinu 2 určenú osemročnú dobu odpisovania a ročných odpisov 1/8, čo bolo v rozpore s príslušným ustanovením zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrny súpis neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnom súpise nebol uvedený údaj o mieste uloženia majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezverejnila zámer predať pozemok vo svojom vlastníctve najmenej na 15 dní, v ktorom by bol jednoznačne identifikovaný predávaný pozemok a lehota na doručenie cenových ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri priamom odpredaji pozemku neurčila cenu predávaného majetku najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá by bola stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V uzatvorenej zmluve o nájme nebytových priestorov nebol uvedený dátum uzatvorenia zmluvy, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov podľa zákona č. 40/1964 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy o dielo, kúpna zmluva a zmluva o nájme nebytových priestorov neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór neplnil žiadnu z povinností stanovených zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Liptovský Ondrej

IČO
00315532
Sídlo
Liptovský Ondrej 0, 03204 Liptovský Ondrej
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.05.2013 - 29.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v rozpočte na rok 2012 nemala príjmy a výdavky členené podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov obce na správnu podpoložku podľa opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42 z 8.decembra 2004
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne zatriedenie výdavkov obce na správnu podpoložku podľa opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42 z 8.decembra 2004
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle žiadnu vystavenú objednávku v roku 2012 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodávateľské faktúry nespĺňali náležitosti účtovného dokladu, nakoľko neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne zaúčtovala výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, zaslanom všetkým uchádzačom, nebola uvedená identifikácia úspešného uchádzača, podľa zákona č. 25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradením výdavkov zhotoviteľom, ktorí neboli vybraní v súlade so smernicou pre verejné obstarávanie nepreukázala hospodárne použitie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym vynaložením verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nezaradila do svojho účtovníctva pozemky, ktoré vlastnila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neocenila pozemky, ktoré vlastnila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrny súpis neobsahoval údaj o mieste uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriaďuje pri správe majetku obce a podmienky odňatia majetku takýmto organizáciám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri priamom odpredaji verejnej kanalizácie neurčila cenu predávaného majetku najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá by bola stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kúpne zmluvy a zmluva o dielo neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepreveril pred prijatím návratných zdrojov financovania dodržanie podmienok na ich prijatie, čím porušil ustanovenie § 18f ods. 1 písm. i), podľa ktorého plní ďalšie úlohy ustanovené osobiným predpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepreveril pred prijatím návratných zdrojov financovania dodržanie podmienok na ich prijatie, čím neplnil ďalšie úlohy ustanovené osobiným predpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lodno

IČO
00314102
Sídlo
Lodno 228, 02334 Lodno
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.05.2013 - 19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezapísanie dvoch stavebných objektov (domu smútku a vodojemu) na list vlastníctva obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie neodpisovaného hmotného majetku v účtovníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nezaradenie nadobudnutého majetkového podielu k pozemku do účtovníctva obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali, ktoré úkony organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podliehajú schváleniu orgánmi obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie vystavených objednávok a 53 došlých faktúr na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie súhrných štvrťročných správ o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne určenie podmienok neplatnosti miestneho referenda v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k schvaľovaniu organizačného poriadku obecného úradu a poriadku odmeňovania zamestnancov obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne označenie starostu obce ako správny orgán v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k voľbe a odvolávaniu zástupcu starostu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne označenie obecného úradu ako orgánu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne označenie hlavného kontrolóra ako orgán obecného zastupiteľstva v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne vymedzenie kompetencií hlavného kontrolóra obce v štatúte obce - mal viesť centrálnu evidenciu petícií občanov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne určenie podmienok zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v štatúte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nejasné určenie kúpnej ceny v kúpnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neodúčtovanie vyradeného drobného dlhodobého hmotného majetku z účtovnej evidencie ku dňu jeho vyradenia z majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne a neúplné vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neocenenie darovaného majetku na účte 028 a neocenenie nadobudnutého majetkového podielu k pozemku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
formálne vykonanie inventarizácie majektu na účtoch 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok, 031 - Pozemky a 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí, nezistením rozdielov majetku medzi inventprnymi súpismi a hlavnaou knihou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
chýbajúci názov a sídlo účtovnej jednotky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie dňa začatia inventúry a dňa, ku ktorému bola inventúra vykonaná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie miesta uloženia majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
chýbajúci podpis hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie zoznamu skutočného stavu majetku a záväzkov v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
chýbajúce odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uvedenie nesprávneho názvu účtovnej jednotky v inventarizačnom zápise a neuvedenie sídla účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie výsledku vyplývajúceho z porovnania skutočného stavu majetku so stavom účtovným
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie výsledku vyplývajúceho z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neoverenie podpísanej kúpnej zmluvy predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola neobsahovala vyjadrenie v súlade s čím sú pripravované finančné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie vlastných prostriedkov obce nad rámec rozpočtu (úhrada výdavkov bez ich rozpočtého krytia)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uvedenie nesprávnych údajov o zdrojoch financovania ZŠ v súhrnnej správe o hospodárení ZŠ za predchádzajúci rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočná ochrana oprávnených záujmov obce pri vymáhaní daňových pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoručenie výziev na úhradu nedoplatkov na dani z nehnuteľností a nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady doporučene do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie nesprávneho už neúčinného zákona pri vymáhaní daňových pohľadávok - písaní výziev na úhradu daňových povinností v náhradnom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezisťovanie podmienok na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ukladanie dane za zvonenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozpočtovanie finančných prostriedkov na úhradu zazmluvnených kapitálových výdavkov a splátok úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezostavenie a neschválenie programového rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov a príjmov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozpočtovanie finančných prostriedkov obce určených na všeobecne prospešné účely alebo služby na konkrétne akcie, ulohy alebo účely a nezúčtovanie poskytnutej dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočné sledovanie vývoja hospodárenia obce a nevykonanie potrebných zmien rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie vlastných prostriedkov obce nad rámec rozpočtu (úhrada výdavkov bez ich rozpočtého krytia)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie operatívnej evidencie rozpočtových zmien - rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri rozbore výdavkov obce v záverečnom účte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce hodnotenie plnenia programov obce v záverečnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
určenie 30-ročnej doby a odpisov 1/30 pre štvrtú odpisovú skupinu vo vnútornom predpise o odpisovaní majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozpísanie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 ZŠ v termíne do 15 dní od doručenia oznámenia KŠÚ obci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodražanie termínu na predloženie súhrnnej správy o hospodárení ZŠ za predchádzajúci rok do 15.04.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne použitie kódu zdorja pri použití prostriedkov z grantov a darov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neodúčtovanie vyradeného drobného dlhodobého hmotného majetku z účtovnej evidencie ku dňu jeho vyradenia z majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neúčtovanie obrazov ako o umeleckých dielach na účte 032 - Umelecké diela a zbierky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
záúčtovanie nákladov za servisné práce v učebni informatiky do spotreby materiálu (učet 501)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nezúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaplatenie stravného hráčom z poskytnutých prostriedkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyradenie a zlikvidovanie majetku bez rozhodnutia starostky obce a obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Stránske

IČO
00648884
Sídlo
Stránske 0, 01313 Stránske
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 21.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

čerpanie prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
čerpanie prostriedkov ktoré neboli kryté (rozpočtované) rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie nákladov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci starostom obce bez uvedenia predmetného výdavku v rozpočte obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok na jednorazovú sociálnu výpomoc bol odsúhlasený len starostom obce na základe písomnej žiadosti a bez uvedenia predmetného výdavku v rozpočte obce, pričom podmienky poskytnutia, respektíve schválenia takéhoto príspevku neupravovalo žiadne VZN obce, ktoré by starostovi obce umožňovalo schváliť takýto príspevok bez OcZ
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec informovala ZŠ o rozpise normatívnych finančných prostriedkov oznámených KŠÚ ústnou formou, čo nebol zo strany obce preukázateľný spôsob informovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účtovnej jednotky, meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a poznámky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval sídlo účtovnej jednotky a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizácia pokladne obce bola v priebehu roka 2012 vykonaná len raz a to k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nemala na rok 2012 vypracované plány kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výsledky vykonaných kontrol HK obce nepredložila OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nevypracovala správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku boli napísané na základe § 58a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a nie § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Stráža

IČO
00321630
Sídlo
Stráža 0, 01304 Stráža
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 22.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zásady hospodárenia s majetkom obce neurčovali postup prenechávanie majetku obce do užívania, nevymedzovali úkony správcov majektu obce podliehajúce schváleniu orgánmi obce a neurčovali spôsob výkonu práv v obchodných spoločnostiach obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predaj pozemku obce bez rozhodnutia obecného zastupiteľstva o spôsobe predaja majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zámeru predať majetok (pozemok) obce a spôsobu predaja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie vystavených objednávok na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne finančné limity nadlimitných zákaziek v smernici č. 4/2012 o zadávaní zakaziek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vylúčenie obstarávania údržby verejného osvetlenia spod postupov verejného obstarávania, vrátane prieskumu trhu v smernici č. 4/2012 o zadávaní zákaziek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie súhrných štvrťročných správ o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne určenie podmienok neplatnosti miestneho referenda v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k schvaľovaniu organizačného poriadku obecného úradu a poriadku odmeňovania zamestnancov obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k voľbe a odvolávaniu zástupcu starostu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne označenie starostu obce ako správny orgán v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne označenie obecného úradu ako orgánu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne určenie podmienok zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neodúčtovanie predaného pozemku z účtovnej evidencie obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nedodržanie platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku a záväzkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie inventarizačného zápisu z inventarizácie majektu, záväzkov a rozdielu majektu a záväzkov obce k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne a neúplné vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku a záväzkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
formálne vykonanie inventarizácie majektu na účte 031 - Pozemky, nezistením predaja jedného pozemku pred dátumom vykonania inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie sídla účtovnej jednotky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuvedenie miesta uloženia majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
chýbajúce poznámky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevypracovanie inventarizačného zápisu z inventarizácie majektu, záväzkov a rozdielu majektu a záväzkov obce k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov a príjmov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada výdavkov bez ich rozpočtého krytia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie všetkých výdavkov obce vo finančnom výkaze FIN 1-04 k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezdokumentovanie (nespísanie zápisnice) zo zisťovania podmienok na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoručenie výziev na úhradu nedoplatkov na dani z nehnuteľností a nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady doporučene do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výzvy na úhradu nedoplatkov neobsahovali upovedomenie o následkoch neposluchnútia výzvy, poučenie o odovolaní a dlžník mal uhradiť dlžnú sumu do 7 namiesto najmenej 15 dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov a príjmov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozpočtovanie finančných prostriedkov obce určených na všeobecne prospešné účely alebo služby (dotácie základnej škole a šporotvej organizácii pôsobiacim v obci) na konkrétne akcie, ulohy alebo účely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada výdavkov bez ich rozpočtého krytia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatnenie platnej funkčnej klasifikácie pri rozbore čerpania výdavkov v záverečnom účte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie údajov o podnikateľskej činnosti obce a o poskytnutých zárukách obcou v záverečnom účte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce bez rozhodnutia obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne formulované uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neodúčtovanie a nevyradenie predaného pozemku z majetkovej a účtovnej evidencie obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie a evidovanie prenosnej hasičskej striekačky a prívesnej poľnej kuchyne na účte 023 - Dopravné prostriedky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neodúčtovanie a nevyradenie predaného pozemku z majetkovej a účtovnej evidencie obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie a evidovanie prenosnej hasičskej striekačky a prívesnej poľnej kuchyne na účte 023 - Dopravné prostriedky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne účtovanie zásob spôsobom B
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie úveru od nebankového subjektu na účte 461 - Bankové úvery
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Veľká Čierna

IČO
00632724
Sídlo
Veľká Čierna 75, 01501 Veľká Čierna
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 15.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec vo výdavkových finančných operáciách neuplatnila platnú rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vo výdavkových finančných operáciách neuplatnila platnú rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neupatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri výdavkových finančných operáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na rok 2012 vypracovaný programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K schváleniu poslednej zmeny rozpočtu došlo až dňa 31.01.2013, teda v nasledujúcom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri výpočte odvodu do rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia vylúčila schodok finančných operácií, čím znížila základ pre povinný minimálne 10 % odvod do rezervného fondu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie nákladov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
uskutočnenie úhrady na základe nepreukázateľného účtovného dokladu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
uskutočnenie úhrady na základe nepreukázateľného účtovného dokladu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec vlastnila pozemky, ktoré nemala ocenené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vlastnila pozemky, ktoré nemala zaradené do svojej účtovnej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účtovnej jednotky, miesto uloženia a poznámky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
invetarizačný rozdiel nebol zaúčtovaný do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vypracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým pred jeho prerokovaním v OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2012 bol OcZ predložený len raz
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór obce nevypracoval z výsledkov kontrol správu, resp. záznam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť