Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2022/1033
Názov:
Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
Účel kontrolnej akcie:
preveriť účinnosť nastavenia systému programového rozpočtovania a jeho súlad s metodickým pokynom na
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - I. polrok 2022 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.03.2022 - 27.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Fungujúci systém programového rozpočtovania predstavuje nástroj sledovania plnenia zámerov a cieľov. Obmedzenej funkčnosti systému programového rozpočtovania si je vedomá Vláda SR aj MF SR a preto je sfunkčnenie programového rozpočtovania uvedené ako v PVV, tak v POO. Na nefungujúce programové rozpočtovanie tiež viackrát upozornil NKÚ SR vo svojich predchádzajúcich kontrolách a stanoviskách k návrhu ŠR/RVS a návrhu ŠZÚ. Na účely sfunkčnenia programového rozpočtovania publikoval ÚHP v roku 2020 návrh reformy programového rozpočtovania a v rokoch 2020 a 2021 fungovala na MF SR tiež neformálna pracovná skupina. Kontrolou bolo zistené, že jednotlivé body reformy sa plnia čiastočne a pracovná skupina nedosahovala želané výsledky potrebné na sfunkčnenie programového rozpočtovania v zmysle strategických dokumentov, či uznesenia výboru NR SR pre financie a rozpočet. Jednou z príčin bolo neformálne postavenie pracovnej skupiny. Bez formálneho postavenia, mandátu na sfunkčnenie programového rozpočtovania nemohla pracovná skupina predstaviť konsenzuálny návrh zámerov a cieľov jeho sfunkčnenia, vrátane zodpovedností a termínov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Súčasťou fungujúceho systému programového rozpočtovania ako nástroja na sledovanie plnenia zámerov a cieľov je aj systematické reportovanie plnenia verejných politík a prevzatie zodpovednosti (zúčtovateľnosť). Počas kontroly bolo zistené, že súčasný stav programového rozpočtovania má množstvo príčin ako je (1) Chýbajúce strategické riadenie a gestorstvo, (2) Slabá kultúra výkonnostného riadenia, (3) Nepochopenie programového rozpočtovania, (4) Nezahrnutá zúčtovateľnosť, (5) Zavedené za iných okolností, (6) Chýbajúci systémový nadhľad MF SR. Všetky uvedené príčiny spôsobili stagnáciu a nedostatočné využívanie prínosov programového rozpočtovania, ktoré je aktuálne trpenou a málo využívanou súčasťou rozpočtovania a nie zamýšľaným nástrojom výkonnostného riadenia verejných politík a financií.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Jedným z kritérií podľa osvedčených postupov pri rozpočtovaní založenom na výsledkoch, publikovaných OECD v roku 2019 a hodnotených v rámci kontroly, bolo aj to, že údaje o výkonnosti sa riadia a spravujú ako strategické aktívum s cieľom zabezpečiť, aby boli údaje zistiteľné, prepojiteľné, štandardizované a včas dostupné. Kontrolou bolo zistené, že skutočný stav údajov vkladaných do RISu, zverejňovaných na stránke otvorených údajov MF SR rozpocet.sk a informácie uvedené v MSPŠ nezodpovedajú uvedenému kritériu, údaje sú nekonzistentné. Príčinou je na jednej strane odlišný prístup a chápanie programového rozpočtovania na jednotlivých kapitolách a na druhej strane nevenovanie náležitej starostlivosti o riadenie kvality a dodržiavanie metodiky programového rozpočtovania zo strany kapitol. Informácie vykazované v rámci programového rozpočtovania, monitoringu plnenia verejných politík vo vecnej pôsobnosti rozpočtových kapitol tak majú obmedzenú vypovedaciu hodnotu a minimálnu pridanú hodnotu pre vnútorné aj vonkajšie zainteresované skupiny.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - I. polrok 2022 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že MSPŠ za roky 2014 až 2020 neboli vypracované v RISe, nepostupovalo MPSVR SR pri vypracovávaní MSPŠ v súlade s Čl. 8 ods. 6 metodického pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42, podľa ktorého správca kapitoly vypracováva v RISe ročnú monitorovaciu správu, a to najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MPSVR SR neprispôsobilo svoju programovú štruktúru mimoriadnym okolnostiam tým, že výdavky spojené so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli vykazované v rámci existujúcej programovej štruktúry, čím sa znížila jej prehľadnosť. Ako príklad môže poslúžiť prvok 06G0404, na ktorom z pôvodne rozpočtovaných 36,5 mil. eur vzrástli výdavky na 1,2 mld. eur. Vykázali sa v ňom výdavky na obvyklé, časovo neohraničené aktívne politiky trhu práce s mimoriadnymi, časovo ohraničenými.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa všeobecných princípov programového rozpočtovania by malo existovať prepojenie medzi zámermi verejných politík a ich financovaním, rovnako ako medzi plnením cieľov prostredníctvom stanovených ukazovateľov a financovaním. Kontrolou programových rozpočtov a monitorovacích správ bolo zistené, že existovalo minimálne prepojenie medzi zámermi, ich plnením a financovaním. Toto zväčša formálne prepojenie je primárne zapríčinené transferovým charakterom rozpočtu MPSVR SR. Prepojenie plnenia cieľov prostredníctvom ukazovateľov a ich financovania nebolo možné overiť za jednotlivé roky kontrolovaného obdobia, keďže informácie o plnení cieľov prostredníctvom ukazovateľov, ako aj údaje o rozpočtovaných a skutočných výdavkoch v rámci programov obsahovala len MSPŠ za 2021. Monitorovacie správy medzi 2014 a 2020 popisovali plnenie zámerov a cieľov neúplne, chýbalo prepojenie na financovanie a boli spracovávané mimo RIS. Neplnenie týchto princípov zhoršuje zúčtovateľnosť, zodpovednosť za dosahované ciele a výsledky verejných politík a súčasne znižuje informovanosť a prehľadnosť rozpočtovania založeného na výsledkoch.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vo všeobecnosti by k procesom mali byť priradené zodpovednosti za jednotlivé etapy od návrhu až po ukončenie. Toto sa týka aj procesov spojených s programovým rozpočtovaním. Kontrolou bolo zistené, že také prijatie zodpovednosti, vlastníctvo procesov spojených s programovým rozpočtovaním počas kontrolovaného obdobia nebolo pri niektorých etapách ako na strane MF SR, tak na strane MPSVR SR dostatočné, najmä do roku 2020. Historicky bolo programové rozpočtovanie v pôsobnosti organizačných útvarov spojených s rozpočtom a s rozvojom kultúry výkonnostného riadenia nebolo posilnené či presunuté na analytické útvary. Toto sa týka ako úrovne riadenia na MF SR, tak úrovne implementácie na MPSVR. Dlhodobým neriešením tohto stavu - chýbajúcim usmerňovaním zo strany MF SR, vznikla situácia, v ktorej MPSVR SR nevyužívalo RIS na monitorovanie programového rozpočtu, nevkladalo doň MSPŠ a jej celková výpovedná hodnota bola nízka.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť