Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2020/1070
Názov:
Komunitné centrá
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotenie fungovania komunitných centier a ich podpory zo strany štátu
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Komunitné centrá.pdf (766212)

Subjekty

Mesto Fiľakovo

IČO
00316075
Sídlo
Radničná 25, 98621 Fiľakovo
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
02.06.2020 - 18.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že KC poskytovalo rôznorodé služby pre obyvateľov mesta iba v čase zapojenia sa do národných projektov. V období medzi projektami poskytovalo len sociálne poradenstvo a pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov podľa potrieb klientov. Aktivity po ukončení projektu mesačne neplánovalo,čo nebolo v súlade s plánom činnosti KC.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Spôsob financovania cez národné projekty mal dopad na poskytovanie služieb, nakoľko v období medzi projektami KC poskytovalo len sociálne poradenstvo a pomoc pri ochrane práva a právom chránených záujmov. Taktiež mal dopad na zvýšenú administratívnu záťaž pracovníkov KC, ktorá súvisela s požiadavkami národných projektov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Na základe získaných informácií bola kontrolnou skupinou negatívne vyhodnotená spolupráca KC s mestom a to najmä v zosúladení aktivít KC s potrebami mesta v sociálnej oblasti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KC nemalo písomne vypracovanú internú metodiku pre všetky oblasti štandardov komunitných centier a to konkrétne: nemalo vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. nemalo určené postupy, pravidlá a podmienky na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, nemalo vypracovaný systém externej supervízie a internej supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. nemalo písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KC malo vypracovaný plán komunitného centra a plán činností aktivít v zmysle štandardov komunitných centier ako jeden dokument plán činnosti KC (bez uvedenia dátumu), s aktualizáciou pri zapojení sa do NP BOKKÚ, čo nezodpovedalo štandardom KC, podľa ktorých sa plán komunitného centra aktualizuje raz ročne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou bolo tiež zistené, že KC v kontrolovanom období písomne nevyhodnocovalo plnenie cieľov uvedených v pláne činnosti KC dosahovaných prostredníctvom vykonávaných aktivít. Podľa štandardov má KC pravidelne (minimálne raz ročne v rámci aktualizácie plánu komunitného centra) vyhodnotiť dosahy svojej činnosti a to, či spôsob poskytovania sociálnej služby zodpovedá jej cieľom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Jelšava

IČO
00328341
Sídlo
Námestie republiky 499, 04916 Jelšava
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
18.02.2020 - 17.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Komuntné centrum poskytovalo rôznorodé služby pre obyvateľov mesta iba v čase zapojenia sa do národného projektu. Obmedzenie poskytovaných služieb v komunitnom centre bolo spôsobené skutočnosťou, že KC v období po ukončení národného projektu do súčasnosti fungovalo bez obsadenia pracovných pozícií odborný garant, odborný pracovník a pracovník komunitného centra.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V období od septembra 2019 do súčasnosti funguje KC bez obsadenia pozícií odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spôsob financovania cez národné projekty zásadne ovplyvnil prevádzku komunitného centra v meste, nakoľko mal vplyv na jeho personálne zabezpečenie, čo sa odrazilo v kvalite a kvantite poskytovaných služieb. Komunitné centrum funguje v udržiavaom režime a pracujú v ňom len dobrovoľníci prostredníctovm projektov cez ÚPSVaR do obsadenia pozícií cez výberové konanie NP BOKKÚ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Komunitné centrum nemalo písomne vypracované metodiky, resp. postupy, ako napr. metodika jednania so záujemcom o službu, postup zaškoľovania nových pracovníkov, postup získavania spätnej väzby od užívateľov, postup prijímania darov a dotácií, plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti komunitného centra, plán supervízie, neaktualizovaný prevádzkový poriadok z roku 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Komunitné centrum neupravovalo a nemenilo každý rok plán činností komunitného centra.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Komunitné centrum nevyhodnocovalo ciele a nevypracovávalo hodnotiace správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Poltár

IČO
00316342
Sídlo
Železničná 489/1, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
23.02.2020 - 04.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neobsadením dvoch pracovných pozícií v období medzi národnými projektami KC nenapĺňalo odporúčanú personálnu štruktúru v zmysle štandardov komunitných centier. Uvedené mohlo mať dopad na kvalitu, resp. kvantitu poskytovaných služieb v KC v období medzi národnými projektami.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V období od skončenia NP PVSSKIKÚ do uzatvorenia novej zmluvy pre NP BOKKÚ poskytovalo KC služby bez prerušenia, avšak iba s jedným zamestnancom. Spôsob financovania cez národné projekty tak ovplyvnil prevádzku KC.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KC nemalo v kontrolovanom období podľa odporúčaní štandardov komunitných centier písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Plán činnosti KC z 01.05.2015 bol aktualizovaný až 31.10.2019 pri zapojení sa do NP BOKKÚ, čo nezodpovedalo štandardom KC, podľa ktorých sa plán komunitného centra aktualizuje raz ročne. Táto aktualizácia bola nevyhnutná z dôvodu, že plán činností KC by mal byť pre KC základným strategickým dokumentom, v ktorom sú definované ciele, s ktorými by KC malo aktívne pracovať a vyhodnocovať ich plnenie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KC písomne nevyhodnocovalo plnenie cieľov uvedených v pláne činnosti KC dosahovaných prostredníctvom vykonávaných aktivít. Podľa štandardov má KC pravidelne (minimálne raz ročne v rámci aktualizácie plánu komunitného centra) vyhodnotiť dosahy svojej činnosti a to, či spôsob poskytovania sociálnej služby zodpovedá jej cieľom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
02.06.2020 - 08.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MPSVaR nehodnotilo podmienky kvality poskytovaných služieb v komunitných centrách od vzniku tejto sociálnej služby a tiež od roku 2014, kedy boli prvýkrát využité prostriedky z EÚ na ich prevádzku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V systéme fungovania komunitných centier, ktorý je významne naviazaný na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, nebola zo strany MPSVaR zabezpečená kontinuita národných projektov, čo malo veľmi negatívny dopad na rozsah a kvalitu služieb poskytovaných v komunitných centrách.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Cerovo

IČO
00319775
Sídlo
Cerovo 0, 96252 Cerovo
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
24.02.2020 - 01.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dlhodobým neobsadením jedného pracovného miesta KC nenapĺňalo odporúčanú personálnu štruktúru v zmysle personálnych štandardov komunitných centier. Dlhodobé neobsadenie jedného pracovného miesta, či už miesta odborného pracovníka alebo odborného garanta KC, mohlo mať v kontrolovanom období vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb KC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prípadné skončenie podpory financovania KC zo zdrojov EÚ v rámci NP, by mohlo mať v budúcnosti negatívny dopad na činnosť a rozsah služieb poskytovaných KC, čo bude podmienené rozhodnutiami ObZ a finančnými možnosťami obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou plnenia štandardov komunitných centier boli zistené nedostatky v ich napĺňaní tým, že: -zamestnankyne KC nepreukázali dodržiavanie Etickým kódexom sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce jeho podpísaním, -pracovníčka KC sa v kontrolovanom období nezúčastnila ďalšieho vzdelávania, -KC nemalo písomne vypracovaný postup prijímania a zaškoľovania nových pracovníkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy o činnosti KC za jednotlivé roky neobsahovali hodnotenie plnenia cieľov KC stanovených v pláne činnosti KC. Nehodnotením plnenia cieľov nepostupovalo KC v zmysle procedurálnych štandardov komunitných centier, podľa ktorých komunitné centrum pravidelne (minimálne raz ročne v rámci aktualizácie Plánu komunitného centra) vyhodnocuje dosahy svojej činnosti a to, či spôsob poskytovania sociálnej služby zodpovedá jej cieľom. Nevykonávaním hodnotenia plnenia cieľov nemalo KC spätnú väzbu, či ním vykonávané aktivity viedli k napĺňaniu cieľov, ako aj či aktivity nebolo potrebné upraviť, alebo ináč zamerať
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Medzi projektami, tzn. po ukončení NP PVSSKIKÚ a do uzatvorenia zmluvy na NP BOKKÚ, nemali pracovníci KC možnosť požiadať o metodickú a inú pomoc IA. V období medzi realizovaním jednotlivých projektov, a to od 09/2019 do 12/2019, nebola vo vzťahu k činnostiam KC aktívna žiadna agentúra v pôsobnosti MPSVaR SR. KC nemalo podľa vyjadrenia obce v rámci NP stanovené iné konkrétne kontaktné osoby z MPSVaR SR. Nad rámec IA nebola zo strany MPSVaR SR pracovníkom KC poskytovaná žiadna iná podpora a súčinnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Litava

IČO
00320102
Sídlo
Litava 0, 96244 Litava
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
17.02.2020 - 01.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dlhodobým neobsadením jedného pracovného miesta KC nenapĺňalo odporúčanú personálnu štruktúru v zmysle štandardov komunitných centier. Dlhodobé neobsadenie jedného pracovného miesta, či už miesta odborného garanta KC alebo od 09/2019 odborného pracovníka, mohlo mať v kontrolovanom období vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb KC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spôsob financovania KC z prostriedkov fondov EÚ mal v kontrolovanom období dopad na činnosť KC, kedy z dôvodu jeho skončenia a nespĺňania kvalifikačných kritérií pre nadchádzajúci NP odbornou pracovníčkou KC pracovali v KC len dve zamestnankyne. Prípadné skončenie podpory financovania KC z prostriedkov fondov EÚ, by mohlo mať v budúcnosti negatívny dopad na činnosť a rozsah služieb poskytovaných KC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou plnenia štandardov komunitných centier bolo zistené, že KC nemalo vypracovanú štandardami stanovenú dokumentáciu: -postup prijímania a najmä zaškoľovania nových pracovníkov, -postup (metodika) získavania spätnej väzby od užívateľov, - roku 2019 nebol Plán KC aktualizovaný, -plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov za roky 2017 a 2019
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Medzi projektami, tzn. po ukončení NP PVSSKIKÚ a do uzatvorenia zmluvy na NP BOKKÚ, nemali pracovníci KC možnosť požiadať o metodickú a inú pomoc IA. V období medzi realizovaním jednotlivých projektov, a to od 09/2019 do 12/2019, sa KC podľa vyjadrenia nemalo na koho obrátiť, nikto im neposkytoval usmernenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Muráň

IČO
00328537
Sídlo
Muráň 329, 04901 Muráň
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
18.02.2020 - 06.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Po ukončení NP PVSSKIKÚ do uzatvorenia novej zmluvy NP BOKKÚ sa rôznorodosť a počet poskytovaných služieb v komunitnom centre Muráň znížili. Tento pokles bol spôsobený systémovým nastavením financovania komunitných centier, keď po ukončení NP PVSSKIKÚ prevádzkovala obec komunitné centrum len z vlastných disponibilných zdrojov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V období od 01.09.2019 do 30.04.2019 v komunitnom cedntre pracovali dve pracovníčky. V priebehu uvedených ôsmich mesiacoch neboli obsadené odporúčané tri pozície pracovníkov komunitného centra podľa štandardov komunitných centier. Neobsadenie pozície odborného pracovníka v komunitnom centre v uvedenom období bolo spôsobené nastavením financovania komunitných centier cez národné projekty.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V období od skončenia NP PVSSKIKÚ do uzatvorenia novej zmluvy pre NP BOKKˇU poskytovalo komunitné centrum služby bez prerušenia, avšak iba s dvoma pracovníčkami komunitného centra. Financovanie cez národné projekty malo vplyv na personálne zabezpečenie KC, čo malo vplyv na kvantitu poskytovaných služieb. Financovanie počas národného projektu nebolo pre obec dostatočné. Obec musela z vlastných zdrojov zabezpečovať prevádzku vo viacerých oblastiach. Niektoré potreby nevyhnutné k práci v komunitnom centre nakupovali pracovníčky z vlastných zdrojov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Komunitné centrum nehodnotilo ciele a nevypracovávalo žiadne hodnotiace správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Stará Kremnička

IČO
00321010
Sídlo
Stará Kremnička 0, 96501 Stará Kremnička
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
18.02.2020 - 18.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V období po skončení národného projektu NP PVSSKIKÚ neboli v komunitnom centre obsadené všetky pozície, čo nezodpovedalo štandardom komunitných centier.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Činnosť komunitného centra po skončení NP PVSSKIKÚ bola do začatia nového národného projektu NP PVSSKIKÚ poskytovaná len jedným zamestnancom. Spôsob financovania cez národné projekty tak čiastočne ovplyvnil prevádzku komunitného centra v obci, nakoľko mal vplyv na jeho personálne zabezpečenie, čo sa mohlo odraziť v kvalite, resp. kvantite poskytovaných služieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Komunitné centrum nemalo písomne vypracované niektoré interné metodiky, resp. postupy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Komunitné centrum neaktualizovalo plán činností pravidelne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Komunitné centrum ciele nevyhodnocovalo a nevypracovávalo hodnotiace správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Veľké Dravce

IČO
00316512
Sídlo
Veľké Dravce 0, 98542 Veľké Dravce
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
19.02.2020 - 06.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec počas celého kontrolovaného obdobia nezabezpečila v KC troch zamestnancov v zmysle štandardov komunitných centier.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Spôsob financovania cez národné projekty čiastočne ovplyvnil prevádzku KC v obci, nakoľko mal vplyv na personálne zabezpečenie KC. Prípadné skončenie podpory financovania KC zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci národných projektov, by mohlo mať v budúcnosti negatívny dopad na činnosť a rozsah služieb poskytovaných KC. Z vyjadrenia obce tiež vyplynulo, že vzhľadom na finančné možnosti, s ktorými pravidelne disponuje, nemôže si vyhradiť financie na dlhodobé prevádzkovanie KC bez podpory štátu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
KC malo vypracovaný plán komunitného centra a plán činností a aktivít v zmysle štandardov komunitných centier ako jeden dokument plán činnosti KC, ktorý vypracovalo 04.01.2016, ale aktualizovalo ho až 21.10.2019, čo nezodpovedalo štandardom KC, podľa ktorých sa plán komunitného centra aktualizuje raz ročne. Táto aktualizácia bola nevyhnutná z dôvodu, že plán činností KC by mal byť pre KC základným strategickým dokumentom, v ktorom sú definované ciele, s ktorými KC aktívne pracuje a vyhodnocuje ich plnenie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou bol tiež zistené, že KC v kontrolovanom období písomne nehodnotilo plnenie cieľov uvedených v pláne činnosti KC dosahovaných prostredníctvom vykonávaných aktivít. Podľa štandardov má KC pravidelne (minimálne raz ročne v rámci aktualizácie plánu komunitného centra) vyhodnotiť dosahy svojej činnosti a to, či spôsob poskytovania sociálnej služby zodpovedá jej cieľom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Veľké Zlievce

IČO
00319643
Sídlo
Veľké Zlievce 127, 99123 Veľké Zlievce
Kontrolované obdobie
2017 až 2019
Termín kontroly
17.02.2020 - 15.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výročné správy KC za jednotlivé roky neobsahovali hodnotenie plnenia cieľov KC stanovených v Pláne činnosti KC. Plnenie cieľov KC nebolo písomne hodnotené ani v žiadnom inom dokumente KC alebo obce. Nehodnotením plnenia cieľov nepostupovalo KC v zmysle procedurálnych štandardov komunitných centier, podľa ktorých komunitné centrum pravidelne (minimálne raz ročne v rámci aktualizácie Plánu komunitného centra) vyhodnocuje dosahy svojej činnosti a to, či spôsob poskytovania sociálnej služby zodpovedá jej cieľom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou plnenia štandardov komunitných centier boli zistené nedostatky v ich napĺňaní tým, že: -Plán činnosti KC nebol od roku 2016 aktualizovaný (raz ročne), -KC nemalo presne zadefinovaný časový rozsah poskytovania jednotlivých odborných a ďalších činností, ktorý rešpektuje potreby a časové preferencie cieľových skupín, -odborná garantka a pracovníčky KC sa v kontrolovanom období nezúčastnili ďalšieho vzdelávania a supervízie, -na informovanie o činnostiach a aktivitách KC nebol využitý internet (webové stránky obce/KC, sociálne siete), -KC nemalo vypracovanú štandardami stanovenú dokumentáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dlhodobým neobsadením pracovnej pozície odborného pracovníka KC nenapĺňalo KC odporúčanú personálnu štruktúru v zmysle štandardov komunitných centier. Neobsadenie uvedenej pracovnej pozície, ako aj nízky pracovný úväzok odbornej garantky vo vzťahu k otváracím hodinám KC, mohlo mať v kontrolovanom období vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb KC. KC zároveň nenapĺňalo štandardy komunitných centier, keď pracovníčky KC nemali v dodatku k pracovnej zmluve uvedenú pracovnú náplň, ani rozsah jej vykonávania pre KC
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť