Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2020/1033
Názov:
Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA bude preveriť, či ministerstvá vykazujú a zverejňujú údaje o vybraných položkách majetku a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - 2019
Termín kontroly
05.05.2020 - 29.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MK SR nevykonalo opravu odpisov stavieb a technického zhodnotenia nehnuteľných kultúrnych pamiatok v zmysle Metodického usmernenia MF SR, neposudzovalo správnosť ocenenia dlhodobého hmotného majetku v rámci inventarizácie, nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. MK SR nepoužívalo v preverovanom období také účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré by viedli k dosiahnutiu verného a pravdivého zobrazenia skutočností v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy k DLHM – stavby a dopravné prostriedky neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. h) a § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve, t. j. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia DLHM a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia DLHM, MK SR nepostupovalo pri vykonávaní inventarizácie v zmysle § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzok a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MK SR minimálne od roku 2016 malo vedomosť o nevyužitej projektovej dokumentácie, obstaranej v roku 2013, v hodnote 198 000 eur, ktorá bola vedená na účte 042 Obstaranie DLHM, pričom neupravilo jej ocenenie opravnými položkami, nepostupovalo v súlade s § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku upraviť ocenenie hodnoty majetku a § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil správnosť údajov nehnuteľností v katastri nehnuteľností SR, nepostupoval v súlade s § 2 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca majetku štátu môže nadobúdať majetok len do vlastníctva SR a § 3 ods. 7 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca majetku povinný zabezpečiť zápisy v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Pri inventarizácii pohľadávok nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy k pohľadávkam neobsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. e, h a § 30 ods. 3 písm. b, c, konkrétne odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok, meno, priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku (pohľadávky), MK SR nepostupovalo pri vykonávaní inventarizácie v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z preložených inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov za roky 2017, 2018 a 2019 bolo zistené, že na účte 316 Pohľadávky z nedaňových príjmov sú evidované pohľadávky, u ktorých bolo ukončené exekučné vymáhanie z dôvodu nevymožiteľnosti ešte v roku 2011. Kontrolovaný subjekt neupravil ocenenie majetku v prípadoch, keď bolo opodstatnené predpokladať jeho zníženie pod účtovnú hodnotu, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorých je účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Nepostupoval ani v súlade s internou smernicou č. 5/2018 o inventarizácii majetku, keď nenavrhol ich odpísanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Údaje o pohľadávkach po lehote splatnosti, uvádzané v poznámkach k IÚZ za roky 2017 a 2018 neboli zrozumiteľné a spoľahlivé, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri ich zostavovaní v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého : „Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
MK SR pri vymáhaní pohľadávok nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 1 zákona o správe pohľadávok štátu, podľa ktorého je správca povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky štátu a § 4 ods. 2 citovaného zákona, keďže riadne a včas neprihlásilo pohľadávky štátu do príslušného konania.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
MK SR nemalo v internej smernici stanovený konkrétny spôsob výpočtu rezerv a stanovené jednoznačné pravidlá ich tvorby a používania, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Údaje o rezervách za rok 2019, uvedené v poznámkach k IÚZ za rok 2019 neboli zrozumiteľné a spoľahlivé, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri ich zostavovaní v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého : „Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V rokoch 2018 a 2019 tvorilo rezervy na nevyfakturované dodávky na základe objednávok, pričom dodávka služieb a prác bola realizovaná až v nasledujúcom účtovnom období, nepostupovalo pri tvorbe a účtovaní rezerv na nevyfakturované dodávky v súlade s § 14 odsek 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého „rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Z predloženej dokumentácie k inventarizácii rezerv bolo zistené, že inventúrne súpisy rezerv na súdne spory neobsahovali kompletné informácie, na ktoré súdne spory boli rezervy tvorené. Taktiež k rezervám na nevyfakturované dodávky neboli priložené doklady, na základe ktorých boli rezervy tvorené, čím MK SR pri vykonaní inventarizácie rezerv nepostupovalo v súlade s § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého „pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
07.06.2020 - 22.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Strednodobý plán vnútorného auditu na roky 2016 až 2018 ani ročný plán interných auditov na rok 2017 neboli zostavené na základe objektívnej analýzy a hodnotenia rizík, vyplývajúcich z úloh a cieľov MPSVaR SR a ich pravidelného prehodnocovania, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého „strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov správcu kapitoly štátneho rozpočtu.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil správnosť údajov nehnuteľností v Katastri nehnuteľností SR, nepostupoval v súlade s § 2 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca majetku štátu môže nadobúdať majetok len do vlastníctva SR a § 3 ods. 7 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca majetku povinný zabezpečiť zápisy v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepoistil časť majetku štátu, ktorý má v správe, nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, ktorý ukladá správcovi majetku povinnosť využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku, jeho strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
MPSVaR SR si v preverovanom období nesplnilo povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože pri inventarizácii nepostupovalo podľa § 29 a § 30. Konkrétne: - Kontrolovaný subjekt tým, že preukazným spôsobom nevykonal inventúru nehnuteľností (budov a pozemkov), nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoveril či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. - Kontrolovaný subjekt tým, že dokladovou inventúrou, t. j. na základe listov vlastníctva, neoveril skutočný stav nehnuteľností (budov a pozemkov) nepostupoval podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. - Kontrolovaný subjekt tým, že nevyhotovil inventúrne súpisy k účtom budovy, pozemky, dopravné prostriedky a obstaranie DLHM, nepostupoval podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4) a musí obsahovať náležitosti taxatívne vymedzené v § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve. - Inventarizačné zápisy neobsahovali údaje vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MPSVaR SR tým, že k inventúrnym súpisom nedoložilo listy vlastníctva preukazujúce skutočný stav budov a pozemkov, nepostupovalo podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonával ZFK návrhov majetku na vyradenie, nepostupoval podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite a smernice o výkone finančnej kontroly, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať vždy základnou finančnou kontrolou súlad každej finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tým, že kontrolovaný subjekt po neúspešnom ponukovom konaní nekonal, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi. Nepostupoval tiež s rozhodnutím generálneho tajomníka služobného úradu a čl. 3 ods. 7 metodického usmernenia MPSVaR SR k postupom pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom nezabezpečil preukaznosť všetkých dokladov o jeho vyradení a likvidácii vyplnením všetkých požadovaných údajov, resp. vystavením požadovaných dokladov, nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Tým, že inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. h) a § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve, t. j. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie pohľadávok v zmysle § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že k pohľadávkam nedoložil relevantný doklad preukazujúci aktuálny právny stav vymáhania pohľadávok, na základe ktorého overil reálny stav pohľadávok vedených v účtovníctve, nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti a podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MPSVaR SR ako správca pohľadávok štátu tým, že nepreukázalo vymáhanie pohľadávok, pri vymáhaní pohľadávok nekonalo priebežne, resp. konalo oneskorene, prípadne až na podnet kontrolnej skupiny NKÚ SR, nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, podľa ktorého je správca povinný využiť všetky právne prostriedky na vymoženie pohľadávky a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona, keďže riadne a včas neprihlásilo pohľadávky štátu do príslušného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
MPSVaR SR tým, že nepredložilo relevantný doklad preukazujúci existenciu pohľadávky, vedenej v účtovníctve vo výške 42 562,64 eur, nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve, konkrétne § 8 ods. 4, podľa ktorého účtovníctvo je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a § 32 ods. 1 písm. a) podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že ministerstvo nemalo vo vnútornom predpise uvedený spôsob tvorby a používania rezerv a jeho účtovanie a uvádzané tituly tvorby rezerv nezodpovedali titulom uvádzaným v § 14 ods. 9 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že v tabuľkovej časti poznámok k IÚZ boli nesprávne uvedené hodnoty tvorby a použitia a zrušenia rezerv, MPSVaR SR nepostupovalo v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, pretože tabuľková časť poznámok týkajúca sa rezerv nebola zostavená tak, aby poskytovali spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017, 2018, 2019
Termín kontroly
05.02.2020 - 28.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MZVEZ SR nemalo v roku 2018 zabezpečené vykonávanie vnútorného auditu zamestnancom spĺňajúcim podmienky pre výkon vnútorného auditu, čím nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpečiť správca kapitoly štátneho rozpočtu minimálne dvoma svojimi zamestnancami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Z predložených strednodobých plánov vnútorného auditu na roky 2016 až 2018 a na roky 2019 až 2021, z ročných plánov na roky 2017, 2018 a 2019 bolo zistené, že uvedené plány neboli zostavené na základe objektívnej analýzy a hodnotenia rizík, vyplývajúcich z úloh a cieľov MZVEZ SR a ich pravidelného prehodnocovania, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
MZVEZ SR účtovalo tvorbu rezerv na nevyfakturované dodávky na ťarchu účtov vecne príslušných nákladov, použitie rezerv v prospech účtov záväzkov voči dodávateľom, bankovým účtom alebo pokladnici a zrušenie rezervy v prospech účtu 648 Ostatné prevádzkové výnosy, čím nepostupovalo v súlade s § 62 ods. 2 a § 73 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Späť