Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2014/1030
Názov:
Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru

IČO
30853435
Sídlo
Karpatská 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
20.01.2014 - 06.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

A4 podpísala zmluvy, v ktorých nebolo jednoznačne určené, kedy má byť dielo vyhotovené, resp. kedy má byť odmena uhradená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
A4 nezaslala MK SR informáciu o prípadných výnosoch tak, ako to stanovuje zmluva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovné záznamy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
chybne stanovené dátumy na faktúrach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Asociácia Bratislava v pohybe

IČO
36066079
Sídlo
Šancová 43, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
19.02.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

IČO
00178527
Sídlo
Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.01.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt finančné prostriedky dotácie na úhradu DPH použil neoprávnene
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nebola dodržaná lehota vyúčtovania dotácie a jej použitia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt neposlal poskytovateľovi informáciu o tom, že nevznikli výnosy za kontrol. obdobie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázateľnosť účtovných dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie hospodárnosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

BREFIT-e, s.r.o.

IČO
35733161
Sídlo
Uhrova 24, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
14.01.2014 - 09.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- vyúčtovanie osobných nákladov a honorárov celkom v dvadsiatich položkách v hodnote spolu 10 639,07 eur (podľa prílohy č. 1 k zmluve) pozostávalo z podpoložiek autorských honorárov za textovú časť a grafickú úpravu. Skutočnosť čerpania bola v súlade so schválenými nákladmi. Kontrolou bola zistená sčítacia chyba v hodnote nižšej o 1 euro voči uvedenému
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
vyúčtovanie spolufinancovania projektu, ktoré v zmysle čl. 3 ods. 5 písm. b) zmluvy malo byť vykonané podľa prílohy č. 2 k zmluve, prijímateľ vyúčtovával v prílohe č. 4, ktorá je ale prílohou k vecnému vyhodnoteniu projektu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt finančné prostriedky dotácie vo výške 342,44 eur použil neoprávnene na úhradu DPH v rozpore s § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
vyúčtovanie autorských honorárov celkom v deviatich položkách v hodnote spolu 5 268,71 eur (podľa prílohy č. 1) pozostávalo z podpoložiek za autorské honoráre za kresby poviedky, básne, foto, recenzie, rozhovory, prózu, ilustrácie a CD DOTYKY. Skutočnosť čerpania uvedená v honorárových listinách bola v rozpore s údajmi uvedenými v prílohe č.1. Rozdiely sú uvedené v tabuľke: Názov Suma - údaj uvedený v prílohe č.1 Suma - údaj podľa honorárovej listiny Rozdiel (príloha č.1 - honorárová listina) Honorárová listina č. 1-2012 377,50 668,00 - 290,50 Honorárová listina č. 2-2012 721,77 910,50 -188,73 Honorárová listina č. 3-2012 815,95 1 007,60 -191,65 Honorárová listina č. 4-2012 1 297,81 1 363,25 - 65,44 Honorárová listina č. 5-2012 1 048,80 1 240,20 -191,40 Honorárová listina č. 6-2012 900,33 918,70 - 18,37
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
c) v prílohe č.4 k Zmluve - Realizácia projektu je uvedený počet čísel časopisu DOTYKY ročne 6x a počet výtlačkov v priemere na 1 číslo 1 000 ks. Počet vydaných výtlačkov za celý ročník bol, ale uvedený nesprávne, a to v počte 5 000 ks
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
faktúry (s 0% DPH) č. 120601 v sume 5 220 eur, č. 120801 v sume 5 290 eur, č. 121001 v sume 5 420 eur , č. 121101 v sume 4 800 eur s DPH, 121201 v sume 8 500 eur neobsahovali presný a merateľný popis prác, za ktoré sa fakturuje. Uvedený popis „Polygrafické práce pri výrobe časopisu Dotyky“ bolnepostačujúci, nespĺňal náležitosti preukázateľnosti účtovného záznamu v rozpore s § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie neobsahovalo prílohu č.2 – „Vyúčtovanie spolufinancovania projektu“, v rozpore s čl. 3 ods. 5 písm. b) zmluvy 2012
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Centrum starej hudby

IČO
31749909
Sídlo
Fándlyho 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
13.01.2014 - 06.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie zákona o účtovníctve, keď nebolo možné z faktúry na dodanie služieb zistiť, o aké konkrétne služby sa jednalo, ich rozsah a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zákona o účtovníctve, keď kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch neviedol účtovníctvo v štátnom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní, keď pri obstarávaní tovarov a služieb spojených s realizáciou daných projektov ani v jednom prípade neuplatnil metódy obstarania podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Dunajské slávnostné hry

IČO
42257425
Sídlo
Jakubovo nám. 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
02.02.2014 - 05.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

FOTOFO

IČO
30811911
Sídlo
Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.01.2014 - 04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- v 11 prípadoch účtovné doklady neobsahovali cenu za mernú jednotku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- v 4 prípadoch prílohy k faktúram neobsahovali podrobný rozpis jednotlivých jázd, čím nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 32 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- v 1 prípade bol účtovný doklad vystavený v anglickom jazyku, čím nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- nezaevidovaním výdavku za inzerciu v peňažnom denníku za rok 2012 boli údaje v účtovnej závierke nepresné, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
- pri jednom projekte nebola zaslaná na Ministerstvo kultúry SR písomná informácia o tom, že kontrolovanému subjektu nevznikli žiadne výnosy, čím nebol dodržaný čl. 2 bod 5 zmluvy č. MK-550/2011/4.3.2
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- pri obidvoch projektoch nebol na všetkých propagačných materiáloch k podujatiam uvádzaný požadovaný text v zmysle čl. 2 bodu 14 zmlúv č. MK-550/2011/4.3.2 a č. MK-4089/2012/4.3.2.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie

IČO
36067776
Sídlo
Čapkova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
13.01.2014 - 11.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

L ART/JUVEN s.r.o.

IČO
31379044
Sídlo
Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
15.01.2014 - 16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie zmluvných podmienok na dotáciu z MK SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Matica slovenská

IČO
00179027
Sídlo
ul. P. Mudroňa 1, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
15.01.2014 - 16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výdavok za nákup 200 ks stravných lístkov bol nesprávne zaúčtovaný v prospech účtu 518 - Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výdavok za nákup 4 ks pneumatík bol nesprávne zaúčtovaný v prospech účtu 511 - Opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výdavok za nákup 200 ks stravných poukážok a 4 ks pneumatík bol zaúčtovaný v prospech nesprávneho účtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MS uskutočnila 36 platieb na základe účtovných dokladov, ktorých obsah priamo alebo nepriamo nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MS uskutočnila 36 platieb na základe účtovných dokladov, ktorých obsah priamo alebo nepriamo nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MS uhradila 24 dodávateľských faktúr na základe siedmych uzatvorených zmlúv, pričom uvedené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MS nevykonala verejné obstarávania na výber dodávateľa stravných poukážok, výber zhotoviteľa 25 vydaní SNN a výber spoločností poskytujúcich polygrafické služby v rokoch 2011 a 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MS uhradením výdavkov dodávateľom, ktorí neboli vybraní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nepreukázala hospodárne použitie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MS neviedla vo svojom účtovníctve pozemok o výmere 19 m2
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MS neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne tým, že neviedla vo svojom účtovníctve pozemok o výmere 19 m2
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MS nevykonala dôsledne inventarizáciu majetku na účte 031 - Pozemky (neviedla vo svojom účtovníctve pozemok o výmere 19 m2
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kúpno - predajná zmluva, predmetom ktorej bol predaj majetku v celkovej sume 71 610,00 eur bola podpísaná za MS osobou na základe splnomocnenia predsedu MS, pričom splnomocnenie neoprávňovalo uivedenú osobu na podpis kúpno - predajnej zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MS uzatvorila zámennú zmluvu, predmetom ktorej bola zámena nehnuteľného majetku v celkovej sume 1 060 000,00 eur, pričom pred podpisom zmluvy nebol daný predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch dohodnutá cena nájmu uzatvorených nájomných zmlúv neodpovedala cene, za akú sa v tom čase a na tom mieste prenajímala porovnateľná nehnuteľnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MS v piatich prípadoch uzatvorila nájomnú zmluvu, pričom pred jej podpisom nebol daný písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nadácia Jána Cikkera

IČO
31784275
Sídlo
Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
13.01.2014 - 04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Nezisková organizácia NEO

IČO
42166403
Sídlo
Blagoevova 9, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.01.2014 - 04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou predloženej dokumentácie Cirkul´art 2011 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt predložil MK SR vyúčtovanie dotácie dňa 04.11.2011 a následne ho doplnil o chýbajúce podklady dňa 08.11.2011.Kontrolovaný subjekt tým porušil čl. 5 ods. 2 Smernice č. 3/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení neskorších dodatkov, podľa ktorého prijímateľ vyúčtováva poskytnutú dotáciu v termíne a spôsobom určeným v zmluve. Vyúčtovanie dotácie tvorí vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie dotácie a spolufinancovania. Zároveň tým došlo k porušeniu zmluvných podmienok uvedených v čl. 3 bod 1 písm. a), podľa ktorého bol prijímateľ povinný vyúčtovať použitie dotácie v termíne do 31. októbra 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predloženej dokumentácie Kremnické gagy 2011 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt predložil MK SR vyúčtovanie dotácie (vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie dotácie a spolufinancovania) dňa 15.11.2011. Kontrolovaný subjekt tým porušil čl. 5 ods. 2 Smernice č. 3/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení neskorších dodatkov, podľa ktorého prijímateľ vyúčtováva poskytnutú dotáciu v termíne a spôsobom určeným v zmluve. Vyúčtovanie dotácie tvorí vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie dotácie a spolufinancovania. Zároveň tým došlo k porušeniu zmluvných podmienok uvedených v čl. 3 bod 1 písm. a), podľa ktorého bol prijímateľ povinný vyúčtovať použitie dotácie v termíne do 31. októbra 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predloženej dokumentácie Kremnické gagy 2012 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt predložil MK SR vyúčtovanie dotácie až dňa 06.11.2012. Kontrolovaný subjekt tým porušil čl. 6 ods. 2 Smernice č. 9/2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení neskorších dodatkov, podľa ktorého prijímateľ vyúčtováva poskytnutú dotáciu v termíne a spôsobom určeným v zmluve. Vyúčtovanie dotácie tvorí vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie dotácie a spolufinancovania. Zároveň tým došlo k porušeniu zmluvných podmienok uvedených v čl. 3 bod 1 písm. a), podľa ktorého bol prijímateľ povinný vyúčtovať použitie dotácie v termíne do 31. októbra 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou účtovných dokladov predložených k zúčtovaniu použitej dotácie bolo zistené, že v prípade faktúry divadla T. E. J. P. zo dňa 22.05.2011 boli faktúrované okrem samotného predstavenia „ON - AIR“ aj doprava a iné náklady v celkovej výške 796,28 eur podľa kurzového lístka (19 000 Kč). Vzhľadom k tomu, že faktúra neobsahovala účtovné náležitosti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) resp. jej prílohou nebol výkaz o poskytnutí služieb alebo obdobný doklad o poskytnutí služieb, ktorý potvrdzuje a bližšie špecifikuje druh a rozsah poskytnutých služieb s podrobnou výškou faktúrovaných nákladov vrátane dopravy, presnú výšku týchto nákladov nebolo možné určiť. Kontrolovaný subjekt tým konal v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Public plus, spol. s r.o.

IČO
31406408
Sídlo
Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
16.01.2014 - 04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmluve v časti „Prijímateľ“ nebolo uvedené DIČ, ani že je spoločnosť platcom DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účel dotácie v zmluve č. MK-4064/2012/5.1 z 03.04.2012 nezodpovedal § 5 ods. 1 písm. a) výnosu MK SR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Subjekt si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z čl. 2 bod 6. zmluvy tým, že nepredložil na MK SR informáciu o platbe výnosov, resp. informáciu o tom, že výnosy z prostriedkov dotácie nevznikli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spoločnosť pri obstarávaní tovarov a služieb nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Projekt nebol naplnený v plnom rozsahu, keďže nebol naplnený obsah projektu, čo sa týka účinkujúcich aj počtu vystúpení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spoločnosť nepredložila na MK SR písomnú a odôvodnenú žiadosť o súhlas so zmenou projektu po zistení, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov musela zmeniť obsah schváleného projektu, čo bolo v rozpore s čl. 5 ods. 1 smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné vyúčtovanie dotácie aj spolufinancovania bolo vyčíslené v prílohách č. 1 a 2 k zmluve č. MK-4064/2012/5.1, v ktorých spoločnosť v obidvoch prílohách v stĺpci „Podklad finančnej operácie“ nesprávne uviedla požadovaný údaj.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo väčšine prípadov neboli k faktúram priložené doklady, preukazujúce vyúčtované výdavky, ako napríklad písomná zmluva o dodávke tovarov alebo služieb, objednávka, resp. dodací list, ani zmluvy na honoráre umelcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Honoráre za vystúpenia umelcov z prostriedkov dotácie fakturované v sume 16 130,- eur bez DPH boli uhradené podľa výpisov z bankového účtu spoločnosti dvomi platbami, a to 24.07.2012 suma 11 500,- eur a 28.08.2012 suma 4 630,- eur. Z dátumu prvej úhrady vyplýva, že sumu 11 500,- eur uhradila spoločnosť ešte pred začiatkom LOH v Londýne, t. j. v období, keď sa ešte neuskutočnilo žiadne vystúpenie umelcov. Tým uhradená suma bola v skutočnosti poskytnutým preddavkom. Kontrolovaný subjekt nepredložil žiadny doklad o tom, že by bol preddavok vopred v zmluve o dodávke výkonov písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Honoráre za práce a texty, týkajúce sa časopisov VLNA, boli vyplatené autorom ešte pred ich publikovaním. Tým sa uhradené sumy stali preddavkom, ktorý nebol v zmluve písomne dohodnutý. Úhradou preddavkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) tohto zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
K faktúram neboli priložené doklady, preukazujúce započítané výdavky, ako napríklad cenová ponuka, písomná zmluva o dodávke tovarov alebo služieb, objednávka, resp. dodací list, príp. iné doklady. Tým neboli niektoré predložené účtovné doklady preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Rock Pop Bratislava, s.r.o.

IČO
31366635
Sídlo
Jakubovo nám. 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
14.01.2014 - 29.01.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 viedol v účtovníctve všetky zmluvy uzatvorené so zahraničnými účastníkmi v cudzom jazyku, nedodržal ustanovenie § 4 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve , podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku. Účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve. Túto podmienku účtovný doklad spĺňa, ak zabezpečuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivé a jednoznačné určenie obsahu účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

IČO
17328501
Sídlo
Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.01.2014 - 10.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Spolok slovenských skladateľov

IČO
42138981
Sídlo
Michalská 10, 81536 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
13.01.2014 - 09.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie finančnej disciplíny podľa par. 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 2100 eur, keď kontrolovaný subjekt použil verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Spolok slovenských spisovateľov

IČO
30778166
Sídlo
Laurinská 2, 81584 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
15.01.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obstaranie polygrafických služieb bez použitia postupov na obstaranie zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neoprávnené výdavky
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Viac ako päťnásobné ohodnotenie za odpracovanú hodinu pri dohode o pracovnej činnosti oproti zmluve na pracovný pomer
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nedodržanie termínu informácie o tom ,že nevznikli výnosy z poskytnutej dotácie v roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorenie zmluvy podľa autorského zákona až po vykonaní práce, resp. podaní výkonu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

X-Ray Media, s.r.o.

IČO
44180551
Sídlo
Kempelenova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.01.2014 - 10.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt, ktorý . je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, použil finančné prostriedky dotácie na úhradu DPH vo výške úhrnom 92,30 eur neoprávnene v rozpore s § 31 ods. 1 písm. b) (použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Späť