Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2014/1130
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_035_2014_1130_1130.pdf (744252)

Subjekty

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

IČO
00164895
Sídlo
Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
18.09.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmu nesprávnym zostavením odpisových skupín
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezaúčtovanie umeleckých diel na príslušnom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overované všetky finančné operácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Naviazanie na odporúčanie bez zistených porušení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

IČO
00691798
Sídlo
Mierová 88, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
10.09.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 690/2004 Z.z.
Neevidovanie pozemku uvedeného na LV na príslušnom majetkovom účte v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o preddavku pri úhrade poplatku za účasť na vzdelávacom podújatí vopred.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Zaúčtovanie úhrady za účasť na vzdelávacom podujatí bez účtovania o samotnom záväzku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie výdavkov na poistné na účte 518-Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Neúčtovanie materiálových zásob a ochranných pracovných prostriedkov na sklad, ale priamo do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Nesprávne účtovanie výdavkov za vývoz a zneškodňovanie odpadu externou firmou na účte 538 - Ostatné dane a poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Neevidovanie pozemku uvedeného na LV na príslušnom majetkovom účte v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Zverejnenie zmlúv na webovej stránke pred ich uzatvorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejňovanie faktúr formou štrukturovaného prehľadu do 30.04.2013 bez popisu faktúrovaného plnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Vykonanie priebežnej finančnej kontroly až v etape po úhrade výdavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vypracovanie správ z priebežnej finančnej kontroly aj napriek tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy z priebežnej finančnej kontroly neobsahovali všetky zákonné náležitosti, a to meno a funkciu zamestnanca,ktorý kontrolu vykonal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

IČO
34000992
Sídlo
Štefánikova 1377/77, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
07.09.2014 - 06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR preveril dodržiavanie povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na nákup tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 5 a § 6 citovaného zákona za rok 2013. Kontrolou zverejňovania objednávok na vybranej vzorke za rok 2013 bolo zistené, že preverované objednávky boli zverejnené, pričom nebol dodržaný termín zverejnenia v súlade s ustanovením § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejní zákonom stanovené údaje do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Ďalej NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatváraním zmlúv. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň nekonal v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Pri uzatváraní zmluvy (právny úkon) ide o finančnú operáciu, na základe ktorej sa realizuje vstup do záväzku, pričom uzatvorenie zmluvy predpokladá finančné plnenie na výdavkovej alebo príjmovej strane rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ďalej NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatváraním zmlúv. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň nekonal v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Pri uzatváraní zmluvy (právny úkon) ide o finančnú operáciu, na základe ktorej sa realizuje vstup do záväzku, pričom uzatvorenie zmluvy predpokladá finančné plnenie na výdavkovej alebo príjmovej strane rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Domov sociálnych služieb v Batizovciach, Družstevná 25

IČO
00691861
Sídlo
Družstevná 25, 05935 Batizovce
Kontrolované obdobie
rok 2013
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00160903
Sídlo
Hlinská 29, 01180 Žilina
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
23.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Gymnázium nevykonalo inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Gymnázium nevypracovalo inventarizačný zápis z inventarizácie majetku a záväzkov vykonanej k 31.12.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Gymnázium nepreukázalo zverejnenie nájomných zmlúv po ich podpise na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Gymnázium v nájomnej zmluve nedohodlo úhrady za spotrebované energie počas užívania prednmetu nájmu (učebňa)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Gymnázium vykonalo PFK až po podpise nájomných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Malokarpatská knižnica v Pezinku

IČO
00513032
Sídlo
Holubyho 5, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
07.09.2014 - 11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Malokarpatské múzeum v Pezinku

IČO
00350095
Sídlo
Štefánikova 4, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
04.09.2014 - 10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt netvoril rezervný fond z výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt neúčtoval o odpise zmarenej investície do nákladov v kontrolovanom období
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obchodná akadémia

IČO
00162078
Sídlo
Bernolákova 2, 03637 Martin
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
10.09.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Považská knižnica v Považskej Bystrici

IČO
34059059
Sídlo
Ulica Štúrova 41/14, 01745 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
22.09.2014 - 17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne označenie účastníka účtovného prípadu a neuvedenie predpísaných náležitostí účtovných dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zverejnení faktúry neboli zverejnené údaje ako identifikačný údaj dodávateľa fakturovaného plenia a to adresa trvalého pobytu osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri zverejnení objednávky nebol zverejnený údaj a to adresa trvalého pobytu osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby a údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V zmluve o dielo bol nesprávne označený účastník zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Na liste vlastníctva nebola uvedená správna adresa vlastníka právneho vzťahu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
V zriaďovacej listine nebolo uvedené vecné a finančné vymedzenie majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri zverejnení zmluvy o dielo nebola zverejnená suma za vykonané práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal aktualizované zásady hospodárenia s majetkom TSK i napriek viacerým aktualizáciam zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Stredná odborná škola

IČO
17053871
Sídlo
Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 28.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - § 25; § 19 ods. 10; § 31 ods. 1 písm. l)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
- porušenie zákona o účtovníctve - § 8 ods.1; § 7 ods. 1; § 17 ods. 9; § 30 ods. 3; § 8 ods. 2;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Stredná odborná škola automobilová

IČO
00891657
Sídlo
Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava-Dev.Nová Ves
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 05.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- porušenie zákona o majetku vyšších územných celkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

IČO
00891606
Sídlo
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
23.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Škola v niektorých prípadoch uplatnila nesprávne rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyúčtovanie výdavku neobsahovalo preukázateľný účtovný doklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vyúčtovanie výdavku neobsahovalo preukázateľný účtovný doklad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
verejný obstarávateľ nezverejnil zadanie zákazky tri dni pred jej zverejnením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
inventúrny súpis zásob tovaru neobsahoval meno apriezvisko hmotne zodpovednej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrny súpis zásob tovaru neobsahoval meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis zásob tovaru neobsahoval deň začatia a deň skončenia inventúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V jednom prípade povolil kontrolovaný subjekt splátky dlžníkovi v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom NSK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevymáhal pohľadávku od dlžníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Stredná odborná škola technická

IČO
00893307
Sídlo
Dukelských hrdinov 2, 98447 Lučenec
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
17.09.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne započítal príjmové finančné operácie do výsledku hospodárenia roku 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záväzky vyplývajúce zo zmluvy neboli kryté schváleným rozpočtom na rok 2013 a mohli zaťažiť rozpočet aj na dva nasledujúce rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Škola akceptovala predčasné zúčtovanie služby dodávateľom a následne ju zaúčtovala do nákladov pred jej splnením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Škola nezaúčtovala poskytnuté preddavky do nákladov po splnení celej dodávky zo strany dodávateľov, resp. po zistení absencie zúčtovacích faktúr, či ich neúspešnom vyžiadaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluva bola s úspešným uchádzačom uzavretá skôr ako umožňuje zákon o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uchádzačovi vo verejnom obstarávaní bolo zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk namiesto oznámenia o jeho vylúčení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V žiadnom z oznámení výsledkov verejného obstarávania zaslaných štyrom uchádzačom nebola uvedená lehota na podanie námietky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva bola s úspešným uchádzačom uzavretá v rovnaký deň, ako mu bolo zaslané oznámenie výsledkov verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt, ako správca majetku, neuplatňovaním oprávnených sankcií, ako aj nepodaním návrhu na trvalé upustenie od vymáhania piatich pohľadávok z titulu ich nevymožiteľnosti, nenakladal s majetkom vyššieho územného celku v súlade so zásadami hospodárenia vyššieho územného celku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2013 škola neuviedla pohľadávky zabezpečené záložným právom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Škola nepreukázala ďalšie vymáhanie dlžnej sumy po zaslaných upomienkach a zmiere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola v niektorých prípadoch vykonaná len formálne, keď bol na krycích listoch k dodávateľským faktúram uvedený súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom napriek tomu, že nebola v súlade so schváleným rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava

IČO
00161381
Sídlo
SNP 413/8, 90717 Myjava
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
02.10.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZL neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete a vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
ZL neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie opatrenia MF SR k postupom účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovný doklad nebol zaúčtovaná v období, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady neboli zaúčtované priebežne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady neobsahovali podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojom webovom sídle objednávky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil tri nájomné zmluvy a tri dodatky k nájomným zmluvám
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur za 1. a 2. štvrťrok nebola zverejnená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol evidenciu budov a pozemkov jednoznačne a preukázateľne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevypracoval inventúrne súpisy (10 prípadov)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
IZ neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedohodol ustanovenie o inflácii a penalizácii a neprehodnotil výšku nájomného v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola u NZ nebola vykonaná ( v 7 prípadoch)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola na vystavených objednávkach neobsahovala dátum
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
SPŠ nezverejňovala nájomné zmluvy na webovom sídle školy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nájomca neuhradil nájomné v zmysle uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
SPŠ nepredložila žiadnu dokumentáciu k vykonanému verejnému obstarávaniu (náhradné diely k výpočtovej technike)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Účtovný doklad nebol zaúčtovaná v období, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil tri nájomné zmluvy a tri dodatky k nájomným zmluvám
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
Nerozlíšením nákladov z časového hľadiska ako náklady budúcich období
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval faktúry za opravu a údržbu výpočtovej techniky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
SPS nezaznamenala účtovné zápisy priebežne, v deň vzniku pohľadávky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607061
Sídlo
Hlboká cesta 23, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
11.09.2014 - 18.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola vykonaná inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 (Príkaz na vykonanie inventarizácie nenariaďoval vykonať i inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
"SZŠ Žilina v troch z piatich prípadov v inventarizačnom zápise neuviedla výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom. "
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebol vypracovaný súhrnný inventarizačný zápis za všetok inventarizovaný majetok a záväzky k 31.12.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dve nájomné zmluvy neboli po ich podpise zverejnené na webovom sídle školy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverené nájomné zmluvy neboli pred svojim podpisom overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebol inventarizovaný majetok evidovaný na účtoch 031 – Pozemky a 042 – Obstaranie dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Stredná zdravotnícka škola Trnava

IČO
00607371
Sídlo
Daxnerova 6, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
11.09.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina kontrolovaného subjektu neobsahovala zreteľné vecné vymedzenie majetku, ktorý jej zriaďovateľ zveroval do správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval výdavky použité na výmenu okien v školskej jedálni.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri vyúčtovaní cestovného príkazu bola suma stravného, ktoré prináležalo zamestnancovi na základe zákona o cestovných náhradách nesprávne zaúčtovaná.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zastriedil výdavok na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil preddavok, ktorý nebol vopred v zmluve, resp. objednávke písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uviedol predpokladanú hodnotu zákazky s DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

IČO
00606766
Sídlo
Moyzesova 17, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 25.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

financovanie modernizácie budovy školy vybudovaním kamerového systému z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie bežných výdavkov nedodržaním rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
dohodnutie odmeny za energetické služby na základe priemerne vypočítaných paušálov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie preddavkov na obstaranie tovarov, ktoré neboli vopred písomne dohodnuté a finančne vysporiadané do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
vyplatenie cestovných náhrad nad rámec zákona, keď zamestnávateľ nekrátil zamestnancovi na pracovnej ceste stravné, ktoré mal podľa programu cesty čiastočne zabezpečené
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 283/2002 Z.z.
nesprávne účtovanie o poskytnutých preddavkoch pred splnením dodávok tovarov a služieb priamo na účty záväzkov, resp. časového rozlíšenia na základe zálohových faktúr, nesprávne účtovanie rezerv na nevyfakturované dodávky aj keď nebolo dodané žiadne plnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie zásady účtovať náklady v účtovnom období, v ktorom vznikli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie rezerv na odchodné a životné jubileá zamestnancov podľa podmienok Kolektívnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezverejňovanie celkovej sumy objednaného tovaru, služieb a prác u deviatich objednávok na webovej stránke
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie čísla zmlúv a objednávok v 21 prípadoch faktúr
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
určovanie predpokladanej hodnoty zákazky s DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonanie verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
neplnenie informačných povinností zo strany poskytovateľa služieb, vyhodnotenie plnenia individuálnej zmluvy o energetických službách nepredložené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
skreslenie verného zobrazenia majetkovej situácie školy v účtovnej závierke z dôvodu vykazovania dlhodobého hmotného majetku v nižšej cene pre nesprávne vyradenie a z dôvodu nesprávneho účtovania, evidencie a inventarizovania zásob
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonanie opravy účtovných záznamov, opravovanie údajov v inventarizačných zápisoch bielym lakom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie porovnania stavu zisteného inventúrou so stavom v účtovnej evidencii v inventarizačných zápisoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
vykonanie fyzickej inventúry hmotného majetku k 30.09.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
odovzdanie správy energetického hospodárstva inému subjektu, ako PO alebo RO zriadená VÚC bez odňatia správy a vyhotovenia protokolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
odpisovanie a evidovanie majetku energetického hospodárstva odovzdaného do správy poskytovateľa energetických služieb pôvodným správcom a nemožnosť udržiavať, užívať a chrániť majetok VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bez uvádzania vyjadrenia o súlade s taxatívne vymenovanými skutočnosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredná športová škola Trenčín

IČO
00515159
Sídlo
Staničná 6, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
02.10.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZL neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete a vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
ZL neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Faktúry za predĺženie lic. Zmluvy a za nákup odbornej literatúry neboli zaúčtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie opatrenia MF SR k postupom účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady neboli označené podpisom osoby zodpovednej za účtovný prípad a na faktúre uvedený nesprávny názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil na svojom webovom sídle 3 objednávky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zmluvu o spolupráci s vydavateľstvom tlačív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zmluvu o spolupráci s vydavateľstvom tlačív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur za 1. a 2. štvrťrok nebola zverejnená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil dokumentáciu k vykonanému verejnému obstarávaniu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Inventárne súpisy k majetkovým účtom Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a Základné imanie neboli vôbec vypracované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúry za predĺženie lic. Zmluvy a za nákup odbornej literatúry neboli zaúčtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zmluvu o spolupráci s vydavateľstvom tlačív
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nechránil a nezhodnocoval majetok v správe v maximálne možnej miere a nepoužíval všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi (2 NZ, 4 Fa, 2x pohľadávky)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Na zmluvách nebola PFK vykonávaná vôbec (8 prípadov - 2 NZ a 6 obch. zmlúv)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na platobných poukazoch k faktúram nebolo zaznamenané vykonanie PFK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie(predĺženie licenčnej zmluvy a poskytnutie preddavkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
Nerozlíšenie nákladov z časového hľadiska a neúčtovanie o nákladoch budúcich období
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
Úhrady vykonané na základe zálohových faktúr neboli zaúčtované ako poskytnuté preddavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Subjekt netvoril opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník nezaplatí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.

Technická akadémia

IČO
45015171
Sídlo
J. Švermu 1, 96001 Zvolen
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
23.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina školy z 10.05.2007 v znení jej dodatkov neobsahovala podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z. a zároveň podľa § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 596/2003 Z.z.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Z požadovaných údajov o schválenom a upravenom rozpočte výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia a skutočných výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia škola predložila len údaje o skutočnosti, výnosy v sume 1 128 186,70 EUR, náklady v sume 1 119 018,92 EUR a výsledok hospodárenia v sume 9 167,78 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Technická akadémia zatriedila príjmy z prenájmu pozemku ako príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov na podpoložku 212003, čo nebolo v súlade s § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien (ďalej len „Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42“), podľa ktorého príjmy z prenajatých pozemkov sa zatrieďujú na podpoložku 212002. Zároveň podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. neuplatnila pri triedení príjmov správnu ekonomickú rozpočtovú klasifikáciu ustanovenú Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Technická akadémia nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., keď nedodržala obsahové vymedzenie poznámok podľa § 1 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a prílohy č. 3 a postupy účtovania podľa Opatrenia MF SR č. MF SR č. MF/16786/2007-31 z 08.08.2007.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
TA vystavila faktúry pre nájomcov, ktoré neobsahovali podľa §10 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. správny údaj o cene za mernú jednotku a správne vyjadrenie množstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Technická akadémia nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého povinná osoba zverejňuje medzi údajmi o faktúre za tovary, služby a práce aj identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Technická akadémia nepostupovala v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zmluva o nájme musí obsahovať splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia. Jena nájomná zmluva neobsahovala splatnosť nájomného a tri nájomné zmluvy neobsahovali splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
TA do ocenenia dielní nezahrnula náklady na ich technické zhodnotenie v plnej výške, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého účtovná jednotka je povinná dodržiavať opatrenie, ktorého vydanie v Zbierke zákonov SR vyhlasuje Ministerstvo financií SR. Nebol dodržaný § 22 ods. 2 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 08.08.2007.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
TA nepostupovala v súlade s článkom IX ods. 2 Organizačnej smernice pre inventarizáciu majetku a záväzkov z 01.09.2013, podľa ktorého zamestnanec hmotne zodpovedný za inventarizovaný majetok a záväzky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však jej vedúcim.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2013 Technická akadémia nevyužila možnosť vykonať priebežnú finančnú kontrolu podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Technická akadémia predložila platné Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.09.2010 na vykonávanie piatich živností a oznámenie školy o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti za dva predmety podnikania, dátum ukončenia 21.10.2010. V písomnom vyjadrení z 08.10.2014 uviedla, že v roku 2013 sa podnikateľská činnosť nevykonávala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 455/1991 Zb.
Prehľad o interných predpisoch k finančnej kontrole, predložený ku kontrole obsahoval nesprávne údaje o ich platnosti a účinnosti, nebolo zrejmé, ktoré interné predpisy boli platné v roku 2013, či obsahovali prílohy, dodatky, resp. boli vydané nové interné predpisy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

IČO
35629011
Sídlo
Hasičská 1, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
rok 2013
Termín kontroly
16.09.2014 - 19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine nebolo uvedené vecné a finančné vymedzenie meajetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie správneho zatriedenia výdavkov v rámci rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie časti dodanej PC zostavy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluvy boli zverejnené v nečitateľnej forme a nebolo ich možné idenfitikovať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Niektoré zmluvy boli zverejnené aj s podpismi osôb, ktoré tieto zmluvy podpísali.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V niektorých prípadoch zmlúv bol uvedený dátum účinnosti skôr ako bola samotná zmluva uzatvorená a predmet zmluvy začal plynúť skôr ako bol deň uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojom webovom sídle alebo v periodickej tlači raz štvrťročne súhrnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššíji ako 1 000 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom v kontrolovanom subjekte neboli aktualizované a upravované napriek viacerým aktualizáciam zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Na liste vlastníctva nebola uvedená správna adresa vlastníka a správcu právneho vzťahu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Na liste vlastníctva bol vedený majetok - štyri pozemky, o ktorých kontrolovaný subjekt vôbec neúčtoval a neviedol ho na inventárnej karte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Niektoré IS neobsahovali požadované náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady nespĺňali jednu zo základých požiadaviek účtovníctva účtovnej jednotky a účtovníctvo nebolo vedené preukázaným spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na viacero dodávateľských zmluvách nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nedodržanie správneho zatriedenia výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval časť dodanej PC zostavy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obsahom predloženého plánu kontrol bolo len vykonanie kontroly pokladne štyrikrát ročne, čo vyplývalo z povinnosti uvedenej v zákone o účtovníctve a z toho dôvodu nebolo možné tento dokument považovať za plán kontrolnej činnosti v zmysle internej smernice o VKS.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť