Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2010/0013
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Bratislava

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

deklarant na zadnej časti dielu 1/6 príslušného JCDpotvrdil prevzatie písomného vyhotovenia rozhodnutia v colnom konaní ešte pred tým, ako bol vytlačený výmer platieb, ktorý je neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia v colnom konaní, na dieli 1/6 príslušného JCD nebol vyznačený dátum prevzatia dielu 3/8 príslušného JCD. (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
na výmere platieb, ako neoddeliteľnej súčasti rozhodnutia v colnom konaní, nenachádzal odtlačok služobnej pečiatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nebolo potvrdené prijatie návrhu na colné konanie (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nebol uvedené dátum prijatia colného vyhlásenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nesúlad elektronickej a písomnej účtovnej evidencie (počet porušení: 37)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesúlad elektronickej a písomnej účtovnej evidencie (počet porušení: 25)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vykonaná oprava colného vyhlásenia (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
nesprávne oznámený colný dlh (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nesúlad elektronickej a písomnej účtovnej evidencie (počet porušení: 63)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesúlad elektronickej a písomnej účtovnej evidencie (počet porušení: 30)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému inventúra bola vykonaná, fyzický stav majetku (ani v jednom prípade nebolo označené, napr. kolacionovaním, že majetok bol fyzicky zisťovaný), meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému inventúra bola vykonaná, fyzický stav majetku (ani v jednom prípade nebolo označené, napr. kolacionovaním, že majetok bol fyzicky zisťovaný), meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému inventúra bola vykonaná, fyzický stav majetku (ani v jednom prípade nebolo označené, napr. kolacionovaním, že majetok bol fyzicky zisťovaný), meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému inventúra bola vykonaná, fyzický stav majetku (ani v jednom prípade nebolo označené, napr. kolacionovaním, že majetok bol fyzicky zisťovaný), meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému inventúra bola vykonaná, fyzický stav majetku (ani v jednom prípade nebolo označené, napr. kolacionovaním, že majetok bol fyzicky zisťovaný), meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pozemky inventárne č. 107538, vedené na liste vlastníctva č. 4672 Colný úrad Nitra nevyužíval, tieto bez akéhokoľvek právneho dokumentu využívala iná osoba
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nebol vyznačený dátum prevzatia dielu 3/8 uvedených štyroch JCD (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
Na výmene platieb nebol odtlačok služobnej pečiatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
Prijatie písomného colného vyhlásenia colník neosvedčil svojim podpisom (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
JCD nemalo uvedený dátum prijatia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
Účtovný záznam neobsahoval dátum vyhotovenia účtovného dokladu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Prevod účtovného záznamu z písanej formy do elektronickej formy nebol zabezpečený zhodne so záznamom v pôvodnej forme (počet porušení 37)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť