Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2010/0007
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Bratislava

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuvedenie nehnuteľného majetku v inventúrnom súpise (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedenie nehnuteľného majetku v inventúrnom súpise (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie zápisu stavieb do katastra nehnuteľností (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nezabezpečenie zápisu stavieb do katastra nehnuteľností (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Uvedenie Colného riaditeľstva ako vlastníka nehnuteľností v listoch vlastníctva (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu n čitú a na dobu 10 rokov (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Výška nájomného nebola dohodnutá v obvyklej výške v tom čase a na tom mieste
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V zmluvách o výpožičke bolo dohodnuté bezodplatné užívanie nebytových priestorov (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Uvedenie Colného riaditeľstva ako vlastníka nehnuteľností v nájomných zmluvách (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V nájomných zmluvách na prenájom služobných bytov boli dohodnuté výnimky z doby nájmu (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Neodovzdanie služobného bytu po skončení služobného pomeru
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Uvedenie Colného riaditeľstva ako vlastníka nehnuteľností v návrhu na vypratanie bytu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť