Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2011/0002
Názov:
"Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Cestovný príkaz neobsahoval dátum a podpis osoby, ktorá schválila pracovnú cestu, tiež nebol uvedený dátum vyúčtovania pracovnej cesty.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis pozemkov neobsahoval názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis pozemkov neobsahoval názov účtovnej jednotky a porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

IČO
00227811
Sídlo
Vyšné Hágy 0, 05984 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy pri zaraďovaní dlhodobého hmotného majetku a jeho odpisovaní nedodržal platné postupy účtovania (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NÚTPCHaHCH V.Hágy oneskoreným zaradením nadobudnutého dlhodobého majetku do majetku ústavu tento nesprávne odpisoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy pri realizácii verejného obstarávania neurčil predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez dane z pridanej hodnoty a nebola určená v čase, keď bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané na uverejnenie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy v záverečnej monitorovacej správe nesprávne uviedol plánované ukončenie realizácie aktivity - Publicita a informovanosť.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

IČO
36644331
Sídlo
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť