Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2011/0007
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Holíč

IČO
00309541
Sídlo
Bratislavská 5, 90851 Holíč
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

na faktúrach nebol uvedený správny dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli uzatvorené bez predloženia písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli uzatvorené bez predloženia písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, objednávky a zmluvy o stravovaní neboli overené predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, objednávky a zmluvy o stravovaní neboli overené predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, objednávky a zmluvy o stravovaní neboli overené predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Veľký Meder

IČO
00305332
Sídlo
Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nemalo vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
mesto nemalo vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
účtovný doklad neobsahoval peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
žiadosť o opatrovateľskú službu neobsahovala zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nesprávne vypočítaná výška príspevku opatrovaného za opatrovateľskú službu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Šaštín - Stráže

IČO
00310069
Sídlo
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

do schválenej programovej štruktúry boli doplnené nové podprogramy, pre ktoré boli formulované zámery a stanovené ciele bez toho, aby uvedenú zmenu schválilo MsZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
mesto realizovalo úhrady výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom mesta (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto realizovalo úhrady výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom mesta (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto realizovalo úhrady výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom mesta (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
na žiadostiach o preddavky a na výdavkovom pokladničnom doklade bol uvedený iba jeden podpis osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto poskytlo dotácie fyzickým osobám (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
na dohode o poskytnutí finančnej dotácie nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto neuzatvorilo s opatrovanými písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky nebol predložený na rokovanie MsZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavná kontrolórka nevypracovala z kontroly záznam, resp. správu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiadatelia nepredložili žiadosť o poskytnutie dotácie na tlačive, ktoré bolo prílohou VZN (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
žiadateľ predložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie mestu po termíne stanovenom vo VZN, zároveň prišlo k porušeniu článku IV. bodu 4.2 a bodu 4.3 Dohody o poskytnutí finančnej dotácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
žiadateľ predložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie mestu po termíne stanovenom vo VZN, zároveň prišlo k porušeniu článku IV. bodu 4.2 a bodu 4.3 Dohody o poskytnutí finančnej dotácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
mesto neuzatvorilo s opatrovanými písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Gabčíkovo

IČO
00305391
Sídlo
Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nevypracoval komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kontrolovaný subjekt nevypracoval komunitný plán sociálnych služieb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť