Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2011/0005
Názov:
Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

IČO
37827731
Sídlo
Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedená lehota predkladania listín o právnych vzťahoch k pozemkom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
neuvedená lehota predkladania listín o právnych vzťahoch k pozemkom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
nesprávne uvedené vo vyhláške "register" namiesto "návrh registra", chýbajúce poučenie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
nesprávna interpretácia znenia zákona v dokumente o zriadení komise
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
nesprávne IČO objednávateľa a rozdielny objednávateľ v zmluve o dielo a v jeho dodatkoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
čestné vyhlásenie členov komisií bolo vydané ešte pred menovaním za členov komisie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zmluvy uzatvorené po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
chýba dátum oboznámenia a dátum vypracovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
chýba dátum oboznámenia a dátum vypracovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
chýbajú podpisy všetkých členov prítomných na prerokovaní protokolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
termín prerokovania protokolu predchádzal termínu oboznámenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
zmluvy uzatvorené po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Katastrálny úrad v Bratislave

IČO
36071072
Sídlo
Chlumeckého 2, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Katastrálny úrad neposkytol v roku 2006, 2007, 2008 a 2010 najmenej 50 % z prostriedkov získaných od účastníkov konania obciam na zabezpečenie činnosti konania (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
Katastrálny úrad ako objednávateľ diela nezabezpečil do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o dielo zriadenie komisie a začatie konania, ani do 6 týždňov nezabezpečil stanovenie špecifických podmienok (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu

Katastrálny úrad v Košiciach

IČO
35540249
Sídlo
Južná trieda 82, 04017 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky a tým aj metóda VO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky a tým aj metóda VO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
predpokladaná hodnota zákazky nebola určená ako súčet predpokladaných hodnôt zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávnym určením predpokladanej hodnoty zákazky bol zvolený nesprávny postup zadávania zákaziek s nízkimi hodnotami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonanie interných kontrol v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu

Katastrálny úrad v Prešove

IČO
37870173
Sídlo
Konštantínova 6, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt potvrdením oprávnenosti fakturácie pred vyhotovením protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela - II. spracovateľskej etapy, nepostupoval v zmysle usmernenia a ZoD
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kontrolovaný subjekt tým, že neuplatnil voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za I. spracovateľskú etapu napriek tomu, že zo strany zhotoviteľa došlo k zmeškaniu termínu na ukončenie I. spracovateľskej etapy, nepostupoval v zmysle ZoD
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt potvrdením oprávnenosti fakturácie pred vyhotovením protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela - II. spracovateľskej etapy, nepostupoval v zmysle usmernenia a ZoD
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kontrolovaný subjekt tým, že neuplatnil voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za I. spracovateľskú etapu napriek tomu, že zo strany zhotoviteľa došlo k zmeškaniu termínu na ukončenie I. spracovateľskej etapy, nepostupoval v zmysle ZoD
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu

Katastrálny úrad v Trenčíne

IČO
36125474
Sídlo
M.R.Štefánika 20, 91150 Trenčín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Katastrálny úrad v Trnave

IČO
37836196
Sídlo
Vajanského 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2009 subjekt neposkytol obciam zákonom stanovenú čiastku 50 % z vybratých príspevkov účastníkov konania. Poskytnutých bolo iba 46,65 %.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu

Katastrálny úrad v Žiline

IČO
37808095
Sídlo
Ul. Hollého 7, P.O.BOX B-91, 01181 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

použitie fin. prostr. na iné účely ako na ROEP (nákup stravných lístkov)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
použitie fin. prostr. na iné účely ako na ROEP (nákup stravných lístkov)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu
kontrolované subjekty nevykonali predbežnú finančnú kontrolu - doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou (likvidačné listy resp. platobné poukazy) k faktúram neobsahovali v niektorých prípadoch podpisový záznam osoby zodpovednej za predbežnú finančnú kontrolu

Krajský stavebný úrad v Prešove

IČO
37937782
Sídlo
Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neúčtoval o drobnom hmotnom majetku na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál.(počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto neviedlo majetok v účtovníctve, ktorý bol po kolaudácii odovzdaný protokolom o prevzatí (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Gabčíkovo

IČO
00305391
Sídlo
Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala schválené VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a v Zásadách o poskytovaní finančných príspevkov schválila možnosť poskytnúť dotácie aj fyzickým osobám nepodnikateľom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala zmeny rozpočtu napriek prekročenému plneniu rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Pichné

IČO
00323411
Sídlo
Pichné 0, 06901 Pichne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepreúčtovala nevyčerpané finančné prostriedky z úctu 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku na účet 384 – Výnosy budúcich období. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Čaklov

IČO
00332291
Sídlo
Čaklov 0, 09435 Čaklov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuplatnila princíp nediskriminácie uchádzačov a a princíp transparentnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť