Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2021/1110
Názov:
Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Kontrolovaným obdobím sú roky 2018 až 2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu
Termín kontroly
21.04.2021 - 27.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ministerstvo nedisponovalo a ani v súčasnosti nedisponuje schváleným strategickým dokumentom, zameraným na oblasť zdravotníckeho personálu, ktorý by definoval víziu, priority, ciele, opatrenia a zodpovednosť v uvedenej oblasti, teda akým spôsobom bude komplexne riešená absencia – nedostatok zdravotníckeho personálu. Ministerstvo tiež nemalo v kontrolovanom období vypracované strategické, koncepčné dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v zmysle § 30 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
Výsledky kontroly preukázali rôznorodosť údajov, zdrojov a prístupov pri určovaní počtu chýbajúceho personálu, pričom táto rozdielnosť bola zistená v dokumentoch, ktoré boli vytvorené resp. publikované približne v rovnakom období – v rokoch 2018 a 2019. Absentovalo uvádzanie jedného resp. dvoch záväzných ukazovateľov o nedostatku sestier (podľa štatistických zisťovaní a podľa priemeru OECD), ktoré by boli stanovené na základe všeobecného konsenzu. Pri výpočtoch sa nevychádzalo z aktuálnych údajov, pričom v určitom segmente (ambulantná starostlivosť) bola opakovane konštatovaná absencia, resp. nedostatočnosť údajov, kľúčových pre stanovenie chýbajúceho počtu sestier pre naplnenie personálneho normatívu, čo malo vplyv na relevantnosť analytických výstupov ministerstva. Výrazné rozdiely v stanovovaní počtu chýbajúceho personálu boli tiež zaznamenané v útvaroch, ktoré patria pod jednu nadriadenú organizáciu – ministerstvo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MZ SR v rozpore s § 15 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nezverejnilo na internete sieť stredných zdravotníckych škôl v školskom roku 2017/2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
V sieti stredných zdravotníckych škôl pre školský rok 2019/2020, zverejnenej na webovom sídle MZ SR, nebol v žiadnej strednej zdravotníckej škole zaradený študijný odbor zdravotnícky asistent, pričom v uvedenom odbore štúdia pokračovali žiaci prijatí v predchádzajúcich školských rokoch. Podľa predloženej dokumentácie zriaďovatelia stredných zdravotníckych škôl požiadali listami v období od 21.08.2018 do 21.01.2019 o zaradenie nového študijného odboru 5361 M praktická sestra, príp. aj 5361 N praktická sestra (pomaturitné kvalifikačné štúdium) od školského roku 2019/2020. Žiadny zo zriaďovateľov nepožiadal o vyradenie študijného odboru zdravotnícky asistent.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou vybraných štátnych vzdelávacích programov bolo zistené, že: - podľa časti 2. Ciele výchovy a vzdelávania uvedených programov, cieľom vzdelávania bolo okrem iného ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, čo bolo v rozpore s § 4 písm. c) školského zákona cieľom výchovy a vzdelávania je ovládať anglický jazyk a aspoň ďalší jeden cudzí jazyk a vedieť ich používať. - štátne vzdelávacie programy vydané v roku 2013 v časti „Zmluvné pracoviská“ sa odvolávali na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá bola zrušená v roku 2016 a nahradená novou vyhláškou. - štátny vzdelávací program 5315 M zdravotnícky záchranár neobsahoval rozpracovanú časť 2. Ciele výchovy a vzdelávania. Podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) štátny vzdelávací program mal obsahovať konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré mali byť v súlade s § 4 uvedeného zákona. - štátny vzdelávací program M 5356 zdravotnícky asistent nebol aktualizovaný v zmysle upravenej vyhlášky MZ SR o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach s účinnosťou od 01.03.2017. Porovnaním rozsahu praxe zdravotníckeho asistenta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa uvedenej vyhlášky a štátnym vzdelávacím programom boli zistené rozdiely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2005 Z.z., 245/2008 Z.z., 770/2004 Z.z., 245/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pre zdravotnícke študijné odbory - 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut, 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra, 5333 Q diplomovaný rádiologický asistent a 5335 Q diplomovaný optometrista, absolvovaním ktorých žiak získa vyššie odborné vzdelanie, MZ SR nevydalo štátne vzdelávacie programy v zmysle § 6 ods. 2 školského zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

IČO
00606995
Sídlo
J.Kozačeka 4, 96001 Zvolen
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.02.2021 - 25.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00606791
Sídlo
Levočská 5, 05850 Poprad
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.02.2021 - 16.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00606804
Sídlo
Sládkovičova 36, 08024 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2021 - 05.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období podmienky najvyššieho počtu žiakov na predmete pre odbornú zložku vzdelávania neboli dodržané v zmysle príslušných ŠVP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období podmienky najvyššieho počtu žiakov na pracovisku zamestnávateľa neboli dodržané v zmysle príslušných ŠVP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola neposkytla zoznam uzatvorených zmlúv a zároveň neoznámila ukončenie zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania za školské roky 2017/2018 a 2018/2019 a 2019/2020 v stanovenom rozsahu svojmu zriaďovateľovi a MZ SR v zmysle § 8 ods. 6 a § 51 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015, 61/2015
Kontrolou bolo zistené, že ŠkVP pre študijný odbor praktická sestra – denná a externá forma a pre študijný odbor masér – externá forma vydané v kontrolovanom období neboli predložené VÚC ako zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie, čím nebol dodržaný § 5 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a zároveň neboli prerokované s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, čo nebolo v súlade s § 23 zákona o odbornom vzdelávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015, 596/2003 Z.z.

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607053
Sídlo
Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.02.2021 - 26.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607061
Sídlo
Hlboká cesta 23, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.03.2021 - 27.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607045
Sídlo
M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

všetky zmluvy uzatvorené s poskytovateľom praktického vyučovania boli uzatvorené na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky

IČO
00607339
Sídlo
Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2021 - 27.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa harmonogramov časového a priestorového rozmiestnenia žiakov na pracovisku zamestnávateľa neboli dodržané podmienky najvyššieho počtu žiakov externého štúdia na pracovisku zamestnávateľa, čo nebolo v súlade so ŠVP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil dôkaz o prerokovaní ŠkVP pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými mal uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 61/2015

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín

IČO
00607363
Sídlo
Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy o odbornej praxi resp. dohody o súvislej odbornej praxi v 151 prípadoch neobsahovali ustanovenie o hmotnom zabezpečení žiakov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
Zmluvy o spolupráci o odbornej praxi žiakov pre študijný odbor zdravotnícky laborant boli v siedmych prípadoch uzatvorené na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
Zoznamy uzatvorených zmlúv o praktickom vyučovaní neboli predložené zriaďovateľovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 61/2015
V správach o výchovno-vzdelávacej činnosti nebola uvedená informácia o uplatnení žiakov na trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Sedem pedagogických zamestnancov, ktorí pracovali na kratší pracovný úväzok nebolo hodnotených
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 317/2009 Z.z.

Stredná zdravotnícka škola Skalica

IČO
00607347
Sídlo
Lichardova 1, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2021 - 25.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola Trnava

IČO
00607371
Sídlo
Daxnerova 6, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2021 - 06.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Riaditeľka školy v kontrolovanom období neurčila formu prijímacej skúšky, čo nebolo v súlade s § 65 ods. 2 školského zákona, a to pre študijné odbory ZA/PS, FL a ZL (4-ročné denné štúdium).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Škola vo viacerých prípadoch prekročila počty žiakov v skupinách na predmete pre odbornú zložku vzdelávania a na odbornej klinickej praxi, čím nekonala v súlade s jednotlivými ŠVP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

IČO
00607321
Sídlo
Farská 23, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2021 - 10.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Škola nemala z dôvodu priestorového obmedzenia dostatočný počet stanovených laboratórií, čo nebolo v súlade s bodom 3.4 ŠVP študijný odbor farmaceutický laborant.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Počet žiakov v skupine na odborné predmety v študijnom odbore farmaceutický laborant boli v počte 15 až 16, čo nebolo v súlade s súlade bodom 3.6. ŠVP študijný odbor farmaceutický laborant, kde maximálny počet žiakov na učiteľa je 10.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci jedného odborného predmetu chýbal dostatočný počet kníh v počte sedem (latinský jazyk), čo nebolo v súlade s bodom 3.7 ods.3.7.1 ŠVP študijný odbor praktická sestra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že nebol dodržaný maximálny počet žiakov skupine na pracovisku u zamestnávateľa, škola nepostupovala v súlade s bodom 7.9 písm. e) ŠVP pre študijný odbor zdravotnícky asistent, kde na odbornej klinickej praxi bol počet žiakov v skupine najviac šesť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

IČO
00606758
Sídlo
Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2021 - 13.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

IČO
00606782
Sídlo
Masarykova 27, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
Roky 2018 - 2020 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

IČO
00607002
Sídlo
Školská 230, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Ing. Jana Kvasnicová, členka kontrolnej skupiny
Termín kontroly
14.02.2021 - 13.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky pre školský rok 2018/19 bolo zákonnému zástupcovi odovzdané osobne až v deň vyhodnotenia výsledkov po 1. kole prijímacích skúšok, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 65 ods. 7 školského zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
2. Zmluvy o zriadení výučbového zdravotníckeho zariadenia neboli uzatvorené na dobu určitä, čo nebolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona o odbornom vzdelávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 61/2015
3. Zoznamy uzatvorených zmlúv o praktickom vyučovaní, prípadne ich ukončenie neboli predložené zriaďovateľovi, čo nebolo v súlade s ustanovením § 8 pds. 6 zákona o odbornom vzdelávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 61/2015
Späť