Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2021/1110
Názov:
Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť použitia verejných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Biela voda, n.o.

IČO
42092167
Sídlo
Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
Roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu.
Termín kontroly
26.10.2021 - 12.12.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút a zakladacia listina neziskovej organizácie neboli vo vzájomnom súlade. Štatút v zmysle § 8 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách upravoval odlišne druh verejnoprosešných činností od zakladacej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že od 01.07.2020 došlo k zmene sídla školy na adresu Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok, pričom zriaďovateľ neupravil k uvedenému dátumu zmenu sídla v zriaďovacej listine dodatkom v zmysle § 22 ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacia listina SSŠ Kežmarok v rozpore s § 22 ods. 1 písm. i) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
V sieti škôl a školských zariadení SR nebola v zmysle § 15 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uvedená adresa, na ktorej škola sídli od 01.07.2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Nezisková organizácia tým, že ako zriaďovateľ vydala zriaďovaciu listinu, v ktorej boli uvedené elokované pracoviská v rozpore so sieťou škôl a školských zariadení SR, postupovala v rozpore s § 19 ods. 6 a § 22 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z., 596/2003 Z.z.
Podľa zriaďovacej listiny v znení dodatku č. 1 bol v rámci organizačnej zložky SSOŠ uvedený operátor sklárskej výroby 2738 H 00, ktorý nebol zaradený podľa siete škôl a školských zariadení SR. V organizačnej zložke SOU boli podľa siete škôl a školských zariadení SR zaradené odbory 2478 F strojárska výroba, 2752 F výroba úžitkového skla, 3152 H 02 krajčír – dámske odevy, 3661 H murár, 3672 H kamenár, 4579 F lesná výroba, 6403 L podnikanie v remeslách a službách, 6444 H čašník, servírka, 6456 H kaderník, 8541 H umelecký kováč a zámočník a 8557 umelecký stolár, ktoré neboli uvedené v zriaďovacej listine. Kontrolovaný subjekt tým konal v rozpore s § 22 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Podľa § 7 ods. 3 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení k správe o hospodárení školy sa pripája ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená. Súčasťou poslaných súhrnných správ okresnému úradu za roky 2018, 2019 a 2020 neboli príslušné účtovné závierky stredných škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v oznámeniach o pridelení normatívnych finančných prostriedkov pre školy v jeho zriaďovacej pôsobnosti tieto pri ich rozpise na začiatku príslušného roka a ich úpravách v priebehu roka neuviedol v členení na osobné náklady a na prevádzku v zmysle § 14 ods. 9 a 10 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Štatút organizácie nebol v súlade so zakladacou listinou neziskovej organizácie ako aj so skutočnosťami uvádzanými v dokumentácii, preukazujúcej činnosť kontrolného orgánu. Štatút organizácie, na rozdiel od zakladacej listiny, špecifikoval v článku V. – Orgány neziskovej organizácie a v článku VIII. – Dozorná rada, kolektívny kontrolný orgán – dozornú radu, nie funkciu revízora tak, ako to bolo uvádzané v zakladacej listine. Článok VIII. štatútu tiež vymedzil oprávnenia dozornej rady, dĺžku funkčného obdobia člena dozornej rady, požiadavky na vykonávanie funkcie člena dozornej rady ako aj úlohy z toho vyplývajúce. Spôsob voľby dozornej rady bol upravený v čl. VI – Správna rada tohto štatútu. V zmysle § 8 ods. 2 písm. e) zákona o neziskových organizáciách štatút neuvádzal počet členov dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

IČO
51076438
Sídlo
ul. Biela voda 2, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
Roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu.
Termín kontroly
19.07.2021 - 07.12.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že náležitosti správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v Kežmarku za kontrolované obdobie neobsahovali všetky náležitosti podľa vyhlášky ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z., a to napríklad: - zoznam uplatňovaných učebných plánov, - údaje o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít, - údaje o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov, - výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacie činnosti za školské roky 2018/2019 a 2019/2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
V kontrolovanom období ani v jednom prípade škola nedodržala termín pre odovzdanie správy o hospodárení zriaďovateľovi v zmysle zverejnených pokynov ministerstva školstva na jeho webovom sídle. Za rok 2018 vypracovala správu o hospodárení 05.04.2019, za rok 2019 v termíne 15.04.2020 a 19.04.2021 za rok 2020. Správy boli poslané zriaďovateľovi listami v tých istých termínoch. Kontrolovaný subjekt poslal zriaďovateľovi súhrnnú správu o hospodárení za rok 2020 po termíne, v ktorom mala byť predložená okresnému úradu v zmysle § 7 ods. 1 zákona o financovaní škôl, tzn. prostredníctvom zriaďovateľa do 15. apríla. Dôvodom bola práceneschopnosť ekonómky od 13.03.2021 do 14.04.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v čase vypracovania súhrnnej správy o hospodárení a jej predloženia zriaďovateľovi za roky 2019 a 2020 nemal vypracovanú riadnu účtovnú závierku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Škola uzatvorila zmluvu o nájme nebytových priestorov, v zmysle ktorej prenajímateľ prenajímal predmet nájmu v období od 02.09.2017 do 31.08.2018 bezodplatne a neuzatvorila zmluvu o výpožičke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Škola uzatvorila zmluvu o nájme dopravného prostriedku, v zmysle ktorej prenajímateľ prenajímal predmet nájmu bezodplatne a neuzatvorila zmluvu o výpožičke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Škola použila finančné prostriedky pridelené zo ŠR na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na úhradu prevádzkových nákladov v sume 75 481,71 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 597/2003 Z.z.
Škola nezabezpečila vyúčtovanie nenormatívnych finančných prostriedkov (kurzy pohybových aktivít - lyžiarsky výcvik) tak, aby v prípade nevyčerpaných finančných prostriedkov mohla tieto vrátiť do desiatich dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2018
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil finančné prostriedky celkom v sume 913,50 eur - za stravovanie a ubytovanie v rámci konania lyžiarskeho výcviku v termíne od 29.01.2018 do 01.02.2018 , čím nedodržal stanovený účel ich použitia podľa § 4ab zákona o financovaní škôl a porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 597/2003 Z.z.
Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky ministerstva školstva o stredných školách a článku 5 bod 9 smernice ministerstva školstva č. 19/2017 pre žiakov, ktorí sa výcviku nezúčastnia, mal riaditeľ školy zabezpečiť náhradné vzdelávanie. V triednej knihe nebolo zaznamenané vzdelávanie žiakov, ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho výcviku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepreukázal, že 14 žiaci sa zúčastnili v dňoch 19. – 23.02.2019 na lyžiarskom výcviku, a teda že finančné prostriedky v sume 150,00 eur na jedného žiaka (na základe vyššie uvedených faktúr) boli použité na stanovený účel podľa § 4ab zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Riaditeľka školy nezabezpečila náhradné vzdelávanie, pre žiakov ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho výcviku v termíne 12.02.2018 – 16.02.2018 . V triednej knihe nebolo zaznamenané vzdelávanie žiakov, ktorí sa nezúčastnili lyžiarskeho výcviku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Podľa organizačného zabezpečenia lyžiarskeho výcviku ako aj menovacích dekrétov zo 14.02.2018 boli menovaní za lyžiarskych inštruktorov Ľ. V. a P. S., majstri odborného výcviku. Títo zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady podľa smernice ministerstva školstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola ednoznačne nepreukázala, že finančné prostriedky na zapožičanie lyžiarskeho výstroja počas lyžiarskeho výcviku v termíne 19.02.2018 – 23.02.2018 celkom v sume 1 260,00 eur boli použité na stanovený účel v zmysle §4ab zákona o financovaní škôl. Keďže škole bola darovaná lyžiarska výstroj v počte 50 ks.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Škola jednoznačne nepreukázala, že žiačka D. Č. z triedy 2.DM sa zúčastnila lyžiarskeho kurzu v termíne 19.02.2018 – 23.02.2018, keďže podľa triednej knihy v dňoch 19. – 21.02.2018 – denník odborného výcviku, nebola zaznamenaná neprítomnosť a 22.02.2018 prebiehalo riadne vyučovanie v rozsahu sedem hodín, nikto nechýbal, tzn. menovaná bola prítomná na vyučovaní, a teda že finančné prostriedky v sume 150,00 eur boli použité na stanovený účel v zmysle §4ab zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Podľa menovacieho dekrétu z 13.02.2018 bol menovaný za lyžiarskeho inštruktora v termíne konania lyžiarskeho výcviku 19.02.2018 – 23.02.2018 , zamestnanec P. V., ktorý nespĺňal kvalifikačné predpoklady podľa článku 7 bod 4 smernice ministerstva školstva č. 19/2017.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podľa organizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu v termíne 19.02. - 23.02.2018 pre 28 žiakov zdravotníkom bol vedúci kurzu a v prípade potreby, všeobecný lekár pre dospelých, M. I. Vedúci kurzu nemal v zmysle článku 5 bod 4 smernice ministerstva školstva č. 19/2017 odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovanie nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz v roku 2019 bolo vykonané 29.04.2019. Posledná podporná aktivita podľa nižšie uvedenej dokumentácie skončila 22.03.2019. Škola nezabezpečila vyúčtovanie finančných prostriedkov tak, aby v prípade nevyčerpaných finančných prostriedkov mohla tieto vrátiť do desiatich dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2019 v zmysle pokynov ministerstva školstva uvedených v dokumente „Spôsob pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2019“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Škola do vyúčtovania nákladov na lyžiarsky kurz zahrnula aj ubytovanie a stravu za pedagogický dozor celkom v sume 200,00 eur, nepoužil finančné prostriedky v súlade s článkom 8 bod 1 smernice ministerstva školstva č. 19/2017 a § 4ab zákona o financovaní škôl. Zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 597/2003 Z.z., 523/2004 Z.z.
Škola do vyúčtovania nákladov na lyžiarsky kurz zahrnul poskytnuté služby aj za štyroch pedagogických zamestnancov (lyžiarsky kurz v termíne 18.03.2019 – 22.03.2019) celkom v sume 480,00 eur, nepoužila finančné prostriedky v súlade s článkom 8 bod 1 smernice ministerstva školstva č. 19/2017 a § 4ab zákona o financovaní škôl a porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 597/2003 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal, že 15 žiaci sa zúčastnili v dňoch 18. – 23.02.2019 na lyžiarskom výcviku, a teda že finančné prostriedky v sume 120,00 eur na jedného žiaka boli použité na stanovený účel podľa § 4ab zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Škola nevrátila nevyčerpané finančné prostriedky na účet zriaďovateľa v sume 1 200,00 eur v stanovenom termíne, t. j. do desiatich dní po skončení poslednej podporovanej aktivity (23.03.2020), ale až 30.10.2020.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Škola zmysle článku 5 bod 2. smernice ministerstva školstva č. 19/2017 a § 25 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane verejného zdravia nepožiadala regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho podujatia v prípade realizovaných lyžiarskych výcvikov v týchto termínoch: 03.02.2020 do 07.02.2020 a 09.03.2020 do 13.03.2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Škola nezabezpečila archiváciu dokumentácie, ktorá mala obsahovať zoznam žiakov zúčastnených na výcviku, zoznam vyslaných zamestnancov na výcvik, prihlášky žiakov na výcvik, informované súhlasy zákonných zástupcov a zdravotnícky denník.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V celom kontrolovanom období nebolo vyúčtovanie lyžiarskych výcvikov vykonané na základe preukázateľných účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Faktúry neobsahovali podrobný rozpis poskytnutých služieb, zoznamy ubytovaných podľa príslušných dní, v niektorých prípadoch termín poskytnutých služieb nezodpovedal termínom, v ktorých sa mal lyžiarsky výcvik konať. Ani v jednom prípade neboli poskytnuté prepravné služby doložené záznamami o prevádzke motorového vozidla, z ktorých by bolo možné presne identifikovať miesto a čas týchto služieb vrátane vzdialenosti a počtu prepravených.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri obstarávaní služieb, súvisiacich s lyžiarskymi výcvikmi v jednotlivých rokoch, nepreukázal uplatnenie postupov podľa § 117 zákona verejnom obstarávaní a v zmysle smernice ministerstva školstva, pritom v niektorých prípadoch išlo o zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000,00 eur. V roku 2018 obstaral od jedného dodávateľa služby spojené s ubytovaním celkom v sume 7 140,00 eur vrátane DPH a ďalšieho dodávateľa stravovanie celkom v sume 8 160,40 eur vrátane DPH. V roku 2019 škola objednala u dodávateľa komplex služieb v sume 6 960,00 eur a v roku 2020 v sume 14 249,91 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Späť