Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-047/2010/0010
Názov:
"Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik Žilina pri plnení úloh protipovodňových opatrení."
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice

IČO
36022047
Sídlo
Ďumbierska 14, 04159 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuchovávanie všetkých dokladov päť rokov po uzavretí zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neumiestnenie pamätnej tabule na miestach dostupných širokej verejnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
bol vypracovaný záznam o kontrole
neuvedené
bol vypracovaný záznam o kontrole
nebol vypracovaný skúšobný plán verejnej stavby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
nebola predložená dokumentácia z verejného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pamätná tabuľa nebola umiestnená na mieste dostupnom širokej verejnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce nebolo vypracované do 40 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Návrh na zaradenie nebol predložený do 30 dní po obdržaní právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
Späť