Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2021/1063
Názov:
Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém riadenia a spätného získavania nezrovnalostí s finančným dopadom pre zabezpečenie zv
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2021
Termín kontroly
- 27.02.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V MP SO MH SR, verzii 5.1 účinnej od 15.6.2021 bol zistený nesúlad medzi lehotami na zaevidovanie nezrovnalosti a splnenie oznamovacej povinnosti uvedenými v texte časti 5.1.4.1 a pri aktualizácii nezrovnalosti uvedenými v texte v časti 5.1.4.3, kde je pre niektoré prípady uvedená lehota 10 pracovných dní oproti jednotnej lehote pre zaevidovanie, aktualizáciu a oznamovaciu povinnosť k nezrovnalosti uvedenej v časti 5.1.4.4 – audit trail, kde je uvedená lehota 15 pracovných dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prekročenie stanovenej lehoty pre evidenciu a aktualizáciu nezrovnalosti a splnenie oznamovacej povinnosti, čím došlo k porušeniu Usmernenia 2/2015-U, resp. MP RO/SO pri nasledovaných nezrovnalostiach: • 311IP200031: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 11 pracovných dní (podnet RO na PMÚ SR zo dňa 04.05.2020, lehota 15 pracovných dní pre zaevidovanie = 26.05.2020, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 10.06.2020). • 311IP200036: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 11 pracovných dní (podnet RO na PMÚ SR zo dňa 04.05.2020, lehota 15 pracovných dní pre zaevidovanie = 26.05.2020, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 10.06.2020). • 311IP200075: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 10 pracovných dní (návrh správy z opätovnej administratívnej finančnej kontroly VO zaslaný prijímateľovi dňa 23.07.2020, lehota 15 pracovných dní na zaevidovanie nezrovnalosti = 13.08.2020, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 27.08.2020). • 311IP210051: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 18 pracovných dní (dátum medializovaných informácií: 24.06.2021, lehota 10 pracovných dní na zaevidovanie nezrovnalosti = 09.07.2021, nezrovnalosť zaevidovaná dňa 04.08.2021). • 311IP200001: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 48 pracovných dní (návrh správy z AFK zo dňa 13.11.2019, lehota 10 pracovných dní pre zaevidovanie = 27.11.2019, nezrovnalosť zaevidovaná dňa 10.02.2020) • 311IP200038: prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 72 pracovných dní (Dátum zistenia 23.04.2020 –Správa z AFK VO, lehota 10 pracovných dní pre zaevidovanie = 11.05.2020, nezrovnalosť zaevidovaná dňa 19.08.2020). • 311PO180025: • prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 123 pracovných dní (v zmysle Správy z vládneho auditu A913, K4597 zo dňa 16.5.2018 z ktorej RO vyplynula povinnosť do 5 pracovných dní zaevidovať nezrovnalosť). Nezrovnalosť bola zaevidovaná do ITMS2014+ dňa 22.11.2018 až na základe požiadavky CO zo dňa 19.11.2018. • prekročenie lehoty oznamovacej povinnosti o 129 pracovných dní. Správa o zistenej nezrovnalosti bola podpísaná a predložená CO dňa 30.11.2018. • 311PO190059: • prekročenie lehoty na zaevidovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 58 pracovných dní (Správa z certifikačného overovania zo dňa 12.09.2019, lehota 10 pracovných dní pre zaevidovanie = 26.09.2019, nezrovnalosť zaevidovaná dňa 04.12.2019). • prekročenie lehoty oznamovacej povinnosti o 518 pracovných dní. NKÚ SR bola predložená správa o zistenej nezrovnalosti, ktorá bola vypracovaná dňa 06.10.2021 a schválená a zaslaná CO dňa 07.10.2021. • 313IP180068, 313IP180069: prekročenie lehoty na aktualizovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 22 pracovných dní (podnet VA na ÚVA zo dňa 13.06.2019, lehota 15 pracovných dní pre zaevidovanie = 04.07.2019, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 06.08.2019). • 313IP180080: • prekročenie lehoty na aktualizovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 47 pracovných dní (aktualizovanie údajov z dôvodu ďalšieho konania zo strany SO MŠVVaŠ SR - VA záložky "Posudzovanie tretími stranami" podnet na ÚVO dňa 09.05.2019, lehota 15 pracovných dní pre zaevidovanie = 30.05.2019, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 06.08.2019). • prekročenie lehoty na aktualizovanie nezrovnalosti v ITMS2014+ o 154 pracovných dní (aktualizovanie záložky "Posudzovanie tretími stranami" na základe doručeného stanoviska ÚVO zo dňa 09.12.2019, lehota 15 pracovných dní pre zaevidovanie = 03.01.2020, nezrovnalosť bola zaevidovaná dňa 13.08.2020).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe preverenia vzorky nezrovnalostí boli zistené neúplné, nesprávne alebo neaktuálne údaje o nezrovnalosti v systéme ITMS2014+ v nasledovných prípadoch: • 311IP200001: • Záložka – popis nezrovnalosti – Dátum zistenia nezrovnalosti: uvedený nesprávny dátum zistenia nezrovnalosti. Ako dátum zistenia je uvedený dátum 21.11.2019, avšak návrh správy z administratívnej finančnej kontroly V21473, na základe ktorej bola nezrovnalosť evidovaná bol zo dňa 13.11.2019. • História stavov nezrovnalosti: podľa histórie stavov bola nezrovnalosť dňa 15.10.2020 posunutá do stavu „Vymáhanie nezrovnalosti“. V zmysle Usmernenia 2/2015 - U a Manuálu 1/2017-M - Workflow pre nezrovnalosť v ITMS2014+ sa stav „Vymáhanie nezrovnalosti“ používa pre prípady nezrovnalostí zdokumentovaných na základe nadobudnutia právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v správnom/súdnom konaní, kedy sa pohľadávka z rozhodnutia vymáha na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v správnom/súdnom konaní (ÚVA, § 41 a § 41a z. 292/2014 Z.z., alebo právoplatné rozhodnutie súdu). V prípade nezrovnalosti 311IP20001 nebolo začaté a teda ani ukončené žiadne správne ani súdne konanie, ktoré by bolo dôvodom pre použitie stavu „Vymáhanie nezrovnalosti“. Nezrovnalosť bola zistená na základe výkonu opätovnej administratívnej finančnej kontroly VO a pohľadávka z príspevku bola uplatnená na základe ŽoV. Z uvedeného dôvodu bola nezrovnalosť posunutá do nesprávneho stavu „Vymáhanie nezrovnalosti“. Aktuálne je už nezrovnalosť vzhľadom na jej vysporiadanie v správnom stave „Vysporiadaná“. • 311IP200031: • Záložka – popis nezrovnalosti: Kvalifikácia nezrovnalosti: pri prvotnej evidencii bola uvedená nesprávna kvalifikácia nezrovnalosti IRQ3. V zmysle Usmernenia 2/2015 - U a Manuálu 1/2017 - M sa kvalifikácia IRQ3 prideľuje v prípade podnetu RO podaného na OČTK, pričom nezrovnalosť bola evidovaná na základe podnetu na PMÚ SR, nie OČTK. Kvalifikácia bola následne opravená v rámci aktualizácie nezrovnalosti. • Záložka – metóda odhalenia – Spôsob zistenia: nevyplnené povinné pole v zmysle Manuálu 1/2017- M. • Záložka – posudzovanie tretími stranami: neskorá a nekompletná evidencia údajov v záložke, údaje boli doplnené až v rámci prvej aktualizácie nezrovnalosti po vyše dvoch mesiacoch od evidencie nezrovnalosti, aj napriek tomu, že už v čase prvotnej evidencie nezrovnalosti bol podaný podnet na preverenie na PMÚ SR. V záložke nie je vyplnený údaj o predmete šetrenia/konania. Zároveň po ukončení preverovania zo strany PMÚ SR v rámci aktualizácie nezrovnalosti nebol správne aktualizovaný stav konania 3. strany – v zmysle Manuálu 1/2017 mal byť uvedený stav podnet/žaloba nepotvrdená, pole po tejto aktualizácii ostalo prázdne. • Spis k nezrovnalosti v ITMS 2014+: Podnet RO na PMÚ SR zo dňa 04.05.2020 ako hlavný dokument, na základe ktorého bola evidovaná nezrovnalosť nebol vložený v spise nezrovnalosti v ITMS2014+ pri prvotnej evidencii nezrovnalosti, ale až následne so značným oneskorením až dňa 24.01.2022 počas výkonu kontroly NKÚ SR. Obdobne scan podpísanej a odoslanej Správy o zistenej nezrovnalosti č. 311IP200031004 bol vložený do spisu k aktualizácii nezrovnalosti v ITMS2014+ s oneskorením až dňa 24.01.2022, pričom predmetná aktualizácia nezrovnalosti bola vykonaná dňa 22.02.2021. • 311IP200036: • Záložka – popis nezrovnalosti: Kvalifikácia nezrovnalosti: pri prvotnej evidencii bola uvedená nesprávna kvalifikácia nezrovnalosti IRQ3. V zmysle Usmernenia 2/2015 - U a Manuálu 1/2017 - M sa kvalifikácia IRQ3 prideľuje v prípade podnetu RO podaného na OČTK, pričom nezrovnalosť bola evidovaná na základe podnetu na PMÚ SR, nie OČTK. Kvalifikácia bola následne opravená v rámci aktualizácie nezrovnalosti. • Záložka – metóda odhalenia – Spôsob zistenia: nevyplnené povinné pole v zmysle Manuálu 1/2017 – M. • Záložka – posudzovanie tretími stranami: neskorá a nekompletná evidencia údajov v záložke, údaje boli doplnené až v rámci prvej aktualizácie nezrovnalost
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočné uchovávanie dokumentácie k nezrovnalosti Kontrolovaný subjekt nepredložil podpísané správy o zistenej nezrovnalosti a nepreukázal splnenie oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 37 zákona č. 292/2014 Z.z. v rámci nezrovnalosti 311IP200075 k nasledovným aktualizáciám: 311IP200075001, 311IP200075002, 311IP200075003, 311IP200075004, 311IP200075006 a 311IP200075007. Príslušná dokumentácia sa nenachádza ani v spise k nezrovnalosti v module nezrovnalostí v systéme ITMS2014+. Preukázanie splnenia oznamovacej povinnosti predložil len k aktualizácii nezrovnalosti č. 311IP200075005 zo dňa 07.04.2021. Na základe uvedeného nebolo možné v rámci týchto aktualizácií overiť splnenie oznamovacej povinnosti. 311IP200001: RO nepredložil podpísanú správu o zistenej nezrovnalosti a nepreukázal splnenie oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 37 zákona č. 292/2014 Z.z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K nezrovnalosti 311PO180025 bol pohľadávkový doklad zaevidovaný až 19.12.2018, pričom nezrovnalosť bola do stavu „Zistenie nezrovnalosti“ posunutá už 22.11.2018, čím došlo k porušeniu časti 4.3.2.1 Usmernenia 2/2015-U.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SO MŠVVaŠ SR – VA k nezrovnalostiam 313IP180086, 313IP180067, 313IP180065 a SO MH SR k nezrovnalosti 311IP200176 nezačali správne konania, čím došlo k porušeniu § 41 a § 41a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku a môže dôjsť k premlčaniu pohľadávky alebo práv na vymáhanie pohľadávky, prípadne k zániku práv na jej vymáhanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezrovnalosti 313IP180068, 313IP180069, 313IP180080 mali splatnosť 10.04.2019, 09.04.2019 a 08.04.2019, pričom k odstúpeniu podnetu na začatie správneho konania MŠVVaŠ SR - VA na ÚVA došlo až 07.06.2019. Podnet bol odstúpený so značným časovým oneskorením (viac ako 40 pracovných dní od uplynutia lehoty splatnosti), čím došlo k porušeniu § 42 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezačatie správneho konania SO MŠVVaŠ SR - VA podľa § 41 a § 41a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku po skončení súdneho konania k nezrovnalosti 313IP180080, ktorá je viazaná na zistenie porušenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
bez zistenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2021
Termín kontroly
21.09.2021 - 27.02.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Prekročenie stanovenej lehoty pre evidenciu a aktualizáciu nezrovnalosti a splnenie oznamovacej povinnosti, čím došlo k porušeniu Usmernenia č. 2/2015-U, resp. manuálu procedúr RO/SO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe preverenia vzorky nezrovnalostí boli zistené neúplné, nesprávne alebo neaktuálne údaje o nezrovnalosti v systéme ITMS2014+
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezrovnalosť 310IP170019 bola evidovaná na základe podnetu podaného SO na NAKA a PMÚ z dôvodu podozrenia na machinácie pri verejnom obstarávaní. Nezrovnalosť mala pridelenú kvalifikáciu IRQ3 – Podozrenie z podvodu. SO aj napriek podozreniu z podvodu listom č. SF119/2020, 320/2020 zo dňa 10.1.2020 zaslal aktualizovanú Správu o zistenej nezrovnalosti 310IP170019003 prijímateľovi, čo bolo potvrdené doručenkou prijímateľovi zo dňa 15.1.2020. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 37, ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku a Usmernenia č. 2/2015-U.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V nadväznosti na vydanie nového štatútu SAŽP bolo na základe vyjadrenia SO SAŽP potrebné pristúpiť k vypracovaniu Metodického usmernenia upravujúceho postup Sekcie fondov EÚ ako správneho orgánu prvého stupňa na účely správnych konaní podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku a jeho zosúladeniu s už vyhotoveným Metodickým usmernením upravujúcim postup Sekcie fondov EÚ ako správneho orgánu prvého stupňa. SO SAŽP nemal k 31.01.2021 spracovanú metodiku pre odvolacie konanie k prvostupňovým rozhodnutiam SO SAŽP v prípadoch porušenia postupov a predpisov verejného obstarávania. K 31.01.2022 neexistovala na SO SAŽP metodika pre odvolacie konanie k prvostupňovým rozhodnutiam SO SAŽP v prípadoch porušenia postupov a predpisov verejného obstarávania, čím došlo k porušeniu čl. 3 a čl. 8 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení jej dodatkov. Podľa vyjadrenia SO SAŽP Metodické usmernenie upravujúce postup Sekcie fondov EÚ ako správneho orgánu prvého stupňa na účely správnych konaní podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku bolo vydané dňa 08.02.2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolne zistenie k odporúčaniam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť