Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2021/1062
Názov:
Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť využívania finančných prostriedkov vzhľadom na disponibilné prostriedky, ktoré
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015 -2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.05.2021 - 13.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút EF nebol aktualizovaný nadväzne na zmeny a doplnenia zákona o EF (zákony č. 329/2018 Z. z., č. 11/2019 Z. z., č. 460/2019 Z. z.)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
NKÚ SR konštatuje, že proces externého hodnotenia, ktorý je rozhodujúci z hľadiska prípravy zoznamu žiadostí zaradených na rokovanie rady EF na odporúčanie ministrovi, nebol upravený v žiadnom internom predpise fondu a preto nie je dostatočne transparentný.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NKÚ SR identifikoval riziko na základe ktorého odporúča prehodnotiť niektoré funkcionality elektronického systému s cieľom vložiť automatické hodnotiace kritéria vo fáze internej kontroly vykonávanej zamestnancami EF.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NKÚ SR identifikoval, že k špecifikácii činností C. oblasť - Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov nie sú dostatočné výsledkové hodnotiace kritériá pre žiadosti o podporu formou dotácie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
EF na svojom webovom sídle nemal v časti „Podpora – Výzvy“ zverejnenú žiadnu výzvu a nenachádzali sa ani v archíve webového sídla EF, čo nebolo v súlade s ustanoveniami § 4a, 4e, 4f zákona o EF.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Podpisové vzory neboli aktualizované v súlade s Čl. 5 bod 2. Smernice č. 3/2019 o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke Environmentálneho fondu zo dňa 22.03.2019.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
EF nevykonával v kontrolovanom období základnú finančnú kontrolu v súlade s § 7 zákona o finančnej kontrole a metodickým usmernením k finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nastaviť kontrolu fondu verejného obstarávania u prijímateľov dotácií v rámci kontrolných mechanizmov tak, aby EF získal primeranú mieru uistenia, že procesy výberu dodávateľov sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Kontrolou vnútorného kontrolného systému EF bolo zistené, že za kontrolu verejného obstarávania nebol zodpovedný žiaden organizačný útvar pre rôzne fázy procesu poskytovania podpory ako napríklad schvaľovania dotácií, implementácie dotácií a schvaľovania čerpania dotácií.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR pri výkone kontroly neboli predložené úplné doklady z rokovania Rady EF (2 záznamy a niektoré prílohy) z dôvodu, že nebola zabezpečená dôsledná a komplexná správa a uchovávanie dokumentácie v súlade s § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. a registratúrnym poriadkom MŽP SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.05.2021 - 13.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V zmysle § 9 ods. 7 zákona o EF je ministerstvo povinné zverejniť zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory na svojom webovom sídle a vo vestníku. Kontrolou bolo zistené, že MŽP SR nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 7 zákona o EF, keď v kontrolovanom období nezverejňovalo zoznam rozhodnutí o poskytnutých podporách na svojom webovom sídle a vo vestníku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
vzhľadom na veľmi nízke čerpanie úverov (len 8,4 %) a nedočerpanie takmer 27,5 mil. eur vyčlenených na úvery, bolo rozpočtovanie úverov v rokoch 2015 až 2020 neefektívne a nezodpovedajúce reálnym požiadavkám po tejto forme podpory.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V zmysle článku 10, odseku 3 smernice EÚ o obchodovaní s emisnými kvótami by sa malo použiť na zelené ciele aspoň 50 % príjmov z obchodovania s emisnými kvótami. V závere uvedeného odseku je uvedené, že ustanovenia tohto odseku sa považujú za splnené, ak členské štáty zaviedli a vykonávajú také politiky fiškálnej alebo finančnej podpory, ktorých hodnota zodpovedá najmenej 50 % príjmov z obchodovania s emisnými kvótami. NKÚ SR konštatuje, že vzhľadom na nedostatočnú výšku finančnej podpory priorít a cieľov stratégie štátnej environmentálnej politiky, dochádzalo každoročne k neúmernému navyšovaniu stavu nevyčerpaných finančných prostriedkov na bankových účtoch EF. Efektívna výška výnosov z emisií použitá na zelené ciele výrazne zaostávala za odporúčaním EÚ (50 %). Najnižší podiel využitia výnosov z predaja emisných kvót na zelené ciele bol v roku 2020, a to len 7,9 % a najvyšší bol 23,1 % v roku 2016.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
MŽP SR nekonalo v súlade s § 13 písm. b) zákona o EF, keď nevydalo všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje spôsob kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti o podporu. MŽP SR v kontrolovanom období neaktualizovalo od roku 2016 smernicu MŽP SR o kontrolnom systéme MŽP SR a taktiež nevydalo žiadny interný riadiaci akt ohľadom metodického usmerňovania EF vo veci kontroly podmienok a postupu pri poskytovaní a použití prostriedkov EF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že zákon o EF bližšie nešpecifikuje ako má MŽP SR vykonávať správu fondu, nie je zrejmé akým spôsobom má vykonávať metodické riadenie a usmerňovanie fondu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 587/2004 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že vzhľadom na nedostatočnú výšku finančnej podpory priorít a cieľov Envirostratégie dochádzalo každoročne k neúmernému navyšovaniu stavu nevyčerpaných finančných prostriedkov na bankových účtoch EF. Prebytok k 30.6.2021 presiahol sumu 1 mld. Eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ konštatuje, že Envirostratégia 2030 neobsahuje náklady ani zabezpečenie financovania cieľov. Merateľnosť indikátorov tiež nie je pre všetky prípady jasne špecifikovaná. V nadväznosti na Envirostratégiu 2030 by mali byť prijaté sektorové stratégie, plány a akčné plány, ktoré by mali obsahovať presnejšie informácie o nákladoch a detailné merateľné indikátory.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť