Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2020/1070
Názov:
Plastový odpad
Účel kontrolnej akcie:
Posúdenie stavu v oblasti vzniku a nakladania s plastovým odpadom a dostatočnosť opatrení prijatých
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Plastový odpad.pdf (1121851)

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 1. polrok 2020 a súčasné obdobie
Termín kontroly
21.10.2020 - 28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŽP SR sa v kontrolovanom období, ale ani v dlhodobejšom horizonte, nepodarilo svojimi opatreniami pozitívne ovplyvniť trend v rýchlom náraste vzniku plastového odpadu, čím nenaplnilo hlavný cieľ hierarchie odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Údaje o nakladaní s plastovým odpadom nie sú správne, obsahujú významné chyby a preto majú nízku vypovedaciu hodnotu, čo vo svojich vyjadreniach pripúšťa aj MŽP SR. Súčasné štatistiky o miere recyklácie sú jednoznačne nadhodnotené, neodzrkadľujú realitu a otázkou len je, ako veľmi od skutočnosti je vzdialená táto, ale aj iné hodnoty o odpadovom hospodárstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Aj napriek tomu, že systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov je v SR zavedený už od roku 2016 a prináša do oblasti nakladania s odpadom finančné prostriedky, systém vykazuje množstvo nedostatkov, kvôli ktorým nie je možné hovoriť o funkčnom systéme. Jasným argumentom pre toto zistenie je aj to, že existuje len veľmi málo občanov, ktorí zavedenie rozšírenej zodpovednosti po roku 2016 pocítili na znížení miestneho poplatku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Aj napriek niektorým súčasným projektom MŽP SR hodnotí NKÚ SR vzhľadom na uvedené oblasť informovania a osvety občanov za nedostatočnú. Informovanosť občanov o predchádzaní vzniku odpadu a o potrebe triedenia odpadu nie je v SR stále na dostatočnej úrovni aj napriek tomu, že na tento nedostatok poukázala už kontrola NKÚ SR v roku 2018.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť