Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2010/0005
Názov:
Kontrola projektu Kohézneho fondu "Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku", č. opatrenia 2004/SK/16/C/PE/004
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"nekonanie vo veci vyriešenia vzniknutých nezrovnalostí"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
"nepredložené výsledky z dodatocného overenia verejného obstarávania"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
"chýbajúce stanovisko k vstupu strategického partnera"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
"chýbajúce údaje o kontrolách v monitorovacom hárku"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
"záverecná správa nepredložená NKÚ SR v termíne, nestanovený harmonogram medzi subjektmi zapojenými do pripomienkovania"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
"nepredložené záverecné správy"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť