Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2017/1060
Názov:
Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť • Plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR •
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.03.2017 - 30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v SR zatiaľ nebol vypracovaný Národný program znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2020 ani do roku 2030.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v kontrolovanom období v SR chýbala ucelená stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá by aktuálne riešila výzvy na redukciu emisií z dlhodobého hľadiska a riešila by dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MŽP SR nepripravovalo na rokovanie vlády SR samostatný materiál, obsahom ktorého by bola analýza problému znečistenia ovzdušia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR boli zistené aj problémy s nie úplnou, či presnou transpozíciou a implementáciou európskej environmentálnej legislatívy pre oblasť ovzdušia. V súčasnosti SR rieši tieto prípady nesúladu s európskymi predpismi: INFRINGEMENT EK voči SR č. 2008/2201 - Uplatňovanie smernice EP a Rady 2008/50/ES o kvalite ovzdušia a o čistejšom ovzduší v Európe vzhľadom na limitné hodnoty PM10 v ovzduší SR Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že od začiatku platnosti Smernice o kvalite okolitého ovzdušia nebolo zabezpečené v SR pre vybrané oblasti a koncentrácie prachových častíc PM10 dodržiavanie stanovených limitných hodnôt
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že SR priebežne plní svoj záväzok znižovať emisie VOC s výnimkou roku 2010, keď dosiahla redukciu emisií prchavých organických zlúčenín len o 25,84 % a nie o 30 % ako bolo stanovené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že SR si plní svoje povinnosti stanovené v Smernici o kvalite okolitého ovzdušia, ale že existujú aj určité problémy pri ich plnení. Kontrolnou skupinou NKÚ SR bolo zistené, že: -SR dostatočne nevyužívala mobilné monitorovacie stanice na monitoring kvality ovzdušia, -súčasný stav NMSKO v SR nepokrýva plne požiadavky príslušných článkov Smernice, pretože chýbajú dve stále vzorkovacie miesta na monitorovanie pre mestského pozadia pre častice PM v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji, -NMSKO nie je dostatočná vzhľadom na zložitú orografiu územia Slovenska. Podľa vyjadrenia MŽP SR v nasledujúcich rokoch je plánované dobudovať NMSKO, tak aby celkový počet automatických monitorovacích staníc bol najmenej 50 a vzhľadom na členitosť terénu bolo pokryté väčšie územie a boli monitorované aj prihraničné regióny, -v rokoch 2015 a 2016 mal NMSKO problém s výťažnosťou dát. -pre nedostatočné personálne a finančné kapacity SHMÚ však nebolo splnené opatrenie zabezpečiť monitorovanie chemického zloženia PM10 v jednotlivých oblastiach z dôvodu určenia potenciálnych zdrojov a ich podielov na meraných koncentráciách -požiadavky na požadovanú úroveň znečistenia pre PM10 v zmysle článku 13 ods. 1 Smernice sa v rokoch 2014 - 2016 nepodarilo dodržať vo všetkých zónach a aglomeráciách. -nebola splnená limitná hodnota pre oxid dusičitý NO2 v zmysle článku 13 ods. 1 Smernice. Limitná hodnota pre NO2 bola v niektorých rokoch prekročená na niektorých dopravných staniciach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v každoročných správach s názvom Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike za príslušný rok chýba záver, ktorý by dal jasnú a stručnú informáciu o dosiahnutom stave kvality ovzdušia za príslušný rok zrozumiteľnú širokej laickej verejnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v SR nie je zákonom ustanovený systém sankcií za znečisťovanie ovzdušia z lokálnych kúrenísk, preto odporúča MŽP SR zvážiť návrh ich zavedenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MŽP SR nevedelo preukázať ako si plnilo svoje povinnosti v zmysle § 10 ods. 3, 4 a 5 zákona o ovzduší, t. j. v prípadoch možnosti vzniku cezhraničného znečistenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 137/2010 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v súčasnosti nie všetky prijaté opatrenia sú dostatočné a účinné na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v danej lokalite. Realizované opatrenia na zabezpečenie splnenia cieľa v kvalite ovzdušia neboli dostatočné pre dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia pre všetky zóny a aglomerácie. SR v súčasnosti nespĺňa všetky ustanovené kritériá určujúce dobrú kvalitu ovzdušia, i keď v niektorých oblastiach sa už kvalita ovzdušia zlepšila. Problémom je najmä prekračovanie limitných koncentrácií pre PM10, PM2,5, ale aj ďalších znečisťujúcich látok (prekračovanie cieľovej hodnoty pre ozón, ako aj limitnej hodnoty pre NO2 a benzo(a)pyrén).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Medzirezortná spolupráca okrem spomínaných prípadov nebola dostatočná, pravidelná a bola závislá na kapacite ľudských zdrojov. Koordinácia politík pre zdravie obyvateľstva a hospodárskych politík s politikou na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia nebola zatiaľ dostatočne efektívna a nie je na dostatočnej úrovni.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rámci kontroly predložených dokladov k dvom projektom SHMÚ (Systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia v regiónoch stredné, východné a západné Slovensko a Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) NKÚ SR zistil problémy s umiestňovaním monitorovacích staníc a uzatváraním nájomných zmlúv v lokalitách, v ktorých musí byť monitorovaná kvalita ovzdušia. Niektoré mestá a obce neakceptovali odborné podklady SHMÚ na umiestnenie monitorovacích staníc vypracované v súlade so zákonom o ovzduší.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že doterajšími opatreniami sa nepodarilo dosiahnuť ustanovené ciele v kvalite ovzdušia, preto je potrebné doterajšie opatrenia aktualizovať a prijať nové účinnejšie a efektívnejšie opatrenia. V SR neexistuje systém merania účinnosti a efektívnosti prijatých opatrení na riešenie problému kvality ovzdušia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Horné Orešany

IČO
00312533
Sídlo
Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
26.04.2017 - 22.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
26.04.2017 - 30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský hydrometeorologický ústav

IČO
00156884
Sídlo
Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
26.04.2017 - 30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Okrem nedokončenej obnovy a inštalácie starých zariadení bola problémom aj dlhodobo nezabezpečovaná pravidelná údržba jednotlivých monitorovacích zariadení v majetkovej správe SHMÚ, čo zvyšovalo nároky na servis a narastala poruchovosť aj nových zariadení, implementovaných v rámci projektu obnovy NMSKO a následne dochádzalo k znižovaniu výťažnosti údajov. SHMÚ dlhodobo nezabezpečenou pravidelnou údržbou jednotlivých monitorovacích zariadení nepostupoval pri správe majetku štátu v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, podľa ktorého je povinný majetok štátu udržiavať v riadnom stave.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zistený nedostatok: Nenainštalovanie 22 starých vzorkovacích zariadení do automatických meracích staníc (AMS). Zistený nedostatok: Z dôvodu poruchy prístroja v skúšobnom laboratóriu SHMÚ nebolo v roku 2015 zabezpečené hodnotenie koncentrácie benzo(a)pyrénu (BaP) a ťažkých kovov v ovzduší na území SR a neboli vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia, čoho dôsledkom bolo nevypracovanie kompletnej Správy o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR za rok 2014 a neúplné a oneskorené podávanie správ o kvalite ovzdušia v roku 2015 - reporting vyžadovaný smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite ovzdušia v Európe. Zistený nedostatok: Podľa protokolu „ IS NEIS sa doteraz nevyužíval v plnej miere na stanovený účel". Cieľom je zvýšiť počet užívateľov portálu NEIS PZ WEB a v roku 2020 dosiahnuť hodnotu merateľného ukazovateľa dopadu. Zistený nedostatok: Minimálny rozsah monitorovania SO2 - počet a umiestnenie podľa prílohy k vyhláške nebol splnený z dôvodu chýbajúceho merania v aglomerácii Košice. Zistený nedostatok: Minimálny rozsah monitorovania PM10 -počet a umiestnenie podľa prílohy k vyhláške bol splnený. EK v liste zo 4.10.20 J 7 upozorňuje, že v Bratislavskom a Trnavskom kraji síce Slovenská republika splna minimálny počet staníc pre PMjo, no namieta ich nevhodnú skladbu a odporúča doplniť po jednej stanici na mestskom pozadí. Zistený nedostatok: Z personálnych dôvodov nebola v kontrolovanom období plnená úloha referenčného laboratória pri zverejňovaní informácií o štandardných melodikách merania emisií a melodikách merania kvality ovzdušia prostredníctvom internetu v postačujúcom rozsahu. Zistený nedostatok: Monitorovanie PMio dostatočne nepokrýva územie Slovenska. Zistený nedostatok: Podľa vyjadrenia SHMU okrem nedokončenej obnovy starých zariadení bola značným problémom skutočnosť, že dlhodobo nebola zabezpečovaná pravidelná údržba jednotlivých monilorovacích zariadení, z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít NMSKO, čo zvyšovalo nároky na servis a narastala poruchovosť aj nových zariadení a následne dochádzalo k znižovaniu výťažnosti údajov. Zistený nedostatok: Metrologické zabezpečenie výsledkov monitoringu bolo realizované v rámci možností daných existujúcim systémom realizácie. Problémy sa vyskytovali v prípade metrologického zabezpečenia súboru vzorkovačov, dodávajúcich vzorky prachu na následné analýzy. Tieto vzorky sa musia odoberať za definovaných podmienok, čo sa dlhodobo neplnilo.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.

IČO
36311693
Sídlo
Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.09.2017 - 15.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančné prostriedky na projekt boli vynaložené účinne a efektívne
Projekt v Meste Partizánske prispel k zníženiu množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo stredných zdrojov znečisťovania spaľovaním obnoviteľných zdrojov biomasy drevnej štiepky
Realizovaním projektu financovaného z prostriedkov Operačného programu životné prostredie, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v strednom zdroji znečisťovania kotolňa CTZ Šípok 3 MW – kotolňa na biomasu, ulica Pod Šípkom 1553/11, Partizánske, zmena palivovej základne došlo k zlepšeniu kvality ovzdušia a zníženiu nepriaznivých vplyvov na zdravie obyvateľov a životné prostredie

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2014 - 2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
18.09.2017 - 30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K splneniu ukazovateľov dopadu projektu prispelo neprevádzkovanie resp. nespaľovanie nemocničného odpadu a teda neprodukovanie žiadnych emisií NOx a SO2 v dobe nespaľovania, čím nedošlo podľa kontrolnej skupiny NKÚ SR k splneniu reálneho cieľa projektu „Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok produkovaných pri výrobe tepla a spaľovaní nemocničného odpadu v nemocničnom zariadení“. Na základe uvedených preukázaných dôvodov neprevádzkovania, ktoré spôsobili neúmerne dlhú dobu nevyužívania spaľovne a AMS kontrolná skupina NKÚ SR vyhodnotila použitie finančných prostriedkov v sume cca 1,3 mil. eur na vybudovanie vlastnej spaľovne nemocničného odpadu ako neefektívne a zároveň z ohľadom na fakt, že spaľovanie nemocničného odpadu bolo viac ako polovicu obdobia udržateľnosti projektu vykonávané externou firmou a spaľovňa sa neprevádzkovala ani v čase výkonu kontroly ako neúčinné, čo bolo rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na základe preukázaných skutočností kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že náklady spojené s prevádzkovaním vlastnej spaľovne a AMS počas doby udržateľnosti projektu v celkovej sume 129 211,83 eur boli výrazne vyššie, ako náklady na likvidovanie nemocničného spáliteľného odpadu prostredníctvom externej firmy, ktoré za viac ako polovicu obdobia udržateľnosti projektu predstavovali celkovú sumu 49 284,24 eur. Na základe zistených skutočností hodnotí kontrolná skupina NKÚ SR takto vynaložené finančné prostriedky ako nehospodárne, čo bolo v rozpore s § 19 ods. 6 a § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pretože TSK v následných monitorovacích č 2 a 4 v textovej časti kapitol č. 7 až 10 neuviedol skutočnosť, že dielo spaľovňa a AMS boli dlhodobo a v prevažnej miere odstavené a neprevádzkované, (viac ako 9 mesiacov v každom z dotknutých monitorovacích období) kontrolná skupina NKÚ konštatuje, že TSK nepodal v následných monitorovacích správach presnú, správnu, pravdivú a úplnú informáciu poskytovateľovi NFP, čím konal v rozpore s čl. 3 ods. 8) Prílohy č. 1 zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ TSK prevádzkoval dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami prijímateľa NFP podľa čl. 1 ods. 4 Prílohy č. 1 zmluvy o NFP, podľa ktorej: „Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006“, nakoľko vypínanie diela spaľovne v lete z dôvodu technických problémov, nevyužívanie tepla na ohrev TÚV v plnej miere a neprevádzkovanie diela viac ako 58 percent doby udržateľnosti boli iné podmienky ako koncept a podmienky prevádzkovania diela, za ktorých bol poskytnutý NFP na základe žiadosti o NFP a projektovej dokumentácie, na ktoré sa zmluva o NFP odkazuje v zmysle článku 2.4.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Prijímateľ TSK prevádzkoval dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami prijímateľa NFP podľa bodu 2 ods. 2.4 zmluvy o NFP, podľa ktorého „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje“. Tým, že dielo spaľovňa vrátane AMS sa nevyužívalo na výrobu tepla pre potreby NsP Myjava mimo vykurovacieho obdobia a v ďalších obdobiach odstávky, čím dielo neprispievalo k úsporám energie pri výrobe tepla a dielo nenaplnilo cieľ projektu. „Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok produkovaných pri výrobe tepla a spaľovaní nemocničného odpadu v nemocničnom zariadení“.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť