Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2016/1060
Názov:
Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Termín kontroly
17.08.2016 - 02.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

RO ani SORO nevypracovali samostatnú analýzu a priebežne nevyhodnocovali vzniknuté nezrovnalosti s ohľadom na ich príčiny podľa povahy a rozsahu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
RO nemá vypracovaný etický kódex so zameraním na oblasť prevencie korupcie a boja proti podvodom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO nemá vypracované hlavné ukazovatele podvodu (tzv. red flags) a im zodpovedajúce rizikové oblasti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO priebežne nevyhodnocoval účinnosť prijatých opatrení nad rámec povinností stanovených v Akčnom pláne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vykonaná kontrola odpočtu úloh Akčného plánu k národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (príloha č. 2 tohto protokolu)
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V zmysle Systému finančného riadenia a Usmernenia MF SR č. 16/2008-U, RO zaeviduje údaje o nezrovnalosti do systému ITMS a predloží schválený výstup správy o zistenej nezrovnalosti z ITMS do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia nezrovnalosti CO, SORO, PJ a prijímateľovi. Pri nezrovnalosti s finančným dopadom, RO spolu so správou o zistenej nezrovnalosti predkladá do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia nezrovnalosti aj žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Zároveň žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov zaeviduje v systéme ITMS a v určenej lehote zašle prijímateľovi a v kópii subjektom, ktorým majú byť pripísané finančné prostriedky. Ak RO získa nové alebo dodatočné informácie týkajúce sa údajov v predošlých správach o zistených nezrovnalostiach, do 15 dní od zistenia takýchto informácií aktualizuje správu o zistenej nezrovnalosti a zabezpečí oznamovaciu povinnosť voči relevantným subjektom. N21400658: Výška finančnej korekcie bola zo strany RO potvrdená listom č. 17175/2014-1230-21949 zo dňa 14.5.2014 zaslaným na EK. Nezrovnalosť N21400658/S01 bola do systému ITMS zaevidovaná 15.07.2014, správa o zistenej nezrovnalosti bola vystavená a schválená 17.07.2014 a následne zaslaná na CO a PJ 23.07.2014, t.j. 70 dní od potvrdenia výšky korekcie, čím došlo k prekročeniu stanovenej lehoty na vypracovanie a odoslanie o 55 kalendárnych dní. N21400658: Výška finančnej korekcie bola zo strany RO potvrdená listom č. 17175/2014-1230-21949 zo dňa 14.5.2014 zaslaným na EK. Správa o zistenej nezrovnalosti N21400658/S01 bola vystavená dňa 17.07.2014. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov bola vystavená dňa 11.08.2014 k aktualizácii správy o zistenej nezrovnalosti č. N21400658/S02 a odoslaná prijímateľovi dňa 12.08.2015, t.j. až o 75 kalendárnych dní po uplynutí termínu pre vystavenie a zaslanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu v liste, ktorým zasielal správu N21400658/S01 prijímateľovi uvádza, že žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov bude vystavená po zaslaní záväzného stanoviska o spôsobe vysporiadania finančných prostriedkov zo strany prijímateľa, nakoľko spôsob vysporiadania je v štádiu riešenia s nadriadeným orgánom MDVaRR SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle manuálu pre nahlasovanie nezrovnalostí OCKÚ OLAF, v prípade, ak subjekt, ktorý zistil nezrovnalosť obdrží od orgánov činných v trestnom konaní uznesenie o začatí trestného stíhania, prekvalifikuje nezrovnalosť v systéme ITMS na kvalifikáciu IRQ3 a zaeviduje v systéme prílohu Uznesenie o začatí trestného stíhania v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie. O tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať OCKÚ OLAF. N21401802: Oznámenie o začatí trestného stíhania bolo doručené na MH SR dňa 06.07.2015. Správa o zistenej nezrovnalosti N21401802/S02 bola vystavená a schválená dňa 20.10.2015, t.j. až 3,5 mesiaca po doručení oznámenia na MH SR – lehota pre vykonanie aktualizácie nezrovnalosti bola prekročená o 91 kalendárnych dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21400290: Do Usmernenia MF SR č. 16/2008-U, verzia 4.0 zo dňa 14.12.2015 bol doplnený postup pre uzatvorenie nezrovnalostí evidovaných k programovej štruktúre v prípade, ak existuje vysporiadaná individuálna nezrovnalosť s príznakom „NA“ (prekrývanie nezrovnalostí). V zmysle tohto postupu mal RO vystaviť technické oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov a požiadať CO o posunutie nezrovnalosti do stavu „Vysporiadaná“, následne aktualizovať správu o zistenej nezrovnalosti a odoslať ju na CO. Individuálna nezrovnalosť N21400660 vzťahujúca sa k nezrovnalosti k programovej štruktúre N21400290 bola uhradená dňa 25.08.2014. Technické oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov k N21400290 boli zo strany RO vystavené až dňa 18.05.2016, t.j. až o cca 5 mesiacov po nadobudnutí účinnosti postupu zapracovanom v Usmernení MF SR č. 16/2008-U, verzia 4.0. V nadväznosti na to, aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti N21400290/O02 z dôvodu jej vysporiadania bola do systému ITMS zaevidovaná 18.05.2016, avšak vystavená a schválená bola až 03.08.2016 na základe písomnej výzvy CO zo dňa 02.08.2016, t.j. až 2,6 mesiaca od vystavenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21400290: V predloženej dokumentácii k nezrovnalosti sa nenachádzal doklad preukazujúci odoslanie aktualizovanej správy o zistenej nezrovnalosti N21400290/O04 na PJ. N21401802: V predloženej dokumentácii k aktualizovanej správe o zistenej nezrovnalosti č. N21401802/S02 sa nenachádzali doklady preukazujúce odoslanie správy o zistenej nezrovnalosti na PJ, CO a OCKÚ OLAF z dôvodu zmeny kvalifikácie IRQ2 na IRQ3. N21400658: V predloženej dokumentácii k nezrovnalosti sa nenachádzali nasledovné doklady - doklad preukazujúci odoslanie správy o zistenej nezrovnalosti č. N21400658/S01 prijímateľovi - schválená správa o zistenej nezrovnalosti N21400658/O03 - doklady preukazujúce odoslanie správy o zistenej nezrovnalosti N21400658/O03 na CO, PJ a prijímateľovi. Doklady neboli predložené ani na základe dodatočného vyžiadania s vyjadrením kontrolovaného subjektu, že uvedené doklady nemá k dispozícii. Z dôvodu chýbajúcich dokladov nebolo možné v uvedených prípadoch overiť splnenie oznamovacej povinnosti zo strany RO voči relevantným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle akčného plánu MF SR na vykonanie revízie a aktualizácie dát v informačných systémoch, dokumentov a dokladov administrovaných k nezrovnalostiam a vratkám (mínusovým sumám) k ukončeniu operačného programu v rámci programového obdobia 2007-2013 (ďalej len „Akčný plán MF SR“), časť A.3 má RO preveriť nezrovnalosti v stavoch Počiatočné preverovanie/Podozrenie z nezrovnalosti, či sú aktuálne a opodstatnené tieto stavy: v prípade, že nezrovnalosť je v danom stave viac ako šesť mesiacov bezo zmeny, je potrebné v ITMS doplniť informáciu o aktuálnom vývoji riešenia nezrovnalosti v relevantných poliach „Popis N“, „Administratívny stav“, „Dôvody pozastavenia konania“ a „Opatrenia prijaté za účelom vymoženia N“. N21401802: nezrovnalosť je v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ bez zmeny od vykonania poslednej aktualizácie správy o zistenej nezrovnalosti zo dňa 20.10.2015. Informácia o aktuálnom vývoji riešenia nezrovnalosti v zmysle Akčného plánu MF SR nebola k tejto nezrovnalosti v systéme ITMS doplnená. N21501191: nezrovnalosť je v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ bez zmeny od zaevidovania správy o zistenej nezrovnalosti zo dňa 25.06.2015. Informácia o aktuálnom vývoji riešenia nezrovnalosti v zmysle Akčného plánu MF SR nebola k tejto nezrovnalosti v systéme ITMS doplnená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Systému finančného riadenia a Usmernenia MF SR č. 16/2008-U, RO/SORO zaeviduje údaje o nezrovnalosti do systému ITMS a predloží schválený výstup správy o zistenej nezrovnalosti z ITMS do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia nezrovnalosti CO, SORO/RO, PJ a prijímateľovi. Pri nezrovnalosti s finančným dopadom, RO/SORO spolu so správou o zistenej nezrovnalosti predkladá do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia nezrovnalosti aj žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Zároveň žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov zaeviduje v systéme ITMS a v určenej lehote zašle prijímateľovi a v kópii subjektom, ktorým majú byť pripísané finančné prostriedky. Ak RO/SORO získa nové alebo dodatočné informácie týkajúce sa údajov v predošlých správach o zistených nezrovnalostiach, do 15 dní od zistenia takýchto informácií aktualizuje správu o zistenej nezrovnalosti a zabezpečí oznamovaciu povinnosť voči relevantným subjektom. N21300954: Správa z kontroly na mieste č. 5/1020/2013 bola s prijímateľom prerokovaná dňa 11.07.2013. Správa o zistenej nezrovnalosti N21300954/S01 bola vystavená dňa 15.08.2013 a následne odoslaná relevantným orgánom dňa 27.08.2013, čím došlo k prekročeniu lehoty na jej vystavenie o 20 kalendárnych dní a k omeškaniu splnenia oznamovacej povinnosti SORO o 32 kalendárnych dní. Rovnako žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 25110120303/Z02 bola vypracovaná dňa 26.08.2013 a odoslaná relevantným orgánom dňa 27.08.2013, čím došlo k prekročeniu lehoty na jej vystavenie o 31 kalendárnych dní a k omeškaniu splnenia oznamovacej povinnosti SORO o 32 kalendárnych dní. N21300954: Rozsudok v mene SR zo dňa 24.06.2015 bol na MH SR doručený dňa 15.07.2015. Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti N21300954/S05 bola vystavená dňa 18.04.2016 a následne odoslaná na PJ a CO dňa 21.04.2016 a na SORO dňa 22.04.2016, čím došlo k omeškaniu splnenia oznamovacej povinnosti RO o 267 dní/8,9 mesiaca. N21401741: Ako dátum zistenia nezrovnalosti je uvedený dátum 18.11.2014, čo je dátum vypracovania Kontrolného zoznamu pri registrácii žiadosti o platbu. Nezrovnalosť bola zaevidovaná do systému ITMS 04.12.2014, správa o zistenej nezrovnalosti bola vystavená a schválená 11.12.2014, čím došlo k prekročeniu lehoty na vystavenie správy o osem kalendárnych dní. Správa bola následne odoslaná na RO a PJ dňa 12.12.2014 a na CO dňa 06.07.2015, čím došlo k omeškaniu oznamovacej povinnosti SORO o deväť a 215 kalendárnych dní. N21500368: Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP bolo zo strany RO potvrdené dňa 29.02.2016. Následne bola vystavená a schválená aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti N21500368/O03, ktorá bola odoslaná na RO dňa 07.04.2016 a na CO dňa 04.05.2016, čím došlo k omeškaniu splnenia oznamovacej povinnosti SORO o 23 a 50 kalendárnych dní. N21500980: Správa z vládneho auditu bola s RO prerokovaná dňa 16.04.2015. RO zaslal správu na SORO dňa 24.04.2015. Správu o zistenej nezrovnalosti N21500980/S01 SORO vystavil a schválil dňa 22.05.2015, čím došlo k prekročeniu stanovenej lehoty na vypracovanie správy o 21 kalendárnych dní. Následne bola správa zaslaná na RO, CO, PJ a prijímateľovi s omeškaním splnenia oznamovacej povinnosti SORO o 26 a 27 kalendárnych dní. N21500980: Nezrovnalosť bola vysporiadaná krátením predloženej záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektu. Záverečná žiadosť o platbu, v rámci ktorej bola vysporiadaná nezrovnalosť bola uhradená dňa 11.08.2015. SORO vystavil aktualizovanú správu o zistenej nezrovnalosti N21500980/O02 dňa 11.09.2015, čím došlo k prekročeniu lehoty na vykonanie aktualizácie správy o 16 kalendárnych dní. Aktualizovaná správa bola odoslaná na RO a PJ dňa 18.09.2015 a na CO dňa 02.10.2015, čím došlo k omeškaniu splnenia oznamovacej povinnosti SORO o 23 a 37 kalendárnych dní. N21500655: Správa z kontroly na mieste bola s prijímateľom prerokovaná dňa 10.03.2015. Žiadosť o zaevidovanie nezrovnalosti bola postúpená manažérovi pre nezrovnalosti z odboru podporných činn
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21300954: V predloženej dokumentácii k aktualizovanej správe o zistenej nezrovnalosti č. N21300954/S03 sa nenachádzal doklad preukazujúci odoslanie aktualizovanej správy z RO na OCKÚ OLAF z dôvodu zmeny kvalifikácie IRQ2 na IRQ3. Rovnako sa tu nenachádzal doklad preukazujúci dátum doručenia Uznesenia o začatí trestného stíhania zo dňa 10.09.2015 na RO. N21300954: V predloženej dokumentácii k aktualizovanej správe o zistenej nezrovnalosti č. N21300954/O04 sa nenachádzal doklad preukazujúci odoslanie aktualizovanej správy z RO na PJ, SORO a OCKÚ OLAF. N21300954: V predloženej dokumentácii k aktualizovanej správe o zistenej nezrovnalosti č. N21300954/S05 sa nenachádzal doklad preukazujúci odoslanie aktualizovanej správy z RO na OCKÚ OLAF. N21400471: V predloženej dokumentácii k nezrovnalosti sa nenachádzal doklad preukazujúci dátum doručenia Rozsudku súdu zo dňa 09.03.2015 na RO, ktorý bol podkladom pre vykonanie aktualizácie nezrovnalosti a vystavenie aktualizovanej správy o zistenej nezrovnalosti N21400471/S02. Rovnako neboli v dokumentácii predložené ani doklady preukazujúce odoslanie aktualizovanej správy o zistenej nezrovnalosti z RO na OCKÚ OLAF a prijímateľovi. N21400471: V predloženej dokumentácii k nezrovnalosti sa nenachádzal doklad preukazujúci odoslanie aktualizovanej správy o zistenej nezrovnalosti N21400471/O03 z RO na relevantné orgány. Doklady neboli predložené ani na základe dodatočného vyžiadania s vyjadrením kontrolovaného subjektu, že uvedené doklady nemá k dispozícii. Z dôvodu chýbajúcich dokladov nebolo možné v uvedených prípadoch overiť splnenie oznamovacej povinnosti zo strany RO voči relevantným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21300954: RO prostredníctvom listu č. 386/2012-4100 zo dňa 18.04.2012 (doručený na SORO dňa 23.04.2012) informoval SORO o prebiehajúcich exekučných konaniach voči prijímateľovi a odporučil SORO ako má ďalej v uvedenej veci konať. Zároveň SORO požiadal o zahájenie vykonania priebežnej finančnej kontroly u prijímateľa v termíne do 25.4.2012 s dôrazom na kontrolu aktuálneho zaradenia majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP a plnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP. SORO priebežnú kontrolu u prijímateľa vykonal až v dňoch 16.04. – 17.04.2013, t.j. až po roku od žiadosti o vykonanie kontroly zo strany RO. N21300954: v súvislosti s uvedenou nezrovnalosťou bola zaevidovaná nezrovnalosť pôvodne pod číslom N21201019. V aktualizácii správy o zistenej nezrovnalosti N21201019/S02 zo dňa 23.10.2012 bolo v časti stav riešenia – popis postihov uvedené odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej s prijímateľom. K odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP však SORO pristúpil až o cca 10 mesiacov neskôr listom zo dňa 15.08.2013. N21500655: V žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov bola stanovená lehota splatnosti nezrovnalosti na 23.6.2015. Prijímateľ nezrovnalosť v uvedenom termíne neuhradil. SORO zaslal prijímateľovi ďalšiu výzvu na zaplatenie až dňa 14.10.2015, t.j. až o necelé štyri mesiace neskôr, v ktorej stanovil ďalšiu lehotu splatnosti nezrovnalosti. Ako dôvod oneskoreného konania SORO uviedol pracovnú vyťaženosť zamestnancov. Uvedené neprimerané časové posuny prispievajú k predlžovaniu celkovej doby riešenia nezrovnalostí, predlžujú a negatívne ovplyvňujú úspešnosť vymáhania vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa. Vzhľadom na prebiehajúce konania tretích strán nie sú N21300954 a N21500655 stále vysporiadané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21401741: Dňa 18.11.2014 bol vypracovaný Kontrolný zoznam pri registrácii žiadosti o platbu, ktorým bolo pozastavené schvaľovanie žiadosti o platbu a projekt mal byť postúpený znalcovi za účelom overenia hospodárnosti výdavkov a vypracovania odborného posudku. Odborný posudok bol vypracovaný až dňa 14.10.2016, t.j. skoro po dvoch rokoch od vzniku požiadavky na overenie hospodárnosti výdavkov v rámci projektu. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu celý proces vypracovávania odborného posudku bol zdĺhavý aj preto, že ide o špecifickú oblasť, ktorej sa na Slovensku venuje len úzka skupina odborníkov. Výber znalca sa realizoval na základe priameho oslovenia znalca v odbore letectvo. Na základe prvého znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný a odovzdaný v júni 2015, nebolo možné jednoznačne posúdiť projekt ako hospodárny alebo nehospodárny. Preto SORO oslovil na vypracovanie odborného posudku inú spoločnosť. Počas spracovávania druhého posudku v r. 2016 došlo k odstúpeniu od objednávky so znalcom z dôvodu neplnenia termínov pre dodanie odborného posudku. Dňa 10.10.2016 bola vystavená posledná objednávka na vypracovanie odborného posudku za účelom overenia hospodárnosti výdavkov so stanoveným termínom dodania do 14.10.2016. Okrem uvedeného bola vystavená aj objednávka na znalca na vypracovanie odborného posudku za účelom overenia účelnosti predmetu projektu. V zmysle vypracovaného odborného posudku znalca zo dňa 14.10.2016 bola potvrdená nehospodárnosť výdavkov so stanovenou odchýlkou v rozmedzí od 849 – 931 tis. EU, t.j. nezrovnalosť bola potvrdená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Metodického pokynu RO č. 7 k postupom identifikácie a vybavenia exekučných konaní platnom od 02.10.2012 a postupu upraveného v IM SORO má SORO bezodkladne (do 2 dní) po získaní kompletných informácií od RO o exekúciách voči prijímateľovi zaslať písomnú výzvu prijímateľovi na odstránenie negatívneho stavu vyplývajúceho z porušenia relevantných ustanovení Zmluvy o NFP a zároveň ho požiadať o vysvetlenie/vyjadrenie k vzniknutej situácii do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy prijímateľovi. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu negatívneho stavu vyplývajúceho z porušenia Zmluvy o NFP alebo prijímateľ nereaguje na výzvu, SORO zaeviduje k príslušnému projektu nezrovnalosť. Zároveň SORO opakovane vyzve prijímateľa na odstránenie negatívneho stavu vyplývajúceho z porušenia Zmluvy o NFP v dodatočne určenej lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy. Súčasne oznámi prijímateľovi, že neodstránenie porušenia Zmluvy o NFP ani v dodatočne určenej lehote bude mať za následok odstúpenie od Zmluvy o NFP. Ak prijímateľ naďalej nereaguje na výzvu, SORO bezodkladne zabezpečí zmenu stavu evidovania nezrovnalosti z podozrenia na riadnu nezrovnalosť, pričom po dôkladnom zvážení naliehavosti odstúpenia od Zmluvy o NFP pristúpi k odstúpeniu od Zmluvy o NFP a zároveň zašle prijímateľovi výzvu na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov. N21400471: RO vyzval SORO listom zo dňa 31.10.2012 na vyzvanie prijímateľa na odstránenie nedostatkov vzniknutých začatým/prebiehajúcim exekučným konaním voči prijímateľovi. SORO zaslal výzvu na prijímateľa na odstránenie nedostatkov vzniknutých prebiehajúcim exekučným konaním až listom zo dňa 08.03.2013, t.j. až o vyše štyri mesiace a až na základe ďalšej výzvy zo strany RO (z 05.03.2013), ktorou RO vyzývalo SORO na ďalšie konanie vo veci ďalších začatých/prebiehajúcich exekučných konaní voči prijímateľovi. V liste SORO na prijímateľa zo dňa 08.03.2013 určil SORO prijímateľovi lehotu na odstránenie nedostatkov vzniknutých z prebiehajúcich exekučných konaní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia listu prijímateľovi. List bol prijímateľovi doručený 25.03.2013, lehota na odstránenie nedostatkov uplynula dňa 24.04.2013. Prijímateľ na uvedenú výzvu zo strany SORO nereagoval. SORO následne zaslalo prijímateľovi ešte ďalšie výzvy (listy zo dňa 9.10.2013, 15.01.2014 a 08.04.2014) v nadväznosti na ďalšie výzvy zo strany RO z dôvodu ďalších začatých/prebiehajúcich exekučných konaní. Prijímateľ ani na jednu z uvedených výziev nereagoval. SORO odstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej s prijímateľom listom zo dňa 15.05.2014. Nezrovnalosť zaevidoval do systému ITMS dňa 21.05.2014, správu o zistenej nezrovnalosti vystavil dňa 23.05.2014. Správu následne odoslal relevantným orgánom. SORO pri evidovaní a riešení nezrovnalosti nepostupoval v súlade s postupom upraveným v IM SORO a Metodickom pokyne RO č. 7. SORO zaslal prijímateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov až o štyri mesiace po vyzvaní zo strany RO na konanie. Nezrovnalosť nezaevidoval v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov stanovenej vo výzve prijímateľovi, ktorá uplynula 24.04.2013. K vystaveniu správy o zistenej nezrovnalosti a splneniu oznamovacej povinnosti, ako aj k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP a vyžiadaniu vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov SORO pristúpil až po vyše roku od uplynutia lehoty, v ktorej mal prijímateľ odstrániť nedostatky. N21400471: Správa z vykonanej kontroly na mieste bola doručená prijímateľovi dňa 23.12.2013. Prijímateľ mal v lehote do 14 kalendárnych dní doložiť chýbajúcu dokumentáciu. SORO v uvedenej veci opätovne oslovil prijímateľa listom zo dňa 6.3.2014 s výzvou na doloženie chýbajúcich dokladov v termíne do 31.03.2014, inak bude SORO nútený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. SORO opätovne vyzval prijímateľa až o dva mesiace po uplynutí lehoty, v rámci ktorej mal prijímateľ doložiť chýbajúcu dokumentáciu . Uved
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
N21500368: SORO vypracoval v rámci projektu dňa 20.11.2014 kolúzny test, ktorého výsledky následne 21.11.2014 konzultoval s PMÚ SR, ktorému odovzdal dokumentáciu na ďalšie šetrenie dňa 05.12.2014. Manažér overovania výdavkov upozornil manažéra pre nezrovnalosti o potrebe zaevidovania nezrovnalosti na uvedený projekt až e-mailom zo dňa 10.03.2015. Uvedeným konaním došlo k omeškaniu evidencie nezrovnalosti v systéme ITMS, ako aj k omeškaniu vystavenia správy o zistenej nezrovnalosti a následného splnenia oznamovacej povinnosti zo strany SORO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21300954: SORO vykonal u prijímateľa na projekte č. 25110120303 kontrolu na mieste v dňoch 16.04. – 17.04.2013, ku ktorej následne vystavil správu z kontroly na mieste. Vykonanie kontroly ako ani výsledky kontroly neboli zaznamenané do systému ITMS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21400471: V systéme ITMS sú k nezrovnalosti evidované dve žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a síce 25110120318/ZO1, ktorá je v stave „nová“ a 25110120318/ZO2, ktorá bola vystavená 23.05.2014 na sumu 499 233,33€ k správe o zistenej nezrovnalosti N21400471/S01 a je v stave „odoslaná dlžníkovi“. Žiadosť o vrátenie 25110120318/ZO1 je s nulovými hodnotami a nie je jasná opodstatnenosť uvedeného stavu „nová“ .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle Akčného plánu MF SR, časť A.3 má RO preveriť nezrovnalosti v stavoch Počiatočné preverovanie/Podozrenie z nezrovnalosti, či sú aktuálne a opodstatnené tieto stavy: v prípade, že nezrovnalosť je v danom stave viac ako šesť mesiacov bezo zmeny, je potrebné v ITMS doplniť informáciu o aktuálnom vývoji riešenia nezrovnalosti v relevantných poliach „Popis N“, „Administratívny stav“, „Dôvody pozastavenia konania“ a „Opatrenia prijaté za účelom vymoženia N“. N21501450: Nezrovnalosť N21501450 bola zaevidovaná do systému ITMS 17.08.2015, správa o zistenej nezrovnalosti bola vystavená 20.08.2015. Od uvedeného dátumu neprebehla žiadna aktualizácia nezrovnalosti zo strany SORO, aj napriek skutočnosti, že dňa 16.11.2015 bol na majetok nástupcu prijímateľa vyhlásený konkurz a bol spustený proces vymáhania nezrovnalosti formou prihlásenia pohľadávky do konkurzného konania, ako ani v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z vyššie uvedeného akčného plánu MF SR. V systéme ITMS tak nie je uvedený aktuálny vývoj riešenia nezrovnalosti. N21500655: Nezrovnalosť je v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“ bez zmeny od vykonania poslednej aktualizácie správy o zistenej nezrovnalosti zo dňa 21.05.2015. Informácia o aktuálnom vývoji riešenia nezrovnalosti v zmysle Akčného plánu MF SR nebola k tejto nezrovnalosti v systéme ITMS doplnená. Rovnako nebol ako príloha k nezrovnalosti zaevidovaný Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Bratislava IV zo dňa 23.03.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21501642: V správe o zistenej nezrovnalosti je uvedený nesprávny dátum obdobia vzniku nezrovnalosti (29.11.2011 – 26.09.2012), ktorý zodpovedá dátumu úhrady prvej a poslednej žiadosti o platbu v rámci projektu kód 25130120066, ku ktorému bola pôvodne zaevidovaná nezrovnalosť pod číslom N21501502. N21501502 bola po zistení priradenia nesprávneho projektu zrušená a nezrovnalosť bola zaevidovaná pod novým číslom N21501642 už so správne priradeným číslom projektu 25130120166. Obdobie vzniku nezrovnalosti, ktoré by zodpovedalo správnemu projektu však nebolo opravené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Usmernenia MF SR č. 16/2008-U nezrovnalosť vzniká konaním alebo opomenutím konania subjektu. Moment vzniku nezrovnalosti vždy predchádza momentu zistenia nezrovnalosti. V systéme ITMS bolo podľa stavu k 31.12.2015 identifikovaných celkom 9 individuálnych nezrovnalostí (N21000413, N21100808, N21101253, N21201874, N21300273, N21300475, N21300496, N21400227, N21401780), pri ktorých je dátum obdobia vzniku nezrovnalosti uvedený neskorší dátum ako dátum zistenia nezrovnalosti (nezrovnalosť tak bola zistená skôr, ako vznikla). Nesprávne uvádzanie dátumov k nezrovnalosti má za následok evidenciu nesprávnych údajov v systéme ITMS. Údaje uvedené v systéme ITMS tak strácajú svoju vypovedaciu schopnosť a nie je možné z nich získať reálny obraz o časovom priebehu nezrovnalosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
N21501506: V rámci projektu kód 25110320056 bolo vykonané obstaranie zákazky na predmet projektu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Prijímateľ predložil na SORO záverečnú žiadosť o platbu, v rámci ktorej si uplatňoval výdavky z tejto zákazky. Nakoľko bola v rámci zákazky predložená len jedna ponuka, SORO uvedenú zákazku v zmysle Metodického pokynu RO č. 13 postúpil znalcovi na overenie hospodárnosti výdavkov a vypracovanie odborného posudku na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb. Zároveň pozastavil schvaľovanie záverečnej žiadosti o platbu do času vypracovania odborného posudku a do systému ITMS zaevidoval nezrovnalosť v stave „Podozrenie z nezrovnalosti“. Následne, podľa záverov odborného posudku malo byť overovanie žiadosti ukončené. V Metodickom pokyne RO č. 13 sa uvádza, že splnenie podmienky hospodárnosti je potrebné osobitne overovať najmä v prípadoch, kedy existuje podozrenie, že oprávnené výdavky projektu neboli generované v riadnej súťaži, či už vo forme obchodnej verejnej súťaže, alebo vo forme verejného obstarávania. Rovnako sa tu uvádza, že overenie hospodárnosti sa vykonáva na úrovni zákazky. V zmysle metodického pokynu by mala byť v závere odborného posudku uvedená cena, ktorú možno považovať za primeranú, vyjadrená absolútnym číslom alebo intervalom, ktorého horná hranica predstavuje maximálnu hranicu po zohľadnení všetkých osobitostí a iných špecifík súvisiacich s dodávkou posudzovaného predmetu projektu na úrovni zákazky. Rovnako by mal odborný posudok obsahovať výsledok overenia hospodárnosti po vykonaní porovnania prijímateľom deklarovanej výšky oprávnených výdavkov na nadobudnutie predmetu projektu a zistenej ceny znalcom. Odborný posudok znalca bol vypracovaný dňa 21.11.2015. Zákazka, ktorá bola predmetom overenia znalcom obsahovala celkom 17 položiek rozpočtu v celkovej hodnote 3 710 000 EUR. Súčasťou odborného posudku je časť II. Zoznam posudzovaných položiek, kde sú uvedené položky, pri ktorých znalec posudzoval hospodárnosť výdavkov. Znalec z celkového počtu 17 položiek rozpočtu overil len tri položky (1,2, a 17) v celkovej hodnote 82 000 EUR. V závere odborného posudku je uvedené, že cena za vypracovanie predmetných kapitol rozpočtu (1,2,17) diela nezodpovedá princípu hospodárnosti. Z uvedeného odborného posudku je zrejmé, že predmetná zákazka nebola overená ako celok, ale bola overená len na úrovni vybraných troch položiek z celkového počtu 17, t.j. z celkovej hodnoty zákazky 3 710 000 EUR bola overená len suma 82 000 EUR. V odbornom posudku znalca nie je uvedené žiadne vyjadrenie k ostatným položkám zákazky, ani zdôvodnenie ich neoverenia, resp. neposudzovania zo strany znalca. SORO na základe záverov odborného posudku uplatnil ďalší postup a síce vyčíslenie akceptovateľnej odchýlky, pričom uplatnil vzorec pre výpočet odchýlky v zmysle Metodického pokynu RO č. 17. Pri výpočte akceptovateľnej odchýlky však SORO vychádzal z celkovej hodnoty zákazky, a nie z hodnoty overených troch položiek. Položky, ktoré neboli znalcom overené (celkom 14 položiek v hodnote 3 628 000 EUR) pokladal za hospodárne v zazmluvnenej cene s dodávateľom. Z uvedeného dôvodu, a nakoľko hodnota overených položiek bola len na úrovni 2,2% z celkovej hodnoty zákazky, bola stanovená akceptovateľná odchýlka len na úrovni 2,18% z celkovej hodnoty zákazky. V zmysle stanovených postupov, v prípade akceptovateľnej odchýlky do výšky 20% z hodnoty zákazky sú výdavky zákazky považované za hospodárne. Na základe tohto výsledku vyhodnotil SORO výdavky zákazky ako celku za hospodárne a nezrovnalosť uzavrel ako nepotvrdenú. Následne pristúpil k preplateniu záverečnej žiadosti o platbu prijímateľovi. Podľa vyjadrenia SORO, tento postupoval v zmysle metodiky stanovenej RO, ktorá mu bola zaslaná listom č. 12491/2015-1210-7120 zo dňa 20.02.2015. V zmysle tejto metodiky RO v prípade, že cena predmetu zákazky definovaná v podrobnom rozpočte je vyššia o viac ako 20% oproti cene predmetu zákazky určenej odborným
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Termín kontroly
28.03.2016 - 20.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

RO ani SORO nevypracovali samostatnú analýzu a priebežne nevyhodnocovali vzniknuté nezrovnalosti s ohľadom na ich príčiny podľa povahy a rozsahu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
RO priebežne nevyhodnocoval účinnosť prijatých opatrení nad rámec povinností stanovených v Akčnom pláne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Formálny prístup k AP OFZ EÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2015
Termín kontroly
16.03.2016 - 11.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle Systému finančného riadenia a IM SORO, ak SORO získa nové alebo dodatočné informácie týkajúce sa údajov v predošlých správach o zistených nezrovnalostiach, do 15 dní od zistenia takýchto informácií aktualizuje správu o zistenej nezrovnalosti. N21201301: Protokol o výsledku kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie bol na SORO doručený dňa 20.01.2016. Aktualizovaná správa o zistenej nezrovnalosti N21201301/S03 bola vystavená 16.02.2016, prekročenie stanovenej lehoty na aktualizáciu správy o 12 kalendárnych dní. Vyjadrenie prijímateľa k správe o zistenej nezrovnalosti N21201301/S03 bolo doručené na SORO dňa 26.02.2016. Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti č. N21201301/S04 bola vystavená dňa 23.03.2016, prekročenie stanovenej lehoty na aktualizáciu správy o 11 kalendárnych dní. N21500600: Záverečná žiadosť o platbu bola uhradená dňa 22.12.2015. Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti N21500600/O03 a posun nezrovnalosti do stavu vysporiadaná bola uskutočnená 19.01.2016, prekročenie stanovenej lehoty na aktualizáciu správy o 13 kalendárnych dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Manuálu pre nahlasovania nezrovnalostí OCKÚ OLAF v prípade, že orgány činné v trestnom konaní oznámili skutočnosť, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia z podvodu a v súvislosti s týmto projektom nie je evidovaná nezrovnalosť, RO je povinný zaevidovať nezrovnalosť s kvalifikáciou IRQ3 v ITMS a vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie. RO je povinný o tejto skutočnosti v osobitnej správe bezodkladne informovať OCKÚ OLAF a CO. N21500111: Informácia o začatí trestného stíhania bola na RO doručená dňa 09.01.2015. Prvá verzia správy o zistenej nezrovnalosti bola zaevidovaná do systému ITMS 28.01.2015, prekročenie stanovenej lehoty na zaevidovanie správy o 4 dni. RO si nesplnil oznamovaciu povinnosť keď vypracoval správu o zistenej nezrovnalosti N21500111/O03 dňa 03.02.2015 a listom, ktorý bol odoslaný dňa 04.02.2015 zaslal informáciu len na PJ a CO, pričom neinformoval aj OCKÚ OLAF a upovedomenie o začatí trestného stíhania nezaevidoval v systéme ITMS. Uvedené odstránil SORO až na základe vyzvania samotného OCKÚ OLAF, ktorý ho na to vyzval mailovou formou dňa 01.04.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zložke k nezrovnalosti N21201300 sa nenachádza doklad o doručení správy o zistenej nezrovnalosti N21201300/S01 zo dňa 06.09.2012 a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi. Voči uvedenej správe podal prijímateľ žalobu na súd vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia RO. Na základe tohto chýbajúceho dokladu zrušil Krajský súd v Bratislave Rozsudkom v mene SR č. 6S 2308/2012-227 zo dňa 04.07.2014 rozhodnutie RO – správu o zistenej nezrovnalosti N21201300/S01 zo dňa 06.09.2012 a vec vrátil RO na ďalšie konanie. V rámci odôvodnenia sa v rozsudku uvádzalo, že nepredložením originálneho administratívneho spisu zo strany RO bolo súdu znemožnené preskúmať splnenie podmienok konania ako i dôvodnosť prijímateľom uplatnených námietok v súdnom konaní. Z tohto dôvodu bolo potrebné považovať napadnuté rozhodnutie správneho orgánu (RO) za nepreskúmateľné, a preto ho súd zrušil a vec vrátil RO na ďalšie konanie. Od dátumu doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi sa následne odvíja dátum splatnosti vrátenia finančných prostriedkov prijímateľom. Absencia uvedeného dokumentu spôsobila predĺženie doby riešenia a vymáhania nezrovnalosti o dva roky, nakoľko zrušenie správy o zistenej nezrovnalosti zo dňa 06.09.2012 znamenalo opätovné spustenie procesu vymáhania nezrovnalosti zo strany RO (vystavenie novej správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 16.09.2014 a ich zaslanie prijímateľovi s určením novej lehoty na vrátenie finančných prostriedkov, pričom následne prijímateľ podal aj voči tejto správe žalobu na súd). Počas výkonu kontroly NKÚ SR, ešte nebolo zo strany súdu v uvedenej veci vydané právoplatné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
N21401266: Dňa 04.05.2011 bola na základe podnetu orgánu auditu a protokolu ÚVO vypracovaná správa o zistenej nezrovnalosti N21100344 so stanovenou výškou finančnej opravy 100%. Správa o zistenej nezrovnalosti bola vystavená orgánom auditu. Na základe listu EK zo dňa 07.10.2014, ktorým bolo navrhnuté zníženie finančnej opravy zo 100% na 25% projektový manažér RO dňa 09.10.2014 zaevidoval novú nezrovnalosť N21401266. Projektový manažér vystavil v ITMS novú, duplicitnú nezrovnalosť N21401266, pričom v systéme ITMS už jedna nezrovnalosť bola a neznížil výšku finančnej opravy v už zaevidovanej nezrovnalosti N21100344. Následne na základe listu EK zo dňa 12.08.2015, kedy EK definitívne potvrdila 25% korekciu a nie 100% ako pôvodne požadovala bola nezrovnalosť N21100344 dňa 24.08.2015 v ITMS posunutá do stavu „nepotvrdené podozrenie“, aj napriek tomu, že v správe o zistenej nezrovnalosti N21401266 je uvedené, že nezrovnalosť N21100344 bude posunutá do stavu „registrácia zrušená“. V zmysle Manuálu MF SR č. 2/2010 sa do stavu registrácia zrušená posúvajú nezrovnalosti, ktoré boli chybne zaevidované (duplicitné nezrovnalosti, nezrovnalosti priradené k nesprávnemu projektu a pod.) a nie je možná oprava evidencie nezrovnalosti. Duplicitná nezrovnalosť tak mala byť správne posunutá do stavu registrácia zrušená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Usmernenia MF SR č. 16/2008 – U, moment vzniku nezrovnalosti je definovaný ako moment konania subjektu, resp. opomenutia konania subjektu. Moment vzniku nezrovnalosti vždy predchádza momentu zistenia nezrovnalosti. V systéme ITMS boli v sledovanom období identifikované tri individuálne nezrovnalosti N21100268, N21300925 a N21500249 s uvedeným neskorším dátumom vzniku nezrovnalosti ako je uvedený dátum zistenia nezrovnalosti (nezrovnalosť tak vznikla neskôr ako bola zistená). Rovnako bolo v systéme ITMS identifikovaných deväť nezrovnalostí, pri ktorých je ako dátum prvej informácie, na základe ktorej bola zistená nezrovnalosť uvedený neskorší dátum, ako dátum zistenia. Ide o nezrovnalosti N21100298, N21201029, N21201261, N21201351, N21300329, N21301013, N21500111, N21500249, N21501350.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle Usmernenia MF SR č. 16/2008-U sa za moment vzniku nezrovnalosti považuje moment konania subjektu, resp. opomenutia konania subjektu. Pri nezrovnalostiach, ktoré vychádzajú z rovnakej plošnej finančnej korekcie (7,3% - 1919 zákaziek) bolo zistené rozdielne uvádzanie momentu vzniku nezrovnalosti. V správe o zistenej nezrovnalosti k N21201301 je uvedený ako dátum obdobia vzniku nezrovnalosti dátum 19.05.2009, čo je dátum podpisu Zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác. Pri obdobnej nezrovnalosti N21201300 je ako dátum vzniku N uvádzaný dátum Oznámenia o vyhlásení VO vo vestníku. Obdobne je to aj pri uvádzaní dátumu prvej informácie. Pri nezrovnalosti N21201301 je uvádzaný ako dátum prvej informácie dátum 02.12.2011 (dátum záznamu zo stretnutia EK a zástupcov SR zo dňa 02.12.2011 s Ref. Ares(2011)1302321 – 2/12/2011). Pri obdobných nezrovnalostiach N21201089 a N21201300 bol ako dátum prvej informácie uvádzaný dátum 27.01.2012 (dátum listu SEPP MŽP SR, ktorým bola zaslaná Správa zo spätného overenia VO vypracovaná RO na EK).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle usmernenia CKO ÚV SR zo dňa 06.12.2013 ku skráteným lehotám na vyžiadanie súťažných podkladov, prílohou každej zaevidovanej systémovej nezrovnalosti na úrovni opatrenia z uvedeného titulu má byť v systéme ITMS ako elektronická príloha zaevidovaný aktuálny zoznam zákaziek. Overením údajov v systéme ITMS bolo zistené, že k N21301457 nie je v systéme ITMS takýto zoznam priložený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO v sprievodných listoch, ktorými zasielal prijímateľovi Správu o zistenej nezrovnalosti N21201300/S01 zo 06.09.2012 a N21201300/S03 zo 17.09.2014, oznamoval prijímateľovi okrem iného aj to, že pozastavuje platby na projekt až do vyriešenia nezrovnalosti. Uvedené pozastavenie vyplácania platieb na projekt však nebolo RO premietnuté v rámci evidencie nezrovnalosti v systéme ITMS v Správe o zistenej nezrovnalosti v bode 12.4 – „Pozastavenie výkonu platieb“, kde bolo v obidvoch prípadoch vyznačené, že platby nie sú pozastavené. Správne označenie uvedeného údaja v ITMS má priamy vplyv na možnosť vykonávania úhrad a finančnú realizáciu projektu. Na uvedený projekt neboli v príslušnom období realizované žiadne úhrady, chybný údaj tak nespôsobil nesprávnu finančnú realizáciu projektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MŽP SR nevypracovalo samostatnú analýzu vzniknutých nezrovnalostí s ohľadom na ich príčiny a priebežne nevyhodnocovalo účinnosť prijatých opatrení nad rámec povinností stanovených v akčnom pláne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŽP SR nevypracovalo samostatnú analýzu vzniknutých nezrovnalostí s ohľadom na ich príčiny a priebežne nevyhodnocovalo účinnosť prijatých opatrení nad rámec povinností stanovených v akčnom pláne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Úloha 2.7: Vypracovať, prípadne aktualizovať hlavné ukazovatele podvodu (tzv. red flags) a rizikové oblasti. Odpočet: Odbor rezortnej kontroly (ďalej len „ORK“) nevypracoval hlavné ukazovatele podvodu a rizikové oblasti, keďže v sledovanom období neboli zistené podvody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Všeobecne v rámci prílohy 2 – kontrolou odpočtov za roky 2013 – 2015 sme zistili formálny prístup k odpočtom (prekopírované z minulých rokov, nezodpovedajúce stavu v tom čase, ap.)
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť