Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2016/1060
Názov:
Kontrola postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v Slovenskej republike.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie úloh vyplývajúcich pre MŽP SR zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010 - 2015
Termín kontroly
15.05.2016 - 14.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Projekty Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ) boli realizované na základe prijatých opatrení po riadnom vyhodnotení potrieb SR pri zabezpečovaní odstraňovania EZ
2. Priority boli zamerané na zabezpečenie komplexného a systémového riešenia problematiky EZ, zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v zaťažených oblastiach, zabezpečenie plnenia opatrení vyplývajúcich zo smerníc EÚ, zabezpečenie postupného odstraňovania EZ a znižovania rizík z nich vyplývajúcich
3. Z pôvodne odhadovaných finančných prostriedkov vo výške 137 mil. eur na riešenie problematiky EZ dosiahli v skutočnosti výdavky z verejných zdrojov v rokoch 2010 - 2015 celkom sumu 144 870 358,12 eur
4. Všetky smernice Európskeho parlamentu a rady súvisiace s problematikou EZ boli zapracované do právneho poriadku SR
5. Zavedený Informačný systém EZ je verejne prístupný, obsahuje verejne dostupné informácie pre širokú verejnosť a z jedného miesta je možné získať údaje o EZ z rôznych informačných systémov.
6. Informačný systém umožňuje SR riadne plnenie si povinnosti hlásenia voči EÚ
7. Počas výkonu kontroly bolo v rámci 5 cieľov ŠPSEZ na roky 2010 - 2015 preverené plnenie celkom 125 opatrení, ktoré mali byť plnené v krátkodobom časovom horizonte 2010 - 2011, v strednodobom časovom horizonte 2012 - 2015 a v dlhodobom časovom horizonte 2016 a viac.
8. Kontrolu bolo zistené, že 13 opatrení, ktoré mali byť plnené v krátkodobom časovom horizonte rokov 2010 - 2011 nebolo splnených
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
9. Nebolo zabezpečené dôsledné uplatňovanie princípu "znečisťovateľ platí" pred prijatím zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
10. MŽP SR nemalo údaje o sume finančných prostriedkov, ktoré boli v kontrolovanom období použité na plnenie viacerých opatrení ŠPS EZ 2010 - 2015 za SR ako celok a taktiež údajmi za jednotlivé ministerstva spoluzodpovedné za plnenie opatrení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
11. NKÚ SR kontrolou vybraných projektov zistil, že MŽP SR nemalo všetky vybudované geologické diela zaradené do evidencie majetku MŽP SR v súlade s platnými predpismi po ich protokolárnom prevzatí od zhotoviteľov v zmysle ustanovení zmlúv o dielo a NKÚ SR odporúča, aby všetky vybudované geologické diela boli zaradené do evidencie majetku MŽP SR v súlade s platnými predpismi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
12. Preverením vnútorného kontrolného systému MŽP SR vo vzťahu k EZ zistil NKÚ SR, že v rokoch 2010 - 2015 bolo vnútornými kontrolnými orgánmi MŽP SR vykonaných 23 kontrol v oblasti financovania EZ, ktoré obsahovali aj 43 kontrol na mieste. Väčšina kontrol na mieste bola zameraná na kontrolu nákladov na mzdy, cestovné náhrady, spotrebu PHM, propagáciu, semináre, všeobecné služby, odmeny za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, poštové služby a telekomunikácie a pod.. a NKÚ SR odporúča MŽP SR overiť nastavenie systému vnútornej kontroly v oblasti kontrol financovania projektov týkajúcich sa EZ, najmä z pohľadu účinnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť