Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2012/1040
Názov:
Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie medzinárodných zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2004-2012
Termín kontroly
31.01.2012 - 12.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2004-2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Projekt CCI 2004/SK/16/C/PE/005 „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy“ bol predmetom detailného preverovania v rámci misie Komisie č. 2008/SK/REGIO/J4/698/1 (21.-25.apríl 2008). Výsledkom auditu, v rozsahu projektu, bolo 1 zistenie, a to použitie nepovoleného kritéria (skúsenosť) v etape hodnotenia (zistenie č. 15). Komisiou bolo navrhnuté uplatniť finančnú opravu vo výške 10% zmluvnej hodnoty na služby. Použitie kritéria skúsenosti bolo zistené pri viacerých projektoch ISPA/KF a je predmetom riešenia pripomienok Komisie k záverečným dokumentom k projektom ISPA/KF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozhodnutím Komisie (ES) K(2011)3171 zo 04.05.2011 boli, v zmysle žiadosti vnútroštátnych orgánov o zmenu a doplnenie rozhodnutia Komisie (ES) K(2004)5630, určené zmeny v dobe oprávnenosti výdavkov projektu, a to do 30.12.2011 a zmeny v pláne činností. Zmeny v dobe oprávnenosti výdavkov projektu do 30.12.2011 neboli upravené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu KF č. 133/2007/5.3 v znení dodatkov č. 1 a 2 ani žiadnou inou relevantnou zmluvou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2004-2012
Termín kontroly
01.02.2012 - 24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nepredložil v stanovenej lehote požadované informácie, nekonal v súlade s čl. 18 ods. 2 písm. d) a čl. 9 ods. 8 zmluvy č. 02/2007/5.3 resp. čl. 18 ods. 2 písm. d) a čl. 9 ods. 9 zmluvy č.133/2007/5.3 porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, čím porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Tým, že KP predložil v ŽoP č. 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25 a 28 na preplatenie výdavky, ktoré neboli v súlade s príslušnými predpismi (so zákonom o verejnom obstarávaní), nekonal v súlade s čl. 9 ods. 2 a čl. 8 ods. 1 zmluvy č. 133/2007/5.3, čím porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny vo výške 1 410 704,56 EUR podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
KP neskoro doručil na MŽP SR ŽoP č. 23 na predfinancovanie dňa 03.12.2010, čím konal v rozpore s čl. 4 ods. 2 písm. c) zmluve č. 133/2007/5.3 v platnom znení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že KP nevymenoval projektového manažéra najneskôr do 1 mesiaca od podpisu zmluvy č. 106/2005/2.0, nekonal v súlade s čl. 17 ods. 3 tejto zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MŽP SR listom č. 1245/2007-5.3 z 13.06.2007 odsúhlasilo nového projektového manažéra, pričom tento projektový manažér kontroloval, podpisoval a overoval fakturované množstvá už od 22.05.2007, čím KP konal v rozpore s čl. 17 ods. 1 zmluvy č. 02/2007/5.3.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP akceptoval čestné prehlásenie o obrate za rok 2005 ako náhradu za požadovaný doklad a nepožiadal uchádzača podľa § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní o dodatočné vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov a ani nevylúčil uchádzača podľa § 33 ods. 4 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nepredložil požadované doklady podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Stavebný dozor pre kanalizácie predložil v ponuke len osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor, čím nebola splnená podmienka, ktorú si KP určil v súťažných podkladoch podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zástupca stavebného dozoru pre vodovod a zástupca stavebného dozoru pre kanalizáciu sa nepreukázali k dátumu zahájenia stavby dokladmi v zmysle zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP nevyužil možnosť vypovedať zmluvu o poskytnutí služieb podľa čl. 33 ods. 33.2 písm. d) napriek tomu, že nebola splnená podmienka, ktorú si KP určil v súťažných podkladoch podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, čl. 4 ods. 4.6 a prílohy II. ods. 6.1 zmluvy o poskytnutí služieb.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
KP tým že, neskontroloval pri začatí stavby podmienky, ktoré si stanovil pri verejnej súťaži na poskytnutie služby stavebného dozoru, nekonal v súlade s čl. 17 ods. 1 zmluvy č. 02/2007/5.3.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Podľa čl. 15 ods. 5 zmluvy č. 133/2007/5.3 predbežnému schváleniu MŽP SR podliehali všetky dodatky k zmluvám, ktoré KP uzatvoril s dodávateľom. Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služieb č. 186/86/2009/VO bol uzatvorený a podpísaný dňa 06.08.2010, pričom MŽP SR schválilo spomenutý dodatok listom č. 120/2011-9.4/66278/2011 z 16.11.2011, ktorý bol doručený na MŽP SR dňa 04.11.2011, čím KP porušil čl. 15 ods. 5 zmluvy č. 133/2007/5.3.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že KP nepredložil štvrťročné monitorovacie správy v stanovenom termíne, nekonal v súlade s čl. 18 ods. 2 písm. a) zmluvy č. 106/2005/2.0.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené neskoré doručenie ročnej monitorovacej správy za rok 2006. Ročná monitorovacia správa bola doručená osobne na MŽP SR dňa 01.02.2007, čím KP nekonal v súlade s čl. 18 ods. 2 písm. b) zmluvy č. 106/2005/2.0.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt porušil čl. 24 ods. 4 zmluvy č. 106/2005/2.0 z 27.07.2005 tým, že do jedného mesiaca po podpise zmluvy nepredložil MŽP SR plán publicity. Plán publicity predložil až 09.09.2005, čo bolo potvrdené MŽP SR listom č. 3724/2005-2.3.VH,DH z 09.09.2005.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KP porušil čl. 23 ods.5 zmluvy č. 133/2007/5.3 keď nepredložil MŽP SR prehľad opatrení pre informovanie a publicitu za I. polrok 2007 do 15.07.2007. Prehľad opatrení pre informovanie a publicitu KP zaslal faxom na MŽP SR až 27.07.2007.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť