Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2019/1033
Názov:
Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je získať primerané uistenie, že výber a správa poistného a príspevkov na starobné dôchodk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 až 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
24.06.2019 - 29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že SO predstavujú najväčšiu príjmovú položku rozpočtu VS a napriek tomu MPSVR SR spolu s MF SR nevykonávajú podrobnú analýzu úspešnosti výberu, nevyhodnocujú rozdiel medzi teoretickým, potenciálnym a skutočným výberom, ako je to napríklad pri DPH, DPPO, či SD. Analytické výstupy prognózovania SO nie sú prezentované v samostatnom koncepčnom dokumente. Výstupy analýz slúžia na podporu rozhodovania napríklad v rámci legislatívneho procesu alebo pre Výbor pre daňové prognózy a sú zverejňované aj ako časť Národného programu reforiem, Programu stability a Návrhu rozpočtového plánu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že počas kontrolovaného obdobia nastal minimálny pokrok v implementácii projektu UNITAS vo vzťahu ku správe sociálneho poistenia. Z plánovaných opatrení bolo legislatívne zavedené ročné zúčtovanie v sociálnom poistení a to s 11-ročným oneskorením oproti koncepcii a v podobe minimálne sa približujúcej k cieľom UNITAS. Platnosť programu UNITAS a jeho súčasná minimálna implementácia v oblasti sociálneho poistenia predstavujú do budúcnosti riziko nenaplnenia jeho hlavných cieľov a neistotu pri strategickom rozvoji systému správy sociálneho poistenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Správny výkon predstavuje novo zavedený spôsob vymáhania priamo SP. Úspešnosť je vyššia oproti predchádzajúcim spôsobom vymáhania a náklady SP aj dlžníka sú nižšie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR, v rámci kontroly v SP, vykonala prepočet nákladov SP na správu poistného a zistila, že počas kontrolovaného obdobia dosahovali 0,5 % z vybraného poistného a príspevkov na SDS. Procesne je správa poistného a príspevkov SDS nedeliteľná. SP ich vyberá spoločne a až následne delí do fondov a postupuje do DSS. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že skutočné prepočítané náklady vo výške 0,5 % sú približne dvojnásobné oproti zákonne stanovej odplate vo výške 0,25 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 až 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
27.06.2019 - 29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Náklady SP na správu poistného podľa prepočtov kontrolnej skupiny NKÚ SR dosahovali počas kontrolovaného obdobia 0,5 % z vybraného poistného a príspevkov na SDS. Procesné je správa poistného a príspevkov SDS nedeliteľná. SP ich vyberá spoločne a až následne delí do fondov (na dávky) a postupuje do DSS. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že skutočné prepočítané náklady vo výške 0,5 % sú približne dvojnásobné oproti zákonne stanovej odplate vo výške 0,25 %.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
SP v preverovanom období rokov 2015 až 2017 pri vymáhaní pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam nevyužila všetky spôsoby vymáhania, ktoré jej ustanovuje zákon o sociálnom poistení. K vymáhaniu svojich pohľadávok v správnom výkone, resp. formou exekúcií SP nepristúpila z dôvodu že „prihliada na celospoločenský dopad, ktorý by v prípade exekúcie jednoznačne vyústil do celkovej insolventnosti zdravotníckych zariadení". čo je uvedené v uznesení Dozornej rady SP č. 21/02/18 zo dňa 10.12.2018.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje na základe uvedených zistení, že sa pri správnom výkone zvýšila úspešnosť vymáhania oproti predchádzajúcim spôsobom Počiatočné IT náklady sa prostredníctvom zvýšenej úspešnosti vymáhania vrátili SP v prvých dvoch rokoch od spustenia.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Sociálna poisťovňa implementuje množstvo legislatívnych zmien. Pri schvaľovaní zavedenia dobrovoľnej vojenskej prípravy sa predpokladal vznik výdavkov iba v rámci rozpočtovej kapitoly MO SR. Napriek tomu táto legislatívna zmena vyvolala aj vznik výdavkov v SP. Kontrolná skupina NKU SR konštatuje, že náklady na zavedenie novej role poistenca štátu „dobrovoľného vojaka“ do IS SP sa na vybranom poistnom nevrátili Pri plánovanom maximálnom počte účastníkov DVP a odvode do SF na úrovni 2.4 % by sa náklady vrátili za cca 150 rokov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolná skupina NKU SR na základe prepočtu konštatuje, že celková tvorba správneho fondu bola 2.31 % vybraného poistného počas kontrolovaného obdobia a čerpanie predstavovalo 1,85 %. Výdavky na zabezpečenie správy poistného si vyžiadali v priemere 0,5 % z celkového výberu poistného, z čoho najväčší podiel pripadal na mzdové výdavky (0.25 %), nasledované ostatnými výdavkami (0,16 %) a IT výdavkami (0.09 %).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKU SR pozitívne hodnotí systém stanovených kritérií pre hodnotenie pobočiek, v rámci ktorého bol v každom roku kladený dôraz na úspešnosť a efektívnosť výberu poistného a celkové zvyšovanie efektivity práce s dôrazom na využívanie elektronických foriem komunikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SP identifikovala negatívne faktory vplývajúce na efektívnosť procesov aj v oblasti ľudských zdrojov v podobe sťaženej obnovy a absencie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s kvalifikačným predpokladom na výkon práce sociálneho poistenia. SP sa počas kontrolovaného obdobia snažila nadviazať spoluprácu s viacerými školami za účelom prípravy odborných zamestnancov SP. Aj napriek snahe SP sa nepodarilo spoluprácu dohodnúť a tak prebieha vzdelávanie vlastnými kapacitami formou adaptačnej prípravy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zavedením „mäkkého vymáhania“ došlo v kontrolovanom období k zvýšeniu výberu poistného o 183.2 mil. eur (spolu za SZČO a zamestnávateľov) bez dodatočne vynaložených nákladov a administratívnej záťaže spojenej s prípadným predpísaním poistného a prípadnému ďalšiemu procesu vymáhania pohľadávky formou mandátnej správy, exekúcie, správneho výkonu, resp. trestnému konaniu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje na základe uvedených zistení, že bolo identifikované riziko nejednotného postupu OČTK pri spracovávaní trestných oznámení ohľadom neplatenia a/alebo neodvádzania poistného a príspevkov na SDS (odlišné posudzovanie obdobných prípadov).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
: Preverením postupu pri výbere a vymáhaní poistného na vybratej vzorke na vybraných pobočkách SP neboli zistené nedostatky. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje účinné nastavenie interných procesov na výber poistného.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
IS SP je zložitý a rozsiahly komplex 48 heterogénnych informačných systémov vzájomne prepojených a zabezpečujúcich informatickú podporu pre výkon sociálneho poistenia. IS sú prevádzkované a rozvíjané podľa potrieb používateľov a primáme úpravy funkcionality hlavných a podporných IS sú priamo závislé na zmenách legislatívy, pri ktorých je SP povinná zapracovať požadovanú funkcionalitu. Legislatívne zmeny a súvisiace úpravy hlavných a podporných informačných systémov sa prelínajú a vyžadujú si časové a finančné prostriedky. Medzi problémy takého riešenia informačných systémov patrí: (1) absencia jednotnej údajovej základne a tým riziko chybovosti a duplicít. (2) vzájomné nedostatočné prepojenie informačných systémov a (3) problém integrácií (externých a interných).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že počas kontrolovaného obdobia nastal minimálny pokrok v implementácii projektu UNITAS vo vzťahu ku správe sociálneho poistenia. Z plánovaných opatrení bolo legislatívne zavedené ročné zúčtovanie v sociálnom poistení a to s 11-ročným oneskorením oproti koncepcii a v podobe minimálne sa približujúcej k cieľom UNITAS. Platnosť programu UNITAS a jeho súčasná minimálna implementácia v oblasti sociálneho poistenia predstavujú do budúcnosti riziko nenaplnenia jeho hlavných cieľov a neistotu pri strategickom rozvoji systému sociálneho poistenia na Slovensku.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
SP prevádzkuje aj informačné systémy, kde nie je vlastníkom autorských práv, čo má za dôsledok, že úpravy takýchto informačných systémov nemôže realizovať bez súhlasu dodávateľa.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou holo zistené, že v kontrolovanom období a ani v čase vyhotovenia tohto protokolu SP nevyužívala služby úradného centrálneho doručovania.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť