Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2023/1130
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na zabezpečenie účasti SR na svetovej v
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020-2022
Termín kontroly
19.06.2023 - 18.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

MH SR nepredložilo NKÚ SR (podľa vyjadrenia MH SR ani nemá k dispozícii) podpísanú zmluvu o účasti s organizátorom výstavy ani elektronicky ani v listinnej forme.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Preverením zverejňovania zmluvy bolo zistené, že zmluva nebola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa predložených dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 k zmluve o účasti nebolo možné zistiť a MH SR zároveň nepreukázalo, aká bola výmera prenajatej plochy v m2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Uhradenie ďalšej splátky za nájom výstavných priestorov po oficiálnom ukončení výstavy v sume 329 646,85 eur bez DPH (326 319 USD bez DPH) z dôvodu nezabezpečenia včasnej prepravy exponátov a obstaraného majetku na Slovensko.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
MH SR zmluvne neupravilo prevod tržieb a poplatkov súvisiacich s prevádzkou KIOSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nebola vykonaná základná finančná kontrola finančnej operácie vykonanej na základe dohody o vysporiadaní záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zo strany MH SR bolo umožnené spoločnosti HRASA s. r. o. užívanie priestorov reštaurácie bez uzatvorenia podnájomnej zmluvy a vzájomné vzťahy boli urovnané až následne v dohode o urovnaní. Tým vzniklo riziko nevymoženia práva na peňažné plnenie z dôvodu získania majetkového prospechu na strane užívateľa týchto priestorov a s tým spojené riziko pri vymáhaní tohto peňažného plnenia v súdnom konaní v prípade neuzatvorenia dohody o urovnaní druhou zmluvnou stranou. MH SR tým oslabilo svoje postavenie pre prípad preukazovania zmluvného vzťahu a vzájomných práv a povinností počas tohto obdobia a uvedené mohlo viesť až k riziku nevymoženia tejto pohľadávky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nevypracovaním protokolov o spätnom odovzdaní priestorov kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia čl. 10 ods. 10.2 podnájomných zmlúv, podľa ktorých mal byť spísaný odovzdávací protokol o odovzdaní predmetu podnájmu späť nájomcovi so zachytením stavu a prípadných škôd spôsobených na predmete podnájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR zistil, že v súvislosti s ustanovením čl. 9 bod 9.1 písm. a) Podnájomnej zmluvy na reštauráciu a rovnako aj Podnájomnej zmluvy na Take Away, podľa ktorého bolo s omeškaním podnájomcu spojené (v prípade nevykonania nápravy do 7 dní) oprávnenie nájomcu na ukončenie zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
MH SR neupravilo v podnájomných zmluvách spôsob vzájomného vysporiadania práv a povinností v súvislosti s prevádzkou reštaurácie a Take Away
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prevodom tržieb na účet spoločnosti HRASA s. r. o a úhradou platieb za nákup alkoholu pre túto spoločnosť kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa Príkazu generálneho tajomníka služobného úradu č. 9/2021 z 23. decembra 2021, na základe ktorého bolo prikázané všetkým zamestnancom MH SR zodpovedných za EXPO Dubaj 2020 nevykonávať žiadne platby v mene AED, ani USD z bankového účtu zriadeného v Dubaji bez objednávky, bez zmluvy a bez predchádzajúceho súhlasu sekcie rozpočtu a financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prevody tržieb a úhrady platieb za alkohol boli realizované bez vykonania základnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Náklady za ubytovanie členov EXPO tímu Dubaj 2020 za obdobie od 01.01.2022 do 01.04.2022 boli zaúčtované do roku 2021, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dňa 18.07.2022 boli zo strany hotela doručené riadne faktúry za ubytovanie členov tímu EXPO 2020, o ktorých nebolo účtované, čím bolo porušené ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Zároveň doručené faktúry za ubytovanie obsahovali konkrétne mená členov tímu EXPO 2020 a nie MH SR, čím bolo porušené ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad musí obsahovať označenie jeho účastníkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
NKÚ SR kontrolou zistil, že ubytovanie v piatich apartmánoch využívali fyzické osoby, ktoré neboli hosťami ani členmi delegácie MH SR, tak ako to bolo zadefinované v objednávke. Na základe uvedeného možno konštatovať, že MH SR použilo verejné prostriedky v sume 164 226,39 eur nehospodárne, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov v nadväznosti na § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť. Zároveň kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
MH SR nemalo jasne stanovené pravidlá týkajúce sa ubytovania v Dubaji, nevenovalo dostatočnú pozornosť plánovaniu využívania apartmánov a neexistovala presná evidencia osôb, ktoré reálne využívali príslušné apartmány, čo viedlo k nehospodárnemu vynakladaniu verejných zdrojov a umožneniu bezdôvodného obohatenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MH SR nepostupovalo pri preprave exponátov a vybavenia pavilónu podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť tým, že použilo verejné prostriedky v sume 25 142 eur nehospodárne. Zároveň kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Analýzou časových súvislostí spojených s uzatvorením zmlúv na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie NKÚ SR zistil, že finančné prostriedky vo výške 115 500 eur na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie na stavbu pavilónu boli vynaložené nehospodárne a MH SR nepostupovalo v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť. Zároveň kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
systém výberu fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili výstavy, nebol nastavený a kritériá výberu podnikateľských subjektov sa neuplatňovali. Existovalo tak riziko subjektívneho posudzovania tohto výberu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR kontrolou zistil, že v siedmich prípadoch boli platby realizované z účtu vedenom v AED bez predchádzajúceho súhlasu, čím došlo k porušeniu Príkazu generálneho tajomníka služobného úradu č. 9/2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MH SR neurčil zamestnancov zodpovedných za vykonanie základnej finančnej kontroly počas výstavy EXPO Dubaj 2020 tak, aby zabezpečil hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti, čím nepostupoval v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého zabezpečuje hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
NKÚ SR zistil, že pred uskutočnením finančných operáciách realizovaných z bankového účtu vedeného v Dubaji nebola vykonávaná základná finančná kontrola, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil dostatočne funkčný a účinný systém finančného riadenia v súvislosti so zabezpečením oficiálnej účasti SR na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, čím nedodržal ustanovenie § 5 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť