Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2022/1110
Názov:
Spotrebiteľské práva občana
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém zabezpečenia ochrany práv spotrebiteľa, jeho funkčnosť a kvalitu realizovaných opatr
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Spotrebiteľské práva občana.pdf (1270306)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017 - 2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

IČO
17331927
Sídlo
Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017 - 2021
Termín kontroly
24.08.2022 - 08.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že Koncepcia štátnej kontroly vnútorného trhu v oblasti ochrany spotrebiteľa doposiaľ vypracovaná nebola. Podľa vyjadrení kontrolovaného subjektu z 30.11.2022 a 05.12.2022, Úsek právnych služieb, do pôsobnosti ktorého patrí aj tvorba uvedenej koncepcie bol do organizačného poriadku zavedený dodatkom č. 4 Organizačného poriadku od 01.07.2021. Obsah koncepcie nebol v čase výkonu kontroly zo strany inšpekcie zadefinovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením predložených Základných pravidiel kontrolnej činnosti bolo zistené, že niektoré právne predpisy jednak už dlhodobo neboli platné, alebo neboli platné ustanovenia predpisov, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje napr. v rámci ukladania pokút. Taktiež v prílohách, ktoré obsahovali napr. vzor opatrenia, ktoré sa už podľa zákona neukladá, boli uvedené už neexistujúce predpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V oblasti informačných systémov bolo zistené, že SOI nemala k dispozícii informačný systém pre efektívnejšiu prácu s údajmi napr. pre výkon analytických činností, najmä pre nemožnosť filtrovania, generovania takýchto údajov, ktoré je v niektorých prípadoch nutné manuálne dohľadávať, čo vyplynulo aj z vyjadrení kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že Analýza problémových oblastí pri výkone dohľadu a kontrol, kompetenčných konfliktov a iných problémov nebola ministerstvu predložená v stanovenom termíne. Vyhodnotenie jednotlivých problémových oblastí nemalo podobu samostatného dokumentu, kontrolovaný subjekt uskutočnil vyhodnotenie formou aktualizovanej analýzy a túto predložil ministerstvu avšak taktiež po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bola zistená značná neúmernosť spočívajúca v skutočnosti, že s nárastom právnych predpisov, nad ktorými vykonávala SOI trhový dozor prirodzene rástli kompetencie SOI, pričom k zvyšovaniu počtu zamestnancov nedochádzalo. Naopak v rokoch 2020 a 2021 došlo k zníženiu počtu všetkých zamestnancov a aj inšpektorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že SOI nemala vypracovanú analýzu vývoja kompetencii vo vzťahu k počtu zamestnancov, ktorá mohla prispieť k riešeniu vyššie uvedeného stavu. Táto úloha vyplývala zo Stratégie spotrebiteľskej politiky SR primárne pre ministerstvo, SOI mala participovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením stavu zamestnancov zastrešujúcich agendu ARS však bolo zistené, že požiadavka personálneho zabezpečenia tejto oblasti nebola naplnená v zmysle Stratégie spotrebiteľskej politiky SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 10 ods. 3 písm. h) a i) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov výročná správa musí obsahovať aj informácie o opatreniach na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb a informácie o návrhoch na zlepšenie ARS. Preverením výročných správ bolo zistené, že tieto údaje v nich absentovali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť