Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2020/1061
Názov:
Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť opodstatnenosť zakladania obchodných spoločností na samostatné projekty a ich hospodárenie
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

MH Invest II, s. r. o.

IČO
50021150
Sídlo
Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
30.09.2020 - 17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V pracovných zmluvách a dodatkoch o pracovnej činnosti bolo uvedené znenie, ktoré sa odvolávalo na neexistujúci pracovný poriadok (spoločnosť ho nemalavypracovaný ani v čase výkonu kontroly) - ide o systémový nedostatok nefinančného charakteru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov a Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme parkovacích zmlúv neboli zverejnené v CRZ. Predmetné zmluvy boli zverejnené dňa 04.02.2020 na webovom sídle povinnej osoby- Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V kontrolovanom období 2017 až 2019 bola výsledkom hospodárenia spoločnosti strata. Kontrolou bolo zistené, že VZ spoločnosti MH Invest II nevydalo v sledovanom období žiadne opatrenia súvisiace so znižovaním straty, hoci spoločnosť nevie zo svojej hospodárskej činnosti pokryť svoje náklady a je odkázaná na transfer verejných zdrojov prostredníctvom jediného spoločníka - MH SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
DR v sledovanom období nevykonala žiadnu kontrolu zameranú na správnosť účtovania a vedenia účtovníctva a nenavrhla spôsob riašenia negytívneho hospodárskeho výsledku, aj keď mala ma túto činnosť oprávnenie podľa zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
DR ani v jednom prípade nebolo navrhnuté riešenie na zníženie straty.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MH Invest II ku koncu kontrolovaného obdobia nemal vysporiadané výdavky za strategický park Haniska. Aktuálnym riašením nedostatku súvisiacim s nevysporiadanými výdavkami za strategický park Haniska, je zrušenie spoločnosti InvEast SK bez likvidácie a jej zlúčenie s MH Invest I, kedy základné imanie, majetok, know how, výstupy z realizovaných prieskumných činností ako aj všetky pohľadávky a záväzky Inv East SK, prejdú na MH Invest II, v plánovanom termíne 01.01.2021 od 0:00 hod. V tejto súvislosti zanikajúca spoločnosť InvEast SK, dňa 09.09.2020 doručila správcovi dane oznámenie o zrušení s uvedením rozhodného dńa zlúčenia 01.01.2021.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MH Invest II má v obchodnom registri zapísané činnosti, ktoré nevykonáva ani neposkytuje, ale si ich obstaráva dodávateľským spôsobom. Tieto činnosti nezabezpečuje vlastnými zamestnancami, ale si ich odplatne obstaráva u externých dodávateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MH Invest II financoval projekt Haniska v čase, keď spoločnosť InvEast SK bola zapísaná v OR SR, jej ZI bolo rozhodnutím MH SR z 11.05.2018 zvýšené na 1 170 000,00 eur a nedisponovala organizačnými, personálnymi, ani finančnými kapacitami na ich uskutočnenie. Tým, že výdavky na projekt Haniska vykazovala len spoločnosť InvEast SK došlo k skresleniu celkových výdavkov na projekt Haniska. Financovanie projektu Haniska spoločnosťou MH Invest II nebolo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutých potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, čo sa podľa § 31 ods. 1 písm. i) považuje za porušenie finančnej disciplíny so sankčným postihom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Majetok OS ČV, OS K a Priemyselná zóna Voderady, ktorý bol prevedený z MH Invest na MH Invest II nebol preukázaný riadnou alebo mimoriadnou inventarizáciou majetku a záväzkov, ktorá sa podľa zákona o účtovníctve vykonáva ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia organizácie, pri likvidácií alebo inej organizačnej zmene. Hodnota nadobudnutého majetku nebola zapísaná v OR SR ako nepeňažný vklad do ZI spoločnosti MH Invest II podľa § 59 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého nepeňažný vklad je súhrn oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.

MH Invest, s.r.o.

IČO
36724530
Sídlo
Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
30.09.2020 - 17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s interným predpisom spoločnosti tým, že nad rámec predpisu vyplatil odmenu osobe, ktorá vykonávala práce mimo pracovného pomeru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru kontrolovaný subjekt nekonal v súlade so Zákonníkom práce a interným predpisom tým, že uzatváral zmluvy odvolávajúc sa na neexistujúci pracovný poriadok, neviedol správnu evidenciu odpracovaných hodín a umožnil jednej osobe vykonávať práce mimo pracovného pomeru na rovnakú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov aj na základe dohody o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
NKÚ SR konštatuje, že v tomto prípade poradensko - konzultačných služieb spoločnosť MH Invest nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prílohy k faktúram neobsahovali všetky náležitosti dohodnuté v zmluve. V prípade mandátnych zmlúv prehľady jednotlivých činností – poskytnutých služieb v členení neobsahovali sumu, pri zmluve o poskytnutí právnych služieb neobsahovali dátum zadania úlohy. Ide iba o formálny nedostatok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prevody obchodného podielu MH Invest neboli preukázané inventarizáciou majetku a záväzkov, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z predložených dokladov bolo zistené, že v sledovanom období DR ani VZ spoločnosti nevykonali kontrolu zameranú na správnosť účtovania a vedenia účtovníctva, na opodstatnenosť stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pri verejných obstarávaniach tovarov, prác a služieb a tiež v žiadnom prípade nevypracovali návrhy na zníženie nákladov spoločnosti. Činnosť DR a VZ bola formálna.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
18.08.2020 - 14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Predmet činnosti obchodných spoločností zapísaný v OR SR nebol vykonávaný, resp. poskytovaný samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosahovania zisku, ale bol obstarávaný dodávateľským spôsobom.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 513/1991 Zb.
2. Podľa NKÚ SR dôvodom na výber právnej formy spoločnosti, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, bol predpoklad stratového hospodárenia. Na plnenie úloh štátu je možné podľa zákona o rozpočtových pravidlách zriadiť príspevkovú organizáciu napojenú na štátny rozpočet príspevkom. Ak by štátne obchodné spoločnosti v pôsobnosti ministerstva hospodárstva boli zriadené ako príspevkové organizácie MH SR, v dôsledku ich stratového podnikania by boli po dvoch rokoch od ich zriadenia zrušené.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 513/1991 Zb.
3. MH SR nemalo vypracovanú koncepciu, analýzu a stratégiu procesov financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
4. MH SR nemalo vypracovanú stratégiu pri realizácii projektov, ktorých uskutočnenie bolo vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
5. Pri predaji časti podniku „Strediska rozvoja priemyselných parkov a zón“ zo spoločnosti MH Invest, s.r.o. do spoločnosti MH Invest II, s. r. o. nebolo preukázané vykonanie riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov, resp. ocenenie majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
6. Prevzatý majetok od MH Invest, s.r.o. nebol zapísaný v OR SR ako nepeňažný vklad do ZI MH Invest, II, s. r. o.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
7. Dňa 12.12.2017 bola uzavretá kúpna zmluva medzi MH Invest, s.r.o. a fi Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. Dodatkom č. 1 z 09.02.2018 bola znížená kúpna cena o 40 524,80 eur bez DPH z dôvodu, že do zoznamu predávaných nehnuteľností bol zaradený aj pozemok, ktorý bol predmetom súdneho sporu. Týmto spôsobom sa spoločnosť MH Invest, s.r.o. vystavila sankčnému postihu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
8. Intenzita a podstata predmetu činnosti MH Invest, s.r.o. bola v roku 2018 znížená a zameraná na správu a údržbu majetku a vysporiadanie súdnych sporov. V súčasnosti je činnosť spoločnosti vykonávaná v minimálnom rozsahu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 513/1991 Zb.
9. Zmluvné prevody obchodného podielu spoločnosti MH Invest, s.r.o. z MH SR na MDVaRR SR/MDV SR v roku 2016 a spätne v roku 2018 neboli podložené relevantnou ekonomickou analýzou ani inventarizáciou majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
10. Na základe rozhodnutia MH SR prevzala spoločnosť MH Invest II, s. r. o. väčšinu pôvodných úloh spoločnosti MH Invest, s.r.o. Prevzatím časti objektov do svojho portfólia spoločnosť zabezpečila sanáciu neúspešnej privatizácie a so súhlasom MH SR financovala služby súvisiace s výstavbou priemyselného parku Haniska, hoci nebola držiteľom osvedčenia o významnej investícii.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
11. V období 2017 a 2018 spoločnosť MH Invest II, s. r. o. nemala vypracovaný návrh finančného plánu, ktorého súčasťou je obchodný plán. To, že konateľ spoločnosti nepredložil finančný a obchodný plán na schválenie DR a DR tieto dokumenty nepožadovala, poukázalo na formálnu činnosť DR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
12. So súhlasom MH SR bol projekt Haniska/October financovaný aj prostredníctvom MH Invest II, s. r. o. Ku dňu výkonu kontroly NKÚ SR vynaložené investičné náklady neboli vysporiadané s InvEast SK, s. r. o. Financovaním projektu došlo k skresleniu celkových výdavkov na projekt Haniska. Uvedená skutočnosť nebola v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutých potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, čo sa podľa § 31 ods. 1 písm. i) považuje za porušenie finančnej disciplíny so sankčným postihom. Podľa vyjadrenia MH SR, finančné vysporiadanie bude uskutočnené v roku 2021.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
13. Tým, že potenciálny investor 08.08.2018 oznámil MH SR, že svoj investičný projekt umiestni v inej krajine, bola počas roka 2019 intenzita činnosti spoločnosti InvEast SK, s. r. o. znížená. Osvedčenie o významnej investícii stratilo platnosť 15.04.2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
14. Kontrolované tri obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným v pôsobnosti MH SR vykázali v sledovanom období 2017 až 2019 stratu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
15. V roku 2018 boli činnosti InvEast SK, s. r. o. financované prostriedkami zo štátneho rozpočtu aj inými subjektmi v pôsobnosti MH SR, príspevkovou organizáciou SARIO v sume 542 718 eur a MH Invest II, s. r. o. v sume 693 873,05 eur. Výdavky na investíciu Haniska čerpané spoločnosťami SARIO a MH Invest II, s. r. o. neboli v čase výkonu kontroly NKÚ SR predmetom vysporiadania s InvEast SK, s. r. o.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
16. O príprave strategického parku Haniska nebol informovaný KSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
17. Osvedčenie o významnej investícii vydané pre InvEast SK, s. r. o. stratilo platnosť 15.04.2020, ale zákonné predkupné právo štátu na záujmových pozemkoch strategického parku Haniska trvá do 03.04.2021.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 175/1999 Z.z.
18. V období od 18.04.2018 do 27.04.2020 konateľom obchodných spoločností MH Invest II, s. r. o. a InvEast SK, s. r. o. bola tá istá osoba.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 513/1991 Zb.
19. V prípade MH Invest, s.r.o. neboli uskutočnené zasadnutia DR v mesačných intervaloch, čo nebolo v súlade s čl. 17 bod 17.4 zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
20. V DR všetkých kontrolovaných spoločností sa striedavo vyskytovali tie isté osoby, čím dochádzalo k ich dominancii a viacnásobnej recyklácii v DR. Jedna osoba bola súčasne členom dvoch DR v období od 18.04.2018 do 22.08.2020.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 513/1991 Zb.
21. DR sa ani v jednom prípade nezaoberala hospodárením obchodných spoločností a ani v jednom prípade nenavrhla riešenie na zníženie straty, hoci v kontrolovanom období bola v každej kontrolovanej spoločnosti hospodárskym výsledkom strata.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
22. Kontrolou nebolo preukázané, že DR vykonala v kontrolovanom období akúkoľvek kontrolu účtovníctva a účtovných kníh, aj keď mala na takúto činnosť oprávnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Späť