Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2020/1070
Názov:
Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie legislatívnych procesov a plnenie cieľov surovinovej politiky štátu v oblasti oc
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hlavný banský úrad

IČO
31780270
Sídlo
Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
15.09.2020 - 06.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poukázaním príslušnej časti zaplatenej úhrady za DP v roku 2018 a 2019 na účty obcí viac ako 30 dní od zaplatenia úhrady organizáciou nepostupoval OBÚ BB, resp. HBÚ v súlade s § 32a ods. 5 banského zákona, podľa ktorého príslušnú časť úhrady odvedie obvodný banský úrad do rozpočtu obce do 30 dní od prijatia úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 44/1988 Zb.
Organizácia si v predložených priznaniach úhrad za vydobyté nerasty za obdobie rokov 2015 – 2019 uplatnila na celé množstvo vydobytých nerastov sadzbu úhrady vo výške 0,1 % podľa písm. b) prílohy č. 2 Nariadenia vlády o úhrade za DP a za vydobyté nerasty, tzn. za nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, s výnimkou rúd zlata a striebra a nie aj vo výške 5 % podľa písm. c) uvedenej prílohy za rudy zlata a striebra, aj keď v posledných vyššie uvedených rozhodnutiach o zmene DP Banská Hodruša a Banská Štiavnica VII boli tieto DP určené na dobývanie polymetalického zrudnenia s obsahom nerastov aj Au, Ag, resp. polymetalického zrudnenia s obsahom Au, Ag. OBÚ BB nevyzval organizáciu na opravu uplatnenej sadzby úhrady v uvedených priznaniach úhrad za vydobyté nerasty a zaplatenie úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, v zmysle § 32a ods. 2 banského zákona, t.j aj za vydobyté nerasty Au, Ag.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 44/1988 Zb.
Nevyrubením penále za omeškanie platby úhrady zo zúčtovania úhrad za rok 2018 nepostupoval OBÚ BB v zmysle § 32b ods. 2 písm. c) banského zákona, podľa ktorého je obvodný banský úrad pri správe úhrad oprávnený vyrubiť penále za omeškanie platby úhrady, ak jeho výška je viac ako 33,19 eur. V zmysle § 32a ods. 10 uvedeného zákona, ak organizácia nezaplatí úhradu včas a v určenej výške, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,2 % z nedoplatkov príslušnej úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 44/1988 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
23.09.2020 - 06.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt, na základe vyžiadania NKÚ SR, predložil aktuálne platný Štatút MH SR, ktorý schválila vláda SR uznesením číslo 107 zo dňa 9. februára 2005. Novelizáciou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy došlo aj k doplneniu § 6 o písm. n) s účinnosťou od 1. novembra 2010. Podľa § 6 citovaného zákona je „MH SR ústredným orgánom štátnej správy pre ... d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín, ... n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmena a) až d).“ V predloženom štatúte nebolo uvedené, že MH SR je ústredným orgánom štátnej správy pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií vo vymenovaných oblastiach (napr. dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín), čím nekonalo MH SR v súlade s § 6 písm. n) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Späť