Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2018/1030
Názov:
Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém udeľovania licencií, povolení u vybraných komodít ako oceľ, textil, výrobky obrannéh
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013-2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri vydávaní povolení na obchodovanie s položkami dvojakého použitia bol zistený v 7 prípadoch nesprávny postup MH SR, ktorý bol spôsobený uhradením správneho poplatku žiadateľmi až po vydaní a doručení povolení na obchodovanie s položkami dvojakého použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Pri vydávaní povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť bol zistený v 18 prípadoch nesprávny postup MH SR, a to chýbajúce potvrdenia zdravotných poisťovní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 392/2011 Z.z.
Pri vydávaní povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť bol zistený v 2 prípadoch nesprávny postup MH SR, a to nesprávne vyznačenie dátumu právoplatnosti rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Pri vydávaní povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť bol zistený v 1 prípade nesprávny postup MH SR, a to chýbajúca kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 392/2011 Z.z.
Pri vydávaní licencií na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu bol zistený v 16 prípadoch nesprávny postup MH SR, a to chybné doručovanie udelených licencií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Pri vydávaní licencií na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu bol zistený v 2 prípadoch nesprávny postup MH SR, a to nesprávnym označením žiadateľa v nesúlade so znením v obchodnom registri
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 392/2011 Z.z.
Pri vydávaní licencií na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu bol zistený v 2 prípadoch nesprávny postup MH SR, a to chýbajúce vyznačenie krajiny vývozu výrobkov obranného priemyslu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 392/2011 Z.z.
Pri vydávaní licencií na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu bol zistený v 1 prípade nesprávny postup MH SR, a to chýbajúca úradne osvedčená kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 392/2011 Z.z.
Nedostatočná vnútorná kontrola dodržiavania procesu vydávania povolení a licencií vydávaných MH SR,
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedodržiavanie interne nastavených procesov zamestnancami OVOO v procese vydávania povolení na obchodovanie s položkami dvojakého použitia a povolení a licencií na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť