Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2018/1030
Názov:
Vedecké parky a výskumné centrá
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Slovenská akadémia vied

IČO
00037869
Sídlo
Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
11.09.2018 - 28.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
19.11.2018 - 27.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR z preloženej dokumentácie za oblasť kontrol zistila, že v období realizácie projektu (2013-2015) a udržateľnosti projektu (2016, 2017,2018) nebola zo strany útvaru kontroly SPU v Nitre uskutočnená žiadna vnútorná kontrola súvisiaca s týmto aktivitami.
Výkonným orgánom VC ABT je kolégium riaditeľa, ktoré koordinuje výber a realizácia vedecko-výskumnej orientácie výskumného centra, navrhuje zámery rozvoja, prerokúva metodické postupy riešenia úloh, hodnotí spoluprácu katedier, rozvíja spoluprácu s vedeckými inštitúciami v zahraničí.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
16.09.2018 - 28.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonaním ani jednej následnej kontroly projektu UVP zo strany STU s ohľadom na výšku nezrovnalostí neboli naplnené ciele finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 4 písm. e) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Prístrojové denníky neboli vedené presne a kontinuálne a nebol vypracovaný žiadny záväzný riadiaci akt o ich vedení a rozpočítavaní nákladov pri spolupráci s inými subjektmi, pričom nebola vykonaná ani jedna následná kontrola projektu UVP zo strany STU, ktorá bymohla odhaliť uvedené nedostatky a prijať opatrenia na ich odstránenie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. c) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nesplnenie jedného MU o 3 osoby v porovnaní s plánovanou hodnotou, ale tým, že plánované hodnoty MU pri ukončení projektu boli naplnené na viac ako 85 %, RO neuplatnil žiadny sankčný mechanizmus.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU - CAMBO

IČO
00397687
Sídlo
Paulínska 16, 91724 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
11.09.2018 - 26.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedosiahol stanovené hodnoty dvoch merateľných ukazovatelov výsledku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Technická univerzita v Košiciach

IČO
00397610
Sídlo
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
01.10.2018 - 24.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
25.09.2018 - 28.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dodatočný spôsob uzatvorenia dodatku a úpravy ukazovateľov po uplynutí termínu realizácie aktvít
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
zmluva neobsahovala prílohu, na ktorú sa odvolávala v texte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
dodatky č. 1 a č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - 2. fáza neobsahovali prílohy, na ktoré sa odvolávali v texte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V zmysle čl. 8 ods. 3 písm. c) všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 k zmluve o NFP – 1. fáza, zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu a na publicitu a informovanosť. Všeobecné zmluvné podmienky nestanovujú zákaz zvyšovania podporných aktivít ako celku, podmienky nedovoľujú zmenou rozpočtu zvýšiť žiadnu z nich. Kontrolou bolo zistené, že v dodatku č. 2 k zmluve o NFP – 1. etapa zo dňa 10.10.2014 bola navýšená položka „Riadenie projektu“ z pôvodných 911 259,12 eur na 916 259,12 eur. Zmena nastala presunom prostriedkov z položky „Publicita a informovanosť“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Priebežné monitorovacie správy č. 4 a č. 5 v časti „9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu“ neuvádzali žiadne problémy, aj keď bolo zrejmé, že aktivity projektu nebudú ukončené v zmluvne stanovenom termíne (v pôvodnom, ani v upravenom), čo sa odrazilo aj na nevyčerpaní celej zazmluvnenej sumy. Zníženie oprávnených výdavkov o cca 2,4 mil. bolo realizované až po predložení poslednej priebežnej monitorovacej správy, tieto skutočnosti v priebežných monitorovacích správach však neboli uvádzané ako problém.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečná monitorovacia správa za 2. fázu bola predložená 08.02.2017 (o osem dní neskôr). Vo všeobecných zmluvných podmienkach v čl. 1 ods. 3 bolo pri definícii pojmov uvedené, že dňom sa rozumie kalendárny deň, ak v zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň. V čl. 4 ods. 4 bolo uvedené, že „prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu v termíne podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (s príznakom ,, záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu)“. T. j. táto formulácia predpokladala, že správa mala byť predložená do 30 kalendárnych dní. Podľa metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu č. 15 účinného od 02.04.2015 platného pre programové obdobie 2014-2020 „záverečná monitorovacia správa projektu má monitorované obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť predložiť túto záverečnú monitorovaciu správu do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu. Poskytovateľ (Výskumná agentúra) na základe uvedeného metodického pokynu usmernil VP UK odlišným spôsobom, ktorý nebol v súlade s uzatvorenou zmluvou. VP UK postupoval podľa usmernenia, nie podľa ustanovenia platnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade dvoch zmlúv jednotlivé ustanovenia neboli dostatočne jasné, neobsahovali skutočnosti, v zmysle ktorých bolo možné jednoznačne postupovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V zmysle písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 12.12.2018 „VP UK svoju aktívnu činnosť začal najmä po 01.01.2016, kedy začal pôsobiť v novovybudovaných priestoroch“. Tento stav potvrdzovala aj skutočnosť uvedená v zmluve o NFP – 2. fáza, kde ako miesto realizácie projektu bol uvedený objekt VP UK a ako začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol stanovený január 2016. Z uvedeného vyplýva, že majetok bol užívaný skôr než bol zaradený v majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK - Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

IČO
00397865
Sídlo
Malá Hora 4C/4D, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
01.10.2018 - 27.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
30.09.2018 - 21.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neefektívne a neúčinné čerpanie verejných financií za externé obstaranie analýz
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 502/2001 Z.z.
pokuta za nepodanie žiadosti o stavebné povolenie - nehospodárne čerpanie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nadhodnotenie výšky poisťovaného majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevyužívanie hands on science centra
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Majetok (dva medicínske prístroje ) nadobudnuté z NFP v držbe tretej osoby bez písomnej zmluvy medzi prijímateľom a treťou osobou
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
2012-2018
Termín kontroly
02.10.2018 - 09.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prvá následná monitorovacia správa k projektu Výskumné centrum bola Žilinskou univerzitou odoslaná po zmluvne určenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v projekte Univerzitný vedecký park Žilinská univerzita merateľný ukazovateľ založiť päť podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, strat-up efekty) nebol splnený, resp. len na 20 % (z 5 spin-off bol založený len jeden)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príjmy zo súkromných zdrojov boli v roku 2015 vo VC a v roku 2017 v UVP napriek ich použitiu na výskum, vývoj a prevádzku vyššie ako výdavky financované z týchto zdrojov. Tým v zmysle európskych nariadení vznikol tzv. čistý príjem, ktorý ŽU v zmysle zmluvnej podmienky nevrátila poskytovateľovi NFP.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Plánované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektov Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum nevychádzali zo žiadnej analýzy ich uskutočniteľnosti a reálnosti ich splnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výskumné centrum Žilinskej univerzity nemalo žiadny vnútorný kontrolný mechanizmus overenia splnenia merateľných ukazovateľov projektu VC (žiadny vnútorný predpis, smernicu na kontrolu plnenia merateľných ukazovateľov). V Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity bol kontrolný mechanizmus plnenia merateľných ukazovateľov primárne zameraný na publikačnú činnosť a nepokrýval všetky merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť