Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-055/2010/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na financovanie vedy a výskumu.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy spôsobom uvedeným v ustanovení § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to tým, že STU v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy v roku 2008 poskytla dodávateľovi preddavok v celkovej sume 940 Skk (31,20 ) bez toho, aby vopred v zmluve tovarov písomne tento preddavok dohodla
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť