Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2012/1030
Názov:
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, ako sa naložilo s finančnými prostriedkami určenými na boj proti drogám a na antidopingové
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2011
Termín kontroly
30.01.2012 - 21.03.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie účelu použitia prostriedkov dotácie poskytnutej Univerzite Komenského v Bratislave na základe zmluvy s MŠ SR
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania nebolo odoslané na zverejnenie v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zábezpeku verejný obstarávateľ neuvoľnil v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Opakovanú verejnú súťaž verejný obstarávateľ zrušil z dôvodu zmeny špecifikácie predmetu zákazky hneď nasledujúci deň, ako boli záujemcom zaslané súťažné podklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt si nesplnil povinnosť, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatočné vystavenie objednávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ocenenie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku spoločne jednou obstarávacou cenou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rozpore s cit. ustanovením zákona o účtovníctve bola stanovená doba odpisovania pre obstaraný softvér
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt akceptoval nesprávne uvedený dátum vzniku daňovej povinnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zápisoch o zaradení majetku ani v inventárnych kartách neboli uvedené všetky predpísané údaje a majetok nebol označený trvalým spôsobom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
DHM a DNM ocenené jednou obstarávacou cenou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt majetok používal, ale viedol ho na účte 042 a neodpisoval ho
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Niektoré interné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulty UK nezodpovedajú súčasnému postaveniu Toxikologického a antidopingového centra v štruktúre Farmaceutickej fakulty UK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť