Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2010/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli uverejnené vyhlášky o Chránenom vtáčom území vo Vestníku ministerstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

IČO
17058520
Sídlo
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
do stavebného denníka neboli zapisované všetky dôležité údaje o stavebných prácach a aj o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Zb.
preddavok poskytnutý dodávateľovi bol zaúčtovaný priamo do nákladov a nie na preddavkový účet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
dodávateľsky vytvorené filmové a mapové dielo, ktoré malo licenciu, resp. autorské povolenie na rozširovanie pre špecifické účely, nezvýšilo hodnotu dlhodobého nehmotného majetku prijímateľa NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nebola vedená samostatná analytická evidencia týkajúca sa projektu, s výnimkou analytickej evidencie k výdavkovému rozpočtovému účtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovanie o projekte oddeleným účtovaním na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Dodávateľská faktúra neobsahovala označenie účtov zaúčtovania účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
záväzok voči dodávateľovi sa účtuje pri jeho vzniku záväzku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
neviedol analytickú evidenciu pre schválený projekt, ktorá zachytí všetky finančné a účtovné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Syntetické účty 021 a 042 neobsahovali analytickú evidenciu týkajúcu sa predmetného projektu, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle tohto ustanovenia. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedoplnením účtového rozvrhu analytickou evidenciou účtov 021 a 042 kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle tohto ustanovenia. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť