Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2023/1181
Názov:
Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť prijaté opatrenia z predošlej KA a preveriť a prehodnotiť nastavenie aktualiz
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO
36022047
Sídlo
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
17.01.2023 - 29.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Na základe vyhodnotenia predložených podkladov a stanovísk možno konštatovať, že: - aktualizovaná metodika pre hodnotenie a vyčísľovanie finančných, nefinančných, priamych a nepriamych povodňových škôd v rámci spracovania máp povodňového rizika nebola spracovaná v termíne do 22.12.2019 (bola spracovaná až 05.05.2023), - aplikácia aktualizovanej metodiky na stanovenie potenciálnych povodňových škôd v rámci spracovania plánov manažmentu povodňových rizík v rámci Vodného plánu Slovenska v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. nebola realizovaná v termíne do 22.12.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že zo 43 vodných stavieb bolo zaradených do plánu len 31 vodných stavieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR preverila ako si SR prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov plnila stanovené termíny. Kontrolou bolo zistené, že z ôsmych povinností bola zo strany SR v stanovenom termíne splnená len jedna, a to: - prehodnotenie predbežného hodnotenia povodňového rizika a jeho aktualizácia bola spracovaná a predložená MŽP SR dňa 13.12.2018, tzn. v termíne do 22.12.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v dôsledku nedostatočného financovania neboli viaceré VS udržiavané v riadnom technickom stave. Vodné stavby v celkovom počte 24, na ktoré boli vydané rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy, nemali udržiavaný dobrý stav, čo nebolo v súlade s ustanovením podľa § 48 ods. 4 písm. g) zákona o vodách, podľa ktorého je správca toku povinný prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave VS zabezpečujúce funkcie vodného toku alebo slúžiace vodnému toku, ktoré má správca vodného toku v správe alebo užívaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
Tým, že k uzatvoreniu dodatku č. 1 k zmluve (08.02.2018) o poskytovaní právnych služieb došlo až po vydaní rozsudku Okresného súdu Bratislava IV. (05.12.2017), ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu PHILOTALE INVESTMENTS LTD. proti žalovaným: 1. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik a 2. SVP, š. p. v konaní o zaplatenie 32 290 559 eur s príslušenstvom, NKÚ SR vyjadruje podozrenie, že v tejto súvislosti mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona. V tomto prípade došlo k vzniku neoprávneného nároku a vyplateniu podielovej odmeny vo výške 1 846 419,80 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 300/2005 Z.z.
Späť