Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-085/2012/1060
Názov:
Kontrola hospodárenia vo Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov na základe podania č. spis. 66/2012
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO
36022047
Sídlo
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Stav kontroly
Ukončená

Vodohospodárska výstavba, š.p.

IČO
00156752
Sídlo
Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
14.06.2012 - 26.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky zmluvy o prevádzke SVD G-N s SVP, š.p. a vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na odstránenie sedimentov zo zdrže Hrušov s potenciálnym hospodárskym rizikom plnenia zmluvy v budúcich obdobiach
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie Zmluvy o prevádzke VEG zo dňa 10.03.2006, v ktorej sa VV, š.p. zaviazal, že v prípade poistenia výpadku produkcie z dôvodu malých prietokov si pred uzavretím poistnej zmluvy vyžiada súhlas od SE, a.s. Uvedeným konaním vznikla strata pre VV, š.p. 372 971,80 EUR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť