Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2011/0008
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dohode o vykonaní práce nebola presne vymedzená doba výkonu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Neuvedenie sídla kontrolovaného subjektu a množstvá fyzickou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedenie sídla kontrolovaného subjektu a množstvá fyzickou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval sídlo účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Oprava účtovného dokladu korekčným lakom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zatriedenie bežného výdavku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť