Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2015/1100
Názov:
Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Marcelová

IČO
00306550
Sídlo
Nám. Slobody 1199, 94632 Marcelová
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala zmenu rozpočtu, a to úpravu kapitálových výdavkov na položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia oproti plánovanému rozpočtu o sumu 2 100,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
na účte 021 - Stavby neboli účtované práce z investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ v sume 4 691,17 eur, tieto práce boli účtované na účte 042 - Obstaranie dlhodobého majetku, hoci investícia bola ukončená 29.03.2011 a zaradená do majetku obce v auguste 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec neviedla analytickú evidenciu k pozemkom v jej vlastníctve, nemala účtovný zápis na syntetickom účte pozemkov podrobne rozvedený na analytických účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
obec neúčtovala o insígnii - starostovskej reťazi, ktorá je považovaná za umelecké dielo, pokiaľ nie je vyrobená z drahých kovov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
na účte 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok obec neúčtovala o územnom pláne obce v sume 3 950,07 eur, ktorý viedla na účte 042 – Obstaranie dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
na účte 042 - Obstaranie dlhodobého majetku bola vedená investičná akcia „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“, ktorá bola ukončená 29.03.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
v dvoch prípadoch obec v priebehu roka 2014 na základe objednávok odoberala tovar od dodávateľa, fyzickej osoby v celkovom objeme 11 820,58 eur s DPH (všeobecný materiál) a tovar od dodávateľa, fyzickej osoby v celkovom objeme 13 032,95 eur s DPH (stavebný materiál) priamo bez vykonania verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zhotoviteľ vystavil faktúru č. 20140043 v sume 26 192,00 eur s DPH v zmysle zmluvy o dielo za realizáciu stavebných prác na výmenu okien v ZŠ v mesiaci jún 2014. Pred uhradením faktúry obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec neúčtovala o poskytnutí preddavku v zmysle zmluvy zálohovú faktúru č. 2014/193 v sume 1 500,00 eur na účte 052 - Preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt v roku 2014 nesplnil povinnosť zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle alebo v periodickej tlači súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obchodná spoločnosť so sídlom v Nových Zámkoch ako jediná prejavila záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti za sumu 22 400,00 eur z dôvodu vybudovania bytových jednotiek pre obyvateľov obce. Kúpna zmluva č. 002/2014 (ďalej len „zmluva“) medzi obcou ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou ako kupujúcim bola podpísaná 18.11.2014. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 22 400,00 eur, kupujúci sa zaviazal zaplatiť kúpnu cenu obci najneskôr do 31.12.2016. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 11 200,00 eur v zmysle článku III. bod 2. zmluvy uhradil kupujúci v deň podpisu zmluvy 18.11.2014. Druhú časť kúpnej ceny vo výške 11 200,00 eur bol kupujúci povinný uhradiť do siedmich kalendárnych dní po zaplatení bytov vybudovaných v MŠ v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. Z09/2014 (pozri bod 4), podľa ktorej mal kupujúci záujem vybudovať v nehnuteľnosti po jej odkúpení byty a predávajúci mal záujem tieto byty odkúpiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec bola povinná uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie zmluvy, v prípade, ak by obec túto povinnosť porušila, mal predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000,00 eur, pričom povinnosť obce odkúpiť tieto byty zostala zachovaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou platby nájomného bolo zistené, že nájomca neuhradil nájomné. Obec nezaslala nájomcovi výzvu ani upomienku na zaplatenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou úhrady nájmu bolo zistené, že nájomca neuhradil nájom za prenajatý pozemok, obec nezaslala nájomcovi výzvu ani upomienku na zaplatenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec na 20 faktúrach a na žiadnej z predložených zmlúv nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Neded

IČO
00306100
Sídlo
Neded 844, 92585 Neded
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 28.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizačný poriadok neustanovoval počet zamestnancov OcÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nevykonala potrebnú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec neúčtovala poskytnutie preddavkov na účty 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok a 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
? obec nevykonala inventarizáciu všetkých účtov, na ktorých v priebehu roka účtovala, t. j. bol na nich zaznamenaný pohyb, resp. bol vykazovaný zostatok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec v troch prípado zadala zákazky na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác priamo bez vykonania verejného obstarávania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec v prípade štyroch zákaziek nestanovila predpokladanú hodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nemala v elektronickom úložisku zriadený profil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nezverejňovala v elektronickom úložisku raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec na svojom webovom sídle nezverejnila štyri zmluvy a jeden dodatok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec v prípade zverejnených dodávateľských faktúr neuvádzala údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty; identifikáciu zmluvy, keď faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou; identifikáciu objednávky, keď faktúra súvisela s objednávkou; identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia ako je adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsoby výkonu práv, vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
vykonanie PFK na likvidačných listoch a dodávateľských faktúrach vykonával štatutár obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v prípade objednávok vystavených na základe vykonaného VO a uzatvorených zmlúv nebola vykonaná PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK obce predložila správu z kontrolnej činnosti za rok 2014 po stanovenej lehote, t. j. 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevedela preukázať predkladanie výsledkov kontrol HK priamo OcZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Obid

IČO
36105058
Sídlo
Kráľa Štefana 57, 94304 Obid
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce nebol zostavený v programovej štruktúre ako programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezostavila viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala schválený rozpočet v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
obec v schválenom rozpočte neuvádzala správne funkčnú klasifikáciu výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 195/2003 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec vo viacerých prípadoch čerpala v rámci bežného rozpočtu výdavky triedené na podpoložkách, u ktorých došlo k ich čerpaniu nad 100 % upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v časti bežného a kapitálového rozpočtu FIN 1-12 bola nesprávne uvedená suma schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
prerokovanie záverečného účtu obce nebolo uzatvorené s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
súvaha a výkaz ziskov a strát neobsahovali deň zostavenia a obdobie za ktoré sa zostavuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
údaje v textovej časti poznámok v Čl. III. bod B Obežný majetok neboli zostavené tak, aby informácie v nich boli porovnateľné a spoľahlivé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
účtovný rozvrh neobsahoval analytické účty k niektorým syntetickým účtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
dodávateľské faktúry neobsahovala údaje o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neúčtovala o obstaraní a predaji pozemkov na účtoch účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Účtovná jednotka pri porovnaní skutočného stavu s účtovným stavom neuviedla, resp. nevyčíslila v inventarizačnom zápise skutočné inventarizačné rozdiely
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy vo viacerých prípadoch neobsahovali stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny; meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku; zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov; podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačný zápis neobsahoval podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná jednotka neinventarizovala všetok majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec: - neevidovala všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy, - nezverejnila raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku mala uviesť hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neboli obcou na webovou sídle zverejnené štyri dodávateľské faktúry, v jednom prípade bola zverejnená dodávateľská faktúra pod evidenčným číslom inej dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
vo všetkých prípadoch obec zverejnené dodávateľské faktúry uvádzala na svojom webovom sídle bez dátumu doručenia, adresy trvalého pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby a prideleného identifikačného čísla
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
k likvidovanému majetku obec nepredložila doklady o odovzdaní vyradeného majetku do zberu, resp. protokoly z fyzickej likvidácie majetku, v ktorých by bol k jednotlivému majetku uvedený aj deň, miesto a spôsob likvidácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
obec aj napriek neuhradeniu kúpnej ceny umožnila kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo vkladom predmetného pozemku do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec v zmluvách nestanovila spôsob a termín splatnosti nájomného a služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
v jednom prípade bola vykonaná oprava v znení textu zmluvy „Nájom sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2014 na dobu neurčitú“ prečiarknutím slova určitú s uvedením podpisu vykonávateľa opravy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou správnosti vedenia pohľadávok bolo zistené, že správny zostatok k 31.12.2014 mal byť 357,80 eur, keď dlžník 31.10.2014 uhradil 716,80 eur. Vzniknutý rozdiel 357,80 eur bol dôsledkom nesprávnej evidencie a neponíženia vykazovaných pohľadávok počas konania súdneho sporu a následne dohody o urovnaní uzatvorenej medzi obcou a žalovaným. Nesprávnym účtovaním pohľadávok...
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
smernica o vykonaní PFK umožňovala starostovi obce ako štatutárnemu orgánu obce vykonávať PFK, nebola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomoci zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomoci zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt v 11 prípadoch nevykonal PFK, keď na krycom liste chýbal podpis zodpovedného zamestnanca, ktorým by potvrdil vykonanie PFK, uvedenie dátumu a overenie súladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
nebolo v roku 2014 prerokované odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce za rok 2014 a v roku 2015 odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce za rok 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
? nebola v roku 2014 prerokovaná správa z kontrolnej činnosti za rok 2013 a v roku 2015 správa z kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú mala HK predložiť OcZ najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
správa a záznamy o výsledku kontroly neobsahovali písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK nevypracovala zápisnicu o prerokovaní správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Pozba

IČO
00309206
Sídlo
Pozba 114, 94151 Pozba
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obsahoval nesprávne informácie, napr. ukladal OcZ schvaľovať organizačný poriadok, schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, pričom tieto právomoci prináležia starostovi v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Aj napriek tomu, že obec v priebehu rozpočtového roka sledovala vývoj hospodárenia, resp. plnenie rozpočtu, nevykonávala potrebné zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 14 ods. 3 citovaného zákona, keď neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Porovnaním schváleného návrhu rozpočtu a preverením finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2014 bolo zistené, že vo výdavkovej časti rozpočtu - finančné operácie bola nesprávne uvedená suma schváleného rozpočtu 6 520,00 eur, ktorá bola o 1 145,00 eur nižšia ako suma uvedená v rozpočte schválenom OcZ. Tým, že číselné údaje vo finančnom výkaze FIN 1-12 neboli kvantifikované spoľahlivo, obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je obec ako spravodajská jednotka povinná úplne a pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Porovnaním schváleného návrhu rozpočtu a preverením finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2014 bolo zistené, že vo výdavkovej časti rozpočtu - finančné operácie bola nesprávne uvedená suma schváleného rozpočtu 6 520,00 eur, ktorá bola o 1 145,00 eur nižšia ako suma uvedená v rozpočte schválenom OcZ. Tým, že číselné údaje vo finančnom výkaze FIN 1-12 neboli kvantifikované spoľahlivo, obec porušila Opatrenie Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec neviedla inventárne karty k majetku, ktorý vykazovala v inventúrnom súpise stavieb. Porovnaním hlavnej knihy, súvahy a inventúrneho súpisu na tomto účte k 31.12.2014 boli zistené nasledovné nezrovnalosti: - konečný zostatok v hlavnej knihe a v súvahe bol 641 803,97 eur, v inventúrnom súpise 618 616,47 eur. Rozdiel 23 187,50 eur vznikol nesprávnym zaúčtovaním obstarávacej ceny obecného vodovodu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla inventárne karty k majetku, ktorý vykazovala v inventúrnom súpise samostatných hnuteľných vecí. Porovnaním hlavnej knihy/súvahy a inventúrneho súpisu na tomto účte k 31.12.2014 boli zistené nasledovné nezrovnalosti: - konečný zostatok v hlavnej knihe/súvahe bol 21 259,48 eur a v inventúrnom súpise 16 507,07 eur. Vzniknutý rozdiel + 4 752,41 eur obec nevedela zdôvodniť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rozdiel 14 639,64 eur vznikol nesprávnym účtovaním odpisov za vozidlo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Porovnaním hlavnej knihy/súvahy a inventúrneho súpisu na účte 028 k 31.12.2014 boli zistené nasledovné nezrovnalosti: - konečný zostatok v hlavnej knihe/súvahe bol 8 281,49 eur a v inventúrnom súpise 22 739,69 eur. Vzniknutý rozdiel - 14 458,20 eur obec zdôvodnila nesprávnym účtovaním.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Taktiež nemala účtovný zápis na syntetickom účte 031 podrobne rozvedený na analytických účtoch. Obec nemala ocenené pozemky, ktorých bola vlastníkom, o týchto pozemkoch neúčtovala, okrem pozemku školy, ktorý bol ocenený pri delimitácii v roku 2002. Inventúrny súpis tohto účtu obsahoval iba jeden zápis pozemku v obstarávacej cene 12 993,36 eur. Podľa vyjadrenia starostky budú pozemky po ukončení pozemkových úprav v roku 2015 zaradené do majetku obce podľa hodnoty. Týmto obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch a § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Taktiež nemala účtovný zápis na syntetickom účte 031 podrobne rozvedený na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou predloženej dokumentácie k majetku účtovanom na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bolo zistené, že na tomto účte nebola zaúčtovaná starostovská reťaz - insígnia, ktorá je považovaná za umelecké dielo, pokiaľ nie je vyrobená z drahých kovov. Umelecké diela sú zároveň majetkom vylúčeným z odpisovania. Nezaúčtovaním starostovskej reťaze obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 32 ods. 9 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie k majetku účtovanom na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bolo zistené, že na tomto účte nebola zaúčtovaná starostovská reťaz - insígnia, ktorá je považovaná za umelecké dielo, pokiaľ nie je vyrobená z drahých kovov. Umelecké diela sú zároveň majetkom vylúčeným z odpisovania. Nezaúčtovaním starostovskej reťaze obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 32 ods. 9 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Porovnaním hlavnej knihy/súvahy a inventúrneho súpisu na tomto účte k 31.12.2014 bol zistený rozdiel v sume 386,85 eur, ktorý obec zdôvodnila tým, že v roku 2013 zakúpila softvér, ktorý nezaradila do majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že obec v roku 2014 obstarávala odpočívadlo pre cyklistov v sume 2 000,40 eur, ktoré bolo odovzdané obci do užívania na základe preberacieho protokolu 12.11.2014. Tým, že obec viedla uvedenú investíciu na účte obstarania dlhodobého majetku k 31.12.2014 nepostupovala v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na tomto účte účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec nepredložila ku kontrole odpisovania majetku odpisový plán, kontrolou odpisovania majetku bolo ďalej zistené, že obec neúčtovala odpisy dlhodobého majetku mesačne, t. j. počas predpokladanej doby používania, a teda nepostupovala v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepredložila ku kontrole odpisovania majetku odpisový plán, kontrolou odpisovania majetku bolo ďalej zistené, že obec neúčtovala odpisy dlhodobého majetku mesačne, t. j. počas predpokladanej doby používania, a teda nepostupovala v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého sa dlhodobý hmotný majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec nepredložila inventárne karty ani iné relevantné účtovné doklady k stanoveniu výšky odpisov k majetku evidovanom na účtoch 021, 022 a 023 kontrolná skupina NKÚ nemohla skontrolovať odpisovanie majetku účtovaného na týchto účtoch. Tým, že obec nevykonala účtovanie účtovných prípadov na základe účtovných dokladov, porušila ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o účtovníctve tým, že obec nevedela doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná jednotka pri porovnaní skutočného stavu s účtovným stavom neuviedla, respektíve nevyčíslila v inventarizačnom zápise skutočné inventarizačné rozdiely, nepostupovala v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala dokladovú inventúru majetku v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložené inventúrne súpisy neboli v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. a), b), c), d), a e) zákona o účtovníctve, nakoľko neobsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti, ako napr. sídlo účtovnej jednotky, deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrola evidencie majetku preukázala, že obec inventarizovala majetok iba formálne a niektoré účty majetku neinventarizovala vôbec, čím porušila ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov a zároveň nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 citovaného zákona, podľa ktorého je účtovníctvo preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou postupov vo verejnom obstarávaní bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2014 nesplnil povinnosť zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle alebo v periodickej tlači súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zverejňovania uzatvorených zmlúv a doručených dodávateľských faktúr týkajúcich sa obstarávania majetku bolo zistené, že obec nedodržala povinnosť v zmysle ustanovenia § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, keď na svojom webovom sídle nezverejnila zmluvu s obchodnou spoločnosťou o predaji pozemkov a zmluvu so zhotoviteľom odpočívadla pre cyklistov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zásady hospodárenia neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila a tiež nakladanie s cennými papiermi, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou dodržiavania zákona o majetku obcí, týkajúce sa správnosti postupu obce pri prevodoch majetku na základe OVS nebolo zo strany obce dodržané ustanovenie § 9a ods. 2 citovaného zákona, keď obec nepreukázala zverejnenie zámeru v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri vymáhaní pohľadávky nepreukázala postup v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou predložených 208 dodávateľských faktúr, dvoch kúpnych zmlúv a jednej zmluvy o dielo bolo zistené, že obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór predložil OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie roka 2014, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá OcZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór vypracoval v roku 2013 stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2014, nepredložil stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013, čím bolo porušené ustanovenie § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v OcZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy neobsahovali žiadne zistenia, preto v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole mali byť vypracované záznamy, nakoľko sa záznam vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Topoľčianky

IČO
00308536
Sídlo
Hlavná 114, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Starostom obce bola vykonaná jedna zmena rozpočtu nad rámec oprávnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec evidovala v účtovníctve majetok v rozpore s prijatými zásadami pre členenie a účtovanie dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec evidovala v účtovníctve majetok v rozpore s prijatými zásadami pre členenie a účtovanie dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec hradila výdavky za čistiace prostriedky v sume 65,64 eur z kapitálového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec hradila výdavky za čistiace prípravky v sume 56,54 eur z kapitálového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zadávaní dvoch zákaziek, ktoré technicky spolu súviseli ( na rozšírenie NTL plynovodu a zriadenie technickej miestnosti) obec rozdelila zákazku na dve samostatné zákazky, pričom ich obstarávala v rovnakom čase a doba plnenia bola dohodnutá v obidvoch prípadoch v rovnakom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu strechy pavilónu A MŠ a zákazky na opravu strechy pavilónu C MŠ došlo k rozdeleniu zákazky na dve samostatné zákazky, pričom išlo o rovnaké plnenie zhľadiska miestneho, funkčného aj časového
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec pri obstarávaní zákaziek (na opravu a rekonštrukciu strechy MŠ) nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu, keď výdavky za predmet zákazky, ktorý mal charakter opravy hradila z kapitálového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec pri obstaraní zákaziek (na opravu a rekonštrukciu strechy MŠ) nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu, keď výdavky na predmet zákazky, ktorý mal charakter opravy hradila z kapitálového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovala nevyfakturovanú dodávku (realizáciu výberu dodávateľa zákazky), aj keď poznala výšku zákazku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neúčtovala nevyfakturovanú dodávku (realizáciu výberu dodávateľa zákazky), aj keď poznala výšku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec poskytla dodávateľovi projektovej dokumentácie preddavky, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec porušila finančnú disciplínu, keď poskytla dodávateľovi projektovej dokumentácie preddavky, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nesprávne účtovala úhradu poskytnutých preddavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obecnesprávne účtovala úhradu poskytnutých preddavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obecnezverejnila v profile verejného obstarávania povinné informácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nebola dodržaná lehota na zaslanie informácie úradu pre verejné obstarávanie o uzatvorení kúpnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec prenechala nebytové priestory do užívania poslancovi OZ priamym prenájmom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nemala vypracovaný organizačný poriadok, v ktorom by bol ustanovený počet zamestnancov obecného úradu a ich pracovné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V zmysle smernice o vykonávaní finančnej kontroly overovanie a schvaľovanie dodávateľských zmlúv, výsledkov prieskumu trhu a verejných obstarávaní bol kompetentný vykonávať starosta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v zmysle smernice o vykonávaní finančnej kontroly overovanie a schvaľovanie dodávateľských zmlúv bol kompetentný vykonávať starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
overovaná finančná operácia nespĺňala v niektorých prípadoch podmienku na jej vykonanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Výčapy - Opatovce

IČO
00308650
Sídlo
Výčapy - Opatovce 467, 95144 Výčapy-Opatovce
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacích listín bolo zistené, že ZL základnej školy neobsahovala identifikačné číslo školy, adresu subjektu, ktorý bol súčasťou školy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a zároveň v súlade s ustanovením § 21 ods. 9 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou zriaďovacích listín (ďalej len „ZL“) bolo zistené, že ZL základnej školy neobsahovala identifikačné číslo školy, adresu subjektu, ktorý bol súčasťou školy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 21 ods. 9 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prijaté rozpočtové opatrenia neboli vedené v operatívnej evidencii, čím obec nepostupovala v zmysle § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu k pozemkom v jej vlastníctve a taktiež nemala účtovný zápis na syntetickom účte 031 podrobne rozvedený na analytických účtoch. Týmto obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zároveň nedodržala ustanovenie § 5 a § 25 ods. 4 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ postupy účtovania“), podľa ktorého sa v analytickej evidencii dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie k majetku účtovanom na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bolo zistené, že na tomto účte nebola zaúčtovaná starostovská reťaz - insígnia, ktorá je považovaná za umelecké dielo, pokiaľ nie je vyrobená z drahých kovov. Umelecké diela sú zároveň majetkom vylúčeným z odpisovania. Nezaúčtovaním starostovskej reťaze obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie k majetku bolo zistené, že na tomto účte nebol zaúčtovaný územný plán obce, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne evidovala na účte 042 finančný príspevok zo spoluúčasti na Ponitrianskom združení pre separovaný zber v hodnote 13 977,39 eur, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 51 ods. 3 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 396 – Spojovací účet v účtovníctve združenia účastníkov účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec evidovala príslušenstvo k nájomným bytom v celkovej sume 23 018,06 eur hradené z prostriedkov obce (sadové úpravy, terénne úpravy, zemné práce, odvodňovacie šachty), ktoré boli odovzdané do užívania spolu s nájomnými bytmi v roku 2009. Podľa § 28 ods. 1 postupov účtovania sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok len do času jeho uvedenia do používania. Zároveň účtovanie sadových úprav na účet obstarania dlhodobého majetku nebolo v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 28 ods. 2 písm. e) postupov účtovania, podľa ktorého sú náklady na biologickú rekultiváciu súčasťou prevádzkových nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec neinventarizovala účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, čo nebolo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o všetkých účtovných prípadoch, ktoré nastali v roku 2014 (prírastky úbytky majetku) a nevykonala inventarizáciu predpísaným spôsobom, neviedla účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o všetkých účtovných prípadoch, ktoré nastali v roku 2014 (prírastky úbytky majetku) a nevykonala inventarizáciu predpísaným spôsobom, nedodržala ustanovenie § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 zákona o majetku obcí, uvádzal neplatné ustanovenie § 9 ods. 4 a 5 zákona o majetku obcí, neobsahoval úplné kompetencie OcZ v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec o zámene pozemkov neúčtovala, čím nedodržala postupy účtovania v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a ustanovenia § 22 ods. 7 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec o zámene pozemkov neúčtovala, čím nedodržala postupy účtovania v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepreukázala, že prenechávala svoj majetok do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou predložených kúpnopredajných zmlúv, zmlúv o dielo bolo zistené, že obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Čab

IČO
36105724
Sídlo
Čab 1, 95124 Čab
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec zaradila do kapitálových príjmov dotáciu v sume 250,00 eur poskytnutú na bežné výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezaevidovala do majetku prírastky pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
starosta vykonal zmenu rozpočtu v rozpore so zásadami rozpočtového hospodárenia obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
pred prijatím úveru nebolo predložené stanovisko hlavnej kontrolórky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezvyšovala ocenenie stavieb o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ale toto technické zhodnotenie zaradila do majetku ako samostatnú stavbu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
do obstarávacej ceny stavieb neboli zaúčtované výdavky hradené za stavebný dozor a projektovú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
do obstarávacej ceny stavieb neboli zaúčtované výdavky hradené za stavebný dozor a projektovú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
výdavok bežného rozpočtu bol zaúčtovaný na účet obstarania majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec neúčtovala nevyfakturovanú dodávku (vykonanie stavebného dozoru), aj keď poznala výšku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec neúčtovala nevyfakturovanú dodávku (vykonanie stavebného dozoru), aj keď poznala výšku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec účtovala náklady na externý manažment na účet obstarania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec neinventarizovala hmotný dlhodobý majetok evidovaný v účtovníctve, nevykonala dokladovú inventúru majetku (obstaranie, dlhodobé pohľadávky) a inventarizáciu oprávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neúčtovala časové rozlíšenie z výnosov majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri prenájme reklamnej plochy obec neuplatnila princíp stanovenia obvyklého nájomného, resp. prípad hodný osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec neuplatnila všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
evidovanie dlhodobých pohľadávok v účtovníctve nebolo v súlade so zásadami pre členenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec neviedla účtovníctvo správne, keď neúčtovala všetky účtovné prípady v roku 2014 (prírastky majetku), neúčtovala časové rozlíšenie z výnosov majetku a nevykonala inventarizáciu predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v roku 2014 nezverejnila povinné informácie v profile verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
organizačný poriadok neustanovoval počet zamestnancov a ich pracovné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach vykonával starosta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach vykonával starosta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na zmluvách nebola predbežná finančná kontrolavykonávaná vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na zmluvách nebola predbežná finančná kontrola vykonávaná vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka nepredkladala OZ správy o výsledkoch kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavná kontrolórka z vykonaných kontrol nevypracovávala dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka sa neriadila základnými pravidlami následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka nepredložila OZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka správu z kontrolnej činnosti za rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Žihárec

IČO
00306347
Sídlo
Žihárec 599, 92583 Žihárec
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec pri čerpaní výdavkov na opravu domu smútku nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
0bec pri čerpaní výdavkov na opravu domu smútku nesprávne uplatnila rozpočtovú klasisfikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec do celkového dlhu nezarátala sumu 21 756,00 eur za neuhradenú faktúru, ktorej splatnosť bola s dodávateľom zmluvne dohodnutá do 31.12.2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vyradila z účtovníctva pozemky v cene, za ktorú ich predala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec vyradila z účtovníctva pozemky v cene, za ktorú ich predala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec zaradila do majetku neskolaudovaný chodník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec zaradila do majetku neskolaudovaný chodník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu, keď nákup drobného dlhodobého majetku hradila z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu, keď nákup drobného dlhodobého majetku hradila z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nevykonala fyzickú inventúru hmotného dlhodobého majetku, nevypracovala inventúrne súpisy tohto majetku a neporovnala stav v inventúrnych súpisoch so stavom majetku v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obe tým, že nevypracovala inventúrne súpisy, ktorými by zabezpečila preukázateľnosť účtovníctva, neviedla účtovníctvo správne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla účtovníctvo správne, keď nevypracovala inventúrne súpisy, ktorými by zabezpečila preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v roku 2014 nemala zriadený profil verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku vestníka úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejnila povinné informácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neúčtovala o zámene dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec pri predaji domovej nehnuteľnosti a priľahlého pozemku aplikovala nesprávny spôsob prevodu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec previedla nehnuteľnosti priamym predajom, pričom ich bola povinná predať minimálne za cenu podľa znalecvkého posudku, stanovenú v zmysle vyhlášky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v organizačnom poriadku nemala ustanovený počet zamestnancov obecného úradu a ich pracovné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Na zmluvách nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na zmluvách nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť