Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2022/1120
Názov:
Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup miestnej samosprávy pri vymáhaní vybraných druhov nedoplatkov.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Krompachy

IČO
00329282
Sídlo
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.07.2022 - 04.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Daňové nedoplatky na základe uznesenia MsZ mesto odpísalo v rozpore s podmienkami určeným v Daňovom poriadku, uznesenie MsZ bolo nad rámec ustanovenia § 84 Daňového poriadku, ktoré taxatívne určuje dôvody a formy zániku daňového nedoplatku, pričom úkon orgánu obce sa medzi nimi nenachádza
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Spoločnosť s r.o. vstúpila do likvidácie 8.12.2018. K tomuto dátumu mesto evidovalo u daňového subjektu nedoplatok na DzN v sume 6 373,26 €. Mesto nevyužilo svoje právo prihlásiť pohľadávku pri vstupe subjektu do likvidácie podľa §75d Obchodného zákonníka. Mesto takto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c, Zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce chrániť a zhodnocovať a sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou nájomných zmlúv na prenájom ucelených pozemkov bolo zistené, že v dvoch nájomných zmluvách na prenájom pozemkov na obdobie 10 rokov nebolo ustanovenie tom, ktorá zmluvná strana zabezpečí zápis nájomného vzťahu v katastri. Mesto v týchto prípadoch nepostupovalo v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka, pretože ako účastník zmluvného vzťahu nedbalo, aby sa pri úprave zmluvného vzťahu odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov tým, že v zmluve o nájme neurčilo kto zabezpečí zápis nájomného vzťahu v katastri. Z dôvodu, že nájomný vzťah medzi mestom a nájomcom trvajúci viac ako päť rokov nebol zapísaný v katastri, došlo k porušeniu § 1 ods. 1 katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Z dôvodu, že nájomný vzťah medzi mestom a nájomcom trvajúci viac ako päť rokov nebol zapísaný v katastri, došlo k porušeniu § 1 ods. 1 katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO
00314099
Sídlo
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
14.07.2022 - 06.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri úprave zmluvného vzťahu medzi mestom a Kysuca s.r.o. nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na ustanovenie § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto neplnilo požiadavky pre minimálne bezpečnostné opatrenia pre riadenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahu k tretej strane – mandatárovi Kysuca s.r.o. To nebolo v súlade s ustanovením § 12 ods.1 písm. a) v nadväznosti na § 31 písm. j) zákona č. 95/2019 Z. z. a vyhláškou č. 179/2020 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
Zamestnanec Kysuca s.r.o. účtoval o pohľadávkach z bytového hospodárstva mesta bez príslušného poverenia od účtovnej jednotky, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezabezpečilo vytvorenie vhodných postupov pre riadenie rizík, použitie, poskytovanie, účtovanie a výkazníctve verejných financií v oblasti bytového hospodárstva, t. j. nezabezpečilo vhodný systém finančného riadenia, najmä nezabezpečilo dostatočnú ochranu majetku vo svojej správe a vlastníctve. To nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 357/2015 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto po ukončení kontroly hlavným kontrolórom mesta a uložení lehoty na prijatie opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a lehoty na ich splnenie neprijalo žiadne opatrenia. To nebolo v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 písm. d) a f) zákona č. 357/2015 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
príjmy z vyrubených pokút a sankcii v rámci daňového konania mesto netriedilo na položke 160 - Sankcie uložené v daňovom konaní, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto v jednom prípade nezabezpečilo vymožiteľnosť pohľadávky v sume 58,83 Eur zaslaním výzvy na zaplatenie, resp. jej uplatnením v exekučnom konaní, na základe čoho sa stala pohľadávka premlčanou, nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
prikázaním vykonania určitej činnosti (inventarizácie pohľadávok) fyzickej osobe, ktorá nebola zamestnancom mesta, konalo mesto nad rámec Mandátnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.06.2022 - 09.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Martin na účte 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov evidovalo preplatok na poplatku za komunálny odpad a na účte 319 - Pohľadávky z daňových príjmov evidovalo preplatky zo zaplatenej dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto nezabezpečilo vymožiteľnosť pohľadávky v sume 2 792,65 eur jej prihlásením u správcu konkurznej podstaty v zákonnej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou inventarizácie bolo zistené, že v roku 2021 nebol vykazovaný správny zostatok účtu 319 – Pohľadávky z daňových príjmov uvedený na inventúrnom súpise z dokladovej inventúry k 31.12.2021 oproti súvahe k 31.12.2021 (Pohľadávky z daňových príjmov). Rozdiel predstavoval sumu 181,70 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Stropkov

IČO
00331007
Sídlo
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.07.2022 - 09.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt nepredložil MsZ návrh na odpísanie pohľadávok za nájom v celkovej sume 16 480,85 eur, nepostupoval v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. d) bod da) zásad hospodárenia mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo pohľadávky z nájmov analyticky na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí namiesto účtu 374 – Pohľadávky z nájmu, čo bolo v rozpore s § 49 ods. 4 postupov účtovania. Zároveň došlo aj k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nedodržaním lehoty zverejnenia návrhov plánov kontrolnej činnosti pred ich prerokovaním v MsZ nebolo dodržané ustanovenie § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že údaje o nájomnom práve k pozemkom, neboli uvedené v katastri nehnuteľnosti pri dvoch nájomných zmlúvách na dobu neurčitú a jednej zmluvy s dobou nájmu na päť rokov, došlo k porušeniu § 1 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Zároveň tým, že v predmetných zmluvách nebolo určené, kto tento zápis nájomného vzťahu v katastri zabezpečí, bol porušený § 43 občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesto tým, že uzatvorilo v dvoch prípadoch nájomné zmluvy, ktoré neobsahovali povinné náležitosti v zmysle prijatých zásad hospodárenia mesta, nekonalo v súlade s čl. 20 ods. 5 písm. e) a i) predmetného dokumentu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedeným konaním bol zároveň porušený aj § 7 ods.2 písm. c) zákona o majetku obci, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Svätý Jur

IČO
00304832
Sídlo
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.07.2022 - 07.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčianske Teplice

IČO
00312088
Sídlo
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.06.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Postup mesta, na základe ktorého boli v rokoch 2020 a 2021 odpísané daňové nedoplatky v sume 30 241 eur úkonom orgánu mesta nebol v súlade s daňovým poriadkom. Uvedeným konaním tak mesto konalo nad rámec daňového poriadku a v rozpore s VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Pri odpise daňových nedoplatkov v sume 20 969 eur bol uvedený dôvod, ktorý daňový poriadok nedefinuje, čo nebolo v súlade s ustanovením § 84 ods. 1) písmená a) až g) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky v úhrne do 20 eur na daňovníka boli odpísané bez vystavenia rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku, čím nebolo dodržané ustanovenie § 84 ods. 2 písm. a) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Časť odpísaných pohľadávok nebola v účtovníctve účtovaná na správnom účte, čo nebolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve a ustanovením § 61 ods. 5 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
V siedmich uzatvorených nájomných zmluvách nebola dohodnutá ochrana pohľadávok formou sankcie, resp. úrokom z omeškania, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí a článkom V bod 2 písm. k) VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Do katastra nehnuteľností neboli v dvoch prípadoch zapísané údaje o nájomnom práve k pozemkom mesta, ktoré podľa nájomných zmlúv trvajú päť a viac rokov, čo nebolo v súlade s § 1 ods. 1 a § 19 ods. a) katastrálneho zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
V dvoch nájomných zmluvách nebolo stanovené kto zabezpečí zápis do katastra nehnuteľností, čím nebolo dodržané ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V dvoch nájomných zmluvách uzatvorených na päť a viac rokov bolo dojednané, že nájomca platí daň z nehnuteľností, pričom nájomné právo nebolo zapísané v katastri nehnuteľností, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods.2 písm. b) 1 zákona o miestnych daniach a poplatku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účtovnej jednotky, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Žarnovica

IČO
00321117
Sídlo
Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.07.2022 - 28.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.06.2022 - 07.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Mesto nevykazovalo vo finančnom výkaze FIN 1-12 sankcie uhradené daňovými dlžníkmi (2 954,85 eur v roku 2019, 185,00 eur v roku 2020 a 896,67 eur v roku 2021), čím nekonalo v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, podľa ktorého sa v rámci kategórie 160 Sankcie uložené v daňovom konaní triedia pokuty a úroky z omeškania v zmysle § 155 a § 156 zákona o správe daní, ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo obec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Odpis daňového nedoplatku akciovej spoločnosti zo Žiaru nad Hronom v sume 22 643,29 eur bol realizovaný rozhodnutím mesta až 28.02.2019, pričom zánik daňového nedoplatku, podľa § 84 ods. 1, písm. c) daňového poriadku, bol 27.07.2013, keď bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Obdobne odpis daňového nedoplatku spoločnosti s ručením obmedzeným z Banskej Bystrice v sume 22 658,16 eur bol realizovaný úradným záznamom o vykonaní úkonu až 15.06.2022, pričom zánik daňového nedoplatku, podľa § 84 ods. 1, písm. g) daňového poriadku, nastal 20.12.2020, keď riadne a včas neprihlásené daňové nedoplatky zanikli dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu a skončení reštrukturalizácie. Mesto dostatočne neuplatňovalo § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Tým, že daňové pohľadávky neboli odpísané v roku ich zániku, stav majetku mesta, za roky 2013-2018 a za roky 2020-2021 vykazovaný v účtovných závierkach, nezobrazoval skutočnosť, čím nekonalo mesto v súlade s § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK mesta nepredložila MsZ na schválenie plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020. Za rok 2020 nepredložila správu o vykonaných kontrolách z dôvodu, že v roku 2020 nerealizovala žiadnu kontrolnú činnosť napriek tomu, že uznesením MsZ č. 121/2019 z 09.12.2019 bol schválený plán kontrolnej činnosti HK mesta na prvý polrok 2020. Tým, že HK mesta nepredložila MsZ na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 nekonala v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený obvyklým spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto vo viacerých prípadoch nevyrubovalo v kontrolovanom období zákonné sankcie pri nesplnení povinnosti daňovníka uloženej rozhodnutím podľa § 154 ods. 1, písm. d) daňového poriadku, a to ani pri najvyšších dlžníkoch (UM, s.r.o. Kremnica, Marshall reality, s.r.o. Trnava, Profika Sk, s.r.o. Banská Bystrica), čím nekonalo v súlade s § 155 ods. 1 písm. e) daňového poriadku, podľa ktorého správca dane uloží pokutu od 60 eur do 3 000 eur za správny delikt, podľa § 154 ods. 1 písm. d) a j); ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 1 500 eur. Mesto nevyrubovalo v kontrolovanom období dlžníkovi Marshall reality, s.r.o. Trnava ani úroky z omeškania, čím nekonalo v súlade s § 156 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Daňovníkovi, obchodnej spoločnosti z Kremnice, mesto vyrubilo úroky z omeškania až v roku 2021, a to za roky 2014 až 2021 v celkovej sume 34 129,11 eur, z toho sumu 6 393,15 eur za rok 2014 a sumu 6 336,39 eur za rok 2015. Tým, že mesto vyrubilo v roku 2021 úroky z omeškania aj za roky 2014 a 2015 nekonalo v súlade s § 156 ods. 8 písm. a) daňového poriadku, podľa ktorého úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň, rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo sumu na zabezpečenie dane. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto nereagovalo na výzvy dražobníka majetku obchodnej spoločnosti z Trnavy v oznámení o dobrovoľnej dražbe zo 06.04.2017 a v oznámení o opakovanej dobrovoľnej dražbe z 23.05.2017, ktorými žiadal, aby všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky, aby ich bezodkladne oznámili. Predmetom dobrovoľnej dražby z 10.05.2017 a opakovanej dobrovoľnej dražby z 08.06.2017 boli aj nebytové priestory, na ktoré malo mesto zriadené záložné právo (rozhodnutie o zriadení záložného práva zo 14.01.2016) na zabezpečenie pohľadávky v sume 8 227,11 eur za rok 2015. Tým, že mesto nereagovalo na výzvy dražobníka nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto, napriek výzve súdu v Obchodnom vestníku (27.04.2020) a výzve správcu v Obchodnom vestníku (04.05.2020), aby si veritelia prihlásili svoje pohľadávky, neprihlásilo svoju pohľadávku v sume 22 658,16 eur do reštrukturalizácie voči obchodnej spoločnosti z Banskej Bystrice. Povolenie reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.04.2020 a od 28.04.2020 do 28.05.2020 bolo potrebné si prihlásiť pohľadávku. Tým, že mesto nereagovalo na výzvu súdu a správcu v Obchodnom vestníku nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dňa 30.03.2020 bolo v Obchodnom vestníku č. 62/2020 zverejnené vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorým bola fyzická osoba zo Žiaru nad Hronom, ktorý navrhol dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci Bratislava, Kancelária v Žiari nad Hronom. V bode IV. vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky u správcu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (do 14.05.2020). Podľa bodu V. súd týmto zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze. Tým, že mesto nereagovalo na výzvu v Obchodnom vestníku nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto pri zmluvných vzťahoch (prenájom majetku, kúpno-predajné zmluvy) neuplatňovalo pre neplnenie povinností druhej zmluvnej strany inštitút zmluvnej pokuty, pričom uplatnením zmluvnej pokuty by nebolo dotknuté právo na náhradu škody, ani na odstúpenie od zmluvy. Napríklad: • Odstúpenie mesta od kúpno-predajnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou zo Žiaru nad Hronom, ktorá bola kupujúcim pozemku mesta, ale povinnosť zaplatiť zaň si nesplnila. Tým zmluva zanikla od začiatku (pozerá sa na ňu ako keby nikdy neexistovala) a nikto sa nemôže domáhať splnenia povinnosti z neúčinnej, resp. neexistujúcej zmluvy. • Výpoveď nájomnej zmluvy zo strany mesta s obchodnou spoločnosťou z Hlohovca, z dôvodu neuhradenia nájomného. • Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou zo Žiaru nad Hronom, z dôvodu neuhradenia nájomného. Tým, že mesto neuplatňovalo zmluvnú pokutu za neplnenie povinností druhej zmluvnej strany nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto uzatvorilo 31.05.2010 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou z Hlohovca na prenájom častí pozemkov za účelom umiestnenia päť kusov reklamných tabúľ. V zmluve bolo dohodnuté oprávnenie valorizovať výšku nájomného (indexáciu nájomného) formou písomného oznámenia nájomcovi, teda nie formou dodatku k zmluve, čím sa zmena výšky nájomného nepremietla do nájomnej zmluvy. Podľa Čl. VI bod 2 zmluvy zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomnou formou, ktoré sa stanú jej súčasťou. Súčasťou zmluvy neboli doporučené listy nájomcovi preukazujúce indexáciu nájomného. Tým, že výška nájomného uvedená v nájomnej zmluve už po prvej valorizácii nezodpovedala skutočnosti, nekonalo mesto v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Obec Lomnička

IČO
00330027
Sídlo
Lomnička 66, 06503 Lomnička
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.07.2022 - 02.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou spôsobu účtovania pohľadávok bolo zistené, že obec nesprávne účtovala pohľadávky z nájmu budov, pozemkov a obecných bytov na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí namiesto účtu 374 – Pohľadávky z nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o vzniku niektorých pohľadávok malo vplyv na to, že účtovný stav pohľadávok v rokoch 2019 2021 nezodpovedal skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou obratov pohľadávkových účtov v hlavnej knihe bolo zistené, že obec v priebehu roka 2019 účtovala o inkase pohľadávok v celkovej sume 3 494,14 eur, ktoré vznikli v roku 2019 a 31.12.2019 ich interným dokladom č. I32 zaúčtovala ako predpis pohľadávok. Neúčtovaním pohľadávok v deň ich vzniku v roku 2019 nepostupovala obec v súlade s § 2 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
V dôsledku nesprávneho uplatňovania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní predpisu pohľadávok za daň z pozemkov a poplatok za komunálny odpad v celkovej sume 25 134,96 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevykazovala v rokoch 2019 a 2020 v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke pohľadávky po lehote splatnosti, čím neuviedla v poznámkach správne a úplné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec netvorila v rokoch 2019 – 2021 opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré evidovala od roku 2016 a do konca kontrolovaného obdobia neboli zaplatené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že súčasťou schváleného rozpočtu obce nebol rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ. Rozpočet ZŠ bol každoročne predkladaný a schvaľovaný OZ samostatne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nebol zostavený v programovej štruktúre.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením zápisníc z rokovaní OZ bolo zistené, že okrem jednej rozpočtovej zmeny v roku 2020 v sume 17 373,76 eur OZ neschvaľovalo zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že celkový rozpočet príjmov a výdavkov obce (vrátane ZŠ) bol upravovaný účtovníčkou v priebehu kontrolovaného obdobia dňa 21.01.2019, 20.05.2019, 31.08.2019, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.03.2021 a 31.08.2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou finančných výkazov obce FIN 1-12 k 31.12. (bez ZŠ) za roky 2020 a 2021 bolo zistené, že rozpočet príjmov a výdavkov nebol zo strany obce upravený, čím došlo k jeho výraznému prečerpaniu na vybraných položkách oproti schválenému rozpočtu. V roku 2020 rozpočet bežných príjmov bol prekročený o 311 685,53 eur a rozpočet bežných výdavkov o 190 029,30 eur. V roku 2021 bol rozpočet bežných príjmov prekročený o 394 462,10 eur, rozpočet bežných výdavkov o 380 649,68 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 48 337,66 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevykonávaním rozpočtových opatrení obec nedostatočne sledovala vývoj svojho hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že záverečný účet za rok 2020 nebol vypracovaný z dôvodu práceneschopnosti ekonómky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2021 nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu v sume 21 343,25 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že individuálna účtovná závierka za roky 2019 a 2020 nebola overená audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec kúpou pozemkov od súkromnej spoločnosti PELETY s. r. o. evidovaných na parcelách C 430/1 až C 430/65 o celkovej výmere 22 069 m2 za sumu 12,00 eur/m2 vynaložila nehospodárne finančné prostriedky v celkovej sume 250 483,15 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nevykonala základnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvy so súkromnou spoločnosťou PELETY s. r. o.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že na doklade (krycí list k faktúre č. DF 2019/103 zo dňa 13.05.2019) preukazujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly neboli uvedené mená a priezviská štatutárneho orgánu a zamestnanca zodpovedného za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec mala zriadenú webovú stránku obce, ktorá bola v rekonštrukcii. Obec v kontrolovanom období nezverejňovala zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2019 neupravila rozpočet ZŠ podľa schváleného VZN o financovaní originálnych kompetencií zo sumy 174 000,00 eur na sumu 174 500,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v piatich prípadoch v roku 2019 (mesiace marec, máj, júl, október a november), v piatich prípadoch roku 2020 (mesiace máj, jún, júl, august a september) a v šiestich prípadoch roku 2021 (mesiace marec, apríl, máj, august, september a november) neposlala ZŠ dotáciu na financovanie originálnych kompetencií v sume určenej VZN o financovaní originálnych kompetencií. Uvedeným konaním došlo k tomu, že ZŠ mala na financovanie originálnych kompetencií v roku 2019 o 34 736,36 eur, v roku 2020 o 35 552,30 eur a v roku 2021 o 28 162,99 eur menej, ako jej vyplývalo zo schváleného VZN o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou zostatkov peňažných prostriedkov v pokladnici podľa pokladničnej knihy bolo zistené, že obec opakovane v jednotlivých mesiacoch rokov 2019 2021 nedodržiavala limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v zmysle článku V. Smernice č. 02/2016 pre vedenie pokladnice obce, podľa ktorého pokladničná hotovosť nesmela presiahnuť sumu 3 000,00 eur. Limit pokladničnej hotovosti bol viackrát prekročený a rozdiel nad stanovený limit nebol pokladníčkou odvedený do banky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2019 bolo zistené, že obec v dvoch prípadoch v roku 2019 vyplatila starostke obce hotovosť a v dvoch prípadoch prijala hotovosť od starostky obce nad zákonom stanovený limit 5 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že z pokladnice obce boli starostke obce v rokoch 2019 2022 vyplatené finančné prostriedky bez preukázaného dôvodu v celkovej sume 161 079,87 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou zostatkov účtu 33104 - Zamestnanci – starostka bolo zistené, že rozdiel medzi vyplatenými a vrátenými finančnými prostriedkami predstavoval k 31.12.2021 sumu 600,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mzdy zamestnancov obce vrátane mzdy starostky boli účtované v celkom kontrolovanom období na analytickom účte 33101 - Zamestnanci. Obec v roku 2019 a 2020 účtovala o vyplatených, resp. vrátených finančných prostriedkoch starostkou obce na analytickom účte 33104, kde sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Do pokladnice obce bola v troch prípadoch uvedených v tabuľke č. 15 na základe príjmových pokladničných dokladov prijatá v rokoch 2019 – 2021 hotovosť za účelom dotácie pokladne v celkovej sume 49 569,60 eur, pričom obec nepreukázala prevod finančných prostriedkov z bežného účtu do pokladnice obce. Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia účtoval na účte 261 - Peniaze na ceste, aj keď nevedel preukázať prevod peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec 31.12.2021 zaúčtovala doklad č. P1/P/691 ako príjem do pokladne v sume 15 169,60 eur s popisom účtovnej operácie „príjem hotovosti do pokladne z Prima banky – nedoložené doklady v priebehu roka“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že z pokladnice obecného úradu bola 17.06.2019 vybraná suma 5 000,00 eur za účelom vloženia finančných prostriedkov na bežný účet obce, ktorá bola zaúčtovaná účtovným zápisom 26101/21101 na základe výdavkového pokladničného dokladu č. P1/V/249, pričom finančné prostriedky boli na základe výpisu z bežného účtu č. B5/25 vložené na bežný účet už 26.04.2019. Podobne 17.06.2019 bola z pokladnice vybraná suma 4 000,00 eur za účelom vloženia finančných prostriedkov na bežný účet obce na základe výdavkového pokladničného dokladu č. P1/V/248, pričom finančného prostriedky boli na základe výpisu z bežného účtu č. B5/26 pripísané na účet dňa 29.04.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec vyplatila mzdu pracovníčke obce za mesiac december 2019 prevodom z účtu vedenom vo VÚB banke dňa 07.01.2020 v sume 747,37 eur, pričom účtovný zápis bol vykonaný až 02.10.2020 na základe účtovného dokladu č. B5/3.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec 31.12.2021 prijala do pokladne vrátenie záloh od zamestnancov za obdobie 12/2021 v celkovej sume 18 850,00 eur výdavkovým pokladničným dokladom č. P1/V/546 a č. P1/V/540, ktoré zaúčtovala s mínusovým zápisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácií účtovanej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že podľa mzdových listov za obdobie rokov 2019 - 2021 bola starostke priznaná hrubá mzda vrátane odmien celkom v sume 240 158,59 eur, pričom jej boli vyplatené zálohy na mzdu celkom v sume 64 150,00 eur a po odrátaní odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a ďalších zrážok jej bola vyplatená suma 101 293,70 eur – vyúčtovanie mzdy (príloha č. 2). Podľa pokladničnej knihy a výdavkových pokladničných dokladov, jej však v uvedenom období boli vyplatené zálohy na mzdu v sume vyššej, a to o 6 500,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období vyplatila starostke obce odmeny v celkovej sume 72 000,00 eur (bez odvodov zamestnávateľa). Z dôvodu, že schválenie odmien poslancami OZ a tiež vyplatenie odmien starostke nemalo oporu v zákone o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, došlo k poskytnutiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že odmena zástupcu starostky obce nebola zverejnená na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že poslancovi - zástupcovi starostky obce v rokoch 2018 a 2019 bola priznaná a vyplatená odmena v celkovej sume 15 026,00 eur (bez odvodov zamestnávateľa). Bolo vyplatených 10 284,00 eur nad rámec limitu uvedeného v §25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo tiež zistené, že poslancovi (osobné číslo 04-006) boli v roku 2019 v štyroch prípadoch vyplatené zálohy na odmenu poslanca v hotovosti v celkovej sume 650,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že podľa mzdových listov v prípade štyroch zamestnancov bola im priznaná hrubá mzda celkom v sume 7 200,00 eur (1 800,00 eur x 4). Podľa pokladničnej knihy a výdavkových pokladničných dokladov im bolo po vyúčtovaní vyplatených spolu 5 143,83 eur. Uvedené bolo v rozpore s uzatvorenými dohodami o pracovnej činnosti, podľa ktorého bol ich nárok celkom v sume 1 040,00 eur (260,00 eur x 4). Kontrolovaný subjekt tak porušil finančnú disciplínu celkom v sume 6 160,00 eur (bez odvodov zamestnávateľa).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyplatil piatim zamestnancom zálohy na mzdy za január 2022 vo vyššej sume ako boli uvedené v mzdových listoch. Vyplatená suma záloh bola o 7 700,00 eur vyššia ako suma uvedená v mzdových listoch.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2019 obec vyplatila HK naviac odmeny v celkovej sume 3 031,80 eur (bez odvodov zamestnávateľa), ktoré neboli schválené OZ.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Dňa 15.12. 2020 schválilo OZ uznesením č. 4/2020 odmenu HK za vykonávanie pracovných činností nad rámec svojich povinností vo výške 10 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2021 bola HK vyplatená 01.07.2021 (účtovný doklad B1/78) odmena v celkovej sume 4 000,00 eur, ktorá nebola schválená OZ.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 369/1990 Zb.

Obec Pukanec

IČO
00307416
Sídlo
Nám. mieru 11, 93505 Pukanec
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.07.2022 - 25.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec nemala na tieto pozemky uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že si obec neuplatnila možnosť indexácie nájomného, nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Daňový nedoplatok v sume 369,29 eur bol odpísaný v rozpore s podmienkami Daňového poriadku ustanovenými § 84 ods. 1, keď úkon OZ (prípadne starostu) bol nad rámec uvedeného ustanovenia, ktoré taxatívne určuje dôvody a formy zániku daňového nedoplatku, pričom úkon orgánu obce sa medzi nimi nenachádza.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec pri tvorbe OP k pohľadávkam v sume 1 910,86 eur nepostupovala v zmysle § 15 ods. 6 Postupov účtovania, keď tvorbu OP nezaúčtovala na ťarchu nákladov a v prospech príslušného účtu OP, čím súčasne nedodržala § 62 ods. 4 Postupov účtovania. Zároveň tým, že pri tvorbe OP k pohľadávkam obec nepostupovala v súlade s Postupmi účtovania, porušila ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že nezúčtovala ku koncu roka 2021 danú pohľadávku ako nevymožiteľnú, nepostupovala v zmysle § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V zmysle ods. 2 tohto ustanovenia je účtovníctvo účtovnej jednotky správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov a v zmysle ods. 3 je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že si obec neuplatňovala vo všetkých nájomných zmluvách možnosť udelenia zmluvných pokút, resp. úrokov z omeškania v prípadoch oneskorených úhrad a neplatenia nájomného, porušila § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, keď je povinnosťou obce používať všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepostupovala v zmysle čl. 2 ods. 2 internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie OP, keď podľa tejto smernice dôvod tvorby, zníženia alebo zrušenia OP k pohľadávkam mala vyznačovať inventarizačná komisia v inventúrnom súpise. Zároveň obec nepostupovala v zmysle § 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a regionálnej tlači v zmysle § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí. Pri prenájme poľovných pozemkov neboli použité formy prenájmu v zmysle § 9a ods. 9, napr. OVS ako najtransparentnejšiu formu výberu nájomcov, ktorou by obec mohla dosiahnuť vyššie príjmy do rozpočtu. Obec týmto nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že počas rokov 2008 – 2021 neupravila výšku nájomného, nepostupovala v zmysle § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že obec v kontrolovanom období 2019 - 2021 nevystavovala faktúry štyrikrát ročne do 15 dní po uplynutí štvrťroka, nepostupovala v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Zároveň obec porušila čl. 4 Zmluvy o nájme nehnuteľných vecí, podľa ktorej nájomné malo byť v štyroch splátkach najneskôr do 15 dní od ukončenia príslušného štvrťroka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Podklady k fakturácii nespĺňali podmienku náležitostí účtovného dokladu, ktorý musí obsahovať okrem iného slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, dátum vyhotovenia a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), d) a f) zákona o účtovníctve. Obec týmto nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec porušila ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať ZFK súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona. Obec tým zároveň porušila aj čl. 2 a čl. 3 Smernice o finančnej kontrole obce Pukanec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nezapísaním nájomcu na LV na základe nájomnej zmluvy na dobu neurčitú bol porušený § 1 ods. 1 zákona o katastri, podľa ktorého súčasťou katastra sú údaje o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec ako správca dane nepostupovala v zmysle § 17 Daňového poriadku, keď nevyzvala obchodnú spoločnosť na odstránenie pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Obec Slovenský Grob

IČO
00305073
Sídlo
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.07.2022 - 09.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V rámci kontrolovanej vzorky nebola v štyroch prípadoch zo strany kontrolovaného subjektu predložená dokumentácia, ktorá by preukazovala vymáhanie daňových nedoplatkov. Tým bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí. Išlo o prípady premlčania pri daňových nedoplatkoch spred rokov, u ktorých by tak mohlo byť namietané premlčanie. K rovnakej situácii prišlo aj v prípade, keď zo strany obce ako správcu dane boli nedostatočne preverované údaje o daňových dlžníkoch a výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku boli zasielané pôvodnému daňovému dlžníkovi aj potom čo zmenil svoje obchodné meno ako aj po samotnom zániku spoločnosti. V jednom prípade v rámci vybranej vzorky nedoplatkov neboli kontrolovaným subjektom predložené žiadne relevantné podklady o uplatnení si daňového nedoplatku v konkurznom konaní, pričom v súvislosti s neprihlásením si pohľadávky v konkurznom konaní, uplynutím lehoty šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu dochádza podľa § 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku aj k zániku neprihlásených pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou uplatňovania sankcii bolo zistené, obec neuplatňovala žiadne sankcie za správne delikty podľa daňového poriadku a nevyrubovala úroky z omeškania. Tým, že zo strany kontrolovaného subjektu neboli vyrubované úroky z omeškania v prípadoch, ak daňový subjekt nezaplatil alebo neodviedol daň v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, bolo porušené ustanovenie § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku. Súčasne pri nedoplatkoch spred rokov, pri ktorých nebol úrok z omeškania vyrubovaný, bolo zistené, že v niektorých prípadoch uplynula lehota na jeho vyrubenie, ktorá bola päť rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň. Tým došlo k porušeniu § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Vo viacerých prípadoch, najmä pri nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti ako aj poplatku za komunálny odpad nebolo možné určiť deň doručenia rozhodnutia od ktorého sa odvíja počítanie lehoty na plnenie a dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia, nakoľko k rozhodnutiam neboli predložené doručenky preukazujúce ich doručenie a nebola tak vo viacerých prípadoch preukázateľná správnosť doručenia rozhodnutí. Tým bol porušený § 31 ods. 1 písm. b) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V niektorých prípadoch bola použitá platba na úhradu daňového nedoplatku so starším dátumom splatnosti aj ak platba bola riadne označená spôsobom určeným v rozhodnutí. Tým došlo k porušeniu ustanovenia § 98a ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V prípade povoleného platenia dane v splátkach bolo zistené, že obec ako správca dane nevymáhala po nezaplatení splátky následne celkovú dlžnú sumu a nezačala do 30 dní odo dňa, keď mala byť splátka zaplatená, daňové exekučné konanie. Tým došlo k porušeniu § 57 ods. 9 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolou pohľadávky z nájmu bolo zistené, že v priebehu plynutia premlčacej lehoty neboli vykonané zo strany kontrolovaného subjektu žiadne kroky k vymoženiu danej pohľadávky, neboli vymáhané ani zákonné úroky z omeškania a na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu na jej vymoženie boli zo strany kontrolovaného subjektu využité len telefonické výzvy. Tým bolo zo strany obce porušené ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neúčtovala o zmene výšky odpusteného nájmu, čím došlo k porušeniu § 2 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou nájomných zmlúv, v ktorých predmetom nájmu boli pozemky, bolo zistené, že nájomné práva k pozemkom, ktoré trvali alebo mali trvať najmenej päť rokov, neboli zapísané v katastri nehnuteľností. Tým došlo k porušeniu § 1 ods. 1 katastrálneho zákona a § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou inventúrnych súpisov pohľadávok bolo zistené, že tieto neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve § 30 ods.2 písm. b) a e). Ďalej bolo zistené, že v inventúrnych súpisoch boli uvedené pohľadávky z obdobia rokov 2003 až 2006, pri ktorých kontrolovaný subjekt nevedel identifikovať dlžníka resp. obec nedisponovala dokumentáciou súvisiacou s uvedenými pohľadávkami. Tým došlo k porušeniu § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve ako aj § 7 ods.2 písm. b) zákona o majetku obcí. Boli to pohľadávky v hodnote 3 871,19 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Zákamenné

IČO
00315001
Sídlo
Námestie J. Vojtaššáka 100212, 02956 Zákamenné
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
10.07.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec evidované DP z nezaplatenej DzN v sume 3 118,37 eur neprihlásila do vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu, čím nedodržala ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neuplatnením majetkového práva do konkurzu na majetok dlžníka v sume 3 118,37 eur obec porušila článok 36 ods. 1 zásad hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O odpísaní DP v sume 5 376,36 eur a NP v sume 231,40 eur (spolu v sume 5 607,76 eur) nerozhodoval správca dane podľa zákona o správe daní ale ObZ svojim rozhodnutím, čím bolo porušené ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nedodržaním postupu pri nakladaní s pohľadávkami obce spolu v sume 5 607,76 eur na úseku miestnych daní a poplatkov, ktoré upravoval zákon o správe daní ObZ pri svojom rozhodovaní porušilo článok 36 ods. 7 zásad hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne určenou dobou zániku daňového subjektu v čase rozhodovania obce o zániku DN v sume 3 118,37 eur, nebolo dodržané ustanovenia § 84 ods. 1 písm. c) zákona o správe daní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Nezastavením daňového konania zo strany správcu dane v priebehu konania o vyrubení DzN v sume 5,48 eur navrhovateľovi, ktorý nebol podľa osobitných predpisov daňovým subjektom, obec porušila ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb.
11 dočasne nevymožiteľných NP v úhrne do 20 eur na daňovníka, bolo odpísaných bez vystavenia rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku, čím nebolo dodržané ustanovenie § 84 ods. 2 písm. a) daňového poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Obec Čachtice

IČO
00311464
Sídlo
Malinovského 769, 91621 Čachtice
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.06.2022 - 09.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V jednom prípade zmena týkajúca sa nehnuteľností vo vlastníctve obce, ktorými bolo prenajatie nehnuteľností na päť rokov nebola oznámená správe katastra, čím nebolo dodržané ustanovenie § 1 ods. 1 a § 19 písm. a) katastrálneho zákona, podľa ktorých súčasťou katastra sú údaje o právach k nehnuteľnostiam vyplývajúcich zo správy majetku obcí, o nájomných právach, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov a vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované a ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie správy katastra predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Preverením nájomných zmlúv bolo tiež zistené, že povinnosť oznámenia zmeny týkajúcej sa prenajatých nehnuteľností správe katastra jednou zo zmluvných strán nebola v jednej uzatvorenej nájomnej zmluve bližšie špecifikovaná a zároveň bola v zmluve ako podmienka nájmu stanovená povinnosť nájomcu platiť daň z nehnuteľností, pričom nájomca nebol daňovníkom dane z pozemkov, nakoľko nebol zapísaný v katastri nehnuteľností. Zároveň v piatich nájomných zmluvách bola stanovená povinnosť nájomcu prihlásiť sa ako platca dane za predmetnú nehnuteľnosť a včas platiť daň, pričom nájomca nebol daňovníkom dane z pozemkov, nakoľko nebol zapísaný v katastri nehnuteľností. Uvedeným konaním obce nebolo dodržané ustanovenie § 43 občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci zmluvného vzťahu povinní dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly obec evidovala pohľadávky voči jedenástim dlžníkom, v prípade ktorých okresný súd právoplatne rozhodol o vyhlásení konkurzu na ich majetok. Okresný súd rozhodnutím okrem iných skutočností oddlžil dlžníkov a zároveň vyzval veriteľov, ktorým v uvedených prípadoch bola aj obec, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu konkurznej podstaty. Na základe informácií poskytnutých obcou, pohľadávky obce neboli u konkurzného správcu uplatnené, v dôsledku čoho obec nevyužila možnosť aspoň čiastočného uspokojenia pohľadávok. Tým, že neboli do konkurzu, resp. oddlženia prihlásené pohľadávky obce, nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie čl. XVII bod 1. zásad hospodárenia s majetkom obce, podľa ktorého je obec povinná pohľadávky a majetkové práva včas uplatňovať a vymáhať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Žehra

IČO
00329819
Sídlo
Žehra 104, 05361 Žehra
Kontrolované obdobie
Roky 2019 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.07.2022 - 10.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt porušil § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona o účtovníctve z dôvodu, že neúčtoval predpisy daní, poplatkov, nájmu a služieb spojených s bývaním do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli, prípadne do obdobia, keď tieto skutočnosti zistil a výnosy neúčtoval do obdobia, v ktorom vznikli. Neevidovaním skutočného stavu pohľadávok, kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 7 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, nakoľko účtovné závierky neposkytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva (majetku) a o finančnej situácii účtovnej jednotky, obsah položiek účtovnej závierky nezodpovedal skutočnosti. Účtovníctvo kontrolovaného subjektu nebolo správne, úplne a preukázateľné, čím kontrolovaný subjekt porušil § 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Napriek skutočnosti, že u kontrolovaného subjektu boli evidované pohľadávky po lehote splatnosti, ako aj rizikové pohľadávky, pri ktorých bolo riziko, že by neboli celé alebo sčasti uhradené, kontrolovaný subjekt nevytváral opravné položky k pohľadávkam, čím porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a súčasne § 15 ods. 5 postupov účtovania a metodického usmernenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt od roku 2012 (9 rokov) nevykonal inventúry, ani inventarizácie pohľadávok, čím porušil § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, v spojení s § 29 a § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve. Nevykonaním inventarizácie kontrolovaný subjekt porušil § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, nakoľko jeho účtovníctvo nebolo preukázateľné. Nevykonaním riadnej inventarizácie k 31. 12. 2021 kontrolovaný subjekt porušil aj vlastný interný predpis o inventarizácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo, a teda aj účtovné závierky kontrolovaného subjektu nepreukazovali skutočný stav pohľadávok. Účtovné závierky kontrolovaného subjektu neposkytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky, čím kontrolovaný subjekt porušil § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK nevykonal kontrolu schválenú OZ v súlade s §18f ods. 1 písm. b) zákon a o obecnom zriadení podľa plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Daňové nedoplatky na DzN, dani za psa a poplatku za KO vykazované v zostavách správcu dane neboli korektné a správne, pretože boli navýšené o sumy zodpovedajúce neprávoplatným rozhodnutiam v celkovej sume 951,58 Eur, čo bolo v rozpore s § 2 písm. f) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v 18 prípadoch nevyužil možnosť písomnosti (rozhodnutia) doručiť na medzinárodnú návratku, resp. verejnou vyhláškou podľa § 34 a § 35 daňového poriadku. Na DzN a dani za psa nedoručil 16 rozhodnutí a na poplatku za KO dve rozhodnutia do vlastných rúk adresátom (daňovníkom), pritom deň doručenia je rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyzval poplatníkov podľa § 81a) zákona o miestnych daniach na splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona o miestnych daniach (zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia), na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane na DzN u daňových dlžníkov – právnických osôb, nezisťoval existenciu majetku, nezisťoval stav finančných prostriedkov na účtoch dlžníkov, neuplatnil na majetok záložné právo a nezačal daňové exekučné konanie podľa § 90 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V prípade, ak výzvy na úhradu daňoví dlžníci neprevzali, správca dane nevyužil možnosť výzvy doručiť opakovane, nevyužil ani možnosť doručiť výzvy na úhradu verejnou vyhláškou podľa § 35 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane vo veci vymáhania daňových nedoplatkov na poplatku za KO nekonal. Obec ako správca dane nezisťovala majetok daňových dlžníkov, nezisťovala stav finančných prostriedkov na účtoch dlžníkov, nevyhotovila podklad na začatie exekučného konania, ktorým je exekučný titul (vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov, vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie) podľa § 89 daňového poriadku, nezačala daňové exekučné konanie podľa § 90 daňového poriadku. Obec ako správca dane nevyužila možnosť zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov podľa exekučného poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolou bolo zistené premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok na DzN u štyroch daňových dlžníkov v sume 99,46 Eur a dani za psa v dvoch prípadoch v sume 5,32 Eur. Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 85 ods. 1 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v kontrolovanom období nevyrubil daňovníkom žiadne sankcie, nevyrubil úrok z omeškania za nezaplatenie dane, resp. splátky dane v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, nepostupoval v súlade s § 156 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Z dôvodu, že nájomný vzťah medzi obcou a nájomcom trvajúci viac ako päť rokov nebol zapísaný v katastri, došlo k porušeniu § 1 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, pretože ako účastník zmluvného vzťahu nedbala, aby sa pri úprave zmluvného vzťahu odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov tým, že v zmluve o nájme neurčila kto zabezpečí zápis nájomného vzťahu v katastri.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec vo veci vymáhania pohľadávok na nájomnom a službách spojených s nájmom obecných bytov nekonala. Obec ako prenajímateľ upozornila dlžníkov na právo vypovedať zmluvu o nájme podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka, resp. na porušenie zmluvy vo veci platenia nájmu, k samotnému vypovedaniu zmluvy však nepristúpila. Obec nevyužila možnosť aplikovať predžalobnú výzvu k úhrade dlžoby v rámci mimosúdneho vyrovnania, ani nepodala žalobný návrh na okresný súd za účelom vymáhania pohľadávky na nájomnom s následkom exekučného vymáhania dlhu, nepostúpila pohľadávku na vymáhanie súdnemu exekútorovi podľa exekučného poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 233/1995 Z.z.
• Uzatváranie nájomných zmlúv bez overenia podmienok pre pridelenie bytov, • Uzatváranie nájomných zmlúv bez splatenia finančnej zábezpeky, • Neoverovanie splnenia podmienok pre predĺženie nájomných vzťahov, • Požadované nájomné za byty od „nájomníkov“, u ktorých nedošlo k predĺženiu nájomnej zmluvy, • Neuplatňovanie výšky jednotlivých zložiek nájomného jednotne - poplatky do fondu opráv neboli vyžadované u nájomníkov bytového domu Dreveník 41, • Na vymáhanie pohľadávok nebol zavedený systém a neboli nastavené procesy a postupy, • Nevyrubovanie úrokov z omeškania, • Neboli vykonané kroky smerujúce k mimosúdnemu vyrovnaniu, nebol podaný žiaden žalobný návrh na okresný súd za účelom vymáhania nedoplatkov s následkom exekučného vymáhania dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Nezverejnenie všetkých nájomných zmlúv riadne a včas, nezverejňovanie dodatkov o predĺžení nájmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
• Schválenie VZN o verejných vodovodoch, v ktorom bol poplatok za výrobu a dodávku pitnej vody určený rozdielne pre obyvateľov časti obce Dreveník, ktorí neboli napojení na meradlo vo výške 1,00 Euro za osobu na mesiac a ostatných obyvateľov obce, ktorí boli napojení na meradlo vo výške 0,70 Eur za 1 m3 , • Nezapracovanie zmeny ceny vodného do VZN o verejných vodovodoch na základe odporúčaní audítorky (Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2021), • Nárast pohľadávok za dodávky vody, k 31. 12. 2021 celková výška pohľadávok predstavovala 23 976,63 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane nepostupoval v súlade s § 102 zákona o miestnych daniach v nadväznosti na § 63 ods. 1 daňového poriadku, pretože poplatníkom bývajúcim v nájomných bytoch nevyrubil poplatok za KO rozhodnutím (zistené v deviatich prípadoch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Z kontrolných zistení uvedených v protokole explicitne vyplýva, že: • orgány obce nepoužili všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a neviedli majetok – pohľadávky na nájomnom, fonde opráv, vodnom a KO v účtovníctve, • obec porušila zákon o majetku obcí, nakoľko orgány obce boli povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov, orgány obce boli povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, ako aj používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a viesť majetok v účtovníctve, • kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého mal majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
• Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého mal majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť