Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2012/1140
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Spišská Stará Ves

IČO
00326526
Sídlo
Štúrova 228, 06101 Spišská Stará Ves
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
29.07.2012 - 18.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacia listina školy neobsahovala majetok, ktorý jej bol pri zriadený zverený do správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom rozpočte v niektorých položkách bežných výdavkov a pri kapitálových výdavkov nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom rozpočte v niektorých položkách bežných výdavkov a pri kapitálových výdavkov nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom rozpočte v niektorých položkách bežných výdavkov a pri kapitálových výdavkov nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli schválené mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli vykonané v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval údaje o plnení rozpčtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciuou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie bežných výdavkov ako kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie bežných výdavkov ako kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie bežných výdavkov ako kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala bežný výdavok na účet 042
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala bežný výdavok na účet 042
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala bežný výdavok do hodnoty hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala bežný výdavok do hodnoty hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov ako bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov ako bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie kapitálových výdavkov ako bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie kapitálového výdavku na účet 501
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie kapitálového výdavku na účet 501
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie kapitálového výdavku na účet 501
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie výdavkov sa nepremietlo do hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie výdavkov sa nepremietlo do hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie výdavkov sa nepremietlo do hodnoty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie poskytnutného preddavku na účet 042
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie poskytnutného preddavku na účet 042
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovania o dni vzniku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovania o dni vzniku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovania o dni vzniku záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súpisy prác k faktúram neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súpisy prác k faktúram neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súpisy prác k faktúram neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súpisy prác k faktúram neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preddavok nebol zúčtovaný do troch mesiacov od poskytnutia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Preddavok nebol zúčtovaný do troch mesiacov od poskytnutia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Predaný majetok resp. majetok odovzdaný do správy nebol odúčtovaný na základe preberacieho protokolu, ale až oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predaný majetok resp. majetok odovzdaný do správy nebol odúčtovaný na základe preberacieho protokolu, ale až oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o vzniku pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o vzniku pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o vzniku pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene do užívania 30.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene do užívania 30.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene do užívania 30.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene do užívania 30.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene dňa 15.10.2011 a 15.11.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene dňa 15.10.2011 a 15.11.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene dňa 15.10.2011 a 15.11.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok bol užívaný a zaradený oneskorene dňa 15.10.2011 a 15.11.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Projektová dokumentácia bola nesprávne vedená samostatne na účte 021 - stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Projektová dokumentácia bola nesprávne vedená samostatne na účte 021 - stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Projektová dokumentácia bola nesprávne vedená samostatne na účte 021 - stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizácia nebola vykonaná ku dňu ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol preukázaný stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neupravilo spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov v právnických osobách, ktoré boli založené mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z následných finančných kontrol neobsahovali písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa z následnej finančnej kontroly neobsahovala kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z následných finančných kontrol neboli predložené na zasadnutie MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola na zmluvách s dodávateľmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola na zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola na dvoch objednávkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola na dvoch objednávkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Bošáca

IČO
00311430
Sídlo
Bošáca 257, 91307 Bošáca
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 21.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine a dodatku k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ nebol uvedený dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZL neobsahovala označenie zriaďovateľa, sídlo a IČO zriadenej organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZL neobsahovala označenie zriaďovateľa, sídlo a IČO zriadenej organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZL neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na úrovni 3 programov a 12 podprogramov obec neformulovala ciele, ktoré chcela v danej oblasti v príslušnom období dosiahnuť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval údaje v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nespracovala do záverečného účtu údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne aj za ZŠ s MŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozhodla o použití prebytku a prerokovanie záverečného účtu neuzatvorila výrokom v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozhodla o použití prebytku a prerokovanie záverečného účtu neuzatvorila výrokom v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OcZ nerozhodlo o prijatí úveru v čase uaztvorenia úverovej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepreveril preukázateľne dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepreveril preukázateľne dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V oznámení o výsledku verejného obstarávania neúspešnému uchádzačoviobec neuviedla identifikáciu víťaza
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniknutých záväzkoch voči dodávateľom priebežne podľa dátumu doručenia jednotlivých faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec realizovala úhradu faktúry za vybudovanie detského ihriska bez krytia v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovný doklad neobsahoval správne označenie jeho účastníkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala inventúrne súpisy ku všetkým majetkovým účtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala a nezaznamenala dokladovú inventarizáciu majetkového účtu 069
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplné vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
IS neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle platného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer predať svoj majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o majetku, ku ktorému už nemala vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prenajať svoj majetok, aby mohla akceptovať najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v piatich NZ nestanovila sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote a v troch prípadoch nevyužila možnosť prehodnotiť výšku nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne stanovila zodpovednosť za vykonávanie priebežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky, ktoré nemala v čase úhrady zabezpečené v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na zmluvách o predaji majetku a o prenájme bytových a nebytových priestorov obec nevykonávala PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa neobsahovala náležitosti v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnica neobsahovala požadované údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Brestovany

IČO
00312312
Sídlo
J. Nižňanského 6, 91927 Brestovany
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
01.08.2012 - 23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

dodávateľská faktúra na rozbor vzorky pitnej vody bola nesprávne uhradená z kapitálových výdavkov a zaúčtovaná na účet 042 092 - obstaranie DHM materská škola, podpoložka 717 003, mala byť uhradená z bežných výdavkov a zaúčtovaná na účet 518 ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie dodávateľskej faktúry na vyšetrenie vzorky pitnej vody, porušenie Opatrenia MF SR, z toho vyplýva tiež porušenie zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
faktúra na nákup notebooku bola nesprávne uhradená z bežných výdavkov, mala byť uhradená z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada faktúry z bežných výdavkov v rozpore s opatrením MF SR, pričom mala byť uhradená z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, okrem záväzkových účtov, účtu rezervného fondu a sociálneho fondu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačné zápisy z vykonanej inventarizácie pokladne neobsahovali mená a priezviská osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec ako účtovná jednotka nepostupovala pri inventarizácii v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v prijatých Zásadách hospodárenia s majetkom obce Brestovany nie sú uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnsoť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade zmluva o nájme nebytových priestorov neobsahovala účel nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade zmluva o nájme nebytových priestorov neobsahovala zmluvné dojednania, ktoré by určovali sankcie za oneskorenie platby nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval a nepredkladal OcZ správy z vykonaných kontrol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 bolo vypracované až po schválení rozpočtu v OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z vykonaných priebežných finančných kontrol neboli vypracované správy, resp. záznamy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z vykonaných následných finančných kontrol neboli vypracované správy, resp. záznamy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Búč

IČO
00306398
Sídlo
Tesárska ulička 91, 94635 Búč
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 29.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina ZŠ neobsahovala identifikačné číslo školy, názov a adresu subjektu, ktorý bol súčasťou školy, vyučovací jazyk, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravovala
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepredkladala finančné výkazy štvrťročne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné doklady nespĺňali všetky náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejňovala na svojom webovom sídle alebo v tlači raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
objednávky a faktúry na obstaraný tovar a služby obec nezverejnila na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nedodržala postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri účtovaní nepostupovala v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla analytickú evidenciu k pozemkom a nemala účtovný zápis na syntetickom účte rozvedený na analytických účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neinventarizovala majetok podľa zákona, nevykonala účtovanie účtovných prípadov na základe účtovných dokladov, nevedela doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovná závierka obce neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovníctvo obce nebolo správne, preukázateľné a zrozumiteľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec neodpisovala majetok, nemala zostavený odpisový plán a neúčtovala odpisy v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
inventúrne súpisy a inventarizačný zápis neobsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec pri prevode účtovných záznamov z písomnej formy do formy technickej nezabezpečila, aby obsah účtovných záznamov bol zhodný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce, jej vykonanoe nebolo v niektorých prípadoch potvrdené podpisom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
správa o výsledku následnej fin.kontroly neobsahovala písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
hlavná kontrolórka nevypracovala zápisnicu o prerokovaní správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila ani podmienky odňatia majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nepreukázala, že prenechávala majetok do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu porovnateľné veci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
prenájmy nebytových prietorov neboli neboli odsúhlasené OcZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce nebol zverejnený pred prerokovaním v OcZ, hlavná kontrolórka nepredložila správu o výsledkoch kontroly a nepredložila správu o kontrolnej činnosti OcZ do 60 dní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Chynorany

IČO
00310506
Sídlo
Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 21.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine ZŠ s MŠ nebol uvedený dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete aIČO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zriaďovacej listine ZŠ s MŠ nebol uvedený dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete aIČO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v programovom rozpočte neformulovala zámery a ciele, ktoré chcela dosiahnuť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval údaje v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozhodla o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala a nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniknutých záväzkoch voči dodávateľom priebežne podľa dátumu doručenia jednotlivých faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené vyhotovenie účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla dodávateľovi preddavok bez toho, aby ho mala vopred zmluvne dohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nepredložil OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť m
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepotvrdila prevzatie prác v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok uvedené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec realizovala úhradu faktúr bez krytia v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovný doklad neobsahoval správne označenie jeho účastníkov a počet merných jednotiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
IS neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec navypracovala Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OcZ neurčilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer predať svoj majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o majetku, ku ktorému už nemala vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prenajať svoj majetok, aby mohla akceptovať najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v NZ nestanovila sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote a v troch prípadoch nevyužila možnosť prehodnotiť výšku nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykonala PFK, keď neoverila krytie v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na zmluvách o predaji majetku a o prenájme nebytových priestorov obec nevykonávala PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy a záznamy neobsahovali náležitosti v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK nevypracoval zápisnica o oboznámení s nedostatkami.neobsahovala požadované údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jakubany

IČO
00329924
Sídlo
Jakubany 555, 06512 Jakubany
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
29.07.2012 - 16.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom rozpočte na rok 2011 boli nesprávne zatriedené kapitálové transfery v bežných príjmoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom rozpočte na rok 2011 boli nesprávne zatriedené kapitálové transfery v bežných príjmoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte v časti bežné príjmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatnila v schválenom rozpočte rozpočtovú klasifikáciu v časti bežné príjmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatnila v schválenom rozpočte rozpočtovú klasifikáciu v časti bežné príjmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyčerpané účelovo určené prostriedky nerozpočtovala v schválenom rozpočte ako príjmovú finančnú operáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2011 neobsahoval plnenie rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykázala vo finančnom výkaze zostatok nesplatenej istiny úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predpokladaná hodnota zákazky nebola stanovená bez DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec duplicitne evidovala v majetku projektovú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec duplicitne evidovala v majetku projektovú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec duplicitne evidovala v majetku projektovú dokumentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne evidovala samostatne projektovú dokumentáciu na účte 021 - stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne evidovala samostatne projektovú dokumentáciu na účte 021 - stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry neboli preukazateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry neboli preukazateľné lebo ich obsah priamo, nepriamo a ani iným spôsobom nedokazoval skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Darovaný pozemok nebol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Darovaný pozemok nebol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila technické zhodnotenie budovy do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila technické zhodnotenie budovy do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila technické zhodnotenie budovy do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila technické zhodnotenie budovy do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli vyhotovené inventarizačné zápisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vytvorená opravná položka k nepoužiteľnej projektovej dokumentácii k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vytvorená opravná položka k nepoužiteľnej projektovej dokumentácii k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vytvorená opravná položka k nepoužiteľnej projektovej dokumentácii k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vytvorená opravná položka k nepoužiteľnej projektovej dokumentácii k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór vypracoval plán kontrolnej činnosti na celý rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlanvý kontrolór nevykonal všetky kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V správach resp. záznamoch z následných finančných kontrol boli nesprávne uvádzaní štatutári kontrolovaných subjektov ako prizvané osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevykonal kontrolu za celý rozpočtový rok podľa schváleného uznesenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na dvoch faktúrach nebola vykonaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu na uzatvorených zmluvách s dodávateľmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu na uzatvorených zmluvách s dodávateľmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jakubov

IČO
00304816
Sídlo
Jakubov 191, 90063 Jakubov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
20.08.2012 - 07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

-zriaďovacia listina ZŠ neobsahovala vecné i finančné vymedzenie majetku, ktorý škola a školské zariadenie spravuje, čím bol porušený zákon o majetku obcí, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
-rozpočtové opatrenia neboli správne formulované a nešpecifikovali presne použitie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- v účtovníctve neboli evidované všetky pozemky podľa LV, čím bol porušený zákon o majetku obcí a zákon o účtovníctve,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie vyradenia predaného pozemku a nesprávny zápis jeho výmery v účtovníctve oproti LV, zistený rozdiel medzi inventúrnym súpisom so stavom účtu v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01, s kontom účtu 031 a s hlavnou knihou k 31.12.2011,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ neboli aktualizované v zmysle platného zákona o majetku obcí,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o výpožičke bola neplatná a neúčinná. Porušenie zákona o majetku obcí, Občianskeho zákonníka a zásad,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oneskorené platby za kúpu, resp. prenájom majetku obce, čím bol porušený zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon o majetku obcí, zákona o účtovníctve a zásady,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
- nevykonaním vnútornej tematickej kontroly postupu zadávania podprahových zákaziek, ani kontroly zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v roku 2011 hlavnou kontrolórkou bola porušená interná smernica o verejnom obstarávaní,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- hlavná kontrolórka vo všetkých prípadoch nevyhotovovala z vykonaných následných finančných kontrol výsledné materiály, správy, resp. záznamy o výsledku kontroly, ktoré by obsahovali všetky náležitosti podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne porušila vnútorný predpis o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
odpísanie zmarenej investície
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Jarok

IČO
00308056
Sídlo
Hlavná 176, 95148 Jarok
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 29.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina ZŠ s MŠ neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania - nezaúčtovanie opravnej položky k DFM, pri predaji pozemku a vkladu do katastra, pri zaúčtovaní poskytnutého preddavku na DHM, pri uvedení stavby do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neevidovanie a uchovávanie dokladov pri zákazkách s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zápisnica z otvárania ponúk nebola uchádzačom zaslaná v lehote do päť dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
komisia po posúdení splnenia podmienok účasti nevyhotovila zápisnicu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec bezodkladne písomne neupovedomila uchádzača o jeho vylúčení zo súťaže
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nekonanie komisie o vysvetlenie neobvykle nízkej ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuzavrela ZoD s víťazným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola zaslaná informácia o uzavretí ZoD ÚVO, neuchovávanie dokladu zo zadávania podprahovej zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
netriedenie kapitálového príjmu a nesprávne triedenie kapitálových príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie preddavku, ktorý nebol v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie finančnej disciplíny poskytnutím preddavku v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nezverejnená zmluva na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce náležitosti inventúrnych súpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázateľné údaje v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nechránila svoj majetok, keď v zmluve uviedla kaluzulu, ktorá bola v rozpore so skutočnosťou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neobvykle nízke nájomné pri prenájme bez uvedenia a schválenia prípadov osobitného zreteľa OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevydanie organizačného poriadku obecného úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri zmluvných vzťahoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečený cieľ predbežnej finančnej kontroly pri poskytnutí preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúci text, či pripravovaná finančná operácia bola v súlade s rozpočtom, zmluvami aj so zamerním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonávanie priebežnej finančnej kontroly starostom obce, nevypracovanie záznamu alebo správy o výsledku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie vytvorenia, zaachovávania a rozvíjania finančného riadenia starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredložený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 na rokovanie OcZ hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie správy o výsledkoch kontroly priamo OcZ na jeho najbližších zasadnutiach hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie správ, záznamov o výsledku následnej finančnej kontroly hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na 2011 hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kechnec

IČO
00690261
Sídlo
Kechnec 19, 04458 Kechnec
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh rozpočtu obce nebol vypracovaný na princípe programového rozpočtovania, obec nemonitorovala ani nehodnotila plnenie rozpočtu podľa programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonávala zmeny rozpočtu v priebehu roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uznesenie OZ o schválení záverečného účtu neobsahovalo spôsob usporiadania schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná závierka neobsahovala správny názov subjektu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec netvorila k dlhodobým pohľadávkam opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrny súpis neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala zvoleného hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovanú smernicu na verejné obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli aktualizované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vzhľadom na rozsah agendy spravovaného majetku je personálne pokrytie jej vykonávania nedostačujúce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kotešová

IČO
00321389
Sídlo
Kotešová 325, 01361 Kotešová
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie pri finančnej operácií a kapitálovom výdavku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie pri finančnej operácií a kapitálovom výdavku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zriaďovacia listina ZŠ neobsahovala výchovný, resp. vyučovací jazyk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prebytok rozpočtu obce bol v záverečnom účte obce za rok 2011 nesprávne vykázaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prebytok rozpočtu obce bol v záverečnom účte obce za rok 2011 nesprávne vykázaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prebytok rozpočtu obce bol v záverečnomúčte za rok 2011 nesprávne vykázaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prebytok rozpočtu obce bol v záverečnom účte za rok 2011 nesprávne vykázaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prebytok rozpočtu obce bol v záverečnom účte za rok 2011 nesprávne vykázaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie finančných prostriedkov neuvedených v zmluvy (záloha).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Porušenie finančnej disciplíny (poskytnutie zálohy bez písomného dohodnutia v zmluve)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávna aplikácia účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávna aplikácia účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne aplikovanie účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávna aplikácia účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezverejňovanie všetkých faktúr v čase 01.01.-30.04.2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie zákonných postupov výkonu inventarizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie zákonných postupov výkonu inventarizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie na účtoch účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie na účtoch účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uzatvorenie bezplatného nájmu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neschválenie dvoch nájomných zmlúv obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nepredloženie a neschválenie PKČ na 1. polrok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nepredloženie a neschválenie PKČ na 1. polrok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výdavok za nákup toneru uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 20100491 v sume 30,81 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za smaltovaný ovál hasičský so štátnym znakom uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 14/11 v sume 271,60 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za nákup farby a riedidla uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 242/11/030 v sume 1 745,40 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k podhodnoteniu položky 633 – Materiál a k nadhodnoteniu podpoložky 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. • Výdavok za výkon odborného stavebného dohľadu za obdobie január - apríl 2011pre projekty zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/004 v sume 280,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zároveň uvedený výdavok nebol rozpočtovo zatriedený na položku 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za výkon stavebného dohľadu za obdobie máj - august 2011 pre projekt zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/013 v sume 420,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na položku 637004 – Všeobecné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za nákup kalendárov s potlačou uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 3100423 v sume 172,18 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym zaúčtovaním obstarania a technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov nebolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 3, ustanovenie § 26 ods. 1, 2 a 6 a ustanovenie § 28 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym zaúčtovaním obstarania a technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov nebolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 3, ustanovenie § 26 ods. 1, 2 a 6 a ustanovenie § 28 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym zaúčtovaním obstarania a technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov nebolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 3, ustanovenie § 26 ods. 1, 2 a 6 a ustanovenie § 28 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym zaúčtovaním obstarania a technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov nebolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 3, ustanovenie § 26 ods. 1, 2 a 6 a ustanovenie § 28 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
netriedením výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
netriedenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nezverejňovanie väčšiny faktúr v priebehu celého kontrolovaného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neocenením majetku ku dňu ocenenia a jeho neevidovaním v účtovnej evidencii nepostupovala obec v súlade s § 8 ods. 3 a § 24 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neocenením majetku ku dňu ocenenia a jeho neevidovaním v účtovnej evidencii nepostupovala obec v súlade s § 8 ods. 3 a § 24 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie na účtoch účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie na účtoch účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lietava

IČO
00321427
Sídlo
Lietava 0, 01318 Lietava
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacie listiny materskej aj základnej školy neobsahovali výchovný, resp. vyučovací jazyk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príjmová časť rozpočtovaných finančných operácií bola v zostavenom rozpočte nesprávne včlenená do bežných príjmov bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neuplatňovanie rozpočtovej klasfikácie v rozpočte verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Použitie prostriedkov rezervného fondu, t.j. ich zaradenie do rozpočtu formou finančnej operácie bez schválenia príslušnej kvantitatívnej a vecnej zmeny tejto časti rozpočtu obecným zastupiteľstvom a jej nevykonaním rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Použitie prostriedkov rezervného fondu, t.j. ich zaradenie do rozpočtu formou finančnej operácie bez schválenia príslušnej kvantitatívnej a vecnej zmeny tejto časti rozpočtu obecným zastupiteľstvom a jej nevykonaním rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci usporiadania prebytku rozpočtu obce bol v záverečnom účte obce nesprávne vykázaný ako výsledok hospodárenia účtovný rozdiel nákladov a výnosov, t.j. ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne vyčíslený prebytok rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porušenie finančnej disciplíny úhradou preddavku z verejných zdrojov v rozpore s pravidlami, t.j. bez predchádzajúceho zmluvného dojednania.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávne účtovanie o preddavkoch poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka neposkytovala verný obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Informácie v účtovnej závierke neboli kvantifikované a vykázané spoľahlivo, t.j. nezodpovedali skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Netriedenie rovnorodých druhov príjmov a výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatňovanie rozpočtovej klasifikácie v rozpočte obce podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie obstaraných materiálových zásob priamo do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu, spôsobom B, ktorý môžu uplatňovať len účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neodpisovanie drobného dlhodobého majetku v súlade s účtovnými zásadami a metódami formou oprávok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávny spôsob odpisovania dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie prebytku odpisovaného dlhodobého hmotného majetku zisteného pri inventarizácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovných výkazoch bol nesprávne uvedený názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávna evidencia a účtovanie majetku na účtoch dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neocenila nehnuteľný majetok v 76 prípadoch (pozemky) ku dňu ocenenia a zároveň neúčtovala o uvedenom majetku na príslušných majetkových účtoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávnosť vedenia majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala inventúru na všetkých syntetických účtoch a zároveň inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti inventúrnych súpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventarizačnom zápise nebol porovnaný stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov so stavom účtovným a zároveň tam nebolo uvedené sídlo obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce nebol pripojený doklad o tom, ako bolo s majetkom naložené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plány kontrolnej činnosti neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisy z vykonanej kontroly účtovných a pokladničných dokladov“ za I., II., III. štvrťrok 2011 a za rok 2011 vypracované hlavným kontrolórov mali z hľadiska obsahovej stránky charakter záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V predložených dokumentoch vypracovaných hlavným kontrolórom obce, absentovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložené doklady hlavným kontrolórom nepreukazovali skutočnosť, že kontrolovaný subjekt bol oboznámený so záznamom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná až po uskutočnení finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonávala priebežnú finančnú kontrolu formálnym spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malachov

IČO
00620891
Sídlo
Ortútska 145, 97405 Malachov
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré zmeny rozpočtu neobsahovali identifikáciu podmienky rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2011 nevykonala verejné obstarávanie na výber nového zhotoviteľa písomného projektu v rámci pripravovanej akcie - Zberný dvor.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec porušila finančnú disciplínu keď poskytla preddavok zhotoviteľovi úprav miestnych komunikácií na obdobie dlhšie ako tri mesiace.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nesprávne zaradila v rozpočte uhradenie poplatku banke v sume 250,00 eur na položku 716 EK a nie na podpoložku 653001 manipulačné poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala všetky svoje pozemky v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela identifikovať pozemky na inventárnych kartách č. 1 a č. 3 spolu v obstarávacej cene 1 116,31 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala darované pozemky do svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala uzavretú platnú zmluvu o výpožičke svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zverejnenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v ObZ spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnice o prerokovaní správ z následnej finančnej kontroly neobsahovali dátum prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúra z 30.11.2010 v sume 172 552,07 eur neobsahovala dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúra z 30.11.2010 v sume 3 874,10 eur neobsahovala dátum a podpis osoby, zodpovednej za schválenie finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica o verejnom obstarávaní neobsahovala aktuálne finančné limity.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Moravany nad Váhom

IČO
00312789
Sídlo
Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
15.08.2012 - 23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina ZŠ s MŠ neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje, výchovný alebo vyučovací jazyk a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriadovacia listina príspevkovej organizácie Obecné stredisko služieb Moravany nad Váhom nebola aktualizovaná v zmysle platnej legislatívy a neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku ktorý organizácia spravuje a určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezrušila príspevkovú organizáciu, ktorá nevykonávala žiadnu činnosť a neplnila úlohy pre obec vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu a presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bez schválenia orgánom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezabezpečila, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na niektorých položkách rozpočtu obce neboli rozpočtované žiadne prostriedky, pritom boli finančné prostriedky čerpané. Rovnako finančné prostriedky na zabezpečenie daných výdavkov neboli premietnuté v rozpočte obce v roku 2011 ako úpravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola bola v jednom prípade vykonaná až po uskutočnení finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodávateľská faktúra neobsahovala súpis vykonaných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec poskytla preddavok vo výške 100% bez toho, aby bol preddavok vopred v zmluve písomne dohodnutý, v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obec tým, že poskytla preddavok v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
dodávateľská zálohová faktúra bola zaúčtovaná ako spotreba materiálu na účet 501, pričom mala byť zaúčtovaná ako prevádzkový preddavok na účet 314
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec konala v jednom prípade v rozpore s Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, čím zároveň nedodržala zákon o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
všetky kontrolou preverené zmluvy, resp. ich návrhy neboli pred ich podpisom overované predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poznámky k účtovnej závierke boli vypracované až po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedodržala pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke opatrenie MF SR, čím zároveň porušila zákon o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce Moravany neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparetnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
tri kontrolou preverené nájomné zmluvy, ktorých predmetom bol nájom obecných bytov neobsahovali zmluvné dojednania, ktoré by určovali sankcie za oneskorenie platby nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Most pri Bratislave

IČO
00304964
Sídlo
Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
23.08.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina základnej školy neobsahovala vecné i finančné vymedzenie majetku, ktoré škola a školské zariadenie spravuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
záverečný účet obce zostavený k 31.12.2011 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolou jednotlivých výpisov z listu vlastníctva katastra bolo zistené, že obec neevidovala v účtovníctve všetky pozemky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
kontrolou jednotlivých výpisov z listu vlastníctva katastra bolo zistené, že obec neevidovala v účtovníctve všetky pozemky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
inventúrny súpis účtu 042 neobsahoval všetky údaje a bolo na ňom zistené nesprávne účtovanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec neúčtovala o majetku tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec neviedla účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
obec chybne účtovala stavby
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec chybne účtovala stavby
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
obec vydala smernicu č. 1/2011 o hospodárení s majetkom obce, ktorá nebola schválená obecným zastupiteľstvom a nemala charakter zásad hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
obec vydala smernicu č. 1/2011 o hospodárení s majetkom obce, ktorá nebola schválená obecným zastupiteľstvom a nemala charakter zásad hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nezverejnením zmluvy na prenájom priestorov pre kozmetické služby na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
hlavný kontrolór nepredkladal správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
hlavný kontrolór nevyhotovoval vo všetkých prípadoch z vykonaných následných finančných kontrol výsledné materiály, t.j. správy podľa § 16, resp. záznamy podľa § 21, ktoré by obsahovali všetky náležitosti podľa § 17
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Nálepkovo

IČO
00329398
Sídlo
Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Program rokovania obecného zastupiteľstva nebol zverejnený na úradnej tabuli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zakladaciu listinu n.o. zriadenej obcou neschválilo obecné zastupiteľstvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úkon zverenia majetku do správy rozpočtovej organizácii nebol vykonaný písomne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po schválení rozpočtu neboli zúčtované rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo vykonané monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo výkaze FIN 1-04 boli uvedené iné údaje ako v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záverečnom účte neboli uvedené údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zaúčtovaní platieb bol priradený nesprávny kód zdroja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dlhodobý majetok bol účtovne evidovaný na účte obstaranie, hoci bol zaradený do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V poznámkach neboli uvedené všetky náležité informácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná inventarizácia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli vystavované dokumenty o zaradení dlhodobého majetku do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok obce nebol vedený v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy, faktúry, zámer predať majetok nebolo zverejnené na webovej stránke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Majetok obce bol prenechaný do nájmu bezodplatne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol vypracovaný odpisový plán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o pôžičke nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodávateľ rekonštrukcie ciest nebol vybraný vo verejnej súťaži
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri výbere dodávateľa rekonštrukcie cesty nebol uplatnený princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym konaním
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Hlavný kontrolór nevykonával kontrolnú činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v zákonom stanovenom rozsahu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záasady vykonávania kontrolnej činnosti v obci neboli aktualizované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Radzovce

IČO
00316369
Sídlo
Radzovce 506, 98558 Radzovce
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2011 nevykonávala zmeny rozpočtu formou rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prekročila čerpanie: - bežných výdavkov napr. na položke 640 – bežné transfery o 108,70 EUR (čerpanie položky na 100,56%) a na položke 650 – splácanie úverov o 7 242,48 EUR (čerpanie položky na 123%), - kapitálových výdavkov na položke 710 – obstaranie kapitálových aktív o 2 173,40 EUR (čerpanie na 100,28%).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou súhrnnú správu o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zatriedila nasledovné výdavky: - z podpoložky 633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie uhradila sumu 84,00 EUR za nákup tlačiarne. Úhrada patrila na podpoložku 633002 – výpočtová technika, - z podpoložky 633006 – všeobecný materiál uhradila sumu 165,00 EUR za nákup hasiacich prístrojov. Úhrada patrila na podpoložku 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2010 poskytla preddavok na nákup dlhodobého hmotného majetku v sume 1 715,00 EUR bez toho, aby bolo jeho poskytnutie vopred písomne dohodnuté v zmluve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Náklady na podnikateľskú činnosť obce v roku 2011 presiahli výnosy z nej o 3 724,94 EUR .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2010 poskytla preddavok 400,00 EUR na nákup materiálu (v súvislosti s havarijnou situáciou – zničením mosta) bez toho aby bolo jeho poskytnutie vopred písomne dohodnuté v zmluve. Do dňa vykonania kontroly nebol poskytnutý preddavok finančne vysporiadaný.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec prijala návratné zdroje financovania pred preverením dodržania podmienok na ich prijatie zo strany hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica o verejnom obstarávaní neobsahovala aktuálne finančné limity.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Aj po uvedení stavby do užívania nebola stavba zaúčtovaná na účet 021 – Stavby, ale bola naďalej evidovaná na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 626 609,33 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dňa 22.09.2010 bolo na základe preberacieho protokolu obcou prevzaté darované auto AVIA A 31K. Auto v sume 5 750,12 EUR bolo zaradené do majetku obce až 01.01.2011. .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutý preddavok aj napriek vyúčtovaniu poskytnutej zálohy v roku 2010 bol aj v roku 2011 nesprávne evidovaný na účte 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala obstarávacie ceny ani bližšiu identifikáciu jednotlivých pozemkov, ktoré nadobudla pred rokom 2011, ale evidovala len hodnotu pozemkov podľa druhu pozemku (napr. zastavané plochy, lesy a orná pôda, záhrady) a to v súhrnnej výške za jednotlivý druh pozemku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stavba „chata“ evidovaná na liste vlastníctva č. 704 nebola ocenená a zaúčtovaná na účet 021 – Stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- obec nepredložila súhrnný inventarizačný zápis z inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zisteného inventúrou a porovnaného s účtovníctvom. Obec predložila len „Zápisnice zo zasadnutia dielčích inventarizačných komisií“. Predložené zápisnice zo zasadnutia dielčích inventarizačných komisií (ďalej len „DIK“) nespĺňali zákonom stanovené náležitosti inventarizačného zápisu, napr. chýbal názov a sídlo účtovnej jednotky, porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov. Zápisnice zo zasadnutia DIK neboli podpísané všetkými osobami zodpovednými za vykonanie inventarizácie. - Inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, meno, priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná inventarizácia všetkého majetku obce. Z obežného majetku a záväzkov obce nebola vykonaná inventarizácia účtov, napríklad realizovateľné cenné papiere a podiely evidované v účtovníctve na účte 063 v sume 309 706,00 EUR, materiál evidovaný v účtovníctve na účte 112 v celkovej sume 13 992,00 EUR, finančné účty evidované v účtovníctve na účtoch 213 a 221 v celkovej sume 18 547,00 EUR, krátkodobé rezervy evidované na účte 323 v sume 7 799,00 EUR, bankové úvery a výpomoci evidované na účte 461 a účte 231 v sume 277 056,00 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ObZ schválilo zásady hospodárenia s majetkom obce s účinnosťou od 01.05.2002. Tieto zásady neupravovali: - podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, - zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácii obce napriek tomu, že obec bola zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Radzovce poskytla jednej obchodnej spoločnosti za účelom prenájmu bezplatne nebytové priestory (zdravotné stredisko)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady za služby spojené s predmetom nájmu zdravotného strediska (elektrina, plyn ...) hradila obec a nie spoločnosť ktorá mala zdravotné stredisko v nájme. V roku 2011 uhradila obec náklady súvisiace s nájmom zdravotného strediska v sume 4 199,53 EUR.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radzovce na I. polrok 2011 vypracovaný 03.03.2011 a prerokovaný v ObZ dňa 10.03.2011 a Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie II. polrok 2011 vypracovaný 25.05.2011 a prerokovaný v ObZ dňa 07.06.2011 neboli najneskôr 15 dní pred ich prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnené spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na dvoch dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou chýbal dátum jej vykonania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Slanec

IČO
00324728
Sídlo
Hlavná 55/114, 04417 Slanec
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Po schválení rozpočtu neboli zúčtované rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vypracovaná monitorovacia správa k programovému rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pohľadávky neboli evidované podľa doby splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K pohľadávkam neboli vytvorené opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Skutočnosti, ktoré boli predmetom účtovníctva neboli účtované do obdobia, s ktorým časovo súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Postup prenechávania majetku obce do užívania, nadobúdanie a prevody vlastníctva neboli upravené v zásadách hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Soblahov

IČO
00311987
Sídlo
Soblahov 366, 91338 Soblahov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine ZŠ s MŠ nebolo uvedené IČO zriadenej organizácie a vyučovací jazyk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZL neobsahovala IČO zriadenej organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezostavila viacročný programový rozpočet na roky 2011 - 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval údaje v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozhodla o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala a nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovný zápis o zaradení do užívania bol vypracovaný až o sedem mesiacov neskôr, nie priebežne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovný doklad nebol vyhotovený bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. radu faktúry bez krytia v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec realizovala úhradu faktúry bez krytia v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila kúpnu zmluvu na predaj osobného automobilu na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec navypracovala Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OcZ neurčilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykonala PFK, keď neoverila krytie v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici bola nesprávne stanovená zodpovednosť za vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na starostu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v NZ nestanovila sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote a v troch prípadoch nevyužila možnosť prehodnotiť výšku nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykonala PFK, keď neoverila krytie v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy a záznamy neobsahovali náležitosti v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Sološnica

IČO
00310026
Sídlo
Sološnica 527, 90637 Sološnica
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
20.08.2012 - 21.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevydala zriaďovaciu listinu základnej školy obsahujúcu predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neevidovala v účtovníctve všetky pozemky vo vlastníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neevidovala v účtovníctve všetky pozemky vo vlastníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrny súpis k pozemkom neobsahoval skutočný stav majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovný doklad k vyradeniu majetku neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zásady hospodárenia s majetkom obce neobsahovali povinnosti obce podľa §9a až 9e zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavná kontrolórka vypracovala z kontroly správu o kontrole aj keď neboli zistené nedostatky, pričom mal byť vypracovaný záznam
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výsledné materiály z kontrol neodsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Stráňavy

IČO
00321613
Sídlo
Májová 336, 01325 Stráňavy
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou obsahových náležitostí zriaďovacej listiny bolo zistené, že táto neobsahovala požadované náležitosti podľa § 22 ods. 2 c) ,d), h) a i) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia, výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk, označenie štatutárneho orgánu, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, spravuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Schválený rozpočet na rok 2011 bol zostavený v rozpore s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), tým že nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
schválený rozpočet obce na rok 2011 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec zrealizovať zo svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie prostriedkov rezervného fondu, t.j. ich zaradenie do rozpočtu formou finančnej operácie so schválením obecného zastupiteľstva bez príslušnej kvantitatívnej a vecnej zmeny tejto časti rozpočtu a jej nevykonaním rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie prostriedkov rezervného fondu, t.j. ich zaradenie do rozpočtu formou finančnej operácie so schválením obecného zastupiteľstva bez príslušnej kvantitatívnej a vecnej zmeny tejto časti rozpočtu a jej nevykonaním rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie prostriedkov rezervného fondu, t.j. ich zaradenie do rozpočtu formou finančnej operácie so schválením obecného zastupiteľstva bez príslušnej kvantitatívnej a vecnej zmeny tejto časti rozpočtu a jej nevykonaním rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bolo obecným zastupiteľstvom prerokované a schválené bez uvedenia výroku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec v kontrolovanom období nevypracovávala súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR a nezverejňovala ich na svojom webovom sídle, tlači alebo inou formou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie preddavku formou kapitálových výdavkov realizovaných v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie v sume 2 000 EUR bez písomnej dohody nepostupovala obec podľa § 19 ods. 6 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a porušila finančnú disciplínu § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
poskytnutie preddavku formou kapitálových výdavkov realizovaných v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie v sume 2 000 EUR bez písomnej dohody
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
neúčtovaním o preddavkoch do splnenia dodávky prostredníctvom účtu 052
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o preddavkoch do splnenia dodávky prostredníctvom účtu 052 - nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovení § 25 ods. 1 a § 26 ods. 5 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, a § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o preddavkoch do splnenia dodávky prostredníctvom účtu 052
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovaním o preddavkoch do splnenia dodávky prostredníctvom účtu 052
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Výdavok za nákup toneru uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 20100491 v sume 30,81 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za smaltovaný ovál hasičský so štátnym znakom uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 14/11 v sume 271,60 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za nákup farby a riedidla uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 242/11/030 v sume 1 745,40 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k podhodnoteniu položky 633 – Materiál a k nadhodnoteniu podpoložky 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. • Výdavok za výkon odborného stavebného dohľadu za obdobie január - apríl 2011pre projekty zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/004 v sume 280,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zároveň uvedený výdavok nebol rozpočtovo zatriedený na položku 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za výkon stavebného dohľadu za obdobie máj - august 2011 pre projekt zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/013 v sume 420,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na položku 637004 – Všeobecné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za nákup kalendárov s potlačou uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 3100423 v sume 172,18 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za nákup toneru uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 20100491 v sume 30,81 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za smaltovaný ovál hasičský so štátnym znakom uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 14/11 v sume 271,60 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za nákup farby a riedidla uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 242/11/030 v sume 1 745,40 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k podhodnoteniu položky 633 – Materiál a k nadhodnoteniu podpoložky 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. • Výdavok za výkon odborného stavebného dohľadu za obdobie január - apríl 2011pre projekty zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/004 v sume 280,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zároveň uvedený výdavok nebol rozpočtovo zatriedený na položku 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za výkon stavebného dohľadu za obdobie máj - august 2011 pre projekt zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/013 v sume 420,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na položku 637004 – Všeobecné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za nákup kalendárov s potlačou uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 3100423 v sume 172,18 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za nákup toneru uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 20100491 v sume 30,81 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za smaltovaný ovál hasičský so štátnym znakom uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 14/11 v sume 271,60 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. • Výdavok za nákup farby a riedidla uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 242/11/030 v sume 1 745,40 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím došlo vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k podhodnoteniu položky 633 – Materiál a k nadhodnoteniu podpoložky 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. • Výdavok za výkon odborného stavebného dohľadu za obdobie január - apríl 2011pre projekty zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/004 v sume 280,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zároveň uvedený výdavok nebol rozpočtovo zatriedený na položku 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za výkon stavebného dohľadu za obdobie máj - august 2011 pre projekt zahustenie siete pre IBV Pažite a trafostanicu pre bytové domy uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 2011/013 v sume 420,00 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu. Zároveň kontrolovaný subjekt neúčtoval o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Uvedený výdavok bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na položku 637004 – Všeobecné služby, čím došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň k podhodnoteniu položky 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. • Výdavok za nákup kalendárov s potlačou uskutočnený na základe dodávateľskej faktúry č. 3100423 v sume 172,18 EUR, bol nesprávne zaúčtovaný na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nesprávnym zaúčtovaním na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby došlo vo výkaze ziskov a strát k jeho nadhodnoteniu a zároveň následne k podhodnoteniu účtu 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym účtovaním na účtoch účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok obec porušila ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z., § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávnym účtovaním na účtoch účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok obec porušila ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z., § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
niektoré informácie v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2011 neboli kvantifikované a vykázané spoľahlivo nepostupovala obec v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. - viď ostatné zistenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržaním zákonom stanovených náležitostí inventúrneho súpisu obec nekonala v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. a), e) zákona č. 431/2002 Z. z. - názov účtovnej jednotky, meno a podpis hmotne zodpovednej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonaním inventúry na všetkých syntetických účtoch obec konala v rozpore s ustanovením § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. - okrem účtov 021, 042, 081, 082, 083 - chýbali ostatné účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovaním inventarizačného zápisu, obec nekonala v súlade s § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• zásady hospodárenia s majetkom neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnením uzatvoreného dodatku, ktorým bola predĺžená nájomná zmluva na svojej internetovej stránke nepostupovala obec v súlade s ustanovením § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neboli schválené v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záznamy o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom neobsahovali náležitosti stanovené zákonom, čo nebolo v súlade s § 17 písm. d), e), h), k) a l) a ustanovením § 21 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záznamy o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom neobsahovali náležitosti stanovené zákonom, čo nebolo v súlade s § 17 písm. d), e), h), k) a l) a ustanovením § 21 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oboznamovanie kontrolovaného subjektu so záznamom pri následnej finančnej kontrole nebolo preukázateľné čo nebolo v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Voderady

IČO
00313181
Sídlo
Voderady 262, 91942 Voderady
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina ZŠ s MŠ neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje a výchovný alebo vyučovací jazyk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacia listina ZŠ s MŠ neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacia listina ZUŠ Voderady neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý RO spravuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v zmluve o dielo dohodla so zhotoviteľom kratšiu záručnú dobu, ako stanovuje zákon o verejných prácach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy účtov 013,018,019,021,022,023,031 a 032 neobsahovali názov a sídlo účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval údaje o skutočnom stave majetku zisteného fyzickou a dokladovou inventúrou, ale len údaje podľa účtovnej evidencie v členení účet,resp. účtová skupina, názov a suma v eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuviedla v inventarizačnom zápise údaje o skutočnom stave majetku, čím nebolo účtovníctvo preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
opravy v inventarizačných zápisoch z invetarizácie pokladne boli vykonané zabieľovaním a prepisovaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom obce Voderady neobsahovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dve nájomné zmluvy o nájme nebytových priestorov neobsahovali zmluvné dojednania, ktoré by určovali sankcie za oneskorenie platby nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK vypracoval len jeden ročný plán kontrolnej činnosti namiesto dvoch polročných
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Číčov

IČO
00306410
Sídlo
Dunajská 41, 94619 Číčov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vydaný pracovný poriadok a organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Zriaďovacej listine ZŠsMŠ nebolo uvedené identifikačné číslo, názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školy a tiež chýbalo vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci 5-teho rozpočtového opatrenia vykonal starosta obce zmeny rozpočtu v položkách príjmov a v položkách výdavkov v sume 2 374,00 EUR, pričom zmenil výšku pôvodného rozpočtu v položke príjmov a tiež v položke výdavkov. Schválené plnomocenstvo oprávňovalo starostu obce vykonať zmeny len presunmi v rámci príjmov a v rámci výdavkov, pričom sa nemali meniť celkové príjmy a celkové výdavky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rámci 5-teho rozpočtového opatrenia vykonal starosta obce zmeny rozpočtu v položkách príjmov a v položkách výdavkov v sume 2 374,00 EUR, pričom zmenil výšku pôvodného rozpočtu v položke príjmov a tiež v položke výdavkov. Schválené plnomocenstvo oprávňovalo starostu obce vykonať zmeny len presunmi v rámci príjmov a v rámci výdavkov, pričom sa nemali meniť celkové príjmy a celkové výdavky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Schválené zmeny rozpočtu neboli vykonané v zmysle ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď schválené rozpočtové opatrenia neboli v správnej výške zapracované do upraveného rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt na základe zmien piatich schválených rozpočtových opatrení v upravenom rozpočte, tieto nesprávne zapracoval do rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o obstaraní majetku a tiež o výdavkoch miesto záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o obstaraní majetku a tiež o výdavkoch miesto záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o obstaraní majetku a tiež o výdavkoch miesto záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o obstaraní majetku a tiež o výdavkoch miesto záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaradenie majetku do používania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaradenie majetku do používania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neevidoval všetky doklady z vykonaného prieskumu trhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V inventúrnom súpise nebol inventarizovaný účet 341 – Daň z príjmov v sume 18,60 EUR (predpis dane z príjmov právnických osôb).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Kontrolovaný subjekt neviedol analytickú evidenciu k pozemkom v jeho vlastníctve. V predložených listoch vlastníctva neboli zapísané všetky stavby uvedené v inventúrnom zozname (budova obecného úradu, obytná budova (PD), dom smútku, požiarna zbrojnica, budova MKS).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Kontrolovaný subjekt neviedol analytickú evidenciu k pozemkom v jeho vlastníctve. V predložených listoch vlastníctva neboli zapísané všetky stavby uvedené v inventúrnom zozname (budova obecného úradu, obytná budova (PD), dom smútku, požiarna zbrojnica, budova MKS).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Kontrolovaný subjekt neviedol analytickú evidenciu k pozemkom v jeho vlastníctve. V predložených listoch vlastníctva neboli zapísané všetky stavby uvedené v inventúrnom zozname (budova obecného úradu, obytná budova (PD), dom smútku, požiarna zbrojnica, budova MKS).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla k pozemkom inventárne karty, resp. zoznam pozemkov v členení na m2, katastrálne územie, cenu pozemku a druh pozemku. Kontrolovaný subjekt neviedol analytickú evidenciu k pozemkom v jeho vlastníctve. V predložených listoch vlastníctva neboli zapísané všetky stavby uvedené v inventúrnom zozname (budova obecného úradu, obytná budova (PD), dom smútku, požiarna zbrojnica, budova MKS).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal vypracované zásady hospodárenia s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K vyradenému majetku neboli doložené vyraďovacie protokoly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K vyradenému majetku neboli doložené vyraďovacie protokoly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vyradila majetok len v zostatkovej cene a neúčtovala o vyradení aj v cene obstarávacej.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval príjem zálohy z 31.10.2010 do výnosov a nie na účet 324 – Prijaté preddavky (nakoľko zmluva o predaji nehnuteľnosti - bytu bola uzatvorená až v roku 2011 so splatnosťou 16.02.2011).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval príjem zálohy z 31.10.2010 do výnosov a nie na účet 324 – Prijaté preddavky (nakoľko zmluva o predaji nehnuteľnosti - bytu bola uzatvorená až v roku 2011 so splatnosťou 16.02.2011).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval príjem zálohy z 31.10.2010 do výnosov a nie na účet 324 – Prijaté preddavky (nakoľko zmluva o predaji nehnuteľnosti - bytu bola uzatvorená až v roku 2011 so splatnosťou 16.02.2011).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval príjem zálohy z 31.10.2010 do výnosov a nie na účet 324 – Prijaté preddavky (nakoľko zmluva o predaji nehnuteľnosti - bytu bola uzatvorená až v roku 2011 so splatnosťou 16.02.2011).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezverejnila jednu kúpnu zmluvu zo dňa 26.09.2011 týkajúcu sa nakladania s majetkom, ktorej predmetom bol predaj a kúpa pozemku v k.ú. Číčov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V štyroch prípadoch bolo zistené, že PFK bola vykonaná až po úhrade faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V štyroch prípadoch bolo zistené, že PFK bola vykonaná až po úhrade faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Široké

IČO
00327832
Sídlo
Široké 118, 08237 Široké
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v schválenom rozpočte na rok 2011 v časti bežné výdavky a kapitálové výdavky neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v schválenom rozpočte na rok 2011 v časti bežné výdavky a kapitálové výdavky neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v priebehu rozpočtového roka nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením. - nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, - nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, - nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, - nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, - nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, Kontrolovaný subjekt nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene zaradil majetok do používania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepreukázal spôsob porovnania stavu majetku, závazkov , rozdielu majetku a závazkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku,závazkov a rozdielu majetku a závazkov v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu účtov 021,022,023,028,031,042,063,323,331,336,472 a pri inventarizácii účtov 112,221,479,318,315 a 319 ne vyhotovil inventarizačné zápisy. Pri účtoch 318, 315 a 319 vyhotovil jeden spoločný doklad bez označenia účtov a k nim prislúchajúcim zostatkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt do zásad hospodárenia a nakladania s majetkom nezaradil úpravu spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov v právnických osobách a postup prenechávania majetku do úžívania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil vypracovanie správ z následných fiinančných kontrol vykonaných hlavným kontrolorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šíd

IČO
00316423
Sídlo
Šíd 0, 98601 Šíd
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezostavila rozpočet na rok 2011 v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec počas roka nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neprerokovala návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vo výkaze Fin 1-04 k 31.12.2011 vykázala nesprávne údaje na podpoložke 651 002 na podpoložke splácanie úrokov banke a na podpoložke 821 005 - splácanie istín.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neúčtovala o poskytnutom preddavku na účte 052- preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec poskytla preddavok na obdobie dlhšie ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec porušila finančnú disciplínu v sume 6 000,00 EUR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
niektoré dodávateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesplnila povinnosťzverejniť zmluvy týkajúce sa nakladania s majetkom obce v Obchodnom vestníku, keďže nemala zriadenú vlastnú webovú stránku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla v účtovníctve všetky pozemky zapísané na listoch vlastníctva, čím bolo účtovníctvo obce neúplné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala ocenené pozemky zapísané na listoch vlastníctva, ktoré neviedla v účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
údaje o stavbe v majetku obce neboli úplné a správne zapísané zapísané v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovníctvo obce nebolo preukázateľné tým, že stav nehnuteľného majetku vedenom v inventárnej karte majetku nebolo možné porovnať so stavom nehnuteľného majetku zapísanom na príslušnom liste vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyzvala vlastníkov rodinných domov postavených na pozemkoch vo vlastníctve obce k majetkovému vysporiadaniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala vypracovaný odpisový plán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala inventarizáciu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovníctvo obce nebolo preukázateľné tým, že účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec predala pozemky bez zámeru a spôsobu predaja na úradnej tabuli a v regionálnej tlači, bez stanovenia všeobecnej hodnoty majetku a bez zverejnenia lehoty na doručenie cenových ponúk záujemcov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pracovná zmluva uzatvorená strostom obce s hlavnou kontrolórkou bola uzatvorená na dobu určitú na jeden rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka obce neprodložila obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka obce neprodložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 do 60 dní od skončenia kalendárneho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka obce nevypracovala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavná kontrolórka obce bola členkou inventarizačných komisií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
niektoré doklady súvisiace s pripravovanou finančnou operáciou -dodávateľské faktúry neobsahovali dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly a podpis zodpovedných osôb za vykonanie preddbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť