Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2021/1070
Názov:
Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta podľa doručených podn
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Hriňová

IČO
00319961
Sídlo
Partizánska 1612, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
2018-2020
Termín kontroly
06.04.2021 - 06.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úhrada výdavku bola vykonaná dňa 28.02.2018, avšak do rozpočtu na rok 2018 bol tento výdavok schválený dodatočne až 17.04.2018, a to uznesením MsZ o 2. úprave rozpočtu na rok 2018. Mesto v tomto prípade porušilo § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Mesto taktiež nekonalo ani v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď poskytlo preddavky, ktoré neboli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. V dôsledku nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj v dôsledku toho, že úhrada preddavku z verejných prostriedkov bola vykonaná v rozpore s týmto zákonom, kontrolovaný subjekt v roku 2018 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) a l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 13 398,33 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obstaranie nákladného vozidla TATRA bolo realizované prostredníctvom elektronického trhoviska v rámci EKS, výsledkom čoho bola automatickým spôsobom vygenerovaná kúpna zmluva č. Z201837682_Z zo dňa 14.09.2018, s cenou 218 500,00 eur. Na financovanie nákupu tohto vozidla bolo uznesením MsZ č. 12/2018 z 27.09.2018 schválené prijatie bankového úveru v sume 188 500,00 eur. Úverová zmluva s VÚB, a. s., bola uzatvorená dňa 05.10.2018. Dodávateľ vystavil 20.12.2018 zálohovú faktúru č. 1387/2018, ktorou fakturoval zálohu na nákladný automobil v sume 30 000,00 eur. Faktúra bola uhradená 20.12.2018, pričom poskytnutá záloha nebola vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnutá. Výdavok v sume 30 000,00 eur bol rozpočtovaný v schválenom rozpočte na rok 2018. V roku 2019 bolo obstaranie vozidla dofinancované z prijatého bankového úveru v sume 188 500,00 eur. Dodávateľ dňa 28.02.2019 vyfakturoval doplatok v sume 188 500,00 eur na základe faktúry č. 247/2019. Mesto uhradilo faktúru v sume 188 500,00 eur dňa 11.03.2019, pričom v schválenom rozpočte na rok 2019 tento výdavok nebol rozpočtovaný. V rozpočte bol schválený až na základe 5. úpravy rozpočtu na rok 2019 dňa 28.06.2019. Poskytnutím preddavku bez písomnej dohody v zmluve mesto nekonalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v dôsledku čoho kontrolovaný subjekt v roku 2018 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 30 000,00 eur. Mesto nedodržalo ani § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy a v dôsledku nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami kontrolovaný subjekt v roku 2019 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 188 500,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Stavebné práce v budove MsÚ bol zhotoviteľ diela podľa zmluvy o dielo č. 2/2019 z 11.02.2019 povinný vykonať v termíne do 27.03.2019, pričom v zmluve nebolo dohodnuté poskytnutie preddavku. Dňa 26.03.2019 dodávateľ vystavil zálohovú faktúru č. 309/2019 na sumu 4 500,00 eur, ktorá bola uhradená dňa 28.03.2019. Dňa 10.04.2019 vystavil dodávateľ faktúru č. 401/2019 na sumu 10 225,00 eur. Po odpočte poskytnutej zálohy v sume 4 500,00 eur predstavoval doplatok sumu 5 725,00 eur, ktorá bola uhradená dňa 12.04.2019. Poskytnutím preddavku, ktorý nebol písomne v zmluve dohodnutý mesto nekonalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v dôsledku čoho kontrolovaný subjekt v roku 2019 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 4 500,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nákladný automobil Nissan Cabstar s plošinou bol odkúpený na základe kúpnej zmluvy z 26.10.2020 a podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí, mesto ako kupujúci si vozidlo prevzalo dňa 03.11.2020. Faktúra č. 1127/2020 bola vystavená dodávateľom 11.11.2020 v sume 43 200,00 eur, ktorá bola uhradená 19.11.2020. Kapitálový výdavok v sume 43 200,00 eur bol do rozpočtu zapojený dodatočne, až po schválení 7. úpravy rozpočtu na rok 2020 (Rozhodnutie primátora č. 5/2020 zo dňa 16.12.2020). Mesto porušilo § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. V dôsledku nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami kontrolovaný subjekt v roku 2019 porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 43 200,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto nemalo kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu k zákazkám s nízkou hodnotou (stavebné práce v budove MsÚ, stavebné práce v budove „Tichov dom“ a opravy chodníkov na Partizánskej ulici), čím konalo v rozpore s § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas piatich rokov od uzavretia zmluvy. Pri zákazkách s nízkou hodnotou (vozidlo Nissan, nabíjacia stanica a kontajnerové stojiská) konalo v rozpore s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy. V uvedených šiestich prípadoch zároveň mesto nekonalo v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nemalo dokumentáciu – záznam z vykonania prieskumu trhu k výberu externej spoločnosti vykonávajúcej verejné obstarávanie na zhotoviteľa prestavby kúpaliska v Hriňovej, čím nepostupovalo v zmysle § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
MsZ uznesením č. 49/2020 z 23.07.2020 schválilo prevod vlastníctva majetku mesta odpredajom z dôvodu osobitného zreteľa, a to pozemku o výmere 46 m2 za cenu 247,48 eur bez toho, aby o jeho prebytočnosti rozhodlo MsZ, čím mesto nepostupovalo podľa § 3 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou uzatvorených nájomných zmlúv bolo zistené, že tri zmluvy (1x priamy prenájom, 2x osobitný zreteľ) boli uzatvorené na dobu neurčitú, čo nebolo v súlade s čl. 6 § 12 bod 5 zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa ktorého nájomná zmluva môže byť uzatvorená maximálne na 20 rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v rokoch 2018 až 2021 uhradilo nájomné za obdobie január 2018 až december 2020 vyššie ako bolo dohodnuté v zmluve o prenájme vozidla Peugeot Boxer, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Porušenie finančnej disciplíny bolo vyčíslené v sume 1 874,94 eur za rok 2018, v sume 2 196,18 eur za rok 2019, v sume 2 133,00 eur za rok 2020 a v sume 383,76 eur za rok 2021.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V cene nájomného podľa zmluvy o prenájme vozidla Peugeot Boxer a zmluvy o prenájme vozidla Multicar M25 bolo zahrnuté aj havarijné poistenie, pričom bolo zistené, že predmetné vozidlá neboli havarijne poistené. Vo všetkých troch zmluvách o prenájme vozidla nebolo uvedené, že v cene nájmu sú zahrnuté aj spotrebované PHM, o ktorých účtovala a uhrádzala ich VPS Hriňová, s. r. o. Mesto pri úprave ceny nájmu nepostupovalo podľa § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Spoločnosť zverejňovala svoje zmluvy a iné povinne zverejňované dokumenty na webovej stránke mesta. Bolo zistené, že poistná zmluva z 09.10.2015 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistka č. 6 586 659 167 nebola zverejnená na webovej stránke mesta v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Konateľom OS mesta bol od jej založenia v roku 2012 jeden z poslancov MsZ. Preverením zápisnice z MsZ konaného 28.08.2012 bolo zistené, že orgány mesta sa pri schvaľovaní konateľa nezaoberali otázkou jeho konfliktu záujmov, aj napriek tomu, že v tom čase už bol konateľom a spoločníkom v dvoch iných obchodných spoločnostiach. Konateľ v kontrolovanom období nemal so spoločnosťou pracovno-právny vzťah ani za svoju funkciu nepoberal odmenu. Mesto upravilo zákaz konkurencie vzťahujúci sa konateľa v čl. X bod 8 zakladateľskej listiny spoločnosti s odvolaním sa na § 136 Obchodného zákonníka. Podľa § 136 ods. 1 b) a d) Obchodného zákonníka konateľ nesmie sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti a vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako spoločník. Bolo zistené, že konateľ VPS Hriňová, s. r. o. bol konateľom aj spoločníkom v ďalších troch obchodných spoločnostiach, pričom viaceré predmety podnikania v týchto spoločnostiach boli totožné s predmetom podnikania VPS Hriňová, s. r. o. Jedným z takýchto predmetov bolo aj prenájom hnuteľných vecí, ktoré reálne vykonávala aj spoločnosť VPS Hriňová, s. r. o. NKÚ SR upozorňuje na riziko, že v prípade rozšírenia podnikateľských aktivít VPS Hriňová, s. r. o. do budúcna môže vystáť problém so zabezpečením zákazu konkurencie vzťahujúceho sa na konateľa podľa § 136 ods. 1 písm. b) a d) Obchodného zákonníka, nakoľko je konateľ VPS Hriňová, s. r. o. a aj konateľom a majiteľom ďalších spoločností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Zverejnená objednávka neobsahovala údaj o maximálnej odhadovanej hodnote objednaného plnenia podľa § 5b ods. 1, písm. a) bodu 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry nezverejnilo v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám údaj o identifikácii zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5b ods. 1 písm. b) bodu 4 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto pri faktúre za predaj pozemkov nezverejnilo podľa § 5b ods. 1 písm. b) bodu 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám celkovú hodnotu fakturovaného plnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri faktúre mesto na webovom sídle nezverejnilo podľa § 5b ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám identifikáciu zmluvy, keď faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto na svojej webovej stránke zverejnilo iba základné údaje o mandátnej zmluve č. 31/2018. Samotné znenie zmluvy mesto nezverejnilo, čím nepostupovalo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kúpna zmluva na predaj pozemkov, nebola zverejnená na stránke mesta, čím mesto nepostupovalo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri ZFK neboli na troch krycích listoch k faktúram vyznačené všetky náležitosti v zmysle § 6 ods. 4 písm. a) a písm. d) zákona o finančnej kontrole, a to súlad finančnej operácie • s rozpočtom v prípade faktúr č. 145/2019 zo 14.02.2019 v sume 15 700,00 eur a č. 247/2019 z 28.02.2019 v sume 188500,00 eur, • so zmluvou v prípade faktúry č. 1387/2018 z 20.12.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na krycom liste k faktúre chýbalo meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby, vykonávajúce ZFK potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu. Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca nebolo uvedené ani na krycom liste k faktúre č. 247/2019 z 28.02.2019, chýbal dátum vykonania ZFK primátorom mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Vykonávanie ZFK bolo overené u náhodne vybraných 11 dodávateľských faktúr, u ktorých bola vykonaná ZFK od 19.03.2019. Na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou, krycích listoch nebolo podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole potvrdené, že zodpovední zamestnanci overovali súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona (s rozpočtom a zmluvou). Bolo tu uvedené vyjadrenie, že finančnú operáciu možno vykonať a v nej pokračovať. Na krycích listoch k šiestim faktúram neboli uvedené zmluvy, ktoré s finančnou operáciou súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto pri niektorých účtovných dokladoch, najmä faktúrach dodávateľov vykonávalo ZFK formálne, keď uhradilo výdavky, ktoré neboli schválené v rozpočte, resp. uhradilo preddavky, ktoré neboli v zmluve dohodnuté. Išlo o výdavky uvedené v bode 1 a 4 protokolu v celkovej sume 286 186,21 eur. Mesto nepostupovalo pri ZFK v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého ZFK je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť