Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2022/1070
Názov:
Systém prenájmu poľovných pozemkov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť výkon správy zástupcov štátu v oblasti prenájmu poľovných pozemkov.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36038351
Sídlo
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2018 - 2021
Termín kontroly
10.08.2022 - 30.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením interných predpisov a dokumentov vo vzťahu k prenájmu PP bolo zistené, že LSR, š. p. nemali v interných predpisoch dostatočne upravené činnosti súvisiace s procesmi prenájmu PP, tzn. od zodpovednosti za prípravu dokumentov potrebných na zhromaždenia vlastníkov PP až po uzatvorenie a následnú kontrolu zmluvy o užívaní PR. Taktiež LSR, š. p. nemali interným predpisom upravenú zodpovednosť za vyhotovenie a kontrolu aktuálnych dokladov potrebných k preukázaniu vlastníckeho podielu v PR pred konaním zhromaždení vlastníkov PP. Evidenciu PR a zmlúv zakladajúcich užívací vzťah k PR malo podľa poľovníckeho poriadku viesť OZ aj GR, avšak počas kontroly bolo zistené, že LSR, š. p. nemali interným predpisom upravené, čo by malo byť obsahom spisu k jednotlivým PR na OZ a čo na GR. Pri predkladaní dokumentov k vybraným PR počas kontroly sa opakovala situácia, keď LSR, š. p. nemali k dispozícii všetky dokumenty. Dôsledkom nestanovenej zodpovednosti pre kontrolu platnosti zmlúv sa stalo, že v rovnakom období boli na PR uzavreté dve platné zmluvy. Uvedená situácia poukazuje na nedôslednú a nedostatočnú evidenciu PR. Na základe stanoveného kritéria, týkajúceho sa jasných pravidiel pri prenájme PP, kontrolná skupina vyhodnotila, že nastavenie vnútorných pravidiel v oblasti prenájmu PP nebolo dostatočné a jasné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V priebehu kontrolovaného obdobia nebola v LSR, š. p. vykonaná žiadna vnútorná kontrola týkajúca sa systému prenájmov PP. V súvislosti s odpredajom odstrelu bola formálne zriadená komisia na kontrolu a vyhodnocovanie plnenia plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia v PR so zmluvne odpredaným lovom zveri, ale komisia nemala vypracovaný žiaden štatút ani iný predpis, ktorý by upravoval jej činnosť, napr. koľko a akých kontrol má vykonať. Od svojho zriadenia vykonala iba jednu kontrolu, z ktorej nebolo zrejmé ako bolo s jej výsledkami naložené. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že vnútorný kontrolný systém v oblasti prenájmu PP, PR a odpredaja odstrelu vykazoval nedostatky, a to aj kvôli nejasne a nedostatočne nastaveným interným pravidlám pri prenájme PP. Bolo napr. zistené, že LSR, š. p. splnomocnili na svoje zastupovanie na zhromaždenie vlastníkov PP v PR Turčok advokátku, pričom táto osoba (splnomocnenec) nepostupovala v súlade s plnou mocou, keď na zastupovanie splnomocnila ďalšiu osobu v rozpore s § 33a Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
LSR, š. p. nemali písomne upravenú spoluprácu so SPF. Týkalo sa to najmä spoločného konania v PR, v ktorých majú nadpolovičnú väčšinu vlastníckeho podielu. Preverená dokumentácia k vybraným PR, najmä ku zhromaždeniam vlastníkov PP, neobsahovala žiadne dokumenty preukazujúce vzájomnú komunikáciu ohľadom potvrdenia účasti, resp. hlasovania na zhromaždeniach vlastníkov PP. Podľa vyjadrenia LSR, š. p., po získaní informácie o konaní zhromaždenia vlastníkov PP sa vzájomne formou e-mailu, alebo telefonicky kontaktujú pracovníci LSR, š. p. (odboru poľovníctva) s pracovníkmi SPF, zodpovednými za agendu poľovníctva a podajú si informáciu, že sa koná zhromaždenie. Po zistení podielov zastupovaných pozemkov v PR, prípadne zistení iných dôležitých informácií si LSR, š. p. a SPF poskytnú tieto informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
LSR, š. p. neboli oprávnené zvolať zhromaždenie vlastníkov PP (PR Holý Vrch), ktoré sa uskutočnilo 17.04.2018, nakoľko v danom čase LSR, š. p. zastupovali menej ako jednu tretinu vlastníkov poľovných pozemkov, ani hlasovať za tú výmeru poľovných pozemkov, ktorú na ňom deklarovali. Uvedené konanie nebolo v súlade s § 5 ods. 3 a ods. 6 zákona o poľovníctve, podľa ktorého zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov PP počítanej z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do PR a na zhromaždení má hlas vlastníka PP váhu podielu na výmere vlastnených PP k navrhovanej výmere PR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 274/2009 Z.z.
Pri kontrolovaných zmluvách uzatvorených na základe uznesení prijatých na zhromaždeniach vlastníkov PP, ustanovenie o každoročnej úprave cien chýbalo. Toto ustanovenie nebolo zahrnuté do zmlúv ani v prípadoch, keď zástupca LSR, š. p. bol zvolený za splnomocnenca vlastníkov PP (7 prípadov). V týchto siedmich prípadoch maximalizácia zisku pre podnik nebola zabezpečená v dostatočnej miere.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolou súťažných podmienok bolo v jednom prípade (PR Svarínka) zistené, že v rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 04.03.2016 boli súťažné podmienky (v časti podmienky uchádzača) značne špecifické oproti podmienkam z ostatných preverovaných obchodných súťaží, čo podstatným spôsobom zužovalo okruh potenciálnych uchádzačov o užívanie PR Svarínka. V dôsledku takto zadefinovaných podmienok uchádzača bol zo súťaže vylúčený subjekt, ktorý ponúkal viac ako dvojnásobne vyššiu náhradu za 1ha/rok oproti víťaznému uchádzačovi. Zo stanoviska LSR, š. p. vyplynulo, že dôvodom rozhodnutia vtedajšieho generálneho riaditeľa na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s uvedenými súťažnými podmienkami mohla byť skutočnosť, že subjekt, ktorý užíval predmetný PR podal žiadosť na MPaRV SR o vyhradenie PR. V prípade vyhradeného revíru určí užívateľa PR rozhodnutím MPaRV SR podľa 13b ods. 1 zákona o poľovníctve. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť kontrolná skupina vyhodnotila, že obchodná verejná súťaž neprebehla transparentným spôsobom, nakoľko podmienky obchodnej verejnej súťaže nespĺňali kritériá nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Na základe kritérií stanovených NKÚ SR vyhodnotených na vybranej vzorke možno konštatovať, že v rokoch 2018 – 2020 LSR, š. p. nezabezpečili princípy transparentnosti pri výbere záujemcu o odpredaj odstrelu. Nastavené podmienky výberu záujemcu, nespĺňali kritériá nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania pre všetkých potenciálnych uchádzačov, v dvoch prípadoch predali odstrel aj mimo zásad. Zámer realizovať predaj odstrelu nebol zverejnený v primeranom časovom predstihu vo vzťahu k vypracovaniu kvalitného plánu rozvoja poľovného hospodárenia pre daný PR, ktorý bol hlavným predmetom hodnotenia komisie pre výber uchádzača. Uzatvorené zmluvy na odpredaj odstrelu boli podpisované hneď aj s ich dodatkami, kde boli povinnosti predávajúceho prenesené na kupujúceho.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Na základe zhodnotenia súťažných podmienok, podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o love zveri, ako aj dĺžky trvania jednotlivých zmlúv, možno konštatovať, že odpredaj odstrelu mal znaky dlhodobého prenájmu PR, t. j. postúpenia užívania revíru inej poľovníckej organizácii, hoci niektoré povinnosti užívateľa podľa zákona o poľovníctve ostali LSR, š. p. Kupujúci mali dlhodobo dohodnuté právo loviť zver, boli zmluvne zaviazaní dodržiavať plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v PR vrátane starostlivosti o zver, ochranu zveri a prikrmovanie, a to na vlastné náklady. LSR, š. p. ako užívateľ mali zabezpečiť, a aj zabezpečovali, ostatné činnosti vyplývajúce zo zákona o poľovníctve. Uzatváranie zmlúv o love zveri nebolo v súlade s § 13 ods. 3 zákona o poľovníctve, podľa ktorého ten, komu bolo užívanie PR postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie PR ani jeho časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 274/2009 Z.z.
Dodatkom č. 2 z 15.12.2014 bola kúpna cena dohodnutá v sume 26 000 eur/rok, z toho 22 000 eur vo forme finančného plnenia a 4 000 eur vo forme nefinančného plnenia (dodanie krmiva). Zmluva neobsahovala podmienky dodania krmiva, zloženie krmiva ani množstvo dodaného krmiva. LSR, š. p. zmluvne nezabezpečili jasné podmienky pre nefinančné plnenie, čím nedodržali ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
LSR, š. p. neúčtovali o nefinančnom plnení – dodaní krmiva zo strany kupujúceho, čo nebolo v súlade § 22 ods. 7 postupov účtovania, podľa ktorého zásoby nadobudnuté zámenou podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona sa ocenia reálnou hodnotou podľa § 27 zákona. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku. Nedodržaním postupov účtovania zároveň nedodržali § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sú účtovné jednotky povinné dodržiavať opatrenia vydané Ministerstvom financií SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením ročných plánov starostlivosti o zver bolo zistené, že LSR, š. p. každoročne predmetné plány vypracovali a predložili ich na príslušný OÚ s výnimkou PR Sitno, kde plány vypracoval zástupca poľovníckej organizácie, ktorej bol odstrel odpredaný, čo nebolo v súlade s § 26 ods. 1 písm. i) zákona o poľovníctve, podľa ktorého je užívateľ povinný vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v PR, v určených termínoch ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 274/2009 Z.z.

Slovenský pozemkový fond

IČO
17335345
Sídlo
Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018-2021
Termín kontroly
09.08.2022 - 29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Odbor PaPS nemal v kontrolovanom období vypracované a schválené plány činnosti, čím nepostupoval v súlade s organizačnými poraidkami SPF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odbor PaPS v kontrolovanom období nepreukázal vypracovanie a schválenie plánov kontrol a metodických stretnutí a taktiež nepreukázal vykonanie kontrolných aktivít súvisiacich so zabezpečovaním agendy PP lesníkmi SPF na príslušných RO, čo nebolo v súlade s organizačnými poriadkami SPF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade finančných kontrol vykonaných v roku 2018, postup kontrolnej skupiny OVK nebol v súlade s ustanovením §20 ods. 2 písm. c) zákona o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť