Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2019/1062
Názov:
Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude: - zhodnotiť zákonnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizá
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36038351
Sídlo
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013 až 2019, a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.09.2019 - 23.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvne dohodnuté ustanovenia o nadobudnutí účinnosti ZoD boli zmätočné a nezosúladené. ZoD bola v CRZ zverejnená až 20.12.2013, t. j. viac ako mesiac po jej podpise. Z uvedeného vyplynulo, že zhotoviteľ nemohol niečo splniť 15 dní odo dňa účinnosti ZoD po jej zverejnení v CRZ, keďže zmluva bola zverejnená až 20.12.2013, pričom dodanie predmetu zákazky a zaplatenie zmluvne dohodnutej ceny bolo zrealizované už do 09.12.2013.
LESY SR nezverejnili v CRZ Memorandum o spolupráci, ktoré uzatvorili so ŠL TANAPu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
LESY SR oneskorene ohlásili PPA (poskytovateľ NFP) vznik poistných udalostí, čím nepostupovali v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluvám o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
LESY SR zverejnili 04.03.2016 v CRZ iba ZoD č. 7171/2015/LSR. bez jej príloh č. 1 až č. 7.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zamestnanci odštepných závodov, v objektoch ktorých sa nachádzajú riadiace centrá, vykonávajú priebežné kontroly ASDS avšak bez evidencie z týchto kontrol.

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 až 2019, a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.09.2019 - 03.03.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PPA nedodržala pri overení záverečných ŽoP a preplatení výdavkov v schválenej výške lehoty určené v bode 5.1 Systému finančného riadenia EPFRV, v bode 4.3.1 Príručky pre prijímateľa NFP a v čl. 7A VZP k zmluve o NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doklady predložené prijímateľom spolu so ŽoP boli uvedené v obsahu Spisu projektu iba jedným zápisom „ŽoP + prílohy“. Takýto spôsob zaznamenania ŽoP s prílohami nezabezpečuje preukázanie, že prijímateľ predložil úplnú ŽoP s určenými prílohami. Zároveň nie je a ani nebude možné skontrolovať archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s projektom.
V spise projektu č. 083BA020002 sa nachádzalo oznámenie LESY SR o menej významnej zmene projektu, ktoré bolo bez evidenčného čísla a dátumu prevzatia PPA, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Späť