Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-074/2015/1070
Názov:
Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Dekýš

IČO
00320561
Sídlo
SNP 39, 96901 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
08.06.2015 - 04.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla v účtovníctve evidenciu pozemkov a tým nemala vytvorenú analytickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala ocenené pozemky, ktoré mala vo vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve a ich neocenením obec neviedla účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neevidovaním pozemkov obce na účte hlavnej knihy 031 – pozemky uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a poznámkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
HK predkladala plány kontrolnej činnosti na schválenie obecnému zastupiteľstvu raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nemala overený súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Dolná Lehota

IČO
00313351
Sídlo
Dolná Lehota 162, 97698 Dolná Lehota
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
16.06.2015 - 28.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne evidovala v účtovníctve pozemky na účte 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na príslušných inventárnych kartách obec nesledovala bližšiu identifikáciu jednotlivých pozemkov, ale evidovala len hodnotu a dátum nadobudnutia pozemku. Na základe uvedeného nebolo možné porovnať údaje z evidencie obce s údajmi poskytnutými príslušným katastrálnym odborom Okresného úradu v Brezne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obec v účtovníctve evidovala pozemky nesprávnym spôsobom a analytickú evidenciu pozemkov vedenú obcou nebolo možné preukázateľne porovnať so stavom majetku zapísanom v príslušných listoch vlastníctva, nebolo účtovníctvo obce správne, pretože účtovná jednotka neviedla účtovníctvo podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že inventarizácia účtu 031 – Pozemky nebola vykonaná na základe relevantných dokladov (listov vlastníctva, príp. iných dokladov), obec nekonala v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a poznámkach za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevypracovala výročné správy za roky 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK nepredkladala plány kontrolnej činnosti na schválenie ObZ raz za šesť mesiacov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK v kontrolovanom období nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nemala overenú účtovnú závierku audítorom za obdobie rokov 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Jelšovec

IČO
00647331
Sídlo
Jelšovec 74, 98532 Veľká nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
09.06.2015 - 09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súvislosti s kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bola preverená ich evidencia, pričom bolo zistené, že obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2012 až 2014 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec na účte 031 - Pozemky, neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 126, 153, 154, 155, 303, 553, 921.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky, bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t.j. v súvahe za roky 2012 až 2014 a poznámkach za roky 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky za rok 2012 neboli vypracované v súlade s prílohou č. 3 k Opatreniu MF SR č. MF/25755/2007-31, nakoľko neboli kompletné a obsahovali len časť „všeobecné údaje“ t.j. neobsahovali údaje o majetku obce. Z uvedeného dôvodu nebolo možné posúdiť či obec uviedla správne údaje o pozemkoch aj v poznámkach za rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky, bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu nevypracovania záverečných účtov a výročných správ obce za roky 2012 až 2014 nemohla byť overená správnosť vykázania aktív a pasív v predmetných dokumentoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolu plnenia vybraných povinností hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení nebolo možné vykonať, pretože obec z kontrolovaného obdobia rokov 2012 až 2014 nepredložila žiadne písomné doklady, ktoré by preukazovali jeho činnosť (plány kontrolnej činnosti, správy, stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce). Podľa písomného vyjadrenia starostky „v rokoch 2012 až 2014 obec nemala hlavného kontrolóra, ktorý by vykonával túto činnosť na základe pracovno-právneho vzťahu.“ V roku 2014 obec vykonala výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra. Vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovnej zmluvy nastúpil na predčasný starobný dôchodok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolu plnenia povinností obce v oblastí vykonávania auditu účtovnej závierky nebolo možné vykonať, pretože obec nepredložila žiadne doklady preukazujúce ich vykonávanie za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Lom nad Rimavicou

IČO
00313556
Sídlo
Lom nad Rimavicou 13, 97653 Lom nad Rimavicou
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
10.06.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súvislosti s kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bola preverená ich evidencia, pričom bolo zistené, že obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2012 až 2014 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec na účte 031 - Pozemky, neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 56 v katastrálnom území obce Sihla a 119 v katastrálnom území obce Lom nad Rimavicou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky, bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t.j. v súvahe za roky 2012 až 2014 a poznámkach za roky 2012 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky, bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolou záverečných účtov bolo zistené, že v záverečnom účte za rok 2012 obec neuviedla žiadne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív a v záverečnom účte za rok 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala záverečný účet za rok 2013 a preto nemohla byť overená správnosť vykázania aktív a pasív v predmetnom dokumente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Z dôvodu neevidovania pozemkov v účtovníctve obce boli vo výročnej správe za rok 2013 a 2014 vykázané nesprávne údaje o skutočnej výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepredložila žiadny doklad o zvolení HK pre obdobie rokov 2012 až 2014 a podľa vyjadrenia obce HK nevykonával v tomto období činnosť. Podľa výročnej správy za rok 2014, obec nemala k 31.12.2014 obsadenú funkciu HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec za rok 2012 nezabezpečila overenie účtovnej závierky audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec za rok 2012 nevypracovala výročnú správu a tým ani nemohla dať overiť audítorovi jej súlad s účtovnou závierkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Nevoľné

IČO
00320889
Sídlo
Nevoľné 33, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
08.06.2015 - 03.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla v účtovníctve evidenciu pozemkov a tým nemala vytvorenú analytickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala ocenené pozemky, ktoré mala vo vlastníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve a ich neocenením obec neviedla účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec účtovala predaj pozemkov na účtoch 211 – pokladnica a 641 - príjem z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Predaj pozemkov nebol zaúčtovaný na účte 031.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec kúpu pozemku zaúčtovala do nákladov na účet 504 - predaný tovar
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Obec Oravce

IČO
00313653
Sídlo
Oravce 53, 97633 Oravce
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
14.06.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec na účte 031 - pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že pozemky vo vlastníctve obce neboli ocenené, nebola splnená povinnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec v účtovníctve neevidovala pozemky a nemala ich ocenené, nebolo podľa § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovníctvo obce správne, pretože účtovná jednotka neviedla účtovníctvo podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v rokoch 2012 až 2014 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t. j. v súvahe a poznámkach za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
za obdobie rokov 2012 až 2014, obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2012 až 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevypracovala výročné správy za roky 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dôvodu neúčtovania pozemkov na účte 031 – pozemky obec nesprávne pri predaji pozemkov odúčtovala pozemok z účtu 042 – obstarávanie dlhodobého hmotného majetku. Súčasne obec nepostupovala v súlade s § 72 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007-31, keď tržbu z predaja zaúčtovala na účet 642 – tržby z predaja materiálu a nie na účet 641 – tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Predaj pozemkov nebol zaúčtovaný na účte 031 - pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predaj pozemkov nebol zaúčtovaný na účte 031 - pozemky, čím obec nepostupovala v súlade s § 32 ods. 9 písm. h) Opatrenia č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na účte 031 – pozemky a zároveň nebolo účtovníctvo obce úplné, keď neboli v účtovnom období zaúčtované všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nemala overenú účtovnú závierku audítorom za obdobie rokov 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Počúvadlo

IČO
00320927
Sídlo
Počúvadlo 59, 96901 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.06.2015 - 04.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla v účtovníctve evidenciu pozemkov a tým nemala vytvorenú analytickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve a ich neocenením obec neviedla účtovníctvo správne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec účtovala predaj pozemkov na účtoch 211 – pokladnica a 641 - príjem z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Predaj pozemkov nebol zaúčtovaný na účte 031.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
HK predkladala plány kontrolnej činnosti na schválenie ObZ raz ročne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Sihla

IČO
00649287
Sídlo
Sihla 73, 97653 Lom nad Rimavicou
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
10.06.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súvislosti s kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bola preverená ich evidencia, pričom bolo zistené, že obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2012 až 2014 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec na účte 031 - Pozemky, neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 86 a 100.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj vo finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obec v záverečných účtoch za roky 2012 až 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo výročných správach za roky 2012 až 2014 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou plnenia si vybraných povinností hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že hlavný kontrolór predkladal plány kontrolnej činnosti na schválenie obecnému zastupiteľstvu raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec za roky 2012 a 2013 audítorom neoverila účtovné závierky. V čase výkonu kontroly obec nemala vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec za roky 2012 a 2013 audítorom neoverila súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. V čase výkonu kontroly obec nemala overenú výročnú správu za rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Trenč

IČO
00647349
Sídlo
Trenč 11, 98532 Veľká nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
09.06.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súvislosti s kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s pozemkami bola preverená ich evidencia, pričom bolo zistené, že obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrola preverila správnosť inventarizácie pozemkov obce. Bolo zistené, že v rokoch 2012 až 2014 obec neinventarizovala pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou evidencie majetku bolo zistené, že obec na účte 031 - Pozemky neevidovala žiadne pozemky a to aj v prípade pozemkov, ku ktorým mala vlastnícke právo zapísané v listoch vlastníctva číslo 260, 299, 342, 615, 671, 683, 688, 701, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 884, 939, 677, 703.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky, bolo zistené, že obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke, t.j. v súvahe a poznámkach za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správnosť vykazovania hodnoty pozemkov bola preverená vo finančnom výkaze o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 ( ďalej len „výkaz FIN 2-04“) za obdobie rokov 2012 až 2014. V súvislosti s neevidovaním pozemkov obce na účte 031 – Pozemky bolo zistené, že v kontrolovanom období obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v predmetnom finančnom výkaze FIN 2-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neevidovaním pozemkov v účtovníctve obce došlo aj k tomu, že obec v záverečných účtoch za roky 2012 až 2014 vykázala nesprávne údaje týkajúce sa bilancie aktív a pasív
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala výročnú správu za rok 2012, čím nekonala v súlade s § 20 od. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je obec povinná vypracovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Vo výročnej správe vypracovanej za rok 2013 boli vykázané nesprávne údaje o výške aktív a pasív obce. Uvedené nebolo v súlade s § 20 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou plnenia si vybraných povinností hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že hlavný kontrolór predkladal plány kontrolnej činnosti na schválenie obecnému zastupiteľstvu raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolu plnenia povinností obce v oblasti vykonávania auditu účtovnej závierky nebolo možné vykonať, pretože obec nepredložila žiadne doklady preukazujúce ich vykonávanie za roky 2012 až 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ku kontrole overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obec nepredložila žiadne doklady preukazujúce ich vykonanie za roky 2012 až 2014, v roku 2012 obec nemala vypracovanú ani výročnú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť