Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2013/1110
Názov:
Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Benkovce

IČO
00332267
Sídlo
Benkovce 0, 09402 Benkovce
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.06.2013 - 29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neschválila vysporiadanie schodku rozpočtu a použitie prebytku za obdobie 2010-2012 a neuzatvorila celoročné hospodárenie obce pri prerokovaní záverečného účtu obce jedným z výrokov obec neschválila vysporiadanie schodku rozpočtu a použitie prebytku za obdobie 2010 2012 a neuzatvorila celoročné hospodárenie obce pri prerokovaní záverečného účtu obce jedným z výrokov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec uhradila sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, ktoré prekročili 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec evidovala záväzky po lehote splatnosti v rokoch 2010 2012, ktorých celková výška presiahla 15 % skutočných bežných príjmov a zároveň evidovala neuhradené uznané záväzky do 60 dní odo dňa ich splatnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec prijala návratné zdroje financovania na financovanie kapitálových výdavkov, pričom v dvoch prípadoch ich použila na úhradu bežných výdavkov, najmä na mzdy a odvody
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavná kontrolórka obce nepreverila dodržanie podmienok pred prijatím návratných zdrojov, pričom neboli dodžané podmienky pre ich prijatie. Zároveň hlavná kontrolórka nesplnenila povinnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečné účty obce za roky 2010-2012 neobsahovali prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pôžičky od FO v sume 1 500,00 eur a v sume 4 297,29 eur neboli v roku 2012 schválené OZ Benkovce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvy o pôžičkách od FO v celkovej sume 8 597,29 eur neboli zverejnené na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie krátkodobého úveru so splatnosťou do jedného roka na analytickom účte dlhodobých úverov 4611 OcÚ a KD
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym triedením prijatého krátkodobého úveru na podpoložke 513002-Dlhodobý počas roka 2010.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym triedením prijatého krátkodobého úveru na podpoložke 513002-Dlhodobý počas roka 2010
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec triedila výdavky na splácanie krátkodobého úveru v rokoch 2010-2012 na podpoložke 821005 ako splácanie dlhodobých úverov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec triedila výdavky na splácanie krátkodobého úveru v rokoch 2010-2012 na podpoložke 821005 ako splácanie dlhodobých úverov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neoverila súlad pripravovanej finančnej operácie príjem pôžičky v sume 1 500,00 eur s rozpočtom obce resp. uzatvorenými zmluvami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neoverila súlad pripravovanej finančnej operácie príjem pôžičky v sume 1 500,00 eur s rozpočtom obce resp. uzatvorenými zmluvami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec účtovala o krátkodobom úvere so splatnosťou do 1 roka v sume 81 648,49 eur nesprávne na analytickom účte dlhodobých úverov 4614 –Verejné osvetlenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé a v súvahe k 31.12.2011 nevykázal na riadku 175 súvahy ako bežný bankový úver - predpis splátky istiny na rok 2012 v sume 6 516,00 eur. V súvahe k 31.12.2012 nevykázal na riadku 175 súvahy ako bežný bankový úver - predpis splátky istiny na rok 2013 v sume 6 516,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym účtovaním o prijatí úveru zo ŠFRB v sume 102 317,63 eur na účte 698-Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym účtovaním o prijatí úveru zo ŠFRB v sume 102 317,63 eur na účte 698-Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym účtovaním o prijatí úveru zo ŠFRB v sume 102 317,63 eur na účte 698-Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila prijatý úver zo ŠFRB na podpoložke 322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila prijatý úver zo ŠFRB na podpoložke 322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávnw účtoval o dlhodobom záväzku v sume 74 456,85 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého záväzku, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti a v súvahe k 31.12.2011 nevykázal na riadku 155 súvahy ako ostatné záväzky na rok 2012 v sume 4 460,00 a v súvahe k 31.12.2012 nevykázal záväzky na rok 2013 v sume 6 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v roku 2010 účtovala o prijatej dlhodobej pôžičke v sume 5 077,26 eur, ktorá bola splatná do 30.10.2012, nesprávne na účte 325-ostatných záväzkov z obchodných vzťahov účtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že obec účtovala o prijatej pôžičke v roku 2011 v sume 4 300,00 eur a v roku 2012 v sume 1 500,00 eur a v sume 4 297,29 eur nesprávne na analytických účtoch 379-iné záväzky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v období rokov 2010-2012 nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Blhovce

IČO
00318621
Sídlo
Blhovce 0, 98032 Blhovce
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.06.2013 - 16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezahrnula do príjmových finančných operácií v rokoch 2010 a 2011 prebytok z roku 2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania nebolo preverené hlavným kontrolórom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na všetkých účtovných dokladoch týkajúcich sa NZF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné prostriedky z prijatého dlhodobého bankového úveru v sume 143 961,16 EUR boli nesprávne triedené na podpoložke 513001 ako krátkodobý bankový úver.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nesprávne účtovala na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Kultúrneho domu“ na základe zmluvy s bankovou inštitúciou z 11.07.2012 v sume 237 595,13 EUR a s dobou splatnosti do 30.10.2014, ktorého zostatok k 31.12.2012 bol vykázaný v sume 143 961,16 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v rokoch 2010 – 2012 obec neinventarizovala zväzky podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z., týkajúce sa NZF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala audítorom overenú účtovnú závierku za obdobie rokov 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za rok 2010 obec nevypracovala výročnú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súlad výročných správ s účtovnými závierkami za roky 2011 a 2012 nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo výkaze FIN 7-04 o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy k 31.12.2011 v riadku č. 5 nevykázala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Podľa výročnej správy za rok 2011 v bode 5.2 obec vykázala záväzky po lehote splatnosti vo výške 3 350,00 EUR. Podľa vyjadrenia obce z 26.8.2013 obec nevykazovala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti v sume 3 750,00 EUR boli vo výročnej správe za rok 2011 vykázané omylom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec za kontrolované obdobie neoddelila časť dlhodobých záväzkov v sume 25 214,04 EUR, ktorých splatnosť bola do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z objemu dlhodobých záväzkov a tieto nevykázala ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovala neúplné finančné výkazy o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 01 k 31.12.2011 a FIN 6 -04 k 31.12.2012, na ktorých sa uvádzali len identifikačné údaje obce a podpisové záznamy zodpovedných osôb. Časti výkazov, ktoré sa týkali údajov o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme neboli vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo finančnom výkaze FIN 7 - 04 o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy k 31.12.2012 bola v riadku „z toho dlhodobé bankové úvery a výpomoci na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ“ vykázaná suma 0,00 EUR. Podľa bankového výpisu bola z úveru určeného na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ vyčerpaná suma 143 961,16 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Budmerice

IČO
00304697
Sídlo
Budmerice 534, 90086 Budmerice
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2013 - 30.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z dôvodu neúplných informácií v záverečných účtoch za roky 2010-2012 nebol zabezpečený súlad so zákonom o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nerozúčtovanie dlhodobého záväzku s dobou splatnosti do jedného roka na krátkodobý
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec k 31.12.2012 neúčtovala o zistených inventarizačných rozdieloch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neúčtovala vybrané prípady v účtovnom obdíobí, s ktorým časovo a vecne súviseli za roky 2010 -a 2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
chybné účtovanie dokladu - úrokov na analytickom účte splátky istiny
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Dolinka

IČO
00319287
Sídlo
- 0, 99128 Dolinka
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.06.2013 - 21.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

celková suma dlhu obce k 31.12.2012 prekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
návratné zdroje financovania prijaté obcou v sume 15 000,00 EUR boli použité na úhradu bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil finančné prostriedky za účelom: - preklenutia časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov EÚ na financovanie oprávnených nákladov projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci Dolinka“ uzatvoril dňa 11.09.2012 úverovú zmluvu s bankovou inštitúciou na poskytnutie úveru v sume 36 700,00 EUR s konečnou splatnosťou úveru do 21.12.2013. Finančné prostriedky z prijatého dlhodobého bankového úveru v sume 36 700,00 EUR boli nesprávne triedené na podpoložke 513001 ako krátkodobý bankový úver. - „financovania neoprávnených výdavkov (DPH) zo schváleného rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku v obci Dolinka“ uzatvoril dňa 11.09.2012 úverovú zmluvu s bankovou inštitúciou na poskytnutie úveru v sume 6 800,00 EUR s konečnou splatnosťou úveru do 21.07.2017. Finančné prostriedky z prijatého dlhodobého bankového úveru v sume 6 800,00 EUR boli nesprávne triedené na podpoložke 513001 ako krátkodobý bankový úver
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nesprávne účtovala na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery: - o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci Dolinka“ na základe zmluvy s bankovou inštitúciou z 11.09.2012 v sume 36 700,00 EUR s dobou splatnosti do 21.12.2013 - o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „financovanie neoprávnených výdavkov – DPH zo schváleného rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku v obci Dolinka“ na základe zmluvy s bankovou inštitúciou z 11.09.2012 v sume 6 800,00 EUR s dobou splatnosti do 21.07.2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrny súpis uvedených účtov k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 neobsahoval deň začatia a deň skončenia inventúry a mená, priezviská a podpisové záznamy všetkých osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu. Kontrolou bolo zistené, že obec k 31.12.2011 nevykonala dokladovú inventúru účtu 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci v sume 15 000,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala audítorom overenú účtovnú závierku za rok 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súlad výročných správ s účtovnými závierkami za roky 2010 a 2011 nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoddelila časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť bola do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, od dlhodobých záväzkov a tieto nevykázala ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené: a) Vo finančnom výkaze FIN 7 - 04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012 v riadu 8 „z toho dlhodobé bankové úvery a výpomoci na predfinancovanie spoločných programov SR a EU“ bola vykázaná suma 0,00 EUR. Správne podľa bankového výpisu bola z úveru 93809-2012 určeného na predfinancovanie spoločných programov SR a EU vyčerpaná suma 36 700,00 EUR. b) Vo FIN 6 - 04 k 31.12.2012 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy (ďalej len „FIN 6 -04“) je uvedený nesprávny rok splatnosti úveru poskytnutého bankovou inštitúciou vo výške 36 700,00 EUR. Vo FIN 6 - 04 k 31.12.2012 bol uvedený rok splatnosti 2012, podľa predmetnej úverovej zmluvy je rokom splatnosti rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jablonec

IČO
00304794
Sídlo
Jablonec 206, 90086 Jablonec
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2013 - 30.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykázala v súvahe časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako krátkodobý záväzok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kosihy nad Ipľom

IČO
00319406
Sídlo
Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.06.2013 - 21.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

suma ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov, k 31.12.2012 prekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol vypracovaný záverečný účet za roky 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet za rok 2012 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania nebolo preverené hlavným kontrolórom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejňovanie žiadnych zmlúv na svojej webovej stránke, tým ani zmlúv týkajúcich sa NZF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
starostka obce zabezpečovala sama v kontrolovanom období činnosti týkajúce sa realizácie finančných operácií, ako aj ďalšie činnosti týkajúce sa vedenia účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežnú finančnú kontrolu na účtovných dokladoch týkajúcich sa NZF obec nevykonala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
priebežnú finančnú kontrolu na účtovných dokladoch týkajúcich sa NZF vykonal hlavný kontrolór
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nesprávne účtovala na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kosihy nad Ipľom“ na základe zmluvy s bankovou inštitúciou z 18.11.2010 v sume 158 978,83 EURO s dobou splatnosti prolongovanou na základe Dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2011 do 15.11.2012 a Dodatkom č. 2 zo 14.11.2012 do 23.4.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v súvahe v riadku 173 „Bankové úvery a výpomoci súčet“ vykázala výšku bankových úverov a výpomocí k 31.12.2012 v sume 158 978,83 EUR, pričom v skutočnosti, podľa bankového výpisu mala byť výška bankových úverov a výpomocí k 31.12.2012 len v sume 6 396,89 EUR. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 25.09.2013 rozdiel medzi účtovnou a skutočnou výškou úveru k 31.12.2012 v sume 152 581,94 EUR vznikol z dôvodu chybného účtovania splátok úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v rokoch 2010 – 2012 obec neinventarizovala záväzky týkajúce sa NZF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec za roky 2010 - 2012 zostavila účtovné závierky ktorých súčasťou neboli poznámky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovnú závierku za rok 2012 obec zostavila tak, že súvahu a výkaz ziskov a strát vypracovala dňa 12.06.2013 a poznámky neboli vypracované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala audítorom overenú účtovnú závierku za obdobie rokov 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala výročnú správu za obdobie rokov 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoddelila v roku 2012 časť dlhodobých záväzkov v sume 1 200,00 EUR, ktorých splatnosť bola do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, od dlhodobých záväzkov a tieto nevykázala ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala finančný výkaz FIN 6-01 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2011 a finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 04 k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo finančnom výkaze FIN 1-12 o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2012 bola nesprávne vyčíslená výška príjmových a výdavkových finančných operácií. • v časti II, bod 2.1 príjmové operácie boli vyčíslené príjmové finančné operácie v sume 0,00 EUR. V skutočnosti (podľa bankových výpisov) boli príjmové finančné operácie vo výške 6 396,89 EUR. • v časti II, bod 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 0,00 EURO. V skutočnosti (podľa bankových výpisov) boli výdavkové finančné operácie vo výške 158 978,83 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovala finančný výkaz pod názvom FIN 6-04 k 31.12.2012, ktorý podľa obsahu je FIN 7-04 k 31.12.2012, kde: • Prvá strana výkazu (s identifikačnými údajmi o obci a podpisovými záznamami osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu a podpisovým záznamom štatutára obce) bola použitá z finančného výkazu FIN 6-04 k 31.12.2012 o stave bankových účtov a záväzkov obcí a vyšších územných celkov a nimi riadených organizácií. • Druhá strana výkazu (s údajmi o výške NZF) bola použitá z finančného výkazu FIN 7-04 k 31.12.2012 o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy. • V riadku 7 „dlhodobé bankové úvery a výpomoci“ bola vykázaná nesprávna suma 158 978,83 EUR, pričom v súvahe v riadku 174 „bankové úvery dlhodobé“ bola vykázaná suma dlhodobých bankových úverov v sume 152 581,94 EUR a v skutočnosti boli dlhodobé bankové úvery v sume 6 396,89 EUR. • V riadku 8 „z toho dlhodobé bankové úvery a výpomoci na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ“ bola vykázaná suma 0,00 EUR. Podľa bankového výpisu bola z úveru určeného na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ k 31.12.2012 vyčerpaná suma 6 396,89 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovala k 31.12.2012 finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12, čím nekonala v súlade s opatrením § 3 ods. 1 písm. a) MF SR č. MF/20414/2007-31, podľa ktorého za rok 2012 mala obec povinnosť predložiť finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kuchyňa

IČO
00304875
Sídlo
Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.06.2013 - 17.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec porušila § 2 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007/-31, podľa ktorého sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok nadväzne na § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať postupy účtovania;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Majerovce

IČO
00332526
Sídlo
Majerovce 0, 09409 Majerovce
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.06.2013 - 16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona, ale do výsledku rozpočtového hospodárenia zahrnula aj finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za roky 2010 a 2012 nebolo v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OZ Majerovce z dôvodu nesprávne vyčísleného výsledku rozpočtového hospodárenia nerozhodovalo o vysporiadaní schodku rozpočtu, ale nesprávne o použití prebytku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Krátkodobé záväzky vyplývajúce z nevyfakturovaných dodávok boli vykázané k 31.12.2012 v sume 494,76 eur, pričom bolo zistené, že boli vyfakturované za obdobie do 31.12.2012 a faktúry boli doručené do 15.01.2013, t. j. do zostavenia účtovnej závierky za rok 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečné účty za roky 2010 - 2012 neobsahovali prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne zaúčtovala úroky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú a tým v súvahe nevykázal splátku dlhodobého úveru na rok 2011, 2012 a 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Interné doklady vyhotovila administratívna pracovníčka obecného úradu a finančné transakcie overil predbežnou finančnou kontrolou starosta obce. V roku 2012 v prípade štyroch finančných transakcií v sume 4 249,00 eur bol predbežnou finančnou kontrolou overený len súlad so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K 31.12.2011 obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevykonala dokladovú inventúru záväzkov k 31.12.2010 a k 31.12.2012 a nevyhotovila inventúrne súpisy záväzkov účtov 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, 326 – Nevyfakturované dodávky, 461 – Dlhodobé bankové úvery a 249 – Ostatné finančné výpomoci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevykonala dokladovú inventúru záväzkov k 31.12.2010 a k 31.12.2012 a nevyhotovila inventúrne súpisy záväzkov účtov 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, 326 – Nevyfakturované dodávky, 461 – Dlhodobé bankové úvery a 249 – Ostatné finančné výpomoci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Pakostov

IČO
00332640
Sídlo
Pakostov 24, 09407 Pakostov
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.06.2013 - 29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V záverečnom účte obce za rok 2010 a za rok 2011 nebol uvedený prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka v sume 211 699,01 eur na účte 461100 – bankové úvery KD, ktorý mal dlhodobý charakter.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrny súpis účtu dlhodobých bankových úverov neobsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec k 31.12.2010 nevykonala dokladovú inventúru účtu 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci v sume 2 844,19 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie, keď triedila prijatý dlhodobý úver na podpoložke krátkodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržal rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie, keď triedila prijatý dlhodobý úver na podpoložke krátkodobých bankových úverov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebol overený súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za obdobie rokov 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Panické Dravce

IČO
00316296
Sídlo
Panické Dravce 0, 98532 Panické Dravce
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.06.2013 - 23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec NZF použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami nevrátila do konca roka z prebytku príjmov bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
suma ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov, k 31.12.2010 a k 31.12.2012 prekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet za rok 2010 nebol vypracovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet za roky 2010 – 2012 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodržanie podmienok pre prijatie NZF nebolo preverené hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- Kontrolovaný subjekt za účelom preklenutia časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov EÚ na financovanie oprávnených nákladov projektu „Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach a Szente“ uzatvoril dňa 29.03.2012 úverovú zmluvu s bankovou inštitúciou na poskytnutie úveru v sume 1 400 000,00 EUR s konečnou splatnosťou úveru do 30.06.2013. Finančné prostriedky z prijatého dlhodobého bankového úveru v sume 674 537,12 EUR boli v roku 2012 nesprávne triedené na podpoložke 513001 ako krátkodobý bankový úver. - Kontrolovaný subjekt za účelom preklenutia časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov EÚ na financovanie oprávnených nákladov projektu „Panické Dravce - ČOV“ uzatvoril dňa 06.05.2010 úverovú zmluvu s bankovou inštitúciou na poskytnutie úveru v sume 443 870,00 EUR s konečnou splatnosťou úveru do 31.03.2012. Finančné prostriedky z prijatého dlhodobého bankového úveru v sume 215 884,90 EUR boli v roku 2010 nesprávne triedené na podpoložke 513001 ako krátkodobý bankový úver.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery: - V roku 2010 o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „Panické Dravce - ČOV“ na základe zmluvy č. 447/2010/UZ s bankovou inštitúciou z 06.05.2010 v sume 443 870,00 EUR s dobou splatnosti do 31.03.2012, ktorého zostatok bol k 31.12.2010 nesprávne vykázaný v sume 17,08 EUR. - V roku 2012 o prijatom dlhodobom úvere na realizáciu projektu „Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach a Szente“ na základe zmluvy č. 286/2012/UZ s bankovou inštitúciou z 29.03.2012 v sume 1 400 000,00 EUR s dobou splatnosti do 30.06.2013, ktorého zostatok bol k 31.12.2012 nesprávne vykázaný v sume 501 907,23 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dodržiavania postupov účtovania bolo ďalej zistené že v období rokov 2010 - 2012 v piatich prípadoch nebol zhodný koncoročný zostatok úveru uvedený v bankovom výpise a koncoročný zostatok úveru evidovaný v hlavnej knihe a súvahe obce a to v nasledovných prípadoch: - Podľa bankového výpisu k 31.12.2010 bol účtovný zostatok úveru č. 447/2010/UZ vo výške 0,00 EUR. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok úveru na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery vo výške 17,08 EUR. - Podľa bankového výpisu k 31.12.2010 bol účtovný zostatok úveru č. 448/2010/UZ vo výške 34 260,42 EUR. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok úveru na účte 461- Bankové úvery vo výške 34 263,67 EUR. - Podľa bankového výpisu k 31.12.2011 bol účtovný zostatok úveru č. 447/2010/UZ k 31.12.2011 vo výške 227 985,00 EUR. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok úveru na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery vo výške 228 629,42 EUR. - Podľa bankového výpisu k 31.12.2011 bol účtovný zostatok úveru č. 448/2010/UZ k 31.12.2011 vo výške 58 390,42 EUR. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok úveru na účte 461 – Bankové úvery vo výške 58 598,87 EUR. - Podľa výpisu z účtu k 31.12.2012 bol účtovný zostatok úveru č. 286/2012/UZ k 31.12.2012 vo výške 501 870,77 EUR. V účtovníctve obce bol vykázaný zostatok úveru na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery vo výške 501 907,23 EUR. Vyššie uvedené rozdiely medzi zostatkom úverov evidovaným v hlavnej knihe a zostatkom úverov podľa bankových výpisov bol spôsobený tým, že obec o nahromadené avšak nezaplatené úroky k 31.12. príslušného roka zvýšila hodnotu nezaplatenej istiny úveru evidovanú na účtoch 231 – Krátkodobé bankové úvery resp. 461 – Bankové úvery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v rokoch 2010 – 2012 obec neinventarizovala zväzky, týkajúce sa NZF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vyhotovil účtovnú závierku za roky 2010 - 2011 nasledovne: - za rok 2010 zostavil súvahu a výkaz ziskov a strát dňa 25.01.2011 a poznámky k účtovnej závierke dňa 20.03.2011. - za rok 2011 zostavil súvahu a výkaz ziskov a strát dňa 20.01.2012 a poznámky k účtovnej závierke dňa 28.02.2012. Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa § 1 ods. 5 Opatrenia č. MF/25755/2007-31, sa účtovná závierka obce predkladá do 01. februára nasledujúceho účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovnú závierku za rok 2012 obec zostavila nasledovne: súvahu a výkaz ziskov a strát dňa 21.01.2013 a poznámky k účtovnej závierke dňa 11.04.2013. Podľa § 1 ods. 5 Opatrenia č. MF/19301/2012-31 ktorým sa dopĺňa Opatrenie č. MF/25755/2007-31, sa poznámky predkladajú do 31. marca nasledujúceho účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala audítorom overenú účtovnú závierku za obdobie rokov 2010 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhotovila výročnú správu za obdobie rokov 2010 až 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením správnosti vykazovania údajov v Súvahe k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 – na účtoch 461 - Bankové úvery, 474 – Záväzky z nájmu, 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v zmysle § 2 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 bolo zistené: - V súvahe k 31.12.2010, bola vykázaná celá výška dlhodobého úveru (evidovaného na účte 461 000) v sume 34 264,00 EUR ako bankové úvery dlhodobé. - V súvahe k 31.12.2011, bola vykázaná celá výška dlhodobých úverov (evidovaných na účte 461 000 a 461 001) v sume 58 599,00 EUR ako bankové úvery dlhodobé. Obec za roky 2010 a 2011 neoddelila časť dlhodobých záväzkov v sume 15 774,00 EUR, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z objemu dlhodobých záväzkov a tieto nevykázala ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina preverila, či stav vykázaného dlhu obce a NZF vo finančných výkazoch bol zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Správnosť vykazovania NZF v účtovnej závierke a vo finančných výkazoch bola vykonaná kontrolou nadväznosti medzi hlavnou knihou, účtovnými výkazmi – súvaha a výkaz ziskov a strát (v prípade úhrady úrokov) a finančnými výkazmi – FIN 1 -04 – časť II. Finančné operácie, FIN 6 - 01 so stavov k 31.12.2011, resp. FIN 6 - 04 so stavom k 31.12.2012 a FIN 7 – 04. Kontrolou bolo zistené: a) Vo finančnom výkaze obce o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 01 k 31.12.2011 v stĺpci 5 „Nesplatená menovitá hodnota k 31. decembru“ bola nesprávne vyčíslená nesplatená menovitá hodnota úverov obce k 31.12.2011. - Úver č. 447/2010/UZ v sume 227 985,00 EUR bol v predmetom výkaze nesprávne vykázaný v sume 228 629,00 EUR, - Úver č. 448/2010/UZ v sume 58 390,42 EUR bol v predmetnom výkaze nesprávne vykázaný v sume 58 599,00 EUR. b) Vo finančnom výkaze obce o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 - 04 k 31.12.2012 bola nesprávne vyčíslená výška príjmových a výdavkových finančných operácií. - V bode 2.1 príjmové operácie boli vyčíslené príjmové finančné operácie v sume 678 431,12 EUR. V skutočnosti (podľa bankových výpisov) boli príjmové finančné operácie spolu vo výške 1 176 407,89 EUR. - V bode 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 4 593,00 EUR. V skutočnosti (podľa bankových výpisov) boli výdavkové finančné operácie spolu vo výške 960 994,54 EUR. c) Vo finančnom výkaze obce o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 01 k 31.12.2012 v stĺpci 5 „Nesplatená menovitá hodnota k 31. decembru“ bola nesprávne vyčíslená nesplatená menovitá hodnota úverov obce k 31.12.2012. Úver č. 286/2012/UZ v sume 501 870,77 EUR bol v predmetom výkaze vykázaný v sume 501 907,23 EUR. d) Vo finančnom výkaze obce o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy FIN 7 - 04 k 31.12.2012: - V riadku 7 „dlhodobé bankové úvery“ bola nesprávne vyčíslená nesplatená menovitá hodnota úveru obce k 31.12.2012. Úver č. 286/2012/UZ v sume 501 870,77 EURO bol v predmetom výkaze vykázaný v sume 501 907,23 EUR. - V riadku 8 „z toho dlhodobé bankové úvery a výpomoci na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ“ bola vykázaná suma 0,00 EUR. Správne, podľa bankového výpisu bola z úveru č. 286/2012/UZ určeného na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ vyčerpaná suma 501 870,77 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Plavecké Podhradie

IČO
00309788
Sídlo
Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.06.2013 - 19.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Za roky 2010 a 2011 obec nepožiadala audítora o overenie súladu výročných správ obce s účtovnou závierkou, čím porušila § 20 ods. 1 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Časť dlhododobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obec mala vykázať v súvahe ako krátkodobý záväzok nadväzne na § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Rovinka

IČO
00305057
Sídlo
Rovinka 350, 90041 Rovinka
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2013 - 01.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol overený audítorom súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010; za rok 2011 2012 neboli vypracované výročné správy a jej súlad s účtovnou závierkou nebol overený audítorom za rok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevykázala v súvahe časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa vykazuje účtovná závierka, ako krátkodobý záväzok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v rokoch 2011 a 2012 neboli finančné operácie zo strany obce vôbec overené predbežnou finančnou kontrolou, za rok 2012 boli avšak bez uvedenia dátumu jej vykonania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Tomášovce

IČO
00316474
Sídlo
Partizánska 132, 98556 Tomášovce
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.06.2013 - 23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

celková suma dlhu obce k 31.12.2010 a k 31.12.2011 prekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
suma ročných splátok NZF, vrátane úhrady výnosov, k 31.12.2010 a k 31.12.2011 prekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet za rok 2012 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodržanie podmienok pre prijatie NZF nebolo preverené hlavným kontrolórom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór neoznámil ministerstvu financií nedodržanie podmienok pre prijatie NZF v rokoch 2010 a 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt za účelom preklenutia časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov EÚ na financovanie oprávnených nákladov projektu „Výstavba multifunkčného športového ihriska + refundácia už vynaložených prostriedkov“ uzatvoril dňa 15.01.2010 úverovú zmluvu s bankovou inštitúciou na poskytnutie úveru v sume 125 636,00 EUR s konečnou splatnosťou úveru do 14.01.2011. Na základe dodatku č. 1 z 14.01.2012 bola dohodnutá splatnosť úveru do 13.1.2012 a na základe dodatku č. 2 z 13.01.2012 bola dohodnutá splatnosť úveru do 31.8.2012. Finančné prostriedky na splácanie krátkodobého bankového úveru v sume 99 600,00 EUR boli v roku 2010 nesprávne triedené na podpoložke 821 005 – splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akciová spoločnosť uzatvorila dňa 04.05.2009 s obcou Memorandum o spolupráci pri vybudovaní priemyselného parku v obci Tomášovce na základe ktorej poskytla obci zálohu na kúpu pozemkov v sume 49 970,88 EUR. Dňa 24.02.2011 odstúpila akciová spoločnosť od spolupráce pri budovaní priemyselného parku v obci Tomášovce a požiadala o vrátenie poskytnutej zálohy v sume 49 970,88 EUR. Nakoľko obec nevedela akciovej spoločnosti jednorázovo vrátiť poskytnutú zálohu uzatvorila obec a akciová spoločnosť dňa 01.04.2011 Dohodu o reštrukturalizácii záväzku. V predmetnej Dohode o reštrukturalizácii záväzku bolo dohodnuté, že poskytnutá záloha na kúpu pozemkov v sume 49 970,88 EUR sa zmenila na pôžičku v sume 49 970,88 EUR, zároveň bol dohodnutý aj splátkový kalendár pôžičky na obdobie od 08.04.2011 do 08.10.2013. Finančné prostriedky na splácanie pôžičky v celkovej sume 49 970,88 EUR boli v roku 2011 a 2012 nesprávne triedené na podpoložke 821 006 – splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí krátkodobých (z toho v roku 2011 boli nesprávne triedené finančné prostriedky v sume 18 300,00 EUR a v roku 2012 v sume 31 490,88 EUR).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala o prijatých krátkodobých úveroch so splatnosťou do 1 roka v roku 2010 na účte prijatých dlhodobých úverov 461 – Bankové úvery v týchto prípadoch: - Krátkodobý úver na realizáciu projektu „Výstavba multifunkčného športového ihriska + refundácia už vynaložených prostriedkov“ na základe zmluvy č. 25/003/10 s bankovou inštitúciou z 15.01.2010 v sume 125 636,00 EUR s dobou splatnosti úveru do 14.01.2011, ktorého zostatok k 31.12.2010 bol v sume 26 036,00 EUR. - Krátkodobý úver na realizáciu projektu „Predfinancovanie akcie: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v zmysle Programu na rozvoj vidieka SR 2007 - 2013“ na základe zmluvy č. 25/88/10 s bankovou inštitúciou z 19.11.2010 v sume 287 328,11 EUR s dobou splatnosti úveru do 18.11.2011, ktorého zostatok k 31.12.2010 bol v sume 57 794,18 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akciová spoločnosť uzatvorila dňa 04.05.2009 s obcou memorandum o spolupráci pri vybudovaní priemyselného parku v obci Tomášovce na základe ktorej poskytla obci zálohu na kúpu pozemkov v sume 49 970,88 EUR s dobou splatnosti do 30.9.2010. Obec v roku 2010 neúčtovala o poskytnutej zálohe na kúpu pozemkov na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky. Nesprávnym účtovaním dlhodobého záväzku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok v sume 49 970,88 EUR na účte 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomocí, kontrolovaný subjekt nekonal podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. a § 55 ods. 8 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Skutočná výška vyčerpanej pôžičky v sume 49 970,88 EUR poskytnutej na základe Dohody o reštrukturalizácii záväzku z 01.04.2011 nebola zhodná so stavom pôžičky evidovanom v hlavnej knihe na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci. V hlavnej knihe bola pôžička evidovaná na účte 249 v sume 49 790,88 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe dohody o reštrukturalizácii záväzku z 01.04.2011 bolo dohodnuté anuitné splácanie pôžičky t.j. v každej splátke bola zahrnutá splátka istiny a splátka úrokov. - Podľa obratov v hlavnej knihe v roku 2011 bola splatená pôžička celkom v sume 18 300,00 EUR. - V skutočnosti bola v roku 2011 splatená pôžička celkom v sume 16 453,13 EUR. Rozdiel medzi skutočnou výškou splatenej pôžičky a výškou splatenej pôžičky evidovanej v hlavnej knihe v sume 1 846,87 EUR vznikol z dôvodu, že obec o celú výšku anuitnej splátky (istina + úroky) znížila istinu splatenej pôžičky pričom o zaplatených úrokoch z pôžičky v celkovej sume 1 846,87 EUR neúčtovala na účte 562 – Úroky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci účtovala v roku 2012 záväzok voči obchodnej spoločnosti Tomášovce, ktorej zakladateľom je obec Tomášovce v sume 860,36 EUR. Kontrolou bolo zistené, že nešlo o krátkodobú finančnú výpomoc, ale uvedený záväzok vznikol nesprávnym účtovaním ako rozdiel medzi výškou nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov evidovanom na účte 428 a výškou ostatných mimoriadnych výnosov evidovaných na účte 678.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v rokoch 2010 – 2012 obec neinventarizovala zväzky týkajúce sa NFZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovnú závierku za rok 2011 obec zostavila nasledovne: súvahu a výkaz ziskov a strát dňa 23.01.2012 a poznámky k účtovnej závierke dňa 20.03.2012. Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa § 1 ods. 5 opatrenia č. MF/25755/2007-31, sa účtovná závierka obce predkladá do 01. februára nasledujúceho účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V poznámkach k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 neboli uvedené všetky požadované údaje o dlhodobých pôžičkách, bankových úveroch a ostatných prijatých návratných finančných výpomociach napr. charakter bankového úveru, úroková sadzba, splatnosť ...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za obdobie roku 2010 obec nevyhotovila výročnú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súlad výročných správ s účtovnými závierkami za roky 2011 a 2012 nebol overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením správnosti vykazovania údajov v Súvahe k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 – na účtoch 461 - Bankové úvery, 474 – Záväzky z nájmu, 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v zmysle § 2 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 bolo zistené: - V súvahe k 31.12.2011, bola vykázaná celá výška dlhodobých úverov (evidovaných na účte 461 000 a 461 003) v sume 36 931,00 EUR ako bankové úvery dlhodobé. - V súvahe k 31.12.2012, bola vykázaná celá výška dlhodobého úveru (evidovaného na účte 461 003) v sume 154 471,00 EUR. Obec neoddelila časť dlhodobých záväzkov v sume 191 402,00 EUR, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z objemu dlhodobých záväzkov a tieto nevykázala ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina preverila, či stav vykázaného dlhu obce a NZF vo finančných výkazoch bol zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Správnosť vykazovania návratných zdrojov financovania v účtovnej závierke a vo finančných výkazoch bola vykonaná kontrolou nadväznosti medzi hlavnou knihou, účtovnými výkazmi – súvaha a výkaz ziskov a strát (v prípade úhrady úrokov) a finančnými výkazmi – FIN 1 - 04 – časť II. Finančné operácie, FIN 6 - 01 so stavov k 31.12.2011, resp. FIN 6 - 04 so stavom k 31.12.2012 a FIN 7 – 04. Kontrolou bolo zistené: a) Vo finančnom výkaze obce o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6 - 01 k 31.12.2011. - V stĺpci 5 „Nesplatená menovitá hodnota k 31. decembru“ bola nesprávne vyčíslená nesplatená menovitá hodnota návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2011. Návratná finančná výpomoc v sume 33 517,75 EUR bola v predmetom výkaze nesprávne vykázaná v sume 31 491,00 EUR. Rozdiel medzi vykázanou a skutočnou výškou návratnej finančnej výpomoci je opísaný v časti 3.1 písmeno b) tohto protokolu a vznikol z dôvodu chybného účtovania počiatočného stavu ako aj splátok návratnej finančnej výpomoci. - v stĺpci 2 „Rok splatnosti“ obec nesprávne vykázala, že rok splatnosti úveru č. 25/037/08 je rok 2013. Správne mala vykázať rok splatnosti 2023. b) Vo finančnom výkaze obce o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 - 04 k 31.12.2011 bola nesprávne vyčíslená výška výdavkových finančných operácií. V bode 2.2 výdavkové operácie boli vyčíslené výdavkové finančné operácie v sume 142 225,00 EUR. V skutočnosti boli výdavkové finančné operácie spolu vo výške 140 378,13 EUR. Rozdiel medzi vykázanou a skutočnou výškou výdavkových finančných operácií je opísaný v časti 3.1 písmeno b) tohto protokolu a vznikol z dôvodu chybného účtovania splátok návratnej finančnej výpomoci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šarišská Poruba

IČO
00327778
Sídlo
Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.06.2013 - 29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OZ Šarišská Poruba z dôvodu nesprávne vyčísleného výsledku rozpočtového hospodárenia nerozhodovalo o vysporiadaní schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Stanoviská hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za roky 2010-2012 boli nesprávne vyčíslené a to ako účtovný hospodársky výsledok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečné účty za roky 2010 - 2012 neobsahovali prehľad o stave a vývoji dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OZ Šarišská Poruba v rokoch 2010 a 2012 neprerokovalo záverečné účty obce jedným zo zákonom stanovených výrokov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór obce bezodkladne neoznámil Ministerstvu financií SR porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesplnila pravidlá pre prijatie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec použila návratné zdroje financovania (časť pôžičky od FO v sume 25 950,00 eur) na financovanie bežných výdavkov v roku 2010 v sume 4 564,32 eur a v roku 2011 v sume 3 000,00 eur, pričom tieto nesplatila do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v rokoch 2010-2012 účtovala o splátkach úrokov z úverov v celkovej sume 5 461,85 eur nesprávne na strane D účtu 461 - bankové úvery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne účtovala o prijatom úvere v sume 83 239,63 eur s dohodnutou dobou splatnosti do 1 roka na účte 461 – Bankové úvery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne účtovala o prijatej pôžičke od FO v sume 25 950,00 eur s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok na účte 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne účtovala v dvoch prípadoch odplatu v celkovej sume 1 016,00 eur za sprostredkovanie bankového úveru na nesprávny účet 518-Ostatné služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú a tým v súvahe nevykázal splátku dlhodobého úveru na rok 2011 v sume 5 380,00 eur ako bežný bankový úver
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobého úveru, nečlenil splátku istiny podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobú a krátkodobú a tým v súvahe nevykázal splátku dlhodobého úveru na rok 2012 v sume 14 280,00 eur ako bežný bankový úver
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prijaté pôžičky od FO v celkovej sume 30 850,00 eur nesprávne triedila na položku 440 – Príjmy z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku SR a Slovenského pozemkového fondu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bankové poplatky za sprostredkovanie úverov v celkovej sume 1 016,00 eur nesprávne triedila na položke 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prijaté pôžičky od FO v celkovej sume 30 850,00 eur nesprávne triedila na položku 440 – Príjmy z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku SR a Slovenského pozemkového fondu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bankové poplatky za sprostredkovanie úverov v celkovej sume 1 016,00 eur nesprávne triedila na položke 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vôbec netriedila splátky pôžičiek a úveru podľa ekonomickej klasifikácie pri úhrade pôžičiek v celkovej sume 6 100,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vôbec netriedila splátky pôžičiek a úveru podľa ekonomickej klasifikácie pri storne splátky úveru v sume - 1 345,00 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec mala nesprávne vymedzené oprávnenené osoby na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonanla predbežnú finančnú kontrolu pri troch finančných transakciách týkajúcich sa splácania pôžičiek v celkovej sume 6 100,00 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že obec nevykonala dokladovú inventúru analytických účtov 461 - Bankové úvery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec za obdobie rokov 2010 a 2012 nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec za obdobie rokov 2010 a 2012 nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Za rok 2010 obec nevyhotovila výročnú správu obce a za rok 2011 nemala overený súlad výročnej správy s účtovnou závierkou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezverejnila žiadnu objednávku a zároveň nezverejnila všetky prijaté faktúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Šarišská Trstená

IČO
00690589
Sídlo
Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená
Kontrolované obdobie
2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.06.2013 - 29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neschválil vysporiadanie schodku rozpočtu za obdobie 2010 – 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že prijal v roku 2011 pôžičky v sume 8 750,00 eur, navýšil stav celkového dlhu obce a presiahol 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečný účet obce za rok 2012 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt účtoval o pôžičke v sume 76 000,00 eur na nesprávnom účte dlhodobých bankových úverov 461.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neoverením súladu pripravovaných finančných operácií príjem pôžičiek v sume 11 970,00 eur s rozpočtom obce resp. uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neoverením súladu pripravovaných finančných operácií príjem pôžičiek v sume 11 970,00 eur s rozpočtom obce resp. uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne účtoval prijatý úver zo ŠFRB v sume 98 519,17 eur, spolu s úhradou faktúr, a to na strane MD účtu 321 Dodávatelia a na strane D účtu 47901 - BD zo ŠFRB, bez ich účtovania na účte 221 Bankový účet .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt účtoval nesprávne o vzniku záväzku vyplývajúceho z dodávateľských vzťahov spolu s úhradou faktúry v sume 2 818,12 eur .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezaúčtoval prijatú faktúru od dodávateľa za stavebné práce na účet obstarania majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt počas roka 2012 neúčtoval o prijatom úvere zo ŠFRB v sume 147 419,18 eur, čím nenavýšil v uvedenej sume zostatok dlhodobého záväzku voči ŠFRB na účte 47901 - BD zo ŠFRB .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt počas roka 2012 neúčtoval o prijatom úvere zo ŠFRB v sume 147 419,18 eur, čím nenavýšil v uvedenej sume zostatok dlhodobého záväzku voči ŠFRB na účte 47901 - BD zo ŠFRB .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt počas roka 2012 neúčtoval o prijatom úvere zo ŠFRB v sume 147 419,18 eur, čím nenavýšil v uvedenej sume zostatok dlhodobého záväzku voči ŠFRB na účte 47901 - BD zo ŠFRB .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neevidovala stav peňažných prostriedkov na bankovom účte týkajúceho sa prijatého úveru zo ŠFRB v roku 2011 v sume 98 519,17 eur a v roku 2012 v sume 147 419,18 eur, netriedila prijatý úver na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 514 - Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci podpoložky 514002 – Dlhodobé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neevidovala stav peňažných prostriedkov na bankovom účte týkajúceho sa prijatého úveru zo ŠFRB v roku 2011 v sume 98 519,17 eur a v roku 2012 v sume 147 419,18 eur, netriedila prijatý úver na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 514 - Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci podpoložky 514002 – Dlhodobé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neodčlenenil a neúčtoval o splátkach úrokov z úveru za rok 2012 v sume 3 005,57 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri úhrade splátok úveru neodčlenila a netriedila úrok z úveru v sume 3 005,57 eur na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bežných výdavkov 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku v rámci podpoložky 651004 - Ostatnému veriteľovi .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri úhrade splátok úveru neodčlenila a netriedila úrok z úveru v sume 3 005,57 eur na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bežných výdavkov 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku v rámci podpoložky 651004 - Ostatnému veriteľovi .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevytvoril analytický účet ostatných dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti záväzku, nečlenil záväzok vyplývajúci z úveru podľa zostatkovej doby splatnosti na dlhodobý a krátkodobý záväzok a tým v súvahe k 31.12.2011 nevykázal splátku úveru medzi ostatné krátkodobé záväzky na riadku 155 súvahy na rok 2012 v sume 3 463,07 eur a v súvahe k 31.12.2012 nevykázal v sume 7 277,00 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne triedil úhradu faktúry v sume 2 800,00 eur na podpoložku výdavkových finančných operácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne triedil úhradu faktúry v sume 2 800,00 eur na podpoložku výdavkových finančných operácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevykonal dokladovú inventúru záväzkov k 31.12.2011 a k 31.12.2012 a nevyhotovil inventúrne súpisy záväzkov účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2010 a 2011 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2010 a 2011 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2010 a 2011 overenú audítorom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť