Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2015/1070
Názov:
Financovanie regionálneho školstva
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
08.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpis rozpočtu školám nebol vykonaný v zmysle platnej funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé súčasti ZŠ – ŠKD a ŠJ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto realizovalo úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemalo v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
V konečnom rozpise normatívnych finančných prostriedkov jednotlivým školám za rok 2014 nebol dodržaný minimálne určený objem finančných prostriedkov z prevádzkového normatívu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Mesto trom školách nerozpísalo nenormatívne finančné prostriedky na dopravné, asistentov učiteľa, havarijnú situáciu, mimoriadne výsledky žiakov a vzdelávacie poukazy po doručení oznámenia z okresného úradu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Nerozpísanie príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na kalendárny rok 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z., 597/2003 Z.z.
Zriaďovateľ za mesiace máj, júl a september 2014 neposkytol finančné prostriedky školám, ZUŠ a neštátnemu školskému zariadeniu v termíne stanovenom vo VZN č. 73
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Nesprávnezatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
2 faktúry neboli zaúčtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie faktúry za nákup materiálu na účet 518
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
4 dodávateľské faktúry boli nesprávne vystavené na mestský úrad a niektoré účtovné doklady – platobné poukazy súvisiace so zaúčtovaním dodávateľských faktúr a ich úhrad neboli označené podpisom osoby zodpovednej za účtovný prípad, prípadne chýbal dátum zaúčtovania a označenie účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zriaďovacie listiny neobsahovali názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy (školský klub detí a školská jedáleň) a správne označenie štatutárneho orgánu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
V dvoch prípadoch nebola v etape realizácie - pri prijatí finančných prostriedkov na havarijnú situáciu vykonaná PFK vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
V troch prípadoch nebol zaznamenaný dátum vykonania PFK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Mesto Dolný Kubín

IČO
00314463
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto neoznámilo okresnému úradu v sídle kraja výšku rozpísaných finančných prostriedkov v rámci dohodovacieho konania jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. d) smernice o VO mal koordinátor verejného obstarávania mestského úradu, zodpovedný za verejné obstarávanie povinnosť raz štvrťročne zverejňovať aj na webovom sídle mesta súhrnné správy o zákazkách v hodnote nad 1 000,- Eur bez DPH. Kontrolou bolo zistené, že posledná správa bola zverejnená za obdobie 01.04.2014 - 30.06.2014. Mesto si teda zverejňovanie súhrnných správ o zákazkách v hodnote nad 1 000,- Eur bez DPH upravilo vzhľadom na zákonnú povinnosť prísnejšie a tým, že od 01.07.2014 nezverejňovalo súhrnné správy o zákazkách v hodnote nad 1 000,- Eur bez DPH aj na svojom webovom sídle, nekonalo v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) smernice o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Hnúšťa

IČO
00318744
Sídlo
Francisciho 74, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
15.03.2015 - 09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že zriaďovateľ vykonal rozpisy FP pridelených mestu v rámci dohodovacieho konania po uplynutí 15 dňovej lehoty odo dňa doručenia oznámenia OÚ, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 13 písm. a) zákona č. 597/2003 Z.zl., podľa ktorého zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámania OU v sídle kraja rozpíše FP pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Mesto neoznámilo OÚ výšku rozpísaných FP pridelených v rámci dohodovacieho konania pre ZŠ, čím nepostupovalo v súlade s § 7 ods.13 písm. b) zákona č. 597/2003 Z.z., podľa ktorého zriaďovateľ školy nnajneskôr do 15 dní po doručení oznámenia OÚ v sídle kraja , oznámi OÚ v sídle kraja výšku rozpísaných FP podľa § 8c jednotlivýn školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Mesto v rozpisoch FP z 02.01.2014 oznámilo pre ŠKD a ŠJ pri ZŠ nižšie sumy ročných FP na ich činnosť v porovnaní so schváleným objemom FP v prílohe č. 3 k VZN č. 88/2009. Tým mesto nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 12 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého mesto oznámi základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku FP určených VZN na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zriaďovateľ poukázal FP na účet: - ZUŠ na mesiac január 10.01.2014, na mesiac február 10.02.2014, na mesiac máj 09.05.2014, - ZŠ Klokočova a ZŠ JFR finančné prostriedky pre ŠKD a ŠJ na mesiac január 20.01.2014, na mesiac február 10.02.2014, na mesiac august 14.08.2014. Tým zriaďovateľ nepostupoval v súlade s § 4 bodom 2. VZN č. 88/2009 a v súlade s § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého obec každoročne poskytuje FP základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto v roku 2014 nakúpilo pre potreby MŠ Klokočova od spoločnosti s ručením obmedzeným 21 kusov ležadiel BUK bez čela v jednotkovej cene 38,33 EUR za kus bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), spolu 805,00 EUR bez DPH a 30 kusov nepremokavých matracov v jednotkovej cene 18,75 EUR za kus bez DPH spolu 562,50 EUR bez DPH. Celková cena uvedených tovarov bola vo výške 1 367,50 EUR bez DPH (1 641,00 EUR s DPH). Mesto dňa 30.12.2014 uhradilo dodávateľovi tovaru faktúru v uvedenej výške, pričom na daný predmet zákazky nebolo vykonané verejné obstarávanie. Kontrolou bolo zistené, že mesto pri uvedených nákupoch nepostupovalo v súlade s § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z., pretože rozdelilo predmet zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit podľa tohto zákona (v uvedenom prípade podlimitnej zákazky). V uvedenom prípade išlo o dodanie tovarov od jedného dodávateľa, ktoré neboli logicky oddeliteľné a tvorili jeden neoddeliteľný funkčný celok vzhľadom na účel ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
K výkazu k správe o hospodárení za rok 2014 zriaďovateľ nevypracoval za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity prehľad o poskytnutých FP zo ŠR a komentár, čím nepostupoval v súlade s § 7 ods. 2 písm. a) a písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z., podľa ktorého správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmovv členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov a ďalšie údaje určené ministerstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Údaje vo výkazoch predložených školami považovalo mesto za korektné, ich správnosť pred ich ďalším spracovaním v zmysle § 6 ods. 12 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z. neoverovalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.

Mesto Hriňová

IČO
00319961
Sídlo
Partizánska 1612, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 26.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverovaná úprava rozpočtu nebola realizovaná rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto neoznámilo okresnénu úradu výšku rozpísaných finančných prostriedkovFP nadohodovacie konanie jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po doručení uvedeného oznámenia z okresného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
V profile verejného obstarávateľa nebola v roku 2014 zverejnená súhrnná správa o preverovanej zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto nepridelilo v rozpise školám percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným a prevádzkovým nákladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.

Mesto Krompachy

IČO
00329282
Sídlo
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto realizovalo rozpis rozpočtu po jeho schválení na ZŠ v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V rozpise rozpočtu nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia, výška výdavkov určená na originálne kompetencie a prenesené kompetencie bola uvádzaná podľa jednotlivých zložiek školy v celkových sumách podľa zdrojov, napr. výška normatívnych prostriedkov nebola rozčlenená na výdavky určené na mzdy a na výdavky určené na prevádzku. Kontrolou bolo zistené, že ZŠ realizovali rozpis normatívnych výdavkov na osobné a prevádzkové náklady samostatne vychádzajúc z údajov z minulého rozpočtového roka a na základe dohodovacieho konania. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovanému subjektu bolo oznámené pridelenie finančných prostriedkov na rok 2014 príslušným okresným úradom 06.02.2014. Mesto vykonalo rozpis finančných prostriedkov na ZŠ 27.02.2014, čím porušilo § 4 ods. 9 zákona o financovaní základných škôl, pretože rozpis finančných prostriedkov nebol vykonaný do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Kontrolou rozpisu finančných prostriedkov na základe oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa § 4a zákona o financovaní základných škôl na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním bolo zistené porušenie § 7 ods. 13 uvedeného zákona, pretože mesto nerozpísalo na ZŠ finančné prostriedky do 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Okresný úrad oznámil mestu úpravu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ podľa § 8c zákona o financovaní základných škôl na kreditové príplatky v rámci dohodovacieho konania dňa 27.11.2014. Mesto rozpísalo finančné prostriedky pre školy a oznámilo okresnému úradu v sídle kraja výšku rozpísaných prostriedkov pre jednotlivé školy po lehote 15 dní po doručení oznámenia okresného úradu, čím bol porušený § 7 ods. 13 písm. a) a b) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
• preverením dodržiavania zákonom stanovenej povinnosti zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur bolo zistené, že mesto nezverejnilo zákazku v správach zverejnených za obdobie od 01.06.2013 do 31.12.2013, čo bolo v rozpore s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou poskytnutia výšky prostriedkov za rok 2014 podľa VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie pre tri ZŠ formou dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre materskú školu, školský klub detí, zariadenia školského stravovania a výdajnej školskej jedálne bolo zistené, že jednej ZŠ s materskou školou, s viac ako 100 deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, mesto poskytlo finančné prostriedky na originálne kompetencie v sume nižšej o 4 995,00 eur (spolu za výdajnú školskú jedáleň, materskú školu a školský klub detí) oproti VZN. Uvedeným konaním bol porušený Čl. 5 ods. 3 VZN č. 2/2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 19 bod 6 zásad schvaľovanie a uzatváranie nájomných zmlúv patrilo do rozhodovacej právomocí primátora alebo štatutárneho orgánu správcu majetku obce, ak tak ustanovovala zriaďovacia listina. ZŠ uzatvárali samostatne nájomné zmluvy týkajúce sa prenájmu nebytových priestorov. Kontrolou zriaďovacích listín ZŠ bolo zistené, že tieto neobsahovali ustanovenie o tom, že štatutárny zástupca školy mohol samostatne uzatvárať nájomné zmluvy. Neuzatváraním nájomných zmlúv primátorom mesta, bol porušený § 19 bod 6 zásad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 6 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy. Štatutárni zástupcovia škôl a školských zariadení neboli poverení schvaľovaním návrhov zmlúv. Tým, že mesto neschvaľovalo návrh zmlúv bol porušený § 6 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Poskytovaním výkonov týkajúcich sa prípravy a rozvozu potravinových balíčkov pre rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom bezodplatne bez rozhodnutia MsZ bol porušený § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou zriaďovacích listín troch ZŠ bolo zistené, že neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku spravovaného školou. V zriaďovacích listinách ZŠ s materskou školou nebolo v predmete činnosti vymedzenie predprimárneho vzdelávania, ktoré realizovali materské školy. Uvedeným konaním bol porušený § 22 ods. 2 písm. g) a i) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Výsledky kontrol NKÚ SR vykonaných na troch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti kontrolovaného subjektu a v meste poukázali na potrebu užšej spolupráce v poskytovaní pravidelnej odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
17.03.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie zákonom stanoveného minimálneho percentuálneho podielu na prevdázkové náklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
nedodržanie termínu oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2014 zriaďovateľom cirkevných škôl
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
nedodržanie zákonom stanoveného termínu (do 12 pracovných dní od uzavretia zmluvy) pri oznámení o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom pri zadávaní podlimitnej zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevyhotovanie referncie na dodávateľov vo vzťahu k plneniu zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 16.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím zálohovej platby bez toho, aby bola zmluvne dohodnutá, čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 255,04 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou poskytovania finančných prostriedkov na žiaka a dieťa cirkevnej a súkromnej ZŠ a školského zariadenia a dodržiavania zákonom stanoveného podielu vo výške 88 % zo sumy pre ZŠ a školské zariadenia zriadených mestom, bolo zistené, že v prípade financovania cirkevného CVČ nebol dodržaný podiel finančných prostriedkov, ktorý predstavoval 24,96 %, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 12 písm. j) zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Nesprávnym stanovením predpokladanej hodnoty zákazky len za jeden rok plnenia rámcovej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nepredložením dokumentácie, z ktorej bola určená predpokladaná hodnota zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Špecifikovaním technických požiadaviek na predmet zákazky vo výzve na predloženie cenových ponúk s odvolaním sa na konkrétny typ od konkrétneho výrobcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Zriaďovacie listiny dvoch základných škôl a jednej základnej umeleckej školy neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z., 523/2004 Z.z.

Mesto Sereď

IČO
00306169
Sídlo
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto po doručení oznámení z OÚ nerozpísalo finančné prostriedky pridelené dohodovacím konaním v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote, čím mesto nepostupovalo v súlade s ust. § 7 ods. 13 písm. a) zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Ďalej NKÚ SR zistil, že mesto po doručení oznámení z OÚ spätne neoznámilo OÚ v sídle kraja výšku rozpísaných finančných prostriedkov pridelených dohodovacím konaním v zákonom stanovenej 15 dňovej, čo nebolo v súlade s ust. § 7 ods. 13 písm. b) zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Mesto nepreukázalo vykonávanie následnej finančnej kontroly v roku 2014 na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami zo ŠR, z rozpočtu Európskej únie v oblasti školstva v zmysle ust. § 6 ods. 16 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zároveň tiež nepreukázalo vykonávanie finančných kontrol v oblasti školstva a kontrolu efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom v zmysle ust. § 6 ods. 22 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou účtovných dokladov na vybranej vzorke bolo zistené nedodržanie ust. § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou, o.i. vyjadrením, či táto finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a inými skutočnosťami uvedenými v uvedenom ustanovení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ďalej NKÚ SR zistil nedodržanie ust. § 9a zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, o.i. vyjadrením, či táto finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a inými skutočnosťami uvedenými v uvedenom ustanovení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že uvedená zákazka nebola zverejnená v štvrťročnej súhrnnej správe, čím mesto nepostupovalo v súlade s ust. § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Mesto Svit

IČO
00326607
Sídlo
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že mesto v mesiacoch január a marec 2014 v desiatich prípadoch poukázalo finančné prostriedky ZŠ, ZUŠ a školským zariadeniam po 28. dni v mesiaci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny CVČ Mierová 134, Svit, MŠ Mierová 141, Svit a MŠ Školská 21, Svit neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.

Obec Krásnohorské Podhradie

IČO
00328421
Sídlo
Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
11.03.2015 - 14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec oneskorene rozpisovala normatívne FP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Oneskorené rozpisovanie nenormatívnych FP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Oneskorené rozpisovanie nenormatívnych FP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Oneskorené rozpisovanie normatívnych FP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Neoznamovanie rozpisu FP na dohodovacie konanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Neoznamovanie rozpisu FP okresnému úradu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny neobsahovali náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nevykonávala kontrolu počtu žiakov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nevykonávala následnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nezverejňovala správu o zákazkách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Lužianky

IČO
34003517
Sídlo
Rastislavova 266, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
29.03.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov ako boli uskutočnené zmeny rozpočtu k tomuto obdobiu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemal spracovaný programový rozpočet, ktorý obsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevypracovala rozpis rozpočtu na svoje rozpočtové organizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri rozpisovaní prevádzkového normatívou obec nedodržala zákonom stanovený minimálny percentuálny podiel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
hlavný kontrolór vypracoval Správu o výsledku kontroly napriek tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Oščadnica

IČO
00314170
Sídlo
Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 08.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré sa realizujú z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec - zriaďovateľ neoznámil výšku rozpísaných finančných prostriedkov na jednotlivé školy spätne okresnému úradu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny základnej školy s materskou školou neobsahovali správnu formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku a identifikačné číslo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zmeny v zriaďovacích listinách neboli vykonávané dodatkami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacia listina pre základnú školu neobsahovala správnu formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku a IČO
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nevykonala následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe a nekontrolovala efektívnosť a účelnosť ich využitia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nevykonávala finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa VZN obce a nekontrolovala ich efektívnosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Použitý formát zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv nebol v súlade s výnosom o informačných systémoch verejnej správy, kedy nebolo zabezpečené spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ako textu, t.j. čitateľnosť súborov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Základná škola

IČO
37811487
Sídlo
Oščadnica-Ústredie 760, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 08.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročením výdavkov na poistné o 12 % a na mzdy a platy o 4 % oproti upravenému rozpočtu, štatutárny orgán kontrolovaného subjektu nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neboli dodržané náležitosti preukázateľnosti účtovného záznamu, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávner zatriedenie výdavkov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie t.j. nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v štyroch prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Neprávne zaúčtovanie v desiatich prípadoch - nedodržanie platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Poskytnutie dvoch preddavkov bez písomného dohodnutia v zmluve o dielo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nezriadenie svojho profilu verejného obstarávateľa na elektronickom úložisku vestníka pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečenie zverejnenia súhrnnej správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur bez DPH v profile verejného obstrávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Použitý formát zverejnených faktúr, objednávok a zmlúv nebol v súlade s výnosom o informačných systémoch verejnej správy, kedy nebolo zabezpečené spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ako textu, t.j. čitateľnosť súborov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Základná škola

IČO
36128414
Sídlo
Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
08.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ realizovala úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2 faktúry neboli zaúčtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
ZŠ neúčtovala o vzniknutých záväzkoch voči dodávateľom priebežne podľa dátumu doručenia jednotlivých faktúr, ale až v deň účtovania o úhrade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Výdavky uhradené na základe preddavkovej faktúry za nákup spevníkov ZŠ nezaradila na rozpočtovú podpoložku Preddavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Na účte Poskytnuté prevádzkové preddavky neboli zaznamenané žiadne účtovné zápisy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
niektoré účtovné doklady – platobné poukazy súvisiace so zaúčtovaním úhrady dodávateľských faktúr neboli označené podpisom osoby, ktorá účtovný prípad zaúčtovala a osoby zodpovednej za účtovanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZŠ nevykonala PFK pred vstupom do záväzku, keď objednávku na poskytnutie služby vystavila až v deň fakturácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
súhrnná správa za 2. štvrťrok 2014 neobsahovala zákazky na obstaranie sušičky príborov a poskytnutie služby pri rekonštrukcii podláh, ktorá bola zrealizovaná v 2. kvartáli 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola - Topoľová 8, 949 01

IČO
37865307
Sídlo
Topoľová 8, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
17.03.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne stanovenie predpokladanej hodnoty zákaziek realizovanej na základe rámcovej dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezverejňovanie štvrťročnej správy o zákazkách z VO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Jana Amosa Komenského

IČO
37836706
Sídlo
Komenského 1227/8, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci postupov verejného obstarávania bolo zistené, že základná škola nezverejňovala v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách, čo nebolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Základná škola nepostupovala v niektorých prípadoch pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovné doklady v niektorých prípadoch neobsahovali súpis vykonaných prác, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nedodržal platné postupy účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín

IČO
37808699
Sídlo
Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že ZŠ nezriadila na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „UVO“) svoj profil verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách nad 1 000,- Eur bez DPH v profile UVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou správnosti uplatňovania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov na vybranej vzorke účtovných prípadov (dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, prijaté platby a transfery okrem mzdových výdavkov) v celkovej sume 52 147,30 Eur bolo v jedinom prípade zistené nesprávne zatriedenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 1 245,38 Eur, čím ZŠ nekonala v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a zároveň s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou správnosti postupov účtovania bolo na vybranej vzorke účtovných prípadov zistené v dvoch prípadoch na konci roka 2014 nedodržanie princípu časového rozlíšenia nákladov, čím ZŠ nepostupovala v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a súčasne s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pri zákazke na obstaranie dodávky a montáže okien stanovila ZŠ predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu s DPH, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nespravny format subor - necitatelne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

IČO
37839918
Sídlo
Ulica Fándlyho č. 763/7A, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou účtovných dokladov na vybranej vzorke bolo zistené nedodržanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie PFK potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou, o. i. vyjadrením, či táto finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a inými skutočnosťami uvedenými v uvedenom ustanovení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ďalej NKÚ SR zistil nedodržanie ustanovenia § 9a zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, o. i. vyjadrením, či táto finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a inými skutočnosťami uvedenými v uvedenom ustanovení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR zistil, že obstarávateľ nezverejňoval štvrťročné súhrnné správy v profile, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa

IČO
37888650
Sídlo
Klokočova 742, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
15.03.2015 - 24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ Klokočova v kontrolovanom období nesprávne používala kódovanie zdrojov, keď namiesto kódu zdroja 41 (vlastné príjmy obcí a VÚC) používala kód zdroja 111 (dotácie zo ŠR) a takto aj vykazovala údaje vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vzorky 20 vybraných faktúr bolo zistené, že žiaden z preverených dokladov neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou vzorky 20 vybraných faktúr v zmysle zákona o účtovníctve bolo zistené, že žiaden z preverených dokladov neobsahoval označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky faktúr bolo zistené, že predbežná finančná kontrola bola vykonávaná riaditeľkou ZŠ Klokočova.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ZŠ Klokočova v roku 2014 nakúpila tovar v sume 1 260,00 EUR bez vykonania verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ Klokočova v kontrolovanom období nezabezpečila na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie vytvorenie svojho profilu verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ Klokočova nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Krompachy

IČO
35556285
Sídlo
SNP 47, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Krompachy, Maurerova ul. 14

IČO
35546000
Sídlo
Maurerova 14, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Krompachy, Zemanská ul.

IČO
35543957
Sídlo
Zemanská 2, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Škola zakúpila na základe faktúry č. 201404484 z 15.12.2014 konvektomat v sume 6 220,80 eur. Financovanie obstarania bolo realizované nasledovne: • suma 4 000,00 eur bola financovaná zo zdroja 41, rozpočtová klasifikácia 713004, • suma 1 000,00 eur bola financovaná zo zdroja 46 (prostriedky získané ako dar), rozpočtová klasifikácia 633004, • suma 1 220,80 eur bola financovaná zo zdroja 46, rozpočtová klasifikácia 633004. Faktúra bola zaúčtovaná na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a následne na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Financovaním obstarania dlhodobého majetku aj z bežných výdavkov v celkovej sume 2 220,80 eur kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri preverení platieb za média a ich následného rozúčtovania medzi jednotlivými zložkami školy bolo zistené, že ZŠ nemala spracovaný interný predpis a ani nemala na rozúčtovanie nákladov usmernenie od svojho zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poskytovaním výkonov týkajúcich sa prípravy a rozvozu potravinových balíčkov pre rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom bezodplatne bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva bol porušený § 26 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože rozpočtové organizácie zriadené obcou si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo tejto obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v priestoroch školy sa nachádzal majetok, ku ktorému škola nemala vlastnícke právo alebo právo správy majetku, t.j. právny vzťah oprávňujúci jeho využívanie v celkovej sume 296,00 eur. Išlo o osem kusov polohovacích stoličiek k počítačom zakúpených z rodičovského združenia pôsobiaceho pri škole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa § 19 bod 6 zásad schvaľovanie a uzatváranie nájomných zmlúv patrí do rozhodovacej právomocí primátora alebo štatutárneho orgánu správcu majetku obce, ak tak ustanovovala zriaďovacia listina. Štatutárny orgán správcu majetku mesta bol povinný jeden exemplár každej nájomnej zmluvy alebo jej zmeny doručiť na Mestský úrad v Krompachoch. Zriaďovacia listina neobsahovala ustanovenie o tom, že štatutárny zástupca školy mohol samostatne uzatvárať nájomné zmluvy.Uzatváraním nájomných zmlúv štatutárnym zástupcom školy bol porušený § 19 ods. 6 zásad. Výšku nájmu za nebytové priestory stanovila škola v rozpore s Doplnkom č. 1 k zásadám, podľa ktorých ročná sadzba nájomného pre využitie nehnuteľností pre účely výchovy, vzdelávania, kultúrnej činnosti a športovej činnosti bola stanovená v sume 1,00 eur za m2 za rok. Kontrolovaný subjekt prenajímal priestory za 5,00 eur za hodinu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že škola nepostupovala podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), pretože nezverejnila informácie, ako napr. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal postupy účtovania podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, - podľa § 58 Postupov účtovania, pretože na faktúrach počas roka nerozúčtoval náklady za vodné na účte 502 – Spotreba energie a stočné na účte 518 – Ostatné služby, ale o nich účtoval v plnej sume ako o spotrebe energie - podľa § 6 a § 50 ods. 2, pretože neúčtoval na účtoch časového rozlíšenia aj keď bol známy ich vecný obsah, suma a bolo určené obdobie. Podľa Postupov účtovania na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovnej triede 5. Nedodržaním Postupov účtovania vo vyššie uvedených prípadoch bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 3 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorých účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia a v období, v ktorom vznikli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Základná škola Krásnohorské Podhradie

IČO
35543710
Sídlo
Pokroková 199, 04941 Krásnohorské Podhradie
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
11.03.2015 - 14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval správu o hospodárení za rok 2014. Svojmu zriaďovateľovi predložil 13.04.2015 len „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014 –
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že obstaral výmenu okien v telocvični ZŠ o 115,00 eur viac než bolo dohodnuté v zmluve o dielo, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 115,00 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením správnosti vedenia účtovníctva bolo zistené, že všetky účtovné doklady o prijatí bežných transferov z prostriedkov ŠR prostredníctvom zriaďovateľa na prenesené kompetencie neobsahovali podpisové záznamy osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZŠ napriek tomu, že nemala v roku 2014 rozpočtované kapitálové výdavky, bolo zistené, že vybudovala sieťovú infraštruktúru, optické pripojenie na internet v budovách ZŠ v sume 2 255,00 eur s triedením výdavku na podpoložke 637004 – Všeobecné služby a zaúčtovaním do nákladov na účet 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZŠ tým, že o výdavkoch súvisiacich s obstaraním optického pripojenia na internet neúčtovala v rámci dlhodobého majetku, konala v rozpore s § 28 ods. 1 písm. b) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ZŠ neúčtovala o preddavkoch v prípade obstarávania prístupových licencií napr. na výukový program pre školy na PC v sume 48,00 eur, učebnice angličtiny v sume 83,52 eur, úradné tlačivá v sume 171,71 eur, ročný prístup do verejnej správy Slovenskej republiky v sume 76,00 eur, služby virtuálnej knižnice v sume 198,72 eur,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil v roku 2014 sumu 53,88 eur a 203,06 eur na poistenie majetku ZŠ od 27.03.2014 do 26.03.2015, sumu 17,50 eur od 07.11.2014 do 26.03.2015, sumu 346,16 od 12.07.2014 do 26.03.2015. Výdavky boli chybne zatriedené na podpoložke 637004 – Všeobecné služby namiesto podpoložky 637015 – Poistné, sumu 76,00 eur ročný prístup do verejnej správy Slovenskej republiky. Uvedené položky boli zaúčtované do nákladov roku 2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym triedením vyššie uvedených výdavkov ZŠ nepostupovala v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení a zároveň nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo vyššie uvedených zisteniach výdavky v sume 15 314,00 eur neboli doložené náležitými dokladmi. ZŠ neúčtovala o účtovných prípadoch na základe preukázateľných účtovných dokladov čím porušil§ 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri nákupe nábytku v sume 6 397,00 eur bola vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk 15.01.2015. Kúpna zmluva na nákup nábytku bola uzavretá pred vyhodnotením cenových ponúk 03.01.2015. Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal VO na nákup nábytku porušil § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ svojim konaním nepreukázala, že vynaložené náklady na obstaranie mliečnych výrobkov v sume 7 289,00 eur a potravín v sume 2 655,00 eur boli primerané kvalite a cene tovarov, čím konala v rozpore s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ mala v elektronickom úložisku zriadený svoj profil a zverejňovala v elektronickom úložisku raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, okrem realizácie stavby sieťová infraštruktúra, optické pripojenie na internet v sume 2 255,00 eur, dodávky a montáže plastových okien na telocvični ZŠ v sume 5 800,00 eur a nákupu nábytku v sume 6 397,00 eur. Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejňoval v kontrolovanom období nákupy potravín pre školskú jedáleň nad 1 000,00 eur. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa

IČO
35991755
Sídlo
Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
15.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou vzorky 15 vybraných faktúr v celkovej sume 16 320,42 EUR v zmysle zákona o účtovníctve bolo zistené, že žiadny z preverených dokladov neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu v účtovnej jednotke, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že jedna faktúra neobsahovala obsah účtovného prípadu, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. b) a s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na jednej faktúre nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ZŠ JFR nezverejnila vo svojom profile zadávanie zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 EUR, nekonala v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a smernicou č. 06/2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ JFR v kontrolovanom období nezabezpečila na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie vytvorenie svojho profilu verejného obstarávateľa, čím nepostupovala v súlade s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ JFR nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR, čím nekonala v súlade s § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Svit

IČO
17068975
Sídlo
Komenského 2, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že ZŠ poskytla v troch prípadoch preddavok za náradie, údržbu výpočtovej techniky a osobný počítač bez toho, aby jeho poskytnutie vopred písomne dohodla v zmluve o dodávke výkonov a tovarov, čím porušila § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého má obec povinnosť vopred písomne dohodnúť poskytnutie preddavku a porušila podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona finančnú disciplínu v sume 976,52 eur, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou výdavkov bolo zistené nesprávne účtovanie o poskytnutých preddavkoch na účte 321 – Dodávatelia a nie na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, a to v nasledovných prípadoch: zálohová faktúra č. 70757038 z 13.11.2014 za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice v sume 198,72 eur, zálohová faktúra č. 1405395700 z 12.08.2014 za predplatné Finančného spravodajcu v sume 19,98 eur, zálohová faktúra č. 52561141 z 28.08.2014 za predplatné Úplného znenia zákonov v sume 59,20 eur, zálohová faktúra č. 140385 z 02.07.2014 v sume 493,90 eur za údržbu výpočtovej techniky, čím ZŠ nepostupovala v súlade s § 43 ods. 1 opatrenia MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky účtujú poskytnuté preddavky pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZŠ nesprávne účtovala o nákladoch budúcich období na ťarchu nákladov v bežnom účtovnom období celkom v sume 98,07 eur, čím nebolo dodržané ustanovenie § 50 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 381 – Náklady budúcich období účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to v týchto prípadoch: -faktúra č. 1402000830 zo 17.09.2014 za aktualizáciu programu ŠJ4 za obdobie od 03.10.2014 do 03.10.2015 v sume 39,24 eur (381 – Náklady budúcich období v sume 29,43 eur), -zálohová faktúra č. 614059423 z 02.09.2014 za webhostingové služby na portáli Domains – predĺženie registrácie domény za obdobie od 03.10.2014 do 02.10.2015 v sume 8,39 eur, v sume 8,39 eur (381 – Náklady budúcich období v sume 6,99 eur), -zálohová faktúra č. 5914003024 zo 17.10.2014 za ročný prístup: Verejná správa Slovenskej republiky za obdobie od 24.10.2014 do 23.10.2015 v sume 76,00 eur (381 – Náklady budúcich období v sume 61,65 eur)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie o nákladoch bolo zistené aj v prípade úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v celkovej sume 1 960,00 eur na účte 518 – Ostatné služby súvzťažne s účtom 379 – Iné záväzky a nie na účte 538 – Ostatné dane a poplatky súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 60 ods. 4 opatrenia MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 538 – Ostatné dane a poplatku účtujú dane a poplatky podľa osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v 13 prípadoch o výdavkoch, ktoré mali charakter nákladov súvisiacich s opravami a udržiavaním majetku účtoval na účte 518 – Ostatné náklady v celkovej sume 13 932,35 eur a nie na účte 511 – Opravy a udržiavanie, čím nepostupoval v súlade s § 58 ods. 2 opatrenia MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 511 – Opravy a udržiavanie účtujú náklady na externé opravy bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením predloženej dokumentácie z verejného obstarávania bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ani v jednom prípade nestanovil predpokladanú hodnotu zákazky, čím nekonal v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov

IČO
36158143
Sídlo
17. novembra 31, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 15.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím preddavkov bez toho, aby boli zmluvne dohodnuté, v štyroch prípadoch, čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 530,88 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávnym uplatnením ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov v jednom prípade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o záväzku na nákladovom účte 511 – Opravy a udržiavanie v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním na nákladovom účte 501 – Spotreba materiálu v jednom prípade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Základná škola s materskou školou

IČO
37808761
Sídlo
Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad v sume 467,20 Eur. Vyrubený poplatok bol nesprávne zaúčtovaný v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Správne mal zaúčtovať v prospech účtu 345 Ostatné dane a poplatky. Výdavok bol nesprávne zatriedený na podpoložku 637004 – Všeobecné služby. Miestny poplatok sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zatrieďuje na podpoložku 637 035, • úhrada dodávateľskej faktúry za opravu oplotenia a spevnených plôch v sume 4 900,- Eur. Výdavok bol nesprávne zatriedený na podpoložku 637004 – Všeobecné služby, správne mal byť zatriedený na položke 635 - Oprava a údržba, • úhrada dodávateľskej faktúry za štúdiu (projektovú dokumentáciu) na rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ v sume 1 176,00 Eur a vypracovanie rozpočtu k predmetnému projektu v sume 216,- Eur, triedené ako bežný výdavok a zaúčtované do nákladov bežného obdobia. Podľa charakteru účtovného prípadu sa jednalo o výdavky, ktoré mali byť financované z kapitálového rozpočtu ZŠ s MŠ a zaúčtované do majetku, resp. na účet obstarania dlhodobého majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad v sume 467,20 Eur. Vyrubený poplatok bol nesprávne zaúčtovaný v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Správne mal zaúčtovať v prospech účtu 345 Ostatné dane a poplatky. Výdavok bol nesprávne zatriedený na podpoložku 637004 – Všeobecné služby. Miestny poplatok sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zatrieďuje na podpoložku 637 035, • úhrada dodávateľskej faktúry za štúdiu (projektovú dokumentáciu) na rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ v sume 1 176,00 Eur a vypracovanie rozpočtu k predmetnému projektu v sume 216,- Eur, triedené ako bežný výdavok a zaúčtované do nákladov bežného obdobia. Podľa charakteru účtovného prípadu sa jednalo o výdavky, ktoré mali byť financované z kapitálového rozpočtu ZŠ s MŠ a zaúčtované do majetku, resp. na účet obstarania dlhodobého majetku, • úhrada dodávateľskej faktúry v sume 198,72 Eur za prístup do virtuálnej knižnice pre rok 2015, ktorá bola zaúčtovaná priamo do nákladov roka 2014; tým ZŠ s MŠ nedodržala princíp časového rozlíšenia nákladov v účtovníctve,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
• v jednom prípade vyplatenie stravného v rámci vyúčtovania cestovného príkazu nad rámec zákonných povinností v sume 4,- Eur, čím kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej aj „zákon č. 283/2002 Z. z.“). Suma 4,- Eur vyplatená nad rámec zákonných povinností bola na základe kontroly NKÚ SR dňa 20.04.2015 vrátená zodpovedným zamestnancom do pokladne. Uvedený nedostatok nebol identifikovaný ani procesmi vnútornej kontroly ZŠ s MŠ, t.j. najmä kontrolou pri likvidácii cestovného príkazu,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
• vo viacerých prípadoch použitie súkromného motorového vozidla v súvislosti s realizáciou tuzemskej pracovnej cesty bez uzatvorenia písomnej dohody so zamestnávateľom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. Zamestnanci používajúci súkromné motorové vozidlá účtovali ako cestovné náhrady za použitie motorového vozidla sumu zodpovedajúcu cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy, avšak bez uzatvorenej písomnej dohody so zamestnávateľom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Nedostatky boli zistené pri predbežnej finančnej kontrole súvisiacej s realizáciou výdavkov z pokladne – v niektorých prípadoch bola predbežná finančná kontrola vykonaná až po realizácii výdavku (nákupu v hotovosti)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ZŠ s MŠ zároveň nedodržala ustanovenie § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., kedy nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách nad 1 000,- Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
použitý formát zverejnených zmlúv nebol v súlade s ustanovením § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, kedy nebolo zabezpečené spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ako textu, t.j. čitateľnosť súborov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.

Základná škola s materskou školou

IČO
42248809
Sídlo
SNP 47, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt uzatváral nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy § 19 ods. 6 , pretože štatutári nnemali túto kompetenciu v zriaďovacích listinách a ani neboli poverení uvedeným úkonom primátorom mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nájomné zmluvy uzatvárané s centrom voľného času nemali presne vyšpecifikovaný predmet nájmu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 529/1990 Zb.
škola nezverejnila informácie týkajúce sa spôsobu zriadenia povinnej osoby, jej právomocí a kompetencií, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
škola nepostupovala podľa § 58 Postupov účtovania, pretože na faktúrach počas roka nerozúčtoval náklady za vodné na účte 502 – Spotreba energie a stočné na účte 518 – Ostatné služby, ale o nich účtoval v plnej sume ako o spotrebe energie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
škola nepostupovala podľa § 6 a § 50 ods. 2 Postupov účtovania, pretože neúčtovala na účtoch časového rozlíšenia aj keď bol známy ich vecný obsah, suma a bolo určené obdobie. Podľa Postupov účtovania na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovnej triede 5.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
škola nepostupovala podľa § 43 ods. 4 Postupov účtovania, keď poskytnuté prevádzkové preddavky kontrolovaný subjekt účtoval priamo na nákladové účty a nie na účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Základná škola s materskou školou

IČO
42248795
Sídlo
Maurerova 14, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri preverení platieb za média a ich následného rozúčtovania medzi jednotlivými zložkami školy bolo zistené, že ZŠ nemala spracovaný interný predpis a ani nemala na rozúčtovanie nákladov usmernenie od svojho zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou položiek a cien majetku bolo zistené, že škola evidovala na podsúvahovom účte päť kusov majetku v nesprávnej cene, t.j. rozdiel bol v sume 56,18 eur. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nedodržal § 79 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007-31, čím porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nájomné zmluvy podpisoval štatutár ZŠ. Podľa § 19 bod 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy schvaľovanie a uzatváranie nájomných zmlúv patrí do rozhodovacej právomocí primátora alebo štatutárneho orgánu správcu majetku obce, ak tak ustanovovala zriaďovacia listina. Zriaďovacia listina školy neobsahovala uvedené ustanovenie. Uzatváraním nájomných zmlúv štatutárnym zástupcom školy bol porušený § 19 ods. 6 zásad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná podľa § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď napr. chýbalo potvrdenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade uzatvorenými zmluvami, resp. bola vykonávaná formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že škola nepostupovala podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pretože nezverejnila informácie, ako napr. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pri finančných operáciách týkajúcich sa právnych úkonov alebo iných úkonov majetkovej povahy, čím porušil § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že údaje o objednávkach č. 88/14 na nákup materiálu a č. 76/14 na obstaranie pera ku interaktívnej tabuly neboli zverejnené, čím bol porušený § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním poskytnutých prevádzkových preddavkov pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa nedodržal kontrolovaný subjekt § 43 ods. 4 Postupov účtovania, čím porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuchovával ponuky uchádzačov, resp. informácie získané prieskumom trhu, čím porušil § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nesprávne zostavenie Finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 k 31.12.2014 v časti 1.1. Príjmy – Bežný rozpočet, kde v skutočnom čerpaní rozpočtu bol uvádzaný stav spolu 0,00 eur, pričom výška príjmov bola spolu vo výške 16 511,16 eur. Nesprávnym vykázaním údajov vo finančnom výkaze bol porušený § 2 písm. c) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Oproti víťaznej cenovej ponuke došlo k navýšeniu počtov jednotlivých tovarov a k navýšeniu finančných prostriedkov v celkovej sume 1 643,20 eur. Uvedeným konaním bol porušený § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď predbežnú finančnú kontrolu vykonal formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 502/2001 Z.z.
ZŠ mala v elektronickom úložisku zriadený svoj profil, avšak nezverejňovala v ňom raz štvrťročne súhrnné správy o zákazkách v hodnote rovnej alebo vyššej ako 1 000,00 eur, čím porušila § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja

IČO
35562447
Sídlo
Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
11.03.2015 - 14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval správu o hospodárení za rok 2014. Svojmu zriaďovateľovi predložil 13.04.2015 len „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014“ – Protokol právneho/neprávneho subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
ZŠ mala v kontrolovanom období jednu administratívnu pracovníčku. Kontrolou nebola preukázaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, keď administratívny zamestnanec zodpovedný za vedenie účtovníctva bol zároveň zodpovedný za realizáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením správnosti vedenia účtovníctva bolo zistené, že účtovný doklad o prijatí bežného transferu z prostriedkov ŠR prostredníctvom zriaďovateľa na prenesené kompetencie neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím kontrolovaný subjekt porušil § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil v roku 2014 sumu 83,00 eur na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s platnosťou od 09.09.2014 do 08.09.2015 a sumu 155,85 eur na poistenie majetku ZŠ od 08.10.2014 do 08.10.2015. Obidve sumy boli zaúčtované do nákladov roku 2014. ZŠ tým, že nedodržala zásady účtovania a vykazovania účtovných prípadov v období, s ktorými časovo a vecne súviseli, porušila § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ZŠ nemala v elektronickom úložisku zriadený svoj profil, čím konala v rozpore s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ nezverejnila na svojej webovej stránke objednávky na nákup motorového krovinorezu a na nákup spoločenských hier. Kontrolovaný subjekt uvedeným konaním porušil § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra

IČO
37865498
Sídlo
Novozámocká 129, 94905 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
17.03.2015 - 10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezverejňovanie súhrnných správ z VO na ÚVO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevypracovaný interný predpis na rozúčtovanie energií pre súčasti školy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Základná škola s materskou školou Sasinkova 1, Lužianky

IČO
37866745
Sídlo
Sasinkova 1, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
29.03.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný profil verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt zle vyhodnotil predložené ponuky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Krivec I. 1355, Hriňová

IČO
37831291
Sídlo
Krivec I. 1355, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 26.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Škola nemala v roku 2014 zriadený profil verejného obstarávateľa v rámci elektronického úložiska na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Škola nezverejnila súhrnnú správu o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

IČO
37812271
Sídlo
Oščadnica 1374, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 08.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne uplatňovanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správyv štyroch prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Nedodržanie platných postupov účtovania - nesprávne zaúčtovanie v piatich prípadoch, čo nebolo v súlade s opatrením MF SR a zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nezriadenie svojho profilu verjného obstarávateľa na elektronickom úložisku vestníka pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezverejňovanie uzatvorených zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Nezverejnenie na svojom webovomsídle, ktoré mala zriadené údaje o faktúre za tovary, služby a práce a vystavených objednávkach tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

IČO
37831283
Sídlo
Školská 1575, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 26.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Skola nezverejňovala súhrnnú správu o zákazke na svojom profile,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

IČO
31202659
Sídlo
Školská 1123/29, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.03.2015 - 10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Faktúra za poskytnutie služby za obdobie január až december 2015 bola zaúčtovaná do nákladov účtovného obdobia roku 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nerozlíšenie nákladov z časového hľadiska a neúčtovanie o nákladoch budúcich období
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Škola v siedmych prípadoch účtovala o poskytnutých preddavkoch pred splnením dodávok tovarov a služieb priamo na účty záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
V jednom prípade predbežné finančná kontrola nebola vykonaná pred uskutočnením finančnej operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Škola nezriadila na portáli Úradu pre verejné obstarávanie svoj profil verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Škola nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách nad 1000,- eur bez DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola, Cabajská 2, Nitra

IČO
37865625
Sídlo
Cabajská 2, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
17.03.2015 - 10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezriadený profil obstarávateľa na ÚVO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezverejňovanie súhrnných správ o zákazkách z VO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola, Komenského 13, Sabinov

IČO
36158089
Sídlo
Komenského 13, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 15.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím preddavku bez zmluvne dohodnutých podmienok v jednom prípade, čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 1 163,62 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávnym uplatnením ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov v piatich prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o poskytnutom preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o záväzku na nákladovom účte 511 – Opravy a udržiavanie v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Základná škola, Mierová 134, Svit

IČO
36158267
Sídlo
Mierová 134, 05921 Svit
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ poskytla v dvoch prípadoch preddavok za kancelárske vybavenie bez toho, aby jeho poskytnutie vopred písomne dohodla v zmluve o dodávke výkonov a tovarov, čím porušila § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého má ZŠ povinnosť vopred písomne dohodnúť poskytnutie preddavku a porušila podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona finančnú disciplínu v sume 1 070,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou výdavkov bolo zistené nesprávne účtovanie o poskytnutých preddavkoch na účte 321 – Dodávatelia a nie na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, a to v nasledovných prípadoch: zálohová faktúra č. 1603340 z 09.06.2014 v sume 274,00 eur za sedačku a zálohová faktúra č. DF02014/14 z 18.12.2014 v sume 796,00 eur za 14 ks kancelárskych stoličiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZŠ v jednom prípade (predplatné mesačníka Manažment školy v praxi na október 2014 – september 2015) nesprávne účtovala o nákladoch budúcich období na ťarchu nákladov v bežnom účtovnom období celkom v sume 49,50 eur, čím nebolo dodržané ustanovenie § 50 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 581 – Náklady budúcich období účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie o nákladoch bolo zistené aj v prípade úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v celkovej sume 1 960,00 eur na účte 518 – Ostatné služby súvzťažne s účtom 379 – Iné záväzky a nie na účte 538 – Ostatné dane a poplatky súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 60 ods. 4 opatrenia MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na účte 538 – Ostatné dane a poplatky účtujú dane a poplatky podľa osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením predloženej dokumentácie z verejného obstarávania nad 5 000,00 eur formou prieskumu trhu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ani v jednom prípade nestanovil predpokladanú hodnotu zákazky, čím nekonal v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO
36128481
Sídlo
Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
08.03.2015 - 20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ realizovala úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
4 faktúry neboli zaúčtované v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
ZŠ neúčtovala o vzniknutých záväzkoch voči dodávateľom priebežne podľa dátumu doručenia jednotlivých faktúr
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 431/2002 Z.z.
na účte Poskytnuté prevádzkové preddavky neboli zaznamenané žiadne účtovné zápisy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Niektoré účtovné doklady – platobné poukazy súvisiace so zaúčtovaním úhrady dodávateľských faktúr neboli označené podpisom osoby, ktorá účtovný prípad zaúčtovala a osoby zodpovednej za účtovanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZŠ nevykonala PFK pred vstupom do záväzku, keď nevystavila objednávku a v jednom prípade v etape realizácie - pri úhrade faktúry za spotrebu vody ju nevykonala vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
ZŠ si nezriadila na portáli Úradu pre verejné svoj profil verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur bez DPH v profile
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť