Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2020/1130
Názov:
Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť účinnosť systému zabezpečenia núdzových zásob ropy v SR.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

IČO
45741662
Sídlo
Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
11.03.2020 - 28.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ zistil, že cenníky na roky 2018 až 2020 boli zverejnené na webovom sídle Agentúry v mesiaci december predchádzajúceho roku, v ktorom mal daný cenník platiť. Zverejnenie uvedených cenníkov až v decembri priamo nadväzovalo na decembrové termíny zasadnutí predstavenstva a členskej schôdze, na ktorých schvaľovali cenník na nadchádzajúci kalendárny rok.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Odplata za službu zabezpečenia udržiavania núdzových zásob na rok 2017 bola schválená vo výške 29,65 eur/m3/t, pričom jej výška vypočítaná v zmysle stanov bola 31,23 eur/m3/t. NKÚ SR zistil, že Agentúra nekonala v súlade so stanovami schválenými vládou SR, keď na rok 2017 následne upravila odplatu za službu zabezpečenia udržiavania núdzových zásob vypočítanú v zmysle stanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR zistil, že v jednom prípade v roku 2017, keď si VP neplnil svoje povinnosti zo zmluvy včas a riadne (pohľadávka na zaplatenie zabezpečovacieho depozitu), Agentúra začala vymáhať splnenie týchto povinností po viac ako zákonom ustanovených 60 dňoch odo dňa, keď mali byť povinnosti VP splnené, čo nebolo v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o núdzových zásobách. Zároveň Agentúra nekonala v súlade s interným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 218/2013 Z.z.
NKÚ SR zistil, že Agentúra v jednom prípade v roku 2017 neoznámila colnému úradu nedoplatky VP vzniknuté z porušenia povinností plniť si svoje platobné záväzky voči Agentúre riadne a včas v zmysle ustanovení § 4 ods. 2 zákona o núdzových zásobách, čo nebolo zároveň v súlade s interným predpisom. Ďalej bolo zistené, že v jednom prípade bol nedoplatok VP oznámený colnému úradu po lehote uvedenej v internom predpise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 218/2013 Z.z.
Agentúra sa pri kontrole kvalitatívnych parametrov núdzových zásob ropných výrobkov podľa technických noriem spoliehala na výsledky z jedného akreditovaného laboratória, pričom predmetné laboratórium bolo majetkovo prepojené so zakladateľom uznaného skladovateľa ropných výrobkov. NKÚ SR upozorňuje v tejto súvislosti na možné riziko konfliktu záujmov medzi uznaným skladovateľom a akreditovaným laboratóriom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nevykonával kontrolu núdzových zásob vo forme tiketov priamo na mieste u uznaných skladovateľov. V tejto súvislosti NKÚ SR poukazuje na možné riziko, že núdzové zásoby nemuseli byť v skutočnosti zabezpečené v takom množstve, ako boli dokladovo vykazované zo strany ochraňovateľov. Zároveň NKÚ SR poukazuje na riziko možnej nedostupnosti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov vo forme tiketov v prípade potreby.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR identifikoval viaceré riziká súvisiace so zmluvami o udržiavaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov formou tiketov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri absencii špecifikácie ceny Agentúra nepreukázala aká je štruktúra a výška jednotlivých položiek agregovanej ceny, a tým nebolo možné vyhodnocovať, porovnávať a analyzovať ich hospodárnosť a efektívnosť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Štát mal pri rozhodovaní členskej schôdze v prípade schválenia a zmeny odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob obmedzenú priamu rozhodovaciu právomoc, keď pri rozhodovaní bol potrebný aj súhlas členov Agentúry zastupujúcich VP, ktorí v tomto prípade mali „právo veta“. NKÚ SR upozorňuje na riziko nezachovania rozhodovacej právomoci štátu pri schválení a zmene výšky odplaty za zabezpečenie núdzových zásob z dôvodu, že od výšky odplaty sa odvíja celý finančný systém zabezpečenia správy núdzových zásob na Slovensku. Riziko obmedzenia rozhodovacej právomoci existuje aj v ostatných prípadoch uvedených v bode 7.4 stanov (napr. schválenie kritérií pre výber uznaného skladovateľa, vylúčenie a prijatie člena).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Stanovy Agentúry umožňovali v rozhodovacom procese predstavenstva vznik situácie, keď by v prípade neúčasti jedného z dvoch členov predstavenstva za štát mohlo prísť k prehlasovaniu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ktorí zastupujú VP, čím by nebola zabezpečená rozhodovacia právomoc štátu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2019
Termín kontroly
11.03.2020 - 28.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správa rezerv nepredložila vláde SR na schválenie materiál „politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov“, čím nekonala v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 218/2013 Z.z.
Preverením koncepčnosti riadenia zabezpečenia verejnej politiky v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov bolo zistené, že Správa rezerv nedisponovala schváleným strategicko-plánovacím, koncepčným dokumentom, ktorý by stanovoval a riešil strednodobé ciele a vízie tejto politiky. V súvislosti s tým NKÚ SR upozorňuje na riziko nekoncepčného riadenia a nekoordinovaného systému zabezpečenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v SR.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Správa rezerv nemala interné predpisy, ktoré by podrobnejšie upravovali niektoré postupy v oblasti zabezpečenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, a to aj napriek tomu, že Organizačný poriadok určoval túto povinnosť pre vedúcich zamestnancov. NKÚ SR identifikoval počas výkonu kontroly skutočnosti, ktoré sa javili ako nedostatočne upravené zákonom, resp. potrebné upraviť internými smernicami.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V Správe rezerv nebol zabezpečený vnútorný kontrolný systém, ktorý by sa zameriaval na overenie a kontrolu správnosti postupov pri výpočte minimálneho limitu zásob.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Správa rezerv ako orgán štátneho dozoru nepreukázala v sledovanom období spôsob kontroly splnenia povinnosti vyplývajúcich s ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a vykonávala len formálnu kontrolu dodržiavania povinností vybraných podnikateľov pri udržiavaní množstva núdzových zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 218/2013 Z.z.
Správa rezerv ako orgán štátneho dozoru nevykonávala vlastné kontrolné odbery ropných výrobkov pre účely posúdenia ich kvality. Správa rezerv sa spoliehala na výsledky z jedného laboratória, pričom predmetné laboratórium bolo majetkovo prepojené so zakladateľom uznaného skladovateľa ropných výrobkov. NKÚ SR upozorňuje v tejto súvislosti na riziko konfliktu záujmov medzi uznaným skladovateľom a laboratóriom
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Správa rezerv nevykonávala kontrolu na mieste, resp. fyzickú kontrolu množstva, kvality a dostupnosti zásob ropy a zásob vo forme „tiketov“ priamo u uznaných skladovateľov. Pri rope, ako aj pri zásobách vo forme „tiketov“, išlo o zásoby zmiešané s inými zásobami, ich objem a umiestnenie boli premenlivé. Vykonávala len dokladovú kontrolu množstva a kvality týchto zásob, pričom sa spoliehala na predkladanú dokumentáciu od uznaných skladovateľov. Správa rezerv neoverovala u uznaných skladovateľov ani certifikačnú platnosť meracích systémov. Pri systéme kontroly ropy a zásob vo forme „tiketov“, ktorý bol založený len na forme dokladovej kontroly a spoliehania sa na predkladanú dokumentáciu, je nutné poukázať na riziko, že Správa rezerv hodnoverne nepreukázala, či boli aj v skutočnosti zabezpečené množstvá núdzových zásob tak, ako boli dokladovo vykazované zo strany uznaných skladovateľov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením splnenia povinnosti kontrolovať zo strany Správy rezerv plnenie plánu zámen v roku 2019 bolo zistené, že Správa rezerv vykonala iba dokladovú kontrolu, nevykonala fyzickú kontrolu ako pri obmene zásob, ale spoliehala sa len na zasielané informácie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
SR nemá schválené núdzové a pohotovostné plány, ktoré by upravovali postupy pri riešení výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov, čo nebolo v súlade so zákonom o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov. NKÚ SR upozorňuje na riziko, že zodpovedné subjekty nemusia byť schopné rýchlo a efektívne reagovať na potrebu uvoľňovania núdzových zásob. Táto skutočnosť môže mať za následok negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov, bezpečnosť a hospodárstvo SR.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Správa rezerv ako gestor transformácie správy núdzových zásob v roku 2013 nepredložila ku kontrole NKÚ SR odborné analýzy, ktoré by zdôvodňovali zmenu správy zabezpečenia núdzových zásob a zároveň by preukazovali prínosy a náklady tejto transformácie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Príjmy ŠR v rámci pôvodného štátneho modelu správy núdzových zásob boli vyššie ako jeho výdavky. Táto skutočnosť bola v rozpore so zdôvodnením uvedeným v dôvodovej správe k zákonu o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov (vznik agentúrneho modelu) z roku 2013, podľa ktorého mal štátny model nadmerne zaťažovať ŠR.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením hlavného cieľa transformácie (znížiť deficit verejných financií) bolo zistené, že tento naplnený nebol.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením transformácie správy zabezpečenia núdzových zásob a činnosti novozavedeného agentúrneho modelu boli zistené „neproduktívne výdavky“ vo výške takmer 191 mil. eur, ktoré by nevznikli, ak by nedošlo k zmene správy zabezpečenia núdzových zásob z modelu štátneho na model agentúrny. Tieto výdavky mali dopad na výšku odplaty za službu, ktorú povinne uhrádzali zo zákona vybraní podnikatelia Agentúre a v konečnom dôsledku ju zaplatili občania v cenách ropných výrobkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Vyhodnotením očakávaných prínosov transformácie správy zabezpečenia núdzových zásob uvedených v dôvodovej správe k zákonu o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov z roku 2013 možno celkovo konštatovať, že ich naplnenie je rozporuplné a nejednoznačné.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť