Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2014/1030
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchádzajúce obdobie a kontrola správy majetku štátu vo vybraných kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly tejto oblasti.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať plnenie opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za predchadzajúce
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
10.03.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že MK SR v roku 2006 vydalo rozhodnutie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru pre svojho zamestnanca, ktoré bolo po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR neplatné, konalo nehospodárne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nekonal pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, keď rozhodnutie o prebytočnosti vydaj až po vyše 2 rokoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Proces odpredaja prebytočného majetku štátu (nehnuteľného majetku na Pribinovej ul. v Bratislave) trval vyše 7 rokov, pričom cena tohto majetku počas celého procesu klesla o vyše 60 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Od 01.07.2011 MK SR evidovalo v účtovníctve zostatky na účte 052 a 343 po zrušenej CSO v celkovej výške 689 430,16 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri 3 pohľadávkach v celkovej sume 4 692,48 eur (i napriek zastavenému exekučnému konaniu z dôvodu nevymožiteľnosti od roku 2011) v predmetnej veci nekonal.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Porovnaním stavu účtu 472 sa stav v hlavnej knihe nezhodoval so stavom v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Stav účtu 324 v inventarizačnom zápise nezodpovedal konečnému zostatku v hlavnej knihe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účelové zariadenie v Banskej Štiavnici vykazovalo za kontrolované obdobie stratu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odbor vnútornej kontroly a inšekcie na MK SR nevykonalo v kontrolovanom období žiadnu kontrolu na služobnom úrade MK SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
09.03.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zo smernice o obehu účtovných dokladov nevyplýva presný dátum zaradenia HIM a NIM
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na likvidačnom liste faktúry zlý dátum, kedy faktúra došla
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne údaje splatnosti faktúr a jej úhrady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pozemok nie je uvedený v liste vlastníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
majetok, ktorý sa používa, uplynula mu záručná lehota, nie je zaradený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stav účtu 379 iný v účtovníctve a iný v inventarizácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vrt nebol evidovaný v majetku, ani v účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v dodatku nebol upravený, resp. zmenený termín dodania diela
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v dodatku k zmluve nebol stanovený termín dodania časti diela
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov bol dohodnutý na dobu neurčitú
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
03.03.2014 - 28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesplnenie opatrenia č. 5 - t. j. zapracovania MR do Smernice č. 11/2013 – Systém kontroly v SŠHR SR. Neboli premietnuté vecne ani obsahovo najmä ustanovenia § 11 až § 18 zákona o ŠHR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesplnenie opatrenia č. 6 - termín splnenia bol stanovený na 31.12.2013. Bolo zistené, že v 10 prípadoch zostávalo kontrolovanému subjektu ukončiť proces úprav zmluvných vzťahov. V 11 prípadoch majú byť zmluvy ukončené v roku 2014. Išlo o zosúlade zmlúv s ochraňovateľmi podľa zákona o ŠHR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nedokázal predložiť doklad, ktorý by preukázal, že dohoda o vzájomnom započítaní bola zaslaná ochraňovateľovi do 15 dní, v tomto prípade od vystavenia faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedôsledné plánovanie VO a tým nebola dodržaná zásada reálneho a odôvodneného zaradenia požiadaviek do VO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z predložených dokladov ani z iných dokladov napr.kalkulácií pre daný rok ochraňovania, nebolo možné posúdiť opodstatnenosť a oprávnenosť požadovaných úhrad za ochraňovanie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Poverenie na vykonanie inventarizácie nebolo včas vypracované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť