Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2013/1030
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv SR za rok 2012.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti pri nakladaní s verejný
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť