Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2020/1100
Názov:
Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť, či je systém prideľovania asistenta učiteľa efektívny a transpar
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Základná škola - Topoľová 8, 949 01

IČO
37865307
Sídlo
Topoľová 8, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2017 až 2019, v prípade potreby súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť