Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2013/1040
Názov:
Kontrola projektu č. 11110200025 – Priemyselný park Trebišov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stav projektu č. 111102000025 Priemyselný park Trebišov podľa podmienok stanovených v zmluv
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
2004-2012
Termín kontroly
31.01.2013 - 14.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Platnosť zmluvy o NFP končí v zmysle čl. XV, ods. 4, 15 rokov po ukončení realizácie projektu prijímateľom pomoci (realizácia projektu bola ukončená 27.02.2008), t.j. dňa 27.02.2023. Mesto Trebišov uzavrelo nájomnú zmluvu na obdobie 15 rokov, pričom táto zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že je uzavretá do 04.05.2021. Kontrolnej skupine počas výkonu kontroly nebolo predložené zmluvné doriešenie predĺženia nájomnej zmluvy s prenajímateľom na obdobie 15 rokov po ukončení realizácie projektu stanovené v zmluve o NFP, článok XV, v bode č.4. Nedoriešenie obdobia nájmu pozemkov na stanovené obdobie v zmluve má aj priamy vplyv na plnenie bodu č.7 pôvodnej Nájomnej zmluvy, Vlastníctvo stavieb bod 7.3, a tým porušenie zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť