Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2018/1070
Názov:
Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
19.07.2018 - 29.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesúlad s VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Banská Štiavnica

IČO
00320501
Sídlo
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
19.06.2018 - 05.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neviedlo evidenciu no množstve a druhu odpadu - Zberné suroviny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto v PR neprehodnocovalo merateľné ukazovatele v rámci odpadového hospodárstva. Plnenie bolo v rozsahu 115 - 280 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto doplácalo zo svojho rozpočtu náklady na odpadové hospodárstvo. Príjem z poplatku za odpady nepokrýval celkové náklady na odpadové hospodárstvo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
12.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

POH mesta na obdobie 2016 – 2020 nebol do štyroch mesiacov od vydania POH Trenčianskeho kraja, teda do 15.10.2018 vypracovaný ani predložený okresnému úradu na posúdenie jeho súladu so zákonom o odpadoch a so záväznou časťou programu kraja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
VZN o odpadoch bolo zosúladené so zákonom o odpadoch ku 29.09.2016, t. j. takmer tri mesiace neskôr po zákonom stanovenom termíne 30.06.2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
V hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 boli pri údajoch o množstve papiera nesprávne uvedené spoločnosti, ktoré tento papier vyzbierali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Nebol zavedený a vykonávaný zber BRO v rodinných domoch od 01.07.2018 tak, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Počet zberných nádob a frekvencia ich vývozu, ktoré boli predmetom zmluvy medzi mestom a OZV, neboli v prípade plastov dostatočné (menej ako 85,00 %) na dosiahnutie hodnoty podľa ustanovení vyhlášky o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Dobšiná

IČO
00328197
Sídlo
SNP 554, 04925 Dobšiná
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.07.2018 - 25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ciele uvedené v programovom rozpočte mesta neboli nastavené rovnako progresívne ako v POH SR, neboli nastavené tak, aby smerovali k zvýšeniu podielu triedeného odpadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V roku 2016 údaj o skutočnej hmotnosti zozbieraného KO uvedený v hodnotiacej správe v množstve 1 485,00 ton bol nižší oproti skutočnosti o množstvo objemného odpadu 139,53 ton, ktorý kontrolovaný subjekt nezapočítal do vyzbieraného KO. Skutočná hmotnosť triedeného KO (len papier, sklo, plasty a kovy) predstavovala 18,88 ton oproti 19,43 tonám uvedeným v hodnotiacej správe. Kontrolovaný subjekt omylom uviedol množstvo vyzbieraného kovu 0,6 tony, v porovnaní so skutočným množstvom 0,05 ton. V roku 2017 skutočná hmotnosť zozbieraného KO predstavovala 1 782,30 ton oproti 1 801,13 tonám uvedeným v hodnotiacej správe. Išlo o chybný údaj zamestnanca, omyl pri spočítaní množstva zmesového odpadu uvedeného v evidenčnom liste v mesiaci marec. Skutočná hmotnosť triedeného KO (len papier, sklo, plasty a kovy) predstavovala 60,7 ton oproti hodnote uvedenej v hodnotiacej správe 60,63 ton.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto postupovalo v rozpore s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a 2 a písm. c) zákona o odpadoch, pretože nesplnilo povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu BR kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov a VKM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Predpokladaný výnos z poplatku za KO za rok 2017, ktorý bol podľa rozpočtu 90 000,00 Eur, nepokrýval náklady na nakladanie s odpadmi, rozpočtovanými v programe 05.1.0. – Nakladanie s odpadmi, na položke 637012 – poplatky a odvody v sume 198 955,00 Eur. Takýto stav, keď v rozpočte predpokladané výnosy nepokrývali náklady na nakladanie s odpadmi ani na 50 % bol aj v rokoch 2015, 2016 a je tiež v rozpočte na rok 2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto z objektívnych príčin nemalo v kontrolovanom období platný program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že v ročnom výkaze o KO z obce neuviedol za roky 2015, 2016 a 2017 údaje o vyzbieranom BRO (zelený) a v roku 2017 údaje o vyzbieranom zmesovom KO a objemnom odpade, nepostupoval v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nespĺňalo požiadavky na dostupnosť zberných nádob na papier, dostupnosť nádob na plasty + kovy a sklo bol dostatočný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neviedlo analytickú účtovnú evidenciu nákladov na triedenie ostatných druhov odpadu, takže efektívnosť triedeného zberu sa nehodnotila.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa dosiahnutej účinnosti triedenia KO za rok 2017 na úrovni 17,38 %, a predpokladaného vývoja triedenia v roku 2020 na úrovni 21,54 % (lineárny odhad) je veľmi málo pravdepodobné, resp. nereálne dosiahnuť cieľ triedenia KO v roku 2020 na úrovni 60 %. Za roky 2016 až 2017 kontrolná skupina NKÚ SR účinnosť triedenia zložiek komunálneho odpadu ako sú papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad (zelený) považuje za nízku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Dunajská Streda

IČO
00305383
Sídlo
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
07.08.2018 - 29.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neupravovalo merateľné ukazovatele podľa reálnych objemov a zároveň zistené nezrovnalosti vo vykazovaní skutočných hodnôt ukazovateľov poukazujú na skutočnosť, že mesto ich malo stanovené formálne, nemohlo dostatočne merať účinnosť cieľov v programovom rozpočte a poukazuje to len na formálnu snahu dosahovať zlepšenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neviedlo evidenčné listy na VKM za rok 2017, nevykazovalo tento druh v ohláseniach o vzniku odpadu a nakladaní s ním ani v štatistických výkazov ŽP 6-01, pričom tento druh odpadu sa triedil a zbieral spoločne s plastom a kovmi do zberných nádob a vriec. Nebol dotrieďovaný a následne dochádzalo k zneškodňovaniu (skládkovaniu) VKM, prípadne skončil v spaľovni.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 366/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Mesto za rok 2015 nepreukázalo splnenie ohlasovacej povinnosti o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015 podľa § 3 vyhlášky o evidenčnej povinnosti. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním mesto neuchovávalo v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z.
Na území mesta vykonávali triedený zber KO aj subjekty, ktoré nemali s mestom uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto nedisponovalo údajmi o objeme triedeného KO subjektmi, s ktorými nemalo uzatvorené zmluvy a tieto objemy preto neboli zahrnuté do ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním ani do ročných výkazov o KO ŽP 6-01 za roky 2016 a 2017. Mesto tým poskytlo neúplné údaje požadované na štatistické zisťovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nezabezpečilo na zber BRO zo záhrad príslušné zberné nádoby ani kompostovacie zásobníky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto nespĺňalo hodnotu minimálneho štandardu zberu pri spoločne zbieraných zložkách plasty, kovy a VKM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Nastavený systém nakladania k odpadmi vzhľadom na reálny podiel 13,22 % triedeného odpadu na celkovom odpade mesta v roku 2017 v porovnaní na cieľ 30 % na rok 2017 z POH SR možno vyhodnotiť ako neúčinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto pre pôvodcov KO, pre ktorých bol na území mesta zavedený množstvový zber zmesového KO, umožnilo na výber len dve veľkosti zbernej nádoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kritérium dobrej praxe - aktualizovať na webovej stránke mapu rozmiestnenia zber.nádob.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Fiľakovo

IČO
00316075
Sídlo
Radničná 25, 98621 Fiľakovo
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
18.06.2018 - 12.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s odpadmi nebolo novelizované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
mesto nemalo vypracované evidenčné listy na všetky druhy odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
mesto za roky 2016 a 2017 nesplnilo povinnosť ohlasovania údajov z evidencie odpadov príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
mesto nezaviedlo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s uplatnením výnimky, ktorú nevedelo preukázať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
mesto nezabezpečovalo pre individuálnu alebo komplexnú bytovú výstavbu kompostovacie zásobníky, resp. zberné nádoby ani kampaňový sezónny zber
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
mesto malo v programovom rozpočte v oblasti odpadového hospodárstva opakovane za roky 2015 - 2018 rovnaké merateľné ukazovatele pre všetky aktivity a rovnaké cieľové hodnoty, v rámci hodnotenia programového rozpočtu mesto neprijímalo opatrenia
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
mesto neefektívne zabezpečovalo zber triedeného odpadu, aj napriek tomu, že kontrola poukázala na účinnosť systému triedeného zberu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
mesto doplácalo na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
09.08.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nenapĺňal štandard zberu pre triedené zložky komunálneho odpadu kovy, VKM a plasty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Výška miestneho poplatku za komunálny odpad pokrývala výdavky mesta v roku 2017 na 75,58 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neprehodnocovalo plánované hodnoty merateľných ukazovateľov podprogramu č. 4.1 programového rozpočtu a nemalo zadefinované prepojenie MU vo vzťahu k cieľu tak, aby ho bolo možné vyhodnotiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO
00314099
Sídlo
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
21.08.2018 - 07.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nezahrňovalo do súhrnných výkazov o vzniknutých KO na území mesta množstvá vyzbieraných odpadov tretími stranami, ktoré boli oprávnené vykonávať zber a prepravu KO na území mesta. Vyčíslená chyba bola významná.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Vo VZN o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta nebol upravený spôsob a podmienky triedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, odpad z automobilových batérií a akumulátorov, spôsob spätného zberu odpadových pneumatík a spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto na svojom webovom sídle nezverejňovala podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v meste Mesto nezabezpečilo propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere BRO a propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory zverejňovaním na webovom sídle mesta
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
22.08.2018 - 01.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri vstupe do areálu zberného dvora mala fyzická osoba povinnosť preukázať svoju totožnosť a predložiť doklad o zaplatení poplatku za KO a drobný stavebný odpad. Najmä druhú povinnosť však možno vnímať ako neprimeranú administratívnu záťaž na obyvateľov mesta
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Uzatvorenie Zmluvy o interkomunálnej spolupráci bolo len prechodným a krátkodobým riešením odpadového hospodárstva mesta. Už v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy, resp. v čase jej realizácie mohlo mesto za účelom riadenia rizika analyzovať možnosti riešenia odpadového hospodárstva po skončení platnosti zmluvy. Riziko nebolo mestom účinne riadené a v čase realizácie Zmluvy o interkomunálnej spolupráci došlo k jej predčasnému ukončeniu. Podrobné analýzy riešenia situácie mesto vykonalo urýchlene a dodatočne až na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 55/2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Od 01.05.2017 až do 12.07.2017 mesto nemalo upravené nakladanie s odpadovými pneumatikami vo VZN o odpadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Rozdiel medzi mestom vykázaným množstvom a skutočným množstvom KO bol 28 %, t. j. chyba bola významná
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Elektronický súbor, ktorý obsahoval najmä textové informácie bol iba obrázkom, t. j. nebola zabezpečená strojová čitateľnosť súboru
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Uzatvorenie Zmluvy o interkomunálnej spolupráci bolo len prechodným a krátkodobým riešením odpadového hospodárstva mesta. Už v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy, resp. v čase jej realizácie mohlo mesto za účelom riadenia rizika analyzovať možnosti riešenia odpadového hospodárstva po skončení platnosti zmluvy. Riziko nebolo mestom účinne riadené
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto pravdepodobne nedosiahne cieľ určený Programom odpadového hospodárstva SR na rok 2020 – 60 % triedenia KO
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet mesta mal neambiciózne určené MU, ktoré neboli upravované podľa skutočnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.08.2018 - 20.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Malacky v kontrolovanom období nezabezpečilo na zber BRO zo záhrad prísušné zberné nádoby ani kompostovacie zásobníky, čím nepostupovalo v súlade s § 14 ods. 8 vyhlášky zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Nenaplnenie cieĺov Programu odpadového hospodárstva SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Moldava nad Bodvou

IČO
00324451
Sídlo
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.07.2018 - 18.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že v štatistickom výkaze ŽP 6-01 neuviedlo údaje o tetrapakoch a BRO, porušilo § 18 ods. 3 zákona o štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v ročnom výkaze o KO z obce neuviedol za roky 2015, 2016 a 2017 údaje o vyzbieranom BRO (zelený) a BR kuchynskom a reštauračnom odpade nepostupoval v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého je spravodajská jednotka (mesto) povinná úplne a pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nemalo v kontrolovanom období z objektívnych príčin platný program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte, v oblasti odpadového hospodárstva mesto neurčilo merateľné ukazovatele v súlade s požiadavkami uvedenými v POH SR. V rokoch 2017 a 2018 nebol v programovom rozpočte stanovený dynamický cieľ oproti predchádzajúcim rokom a to v oblasti zníženia vyzbieraného množstva komunálneho odpadu ani v oblasti zvýšenia podielu triedených zložiek komunálneho odpadu. Hodnotiace správy za roky 2015, 2016 a 2017 obsahovali rozdielne údaje o plnení jednotlivých merateľných ukazovateľov v porovnaní so skutočnosťou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto schválilo rozpočet, v ktorom bol predpokladaný výnos z miestneho poplatku za odpady nižší, ako náklady na nakladanie s odpadmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Za roky 2015 až 2017 kontrolná skupina NKÚ SR účinnosť triedenia zložiek komunálneho odpadu ako sú papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologicky rozložiteľný odpad (zelený) považuje za nízku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
. Podľa vyjadrenia mesta OZV nezabezpečovala v meste aktivity súvisiace s vykonávaním osvety o triedenom zbere.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.08.2018 - 07.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolou bolo zistené nedodržanie ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi neobsahovalo všetky zákonom stanovené požiadavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Nováky

IČO
00318361
Sídlo
Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
06.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Informáciu o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi malo mesto zverejnenú na webovom sídle formou VZN, mapou stojísk veľkoobjemových kontajnerov a odpadov zo zelene, resp. informáciou o objemnom odpade, odpade zo zelene a drobnom stavebnom odpade. Uvedeným zverejnením mesto splnilo zákonnú povinnosť, no na webovom sídle absentovala informácia o tom, kto pre mesto zabezpečuje nakladanie s odpadmi, organizácia a otváracie hodiny zberného dvora a pod. Tieto informácie sa občan dozvedel až preštudovaním VZN a následne na stránke spoločnosti zabezpečujúcej nakladanie s odpadmi.
Mesto má v zmysle ustanovenia § 80 ods. 7 zákona o odpadoch zavedený kalendárový zber, hoci táto skutočnosť nie je presne vo VZN špecifikovaná.
Kontrolou bolo zistené, že mesto v roku 2017 doplácalo za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sumou vo výške 48 988,00 eur. Predpokladaný výnos z poplatkov za uvedené druhy odpadu činil 174 395,00 eur a skutočný výnos 173 530,00 eur (99,50 % plnenie). Uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že suma poplatkov stanovená a vyrubovaná mestom nepokrývala náklady na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktoré mesto uhrádzalo z vlastného rozpočtu.
Preverením zmlúv uzatvorených mestom so spoločnosťou zabezpečujúcou pre mesto nakladanie s odpadom a organizáciou zodpovednosti výrobcov bolo zistené, že tieto neboli aktualizované v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou (zákon o odpadoch vrátane vykonávacej vyhlášky) a v nedostatočnej miere upravovali problematiku triedeného zberu komunálnych odpadov. Zmluva uzatvorená so spoločnosťou, ktorá okrem iných činností zabezpečovala pre mesto nakladanie s komunálnym odpadom popisovala túto problematiku veľmi všeobecne a zmluva uzatvorená s OZV neupravovala triedený zber všetkých povinných zložiek. Spomenuté nedostatky v zmluvnom vzťahu mesta sa výraznou mierou podieľali na vyššie uvedených porušeniach všeobecne záväzných právnych predpisov.
Mesto malo uzatvorenú zmluvu s OZV zameranú na organizáciu a propagáciu triedeného zberu. V zmysle zmluvy sa OZV zaviazala zapojiť mesto do komunikačných aktivít na podporu triedeného zberu a zvyšovanie miery vytriedeného odpadu prostredníctvom informovania občanov o výhodách triedeného zberu a o tom, ako správne triediť za použitia miestnych informačných kanálov mesta (webové sídlo mesta, obecná tabuľa, mestský časopis, mestský rozhlas, verejné priestranstvo...). Zároveň sa OZV zaviazala poskytovať mestu informácie o aktuálnom vývoji legislatívy odpadového hospodárstva, novinkách v tejto oblasti a vykonaných propagačných aktivitách. Vzhľadom na zistenia možno aktivity OZV vyhodnotiť ako nedostatočné.
Kontrolou bolo zistené, že v meste bol vykonávaný aj školský zber, ktorý neprechádzal evidenciou mesta. Výkupcom uvedeného zberu bola mestom zazmluvnená obchodná spoločnosť, ktorá však údaje o vykúpenom množstve triedeného odpadu mestu nenahlasovala.
V zmysle prechodného ustanovenia § 135 ods. 15 nového zákona o odpadoch bolo mesto povinné všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do 30.06.2016. Preverením uvedeného VZN bolo zistené, že jeho zosúladenie bolo vykonané v stanovenom termíne, no nebolo zosúladené po obsahovej stránke, nakoľko mesto nezosúladilo VZN s novým zákonom o odpadoch v súvislosti s nakladaním so zložkami komunálneho odpadu, konkrétne viacvrstvovými kombinovanými materiálmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Mesto v zmysle zákona o odpadoch bolo povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, resp. komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Kontrolou uvedených zákonom stanovených povinností bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 81 ods. 7 písm. c), podľa ktorého malo zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovy najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Ďalej bolo kontrolou zistené, že mesto nemalo dostatočnú kapacitu zberných nádob, resp. nespĺňalo štandard zberu pre povinne triedené zložky - kovy a viacvrstvové kombinované materiály, keď na uvedené zložky triedeného odpadu vôbec nemalo zberné nádoby v meste ani v zbernom dvore.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
29.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V programovom rozpočte mesta neboli stanovené ciele ani merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto neviedlo evidenčné listy odpadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z.
Mesto neuviedlo správne údaje v ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako aj v ročnom výkaze o KO z obce za rok 2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nemenilo výšku miestneho poplatku za KO a DSO od roku 2013 napriek tomu, že na nakladanie s odpadmi doplácalo z vlastného rozpočtu

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
31.07.2018 - 11.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozdielne vykazovanie údajov vo výkaze, hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním a oznámení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Systém odpadového hospodárstva, ktorým mesto vykonávalo aj triedený zber, bolo možné vyhodnotiť na základe vyššie uvedených informácií ako menej efektívny. Rizikom pre jeho udržateľnosť môže byť nízka úroveň podielu triedeného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v meste a tým i veľmi malá šanca splnenia stanoveného cieľa v programe odpadového hospodárstva zvýšiť mieru triedenia komunálnych odpadov na 60 % z celkového množstva produkovaného komunálneho odpadu do roku 2020.
VZN o nakladaní s odpadmi nebolo uvedené do súladu so zákonom o odpadoch do 30.6.2016
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 79/2015 Z.z.
Mesto nemalo uzatvorené zmluvy so všetkými, ktorí vykonávali zber na území mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
15.08.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením VZN č. 3/2016 bolo zistené, že neobsahovalo úpravu podrobností v súvislosti s nakladaním s BRO v zmysle § 81 ods. 8 písm. c) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Neuvádzaním množstva triedeného odpadu – obalov z kovu a VKM do výkazov ŽP 6-01 kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
V súvislosti v vedením a uchovávaním evidencie o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi bolo zistené, že mesto v roku 2015 neuviedlo v hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním a vo výkaze ŽP 6-01 informácie o objeme triedenej zložky KO – kovy, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nezabezpečilo triedený zber BRO zo záhrad v zmysle § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 08.11.2018 mesto od júna 2018 zabezpečovalo pre rodinné domy zbernú nádobu s objemom 240 l.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Absolútne hodnoty triedených zložiek KO v kontrolovanom období boli v súlade s cieľom zvýšenia množstva vytriedeného odpadu v meste. Tieto údaje však pri súčasnom náraste celkovo vyvezeného odpadu nemali adekvátnu vypovedaciu hodnotu. Vhodnejším nástrojom sa javí stanovenie cieľa zvyšovanie podielu triedených zložiek KO na celkovom odpade v percentuálnom vyjadrení, ktoré by zabezpečilo objektívnejšie sledovanie a vyhodnocovanie zvýšenia/nezvýšenia triedeného odpadu v meste v nadväznosti na ciele POH SR na roky 2016 – 2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto použilo výnos z miestneho poplatku výlučne na nakladanie s odpadmi. Podľa predloženej dokumentácie predpokladaný výnos z miestneho poplatku (súčet vyrubených poplatkov) nepokrýval v kontrolovanom období náklady, týkajúce sa nakladania s odpadmi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Frekvencia zvozov, počet a objem nádob na triedený zber je v kompetencii OZV. V prípade požiadaviek na zmenu týchto parametrov, v prospech väčšej dostupnosti (vyšší počet nádob, vyššia frekvencia zvozov) dochádza k administratívnemu procesu, ktorý z časového hľadiska nedokáže operatívne reagovať na aktuálne požiadavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
31.07.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Určitým rizikom pre udržateľnosť nastaveného systému odpadového hospodárstva môže byť zvyšujúca sa závislosť financovania odpadového hospodárstva z iných zdrojov ako je krytie z výnosov za miestny poplatok.
Čo sa týka činností vykonávaných mestom, NKÚ SR získal uistenie, že činnosti boli vykonávané účinne a pritom primerane efektívne. Krátkodobé zámery a ciele programových rozpočtov boli previazané s dlhodobými cieľmi a zámermi programu odpadového hospodárstva, boli pravidelne a na základe relevantných údajov monitorované, hodnotené a v prípade potreby prehodnocované. Pri stanovení niektorých merateľných ukazovateľoch bol kontrolou zistený vysoký stupeň opatrnosti, čo evokovalo v ich miernu formálnosť.

Mesto Púchov

IČO
00317748
Sídlo
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
31.07.2018 - 17.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozdielne vykazovanie údajov o množstve vytriedeného odpadu v štatistických výkazoch, oznámeniach o zbere a výkupe odpadu a v evidenčných listoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Ciele stanovené v POH do roku 2015 mesto počas jeho platnosti nehodnotilo.
Na základe merateľného ukazovateľa „množstvo vyseparovaného odpadu v tonách“ nebolo možné posúdiť zlepšenie triedenia KO
Vyrubený miestny poplatok nepokrývali všetky výdavky odpadového hospodárstva.
VZN o nakladaní s odpadmi neobsahovalo všetky náležitosti v zmysle zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
07.08.2018 - 16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto v roku 2018 nezabezpečovalo pre individuálnu alebo komplexnú bytovú výstavbu kompostovacie zásobníky, resp. zberné nádoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
mesto neviedlo evidenčný list za VKM a v niektorých prípadoch evidovalo v evidenčných listoch nesprávne množstvo odpadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
mesto v ročnom výkaze o komunálnom odpade z obce za rok 2016 nevykázalo zberňou oznámené množstvo odpadu vyzbieraného na území mesta v celkovom množstve 753,23 t
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
formálne nastavené merateľné ukazovatele programového rozpočtu v programe č. 6 Odpadové hospodárstvo, resp. merateľné ukazovatele neumožňovali sledovanie dosahovania stanoveného cieľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi nebol mestom na rok 2018 aktualizovaný, nakoľko obsahoval v rámci triedeného zberu skla uvedené, že sa vykonáva aj do vriec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predpis miestneho poplatku za rok 2017 nezohľadňoval v plnej miere náklady mesta na odpadové hospodárstvo, ktoré pokrýval len na 51,54 %
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
25.09.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v podprograme 6.1 stanoviť indikátor v súlade s cieľom POH SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nedostatok počet nábob na paapier a plastx+kovy+VKM
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
výška poplatku napokrýva náklady na nakladanie s komunálným odpadom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
19.08.2018 - 25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
05.08.2018 - 06.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením programového rozpočtu mesta v kontrolovanom období zameraním sa na odpadové hospodárstvo bolo zistené, že tento neobsahoval merateľné ukazovatele a ciele, ktoré by priamo súviseli so zámerom zvýšiť podiel triedenia. Rozpočet nekládol dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov, resp. nestanovoval také merateľné ukazovatele, ktorými by sa dali priamo merať vplyvy intervencií mesta v oblasti zabezpečenia zvýšenia podielu triedenia odpadu.
Zberné nádoby na zber kovov v meste neboli farebne zosúladené v zmysle Vyhlášky č. 371/2015, podľa ktorej musia byť zberné nádoby na kov v červenej farbe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto nespĺňalo štandard zberu pre spoločne zbierané zložky „plasty a viackombinované materiály“, keď tieto zložky dosahovali hodnotu 42,43 % z vypočítaného štandardu. Zároveň mesto nespĺňalo minimálnu hodnotu štandardu zberu pri zložke „kovy“, kde táto zložka dosahovala hodnotu 14,27 % z minimálneho štandardu zberu určeného pre túto zložku. Týmto mesto nekonalo v súlade vyhláškou 371/2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Preverením došlých faktúr za služby odpadového hospodárstva bolo zistené, že za tieto služby mesto uhrádzalo mesačne paušálnu sumu vo výške 47 584,69 eur bez položkovitej štruktúry nákladových položiek, resp. súpisu, ktorý by preukazoval konkrétne jednotkové ceny zberu, prepravy, dodania tovaru, služieb a pod.. Takýto zavedený systém nezabezpečoval preukázateľnosť účtovníctva a možnosť kontroly zo strany mesta. Zároveň nebolo možné vyhodnocovať, porovnávať a analyzovať hospodárnosť a efektívnosť systému nakladania s odpadmi v meste.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Mesto nemalo na svojom území zavedený zber kuchynského BRO od fyzických osôb, pričom využilo zákonnú výnimku v zmysle § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch. Mesto už v čase výkonu kontroly NKÚ SR disponovalo zariadením na spracovanie kuchynského BRO (aeróbny fermentor EWA), ktoré bolo zakúpené prostredníctvom eurofondov v rámci projektu „Kompostáreň - Skalica“. Doposiaľ bolo zariadenie využívané hlavne na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od právnických osôb. Náklady na zavedenie zberu kuchynského BRO by boli kompenzované hlavne znížením frekvencie vývozu zmesového KO a neuložením kuchynského BRO na skládku odpado
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
01.08.2018 - 08.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri triedenej zložke papier, kovy, plasty + kovy + VKM a plasty + VKM mesto nespĺňalo štandard zberu na 1 občana.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto v rokoch 2015 a 2017 nesprávne vykazovalo množstvo triedeného odpadu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Ciele a merateľné ukazovatele v programovom rozpočte, týkajúce sa odpadového hospodárstva tak, aby boli konzistentné s cieľmi pre triedený zber komunálnych odpadov podľa POH SR na roky 2016 – 2020,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výnosy z miestneho poplatku za odpady nepokrývali náklady za nakladanie s odpadom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade BRO zo záhrad mesto neposkytlo obyvateľom v rodinných domoch pre každú domácnosť zbernú nádobu s objemom 120 litrov (pri frekvencii odvozu minimálne raz za 14 dní) alebo domáci kompostovací zásobník.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
07.08.2018 - 06.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie zákona o odpadoch v nadväznosti na vyhlášku k predmetnému zákonu tým, že nezabezpečil na vlastné náklady zberné nádoby alebo kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia vyhlášky o evidenčnej povinnosti z dôvodu, že neviedol evidenčné listy odpadu pre všetky kategórie odpadu - v tomto prípade pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rozpore so zákonom o odpadoch neuzatvoril zmluvy so subjektmi, ktoré na jeho území vykonávali triedený zber komunálneho odpadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia zákona o odpadoch a predmetnej vyhlášky k zákonu tým, že nenapĺňal štandard zberu skla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Systém nakladania s odpadmi v roku 2017 pri dosiahnutom podiele 13,00 % triedeného odpadu na celkovom odpade v kontrolovanom subjekte v porovnaní s cieľom POH SR (30 %) bolo možné vyhodnotiť ako neúčinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Sereď

IČO
00306169
Sídlo
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
13.08.2018 - 12.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykázaním od spoločností oznámeného množstva odpadu vyzbieraného na území mesta v celkovom množstve za rok 2016 - 772,743 t a za rok 2017 - 1 382,235 t v ročnom výkaze o komunálnom odpade obce nepostupovalo mesto v súlade s úst. § 18 ods.3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom podľa odseku 5.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Náklady za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli vo výške 563 332,26 eur. Predpis miestneho poplatku za rok 2017 zohľadňoval náklady mesta na odpadové hospodárstvo len na 76,98 % (viď tabuľka č.1). Rozdiel v sume 129 705,05 eur mesto uhradilo z vlastných zdrojov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Keďže mesto malo niektoré merateľné ukazovatele stanovené formálne a ostatné nesledovali hlavný cieľ – zvýšenie podielu triedených zložiek komunálnych odpadov, resp. ich splnením nebolo zaručené, že sa zvýši podiel triedených zložiek komunálnych odpadov sa účinnosť z pohľadu programového rozpočtu nehodnotila.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
19.09.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo v programovom rozpočte nastavené merateľné ukazovatele v súlade s POH SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemalo v rozpočte kryté náklady na zber odpadu príjmami z poplatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Stará Ľubovňa

IČO
00330167
Sídlo
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
31.07.2018 - 08.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi neobsahovalo informácie, resp. podrobnosti o prevádzkovaní zberného dvora, čo nebolo v súlade s ust. § 81 ods. 8 písm. h) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Množstvo zberových kapacít/zberných nádob pre BRO z kuchyne a pre BRO zo záhrad a parkov v meste nebolo v súlade s ust. § 14 ods. 8, 9 a 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Štandard zberu nebol dodržaný pri zložkách odpadu papier a plasty + VKM z dôvodu, že dostupnosť zberných nádob na jedného občana podľa ust. § 14 ods. 1 vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z., bola pri zložke papier bola na úrovni 26,42 % a pri zložke plasty + VKM na úrovni 90,20 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Ciele a merateľné ukazovatele v programovom rozpočte, týkajúce sa odpadového hospodárstva, neboli konzistentné s cieľmi pre triedený zber KO podľa POH SR na roky 2016 - 2020.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli menšie ako výdavky na odpadové hospodárstvo mesta, ktoré dopláca na nakladanie s komunálnym odpadom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Indikátor efektívnosti 2017/2015 poklesol o 0,54 z dôvodu, že náklady na triedený zber rástli rýchlejšie ako rástol podiel triedeného odpadu na celkovom odpade.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Informačná kampaň zo strany OZV nebola splnená (iba 1x ročne podľa vyjadrenia mesta).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Stropkov

IČO
00331007
Sídlo
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
31.07.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

POH mesta do roku 2015 nebol schválený príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, čo nebolo v súlade s ust. § 6 ods. 4 zákona o odpadoch v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Mesto neviedlo evidenčné listy odpadu pre všetky druhy odpadu, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a s § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Štandard zberu pri zložkách odpadu plasty + kovy + VKM nebol dodržaný z dôvodu, že dostupnosť zberných nádob na jedného občana podľa § 14 ods. 1 uvedenej vyhlášky bola pri na úrovni 81,04 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto nesprávne vykazovalo množstvo triedeného odpadu v rokoch 2015 – 2017, ktoré vzniklo, resp. bolo vyprodukované na území mesta v príslušnom roku, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike. Množstvo nesprávne vykázaného triedeného odpadu v porovnaní so skutočným množstvom odpadu bolo významné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nemalo uzatvorené žiadne zmluvy na mobilný zber komunálnych odpadov, napr. na výkup papiera, zber papiera v školských zariadeniach a pod.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ciele a merateľné ukazovatele v programovom rozpočte, týkajúce sa odpadového hospodárstva, neboli konzistentné s cieľmi pre triedený zber podľa POH SR na roky 2016-2020.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Príjmy za komunálny odpad boli menšie ako výdavky na odpadové hospodárstvo, mesto doplácalo na nakladanie s komunálnym odpadom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Náklady na triedený zber KO mali rastúci charakter, pri nízkom podiele triedeného odpadu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Neplnenie cieľov pre podiel triedeného zberu v meste, za rok 2017 bol podiel iba 14,13 %. Systém triedeného zberu KO bol vyhodnotený ako neúčinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Textová časť VZN č. 4/2017, účinného od 14.04.2017, týkajúca sa zberu "odpadových pnemumatík", bola navzájom sa vylučujúca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 11.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou boli zistené nedostatky v evidencii mesta o odpade, ako aj v údajoch uvedených v ročnom výkaze o KO z obce. Mesto za rok 2017 nevykázalo údaje oznámené zbernými surovinami spolu v objeme 946,001 t, čo predstavuje významné množstvo s ohľadom na mestom vykázané množstvo triedeného KO. Tým, že mesto v ročnom výkaze o KO z obce za rok 2017 nevykázalo odpad vyzbieraný na území mesta zbernými surovinami, nepostupovalo v súlade so zákonom o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Mesto Tlmače

IČO
00307581
Sídlo
Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
06.08.2018 - 08.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nevykazoval BRO zo záhrad, cintorínov a parkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt netriedil BR kuchynský odpad z domácností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil zber BRO zo záhrad, cintorínov a verejných priestranstiev
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
kontrolovaný subjekt nespĺňal štandard zberu pre papier
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
zistenie za účelom naviazanie odporúčania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Topoľčany

IČO
00311162
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.08.2018 - 07.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Tornaľa

IČO
00319091
Sídlo
Mierová 14, 98201 Tornaľa
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
07.08.2018 - 16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vypočítané aktuálne hodnoty štandardov pre jednotlivé zložky triedeného zberu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto nezahrnulo množstvo triedeného odpadu vyzbieraného zberovými spoločnosťami do výkazu ŽP 6-01.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
VZN neobsahovalo aktuálne informácie o zbere jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s KO uverejnený na webovej stránke obce neobsahoval aktuálne informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávna formulácia merateľných ukazovateľov v PR - nemožnosť vyhodnocovať ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
11.09.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nespĺňalo štandard zberu ani pre jeden druh povinne triedených odpadov, tzn. nemalo dostatok zberných nádob potrebných na ich triedený zber, čím si nesplnilo povinnosť uloženú v § 14 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch z roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Mesto tým, že nevykazovalo zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a jedlých olejov a tukov vôbec a zber papiera v základných školách a zeleného biologicky rozložiteľného odpadu vykazovalo nesprávne, nesplnilo si povinnosť poskytovať údaje úplne a pravdivo, uloženú v § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľký Krtíš

IČO
00319651
Sídlo
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi upravovalo podrobnosti spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Programom odpadového hospodárstva mesta Veľký Krtíš. V predmetom VZN nemal KS zadefinovaný spôsobu spätného zberu odpadových pneumatík a prevádzkovanie zberného dvora, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 81 ods.8 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
KS nezabezpečil naplnenie štandard zberu v roku 2018 za komoditu papier, kde tento dosiahol hodnotu 80,89% a za spoločne zbierané zložky plasty, VKM a kovy, kde bola hodnota 93,80%. Uvedeným konaním nebol zabezpečený súlad s §14 ods.1 vyhlášky k zákonu o odpadoch, kedy povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM podľa § 81 ods.7 písm. c) zákona o odpadoch je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Za druh triedeného odpadu, ktorým je BRO zo záhrad a parkov mesto neviedlo evidenciu vôbec, čo z pohľadu vykazovania na celkovom triedenom odpade pre rok 2017 tvorí chybovosť v hodnote 19%.Tým, že mesto nevykazovalo BRO v ŽP 6-01 nepostupovalo v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období nemenilo plánované hodnoty merateľných ukazovateľov odpadového hospodárstva v PR. Ani jeden z podprogramov sa netýkal hodnoty, ktorou by bolo zvýšenie objemu separovaných zložiek KO vyprodukovaných na území mesta. Takto formulované a nastavené ciele vykazovali známky formálneho charakteru a neprispievali k zvyšovaniu objemu triedeného odpadu na území mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 mesto nezabezpečilo pre KBV a IBV kompostovacie zásobníky, resp. zberné nádoby v zmysle § 14 ods. 8 písm. a) a b) vyhlášky k zákonu o odpadoch, podľa ktorého obec na účel zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
21.08.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením štatistických výkazov ŽP 6-01 a evidenčných listov odpadu bolo zistené, že mesto s účinnosťou od 01.05.2017 nemalo zabezpečený triedený zber VKM, čo nebolo v súlade s § 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto neviedlo evidenčný list odpadov pre kovy a jedlé oleje a tuky v zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Bolo zistené, že mesto v kontrolovanom období neuvádzalo v štatistických výkazoch ŽP 6-01 množstvá komunálneho odpadu zo zberných surovín, vyzbieraného šatstva a odhad množstva BRO vyprodukovaného obyvateľmi mesta v kompostéroch za kontrolované obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto malo v rokoch 2015 – 2018 v rámci programového rozpočtu program 6. Odpadové hospodárstvo, ktorý obsahoval podprogram 6.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu, ktorého zámerom bola „pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste“. Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov. Jedným z merateľných ukazovateľov podprogramu bol minimálny predpokladaný podiel vytriedeného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu. Podiel triedeného odpadu na celkovom množstvo komunálneho odpadu mal v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia nemennú hodnotu 15 %. Stanovené merateľné ukazovatele nezaručovali dosiahnutie úrovne 60 % triedeného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu do roku 2020. Hodnotenie programového rozpočtu neobsahovalo informáciu o príčinách neplnenia merateľných ukazovateľov v súvislosti so skutočným množstvom triedeného odpadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou harmonogramu zberu odpadu na rok 2018 bolo zistené, že neobsahoval farebné vyznačenie zberu VKM a kovov v jednotlivých mesiacoch roka tak, ako to bolo uvedené vo všeobecných pokynoch k nakladaniu s odpadom, ktoré boli súčasťou harmonogramu. V harmonograme bol vyznačený len zber plastov, a to žltou farbou, čo nenaznačovalo zber aj iných komodít v termíne zberu plastov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zberová spoločnosť v spolupráci s mestom Vranov vydali pre občanov usmernenie k triedeniu „Ako triediť“, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta. V usmernení absentujú informácie o spôsobe triedenia VKM a kovov, naopak, obsahuje informáciu o tom, že tieto zložky nepatria medzi plasty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto každoročne doplácalo zo svojho rozpočtu na oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi. Nakoľko výnos z miestneho poplatku nepokrýval celkové náklady na nakladanie s komunálnym odpadom, použilo mesto celý výnos z poplatku na financovanie nakladania s odpadmi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Šamorín

IČO
00305723
Sídlo
Hlavná 37, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
07.08.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom neobsahovalo v rámci triedeného zberu plastov informáciu o zbere VKM.V rámci triedeného zberu kovov obsahovalo nesprávnu informáciu, že sa triedený zber kovov vykonáva iba pri rodinných domoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programový rozpočet mesta na rok 2017 neobsahoval ciele a merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
mesto neevidovalo počet vydaných vriec pre domácnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
informačný portál ,,Smart map“ o rozmiestnenie zberných nádob nie je aktualizovaný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto nedisponovalo údajmi o množstve odpadu zo zberovej spoločnosti a tieto objemy neboli zahrnuté do ohlásení o vzniku odpadu a do ročných výkazov za rok 2016 a 2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
mesto neevidovalo evidenčné listy odpadu pre všetky kategórie odpadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 366/2015 Z.z.
Mesto nezabezpečilo v kontrolovanom období nádoby na zelený BRO z dôvodu schválenia projektu na kompostéry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Štúrovo

IČO
00309303
Sídlo
Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
01.08.2018 - 25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávnym vykazovaním údajov do príslušného výkazu ŽP 6-01 nekonal v súlade so zákonom štátnej štatistike, podľa ktorého je spravodajská jednotka povinná úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytnúť údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020 nedefinoval ciele za jednotlivé roky, ale len konečný cieľ stanovený pre rok 2020.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V prípade merateľného ukazovateľa - podiel triedeného odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu boli v kontrolovanom období v programovom rozpočte mesta stanovené odlišné hodnoty ako v prípade cieľov uvedených v POH SR na roky 2016 - 2020.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
OZV, s ktorou malo mesto uzatvorenú zmluvu, nevykonávala dostatočné informačné aktivity na podporu triedeného zberu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
23.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zabezpečenie a zavedenie triedeného zberu pre všetky povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, jedlé oleje a tuky z domácností a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov).
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto malo v kontrolovanom období zabezpečený na svojom území aj triedený zber iných ako povinných zložiek komunálnych odpadov. V roku 2017 tvorili tieto ostatné zložky spolu 19,15 % celkového triedeného odpadu. Uvedená skutočnosť výrazne pozitívne prispievala k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu a v konečnom dôsledku k znižovaniu vyprodukovaného množstva zmesového komunálneho odpadu.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Zberné nádoby zodpovedajú systému zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, pričom sú farebne odlíšené. Rodinné domy majú zabezpečené kompostovacie zásobníky.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Štandard zberu vyjadrujúci minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa počas kalendárneho roka je mestom aktuálne spĺňaný pre každú povinne triedenú zložku odpadu, t.j. pre papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky. Dostupnosť zberových kapacít pre povinne triedené zložky je teda dostatočná, pričom je k dispozícii aj určitá rezerva nad 100 %.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Podľa štatistických ročných výkazov o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01 vykazovalo mesto za kontrolované obdobie rokov 2015 až 2017 všetky povinne triedené zložky komunálneho odpadu. Ako držiteľ odpadu viedlo a uchovávalo evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. Súčasne ohlasovalo údaje z evidencie za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávalo ohlásené údaje.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov bol na základe zmluvy umožnený OZV na jej náklady. OZV zabezpečuje odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a jej zhodnotenie recykláciou. Znáša aj náklady na zabezpečenie zberných nádob na predmetný triedený zber. Tieto vzniknuté náklady uhrádza OZV priamo zberovej spoločnosti zabezpečujúcej zber a vývoz triedeného komunálneho odpadu na území mesta. Prostredníctvom mesta tak nie sú realizované súvisiace finančné toky. Z pohľadu uzavretej zmluvy mesto v praxi neeviduje žiadne problémy vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, naopak spoluprácu hodnotí kladne.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto zverejňuje na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnym odpadom vrátane triedeného zberu a aj v spolupráci s OZV realizuje pravidelne vzdelávaciu a informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia obyvateľov v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Mesto napĺňanie cieľov vyplývajúcich z POH do roku 2015 priebežne nemonitorovalo a ani žiadnym spôsobom nevyhodnocovalo mieru ich účinnosti. Tým nemohlo včas reagovať na vzniknutú situáciu a vykonať potrebné zmeny či nápravné opatrenia na dosiahnutie očakávaného cieľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Programový rozpočet mesta obsahoval v kontrolovanom období program zameraný na odpadové hospodárstvo, ktorý bol z hľadiska zámeru logicky členený na podprogramy zamerané na zvoz a likvidáciu najmä zmesového odpadu a na triedenie a následnú recykláciu odpadu. Jeho štruktúra zostala v zásade zachovaná, čím bola zabezpečená určitá kontinuita a stabilita nevyhnutná pre dlhodobejšie plánovanie. Na monitorovanie a hodnotenie plnenia stanovených cieľov malo mesto ako nástroj sformulované merateľné ukazovatele pomenúvajúce výstup, ktorý sa má dosiahnuť v plánovanej číselnej hodnote.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
Podprogram Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu mal zámer nesprávne formulovaný ako cieľ, popisoval konkrétnu činnosť (pravidelný zvoz odpadu), nie budúci stav, ale službu zabezpečovanú mestom. Nebol všeobecný a formulovaný ako výzva. V podprograme chýbal výsledkovo orientovaný cieľ vyplývajúci z POH a z existujúceho výsledkovo orientovaného merateľného ukazovateľa medziročne a plánovite znižujúceho množstvo vyvezeného zmesového komunálneho odpadu (napr. cieľ: znížiť podiel zmesového odpadu na celkovom komunálnom odpade). Nedostatkom podprogramu Triedenie a recyklovanie odpadu bola v rozpočtovom roku 2017 skutočnosť, že v rámci jeho štruktúry čerpané kapitálové výdavky poskytnuté Envirofondom v sume 106 539,72 eur, neboli realizované prostredníctvom rozpočtovo plánovaných hodnôt existujúcich merateľných ukazovateľov, umožňujúcich hodnotiť mieru účinnosti vynaložených prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
Mesto v kontrolovanom období napĺňanie zámerov a cieľov vyplývajúcich z programového rozpočtu k 30. júnu pravidelne monitorovalo a k 31. decembru každoročne hodnotilo. Prostredníctvom dosahovania plánovaných hodnôt príslušných merateľných ukazovateľov súčasne posudzovalo mieru účinnosti kontrolovaného programu týkajúceho sa odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ciele, opatrenia a aktivity stanovené v POH do roku 2015, zamerané na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky a na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi neboli premietnuté do štruktúry príslušného programu programového rozpočtu. Znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu a teda súvisiaci medziročný progres vyplývali len nepriamo z plánovaných množstiev vyvezeného odpadu v merných jednotkách, nie zo samotného zadefinovaného zámeru alebo cieľa podprogramu. Zámery a ciele programového rozpočtu tak nenadväzovali komplexne na opatrenia a aktivity vyplývajúce z POH do roku 2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Skutočný príjem mesta z miestneho poplatku prevyšoval v trojročnom kontrolovanom období výdavky zrealizované na účely odpadového hospodárstva bez cudzích zdrojov spolu o 1 680 059,39. eur. Tieto nevyčerpané prostriedky (nepoužitá časť výnosu z miestneho poplatku) boli každoročne v rámci usporiadania výsledku hospodárenia mesta neodôvodnene zahrnuté ako súčasť prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok do tvorby rezervného fondu, čím mesto nezabezpečilo ich ďalšie použitie podľa zákona o odpadoch, podľa ktorého je výnos tohto miestneho poplatku možné použiť výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Naopak ich ďalšie čerpanie na oprávnené účely v budúcich obdobiach je výrazne limitované možnosťami použitia prostriedkov rezervného fondu. Aj napriek uvedeným nevyčerpaným prostriedkom bol v posudzovanom období zaznamenaný aj medziročný nárast sumy pohľadávok evidovaných z titulu nedoplatkov za miestny poplatok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Z porovnania dosahovaného podielu triedeného zberu vo vzťahu k nákladom uskutočneným za jeho zabezpečenie na území mesta vyplýva medziročný nárast tohto podielu, pri vynaložení porovnateľných nákladov. Podiel množstva triedeného odpadu voči celkovému vyprodukovanému odpadu pri porovnaní rokov 2017 a 2015 stúpol približne 4,1 násobne.
Typ nedostatku: -
Z hľadiska plnenia cieľov zameraných na dosahovanie podielu triedeného odpadu k celkovému komunálnemu odpadu, vychádzajúcich z POH SR a zároveň z cieľov EÚ, možno systém triedenia odpadov v meste hodnotiť v kontrolovanom období ako účinný. Ciele EÚ stanovené pre roky 2016 a 2017 boli mestom v zásade splnené (podiel triedenia 20 %, resp. 30 %). Plánované ciele určené pre nasledujúce obdobie rokov 2018 až 2020 by mali byť na základe vypočítaného lineárneho odhadu pravdepodobne taktiež dosiahnuté, na základe čoho existuje predpoklad, že v roku 2020 by mohla byť dosiahnutá úroveň triedenia 60 %. Výpočet odhadu rezultoval z predchádzajúceho vývoja, t.j. z kalkulácie zohľadňujúcej medziročný nárast podielu triedeného odpadu v prvých troch rokoch posudzovaného obdobia (2015 až 2017).
Typ nedostatku: -
Z hľadiska plnenia cieľov stanovených programovým rozpočtom možno systém triedenia odpadov v meste hodnotiť v kontrolovanom období ako úspešný a účinný. Tieto ciele mesta stanovené pre roky 2016 a 2017 boli podľa hodnotiacich správ dosiahnutím plánovaných hodnôt príslušných merateľných ukazovateľov v princípe plnené, pričom medziročný nárast podielu triedeného odpadu na celkovom odpade možno vnímať perspektívne.
Typ nedostatku: -
Mesto svojich obyvateľov v rámci motivovania žiadnym spôsobom neinformovalo, že zvýšením podielu triedeného odpadu je možné znížiť, resp. prehodnotiť výšku ustanoveného miestneho poplatku. V príslušnom všeobecne záväznom nariadení mesta, resp. v inom dokumente nie je konštatovaná možnosť prehodnotenia a úpravy výšky stanoveného miestneho poplatku v prípade dôslednejšieho triedenia odpadov a ani iná motivačne pôsobiaca skutočnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
04.09.2018 - 19.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Chýbal kontrolný mechanizmus, ktorý by bol schopný identifikovať elementárne nedostatky, akými sú napr. netriedenie povinných zložiek odpadu, už pri spracovaní výkazov o komunálnom odpade od obcí
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Chýbal systém každoročného sledovania plnenia cieľov obcí.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nebol vypracovaný všeobecne záväzný právny predpis upravujúci spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s odstraňovaním nezákonne umiestneného odpadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Nebola vypracovaná metodika pre výpočet podielu triedeného odpadu na celkovom komunálnom odpade.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MŽP SR zaviedlo zákonné výnimky pre zavedenie kuchynského BRO čo spôsobilo, že zber tejto povinne triedenej zložky prakticky nefungoval.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zodpovednosť za informačnú a propagačnú kampaň pre občanov v obciach bola na výrobcoch obalových výrobkov, ktorí nemali motiváciu vykonávať túto činnosť a obce sa tak zbavovali zodpovednosti za túto činnosť.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Výpočet štandardu zberu obsahoval logické chyby, vďaka čomu nemal vypovedaciu hodnotu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V strategických dokumentoch MŽP SR neboli stanovené jednoznačné, konkrétne a merateľné opatrenia, s jasným vymedzením termínu a zodpovednosti a neboli pravidelne monitorované a kontrolované.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Obec Chorvátsky Grob

IČO
00304760
Sídlo
Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako držiteľ odpadu bola povinná viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi - porušenie zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec mala ohlasovať údaje o vzniku odpadu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje - porušenie zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
obec bola povinná úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať požadované údaje na štatistické zisťovania - porušenie zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obec nespĺňala minimálnu hodnotu určeného štandardu zberu pri zložkách kovya VKM - porušenie zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.

Obec Divín

IČO
00316041
Sídlo
Námestie mieru 654/3, 98552 Divín
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 27.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predpis miestneho poplatku za rok 2017 nezohľadňoval v plnej miere náklady obce na odpadové hospodárstvo, ktoré pokrýval len na 71 %. Z uvedeného vyplýva, že obec v roku 2017 doplácala na oblasť odpadového hospodárstva z vlastného rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN o nakladaní s odpadmi nebolo novelizované podľa § 81 od. 8 písm. g) zákona o odpadoch, podľa ktorého obec vo VZN upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík. VZN o nakladaní s odpadmi upravovalo o. i. aj podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, aj napriek tomu, že obec nemá zberný dvor.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
V programovom rozpočte obce neboli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v oblasti odpadového hospodárstva uvedené zámery, ciele a merateľné ukazovatele pre meranie výkonnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Na túto zložku komunálnych odpadov si neoprávnene uplatnila výnimku v zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, keď sa kontrolou preukázalo, že obec nemala uzatvorenú ani jednu písomnú dohodu o kompostovaní na domácich kompostoviskách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec nemala zavedený triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nevykazovala množstvo skutočne triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec žiadnym spôsobom nerealizovala zber jedlých tukov a olejov z domácností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Aktivity súvisiace s propagáciou triedeného zberu boli vo vzťahu k úrovni triedenia odpadu v obci kontrolou posúdené ako nepostačujúce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plnenie požiadavky na dostupnosť zberných nádob na triedený odpad na 1 občana definované bolo nedostatočné pre zložku plasty, kovy a VKM, keď štandard zberu bol dosiahnutý na 77,87 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
povinnosti OZV, vyplývajúce zo zmluvy, ako vypočítať štandard zberu pre obec a oznámiť obci do 31. 1. 2018 (zmluvou dohodnutý termín) celkové náklady na triedený zber, OZV nesplnila v stanovenom termíne. Výška odplaty za služby triedeného zberu t. j. nákladov na triedený zber v obci stanovená v zmluve s OZV vychádzala podľa vyjadrenia obce zo skutočných nákladov a množstiev odpadu, vykazovaných za rok 2015. K zmene ani aktualizácii zmluvy s OZV nedošlo od jej podpísania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec hodnotila odpadové hospodárstvo v programovom rozpočte pozitívne aj napriek neplneniu cieľov; hodnoty merateľných ukazovateľov k triedeniu odpadu boli stanovené nereálne, hlavne vzhľadom k vývoju a odhadu, z ktorého vyplynulo, že do roku 2020 obec môže dosiahnuť mieru triedenia na úrovni 11 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Družstevná pri Hornáde

IČO
00324116
Sídlo
Hlavná 38, 04431 Družstevná pri Hornáde
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
20.08.2018 - 04.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec predložila POH obce na schválenie až 03.08.2015, čím nedodržala termín ustanovený v § 6 ods. 5 zákona o odpadoch z roku 2001, podľa ktorého obec bola povinná vypracovať nový POH obce a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie do štyroch mesiacov od vydania programu kraja. POH KSK na roky 2011 – 2015 bol schválený 14.10.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Podľa novely zákona o odpadoch č. 90/2017 Z. z., ktorou sa menil a dopĺňal zákon o odpadoch z roku 2015, bola obec povinná triediť viacvrstvové kombinované materiály s účinnosťou od 01.05.2017. Preverovaním bolo zistené, že obec začala triediť, viacvrstvové kombinované obaly až od 01.01.2018, čo bolo v rozpore s § 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch z roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Preverením evidencie o druhoch a množstve odpadov bolo zistené, že obec neviedla evidenciu o triedení biologicky rozložiteľného odpadu z parkov vrátane cintorína a o zbere druhotných surovín organizovanom obecnou základnou školou, čo bolo v rozpore s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého sú spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
V roku 2016 a roku 2017 sa realizoval prostredníctvom základnej školy zber papiera a zber elektrospotrebičov bez toho, aby zberové spoločnosti mali uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, čo bolo v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch z roku 2015. Obec porušila uvedené ustanovenie zákona o odpadoch z roku 2015 aj tým, že v prípade potreby zabezpečila zber elektroodpadov spoločnosťou H+EKO, spol. s r.o. bez zmluvného vzťahu. Obec odstránila uvedené nedostatky v priebehu výkonu kontroly, uzavrela chýbajúce zmluvy so zberovými spoločnosťami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nespĺňala štandard zberu pre zber plastov, čím si nesplnila povinnosť uloženú v § 14 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch z roku 2015. Na druhej strane obec spĺňala, až prekračovala štandard zberu pre zber viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovov a obalov z kovov a skla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec neodhadla objem vytriedeného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu, čím nepostupovala podľa § 11 ods. 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch z roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Program „Odpadové hospodárstvo“ a podprogram „Nakladanie s odpadmi“ programového rozpočtu obce, boli vypracované iba formálne a nie s cieľom dosahovať zlepšenie v odpadovom hospodárstve obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na webovej stránke obce chýbali niektoré informácie, ktoré by mali vplyv na zvýšenie triedenia odpadov v obci, napr. informácie o triedenom zbere viacvrstvových kombinovaných materiálov, informácie o rozmiestnení veľkoobjemových zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov na triedený zber v obci, informácie o možnosti obstarania plastových vriec na triedený zber a o existencii zberného miesta v obci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v roku 2017 dofinancovala náklady na zber a zneškodnenie odpadov z vlastných prostriedkov v sume 7 723,40 eur. Dofinancovanie v porovnaní s celkovými skutočnými bežnými výdavkami obce v roku 2017 (766 408,77 eur) predstavovalo 1,00 %. Na druhej strane, obec evidovala k 30.06.2018 pohľadávky na poplatkoch v celkovej sume 19 551,10 eur. Analýzou pohľadávok na poplatkoch bolo zistené, že ročne neuhradí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priemerne 9,80 % poplatníkov, väčšinou ti isti (konkrétne v roku 2015 to bolo 9,00 %, v roku 2016: 7,20 %, v roku 2017: 7,50 % a k 30.6.2018: 15,60 %)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nedoplácala na triedený zber tých druhov odpadu, za financovanie ktorých sú zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov, okrem viacvrstvových kombinovaných materiálov v období od 01.05.2017 do 31.12.2017, pretože zberová spoločnosť odoberala uvedený odpad od obce ako vytriedený až od 01.01.2018. Množstvo takto nevytriedeného odpadu - viacvrstvových kombinovaných materiálov, nevedela obec vyčísliť, pretože tento bol následne zamiešaný zberovou spoločnosťou do zmesového komunálneho odpadu a samostatne sa nevykazoval. Táto skutočnosť poukazovala na nefunkčnosť inštitútu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a na neplnenie povinnosti im uložených v § 27 ods. 5 zákona o odpadoch z roku 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe získaných údajov a výpočtov bolo zistené, že systém triedenia odpadov v obci bol účinný v roku 2016 keď dosiahol 43,20 %, pričom cieľ SR bol 20,00 %. V roku 2017 obec takmer dosiahla cieľ SR, t.j. 30,00 % úroveň triedenia, keď systém triedenia odpadov v obci dosiahol úroveň triedenia 28,23 %. Na základe zistení o systéme odpadového hospodárstva v obci a doterajšej úrovne podielu triedeného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci, sa splnenie stanovených cieľov v POH SR do roku 2020 javí nereálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Horné Srnie

IČO
00311588
Sídlo
Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi nebolo uvedené do súladu s novelou zákona o odpadoch v zákonom stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Pri zbere papiera vykonanom v základnej škole s materskou školou neboli vyzbierané množstvá zaznamenané v evidenčných listoch odpadu za jednotlivé roky ani započítané v celkovom objeme odpadu uvádzanom v ohlásení o vzniku odpadu a ročných výkazoch o komunálnom odpade.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Pri triedení BRO zo záhrad nemala každá domácnosť zabezpečený kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu s min. objemom 120 l
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Nebolo zabezpečené naplnenie štandardu zberu pre plasty, sklo a tetrapaky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 371/2015 Z.z.
Povinnosti v oblasti triedeného zberu, resp. recyklácie vyplývajúce pre obec zo zákona o odpadoch a POH SR napriek skutočnosti, že POH obce obsahoval cieľ zameraný na zvýšenie recyklovaného odpadu, neboli ďalej premietnuté a sledované v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Kameničná

IČO
00306495
Sídlo
Hlavná 122, 94601 Kameničná
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
05.09.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuviedla VZN o odpadoch do súladu s novým zákonom o odpadoch do 30.06.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 79/2015 Z.z.
Obec nemala vo VZN o odpadoch upravené podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu VKM, jedlých olejov a tukov, spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec v kontrolovanom období neviedla evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nemala na svojom webovom sídle zverejnený podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
V obci nebolo zavedené triedenie jedlých olejov a tukov z domácností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nemala so spoločnosťou, ktorá uskutočňovala likvidáciu triedeného zberu BRO zo záhrad, cintorínov a parkov, uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec v roku 2017 netriedila VKM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nespĺňala povinný štandard zberu v zmysle § 14 ods. 1 vyhlášky o odpadoch pri skle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z.
Obec v roku 2017 neuviedla vo výkaze ŽP 6-01 a ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním údaje o množstve vytriedeného komunálneho odpadu – papiera (2,01 t) a BRO zo záhrad, parkov a cintorínov (53,10 t), čo nebolo v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Celkové náklady obce na nakladanie s odpadmi v roku 2017 predstavovali 31 332,46 eur. Z toho náklady na skládkovanie boli vo výške 16 836,79 eur (53,74 %) a náklady na prepravu boli vo výške 14 495,67 eur (46,26 %). Ostatné náklady obec v účtovníctve analyticky nečlenila.
Po zavedení rozšírenej zodpovednosti od roku 2017 prišlo k miernemu nárastu podielu triedeného odpadu. Kým v roku 2017 predstavoval podiel triedeného odpadu 13,20 %, o rok neskôr by sa mierne zvýšil na 15,13 %. Podľa doterajšieho vývoja a na základe trendu vývoja podielu triedeného odpadu je predpokladaný odhad v roku 2020 zvýšenie na 19,01 %. Kontrolovaný subjekt sa tak pravdepodobne nepriblíži k cieľu stanovenému v POH SR triediť 60 % odpadu.
Za obdobie 2015 – 2017 obec doplácala na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu spolu 28 532,76 eur, ktorú musela presunúť z inej položky v rozpočte. Obec tak prichádzala o finančné prostriedky, ktoré mohla použiť napr. pri oprave chodníkov, ciest, resp. pri skrášlení obce alebo pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí.

Obec Kuchyňa

IČO
00304875
Sídlo
Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
06.08.2018 - 28.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Kuchyňa č. 5/2017 neupravilo nakladanie s objemným odpadom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Kuchyňa neobsahovalo zdôvodnenie nezavedenia triedeného zberu BRO kuchynského
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
obec nezabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre papier
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
obec nezabezpečila na zber BRO zo záhrad príslušné zberné nádoby ani kompostovacie zásobníky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
obec nespĺňala ani minimálnu hodnotu štandardu zberu pre papier, tiež nenaplnila prepočítaný štandard zberu pre zložky plasty a sklo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
obec nedosiahla cieľ stanovený v Programe odpadového hospodárstva SR - mieru triedeného odpadu pre rok 2017 vo výške 30 %
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec neviedla evidenčné listy pre niektoré zložky odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 366/2015 Z.z.
kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuchovávala v elektronickej alebo písomnej podobe ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním po dobu päť rokov, zároveň nepreukázala ich zasielanie príslušnému orgánu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z.

Obec Ladomirová

IČO
00330671
Sídlo
Ladomirová 33, 09003 Ladomirová
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
06.09.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala vypracované VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi až po zákonom stanovenom termíne a niektoré podrobnosti o spôsobe nakladania s triedeným komunálnym odpadom vôbec nezodpovedali skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec bola povinná s účinnosťou od 01.05.2017 v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu aj pre VKM, túto povinnosť si splnila až 01.08.2017 na základe zmluvy s OZV. VKM ako povinná zložka odpadu nebola reálne v obci vôbec triedená a zberaná aj z dôvodu nedostatočnej informovanosti občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nemala taktiež zabezpečený triedený zber jedlých olejov a tukov v zmysle § 81 ods. 7 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nemala na svojom webovom sídle zverejnený podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, čo nebolo v súlade s § 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec triedený BRO za účelom jeho vykazovania neodhadla, čím nepostupovala v súlade s § 11 ods. 17 vyhlášky č. 371/2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec triedený BRO nevykazovala vo výkazoch ŽP 6-01, čím došlo k porušeniu § 18 ods. 3 zákona o štatistike
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec nezabezpečila pre obyvateľov rodinných domov kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov na tento odpad, nekonala s § 14 ods. 8 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec si v kontrolovanom období uplatňovala zákonnú výnimku pri triedenom zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov fyzických osôb, ktorú nevedela preukázať, čím nekonala v súlade s § 21 písm. b) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nezabezpečila zber predmetného odpadu, čím nekonala v súlade s § 81 ods.7 písm. b) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Z pohľadu obce sa javí dosiahnutie požadovaného podielu triedeného odpadu vo vzťahu k cieľom EÚ a SR v nasledujúcom období ako nereálne. Významným faktorom ovplyvňujúcim uvedený stav v obci, bola hlavne slabá informovanosť občanov a ich motivácia k triedeniu komunálnych odpadov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VKM ako povinná zložka odpadu nebola reálne v obci vôbec triedená a zberaná aj z dôvodu nedostatočnej informovanosti občanov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN č. 3/2016 obsahovalo všetky náležitosti v zmysle zákona o odpadoch, pričom kontrolou bolo zistené, že niektoré podrobnosti o spôsobe nakladania s triedeným komunálnym odpadom vo VZN nezodpovedali skutočnosti, a to napr.: - podľa § 13 písm. b/ VZN sa sklo a sklenené obaly zbierajú donáškovým spôsobom do 1 100 l zberných nádob, pričom v skutočnosti mali všetky domácnosti k dispozícii na zber skla aj vrecia zelenej farby, - podľa § 13 písm. c/ VZN sa kovy a kovové obaly zbierajú do žltých nádob spolu s odpadmi z plastov, v skutočnosti boli kovy zbierané do vriec červenej farby, - podľa § 13 písm. e/ VZN sa VKM zbierajú spolu s papierom a lepenkou do vriec modrej farby, čo bolo v rozpore s § 14 ods. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., pričom v skutočnosti boli na tento odpad určené vrecia orandžovej farby, - podľa § 13 písm. f/ VZN sa textil a šatstvo zbierajú donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom mieste, pričom v obci neboli umiestnené zberné nádoby na šatstvo a textil, - podľa § 13 písm. g/ VZN sa jedlé oleje zbierajú donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom mieste, pričom v obci nebol zabezpečený zber jedlých olejov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Náklady na zmesový komunálny odpad v kontrolovanom období mali každoročne stúpajúci tendenciu. V roku 2016 stúpli o 10,16 % a v roku 2017 až o 86,23 % v porovnaní s rokom 2015. Uvedené navýšenie bolo spôsobené hlavne vývozom 44 kusov veľkoobjemových kontajnerov v priebehu roka 2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Náklady vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia prevyšovali výnosy z miestneho poplatku. Ročný predpis miestneho poplatku za komunálny odpad pokrýval v roku 2017 len 45,66 % skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Obec každoročne doplácala zo svojho rozpočtu za oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi, a to v roku 2015 celkom 5 072,11 eur, v roku 2016 celkom 5 886,59 eur a v roku 2017 až 11 654,08 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Liptovský Ján

IČO
00315486
Sídlo
Jána Kalinčiaka 39, 03203 Liptovský Ján
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
22.08.2018 - 01.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN na webovom sídle nesplnilo požiadavku súborovej neutrality
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Ustanovenie § 7 VZN o odpadoch legislatívne nedokonale špecifikovalo výnimku, ktorú si obec uplatnila pre triedenie BRO – kuchynského odpadu. V rámci tejto výnimky si obec uplatnila aj výnimku na triedenie BRO zo záhrad, ktorá ale nebola legislatívou upravená. Ustanovenie § 9 VZN o odpadoch nezodpovedalo skutočnej situácii v obci, kedy v čase výkonu kontroly obec zabezpečovala spoločný zber plastov, VKM a kovov do žltých zberných nádob.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
Obec neplnila za účelom zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad povinnosti podľa ustanovenia § 14 ods. 8 písm. a) vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v jej znení účinnom k 01.01.2018, a to v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečenie pre každú domácnosť kompostér, alebo zbernú nádobu na BRO zo záhrad.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nezabezpečovala zverejňovanie informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle, ani propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory podľa ustanovenia § 14 ods. 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec na svojom webovom sídle nezverejnila podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec zabezpečovala triedený zber kovov prostredníctvom zberného dvora a 1 100 l nádob na území obce (kombinácia plasty + kovy + VKM). Kontrolou bolo zistené, že vyššie uvedený systém zberu kovov nebol v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. c) VZN o odpadoch, podľa ktorého obec zabezpečovala triedený zber kovov výlučne do veľkoobjemového kontajnera
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v kontrolovanom období nevykázala triedenú zložku VKM v žiadnom štatistickom výkaze. Kontrolou bolo zistené, že zberová spoločnosť ohlásila obci v roku 2017 zložku VKM v objeme 0,345 tony, v roku 2016 to bolo 1,633 ton
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Systém triedeného zberu obce možno hodnotiť ako čiastočne účinný. Obec v rokoch 2015 až 2017 triedila približne 20 % KO a tak pravdepodobne nedosiahne určené ciele Programom odpadového hospodárstva SR pre rok 2017 – zabezpečiť triedenie 30 % KO. Obec pravdepodobne nedosiahne ani jeho ďalší cieľ – triediť 60 % odpadov v roku 2020. Pozitívne možno vnímať fakt, že existuje priestor na zvýšenie účinnosti, najmä zmenou výkazníctva obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Nová Dedina

IČO
00307301
Sídlo
Nová Dedina 125, 93525 Nová Dedina
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
06.08.2018 - 01.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN obce o odpadoch nebolo schválené do 30.06.2016, ale až 07.12.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec v evidenčných listoch odpadov neviedla priebežné údaje iba koncoročné, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 3 vyhlášky MŽP č.366/2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Vo výkazníctve obce nebol evidovaný všetok zelený bilogicky rozložiteľný odpad získavaný zo zelených plôch v obci kosením, resp. drvením konárov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec dokladovala uplatnenie výnimky zo zákona na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností formou anonymného prieskumu
Obec mala uzatvorenú zmluvu so zberovou spoločnosťou Združenie Tatiar iba na zmesový komunálny odpad, a nie aj na ostatné zložky komunálneho odpadu, ktorý zbierala (plasty, VKM, sklo, papier, kovy)
Bilogicky rozložiteľný odpad nebol obcou evidovaný v plnom rozsahu, chýbali množstvá vyprodukované z udržiavania zelených plôch obce a zo štiepkovania konárov. Obec taktiež neevidovala papier vyzbieraný základnou školou.
Program odpadového hospodárstva obce na obdobie 2016 -2020 obsahuje ciele POH SR, ktorých splnenie do roku 2020 sa javí ako nereálne
Obec na nakladanie s odpadmi doplácala zo svojho rozpočtu.
Organizácia zopdovednosti výrobcov (OZV) v obci v nedostatočnej miere zabezpečovala osvetu ohľadom triedenia odpadov a obec si neuplatňovala toto právo, vyplývajúce jej zo zmluvy s OZV.

Obec Salka

IČO
00309249
Sídlo
Salka 61, 94361 Salka
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
01.08.2018 - 25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuplatňovala programový rozpočet v zmysle § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, avšak obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením o tejto skutočnosti, čím došlo k porušeniu citovaného ustanovenia. Preto nebolo možné vyhodnotiť ciele a merateľné ukazovatele v tejto oblasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ku kontrole obec predložila harmonogram zberu triedeného odpadu platný v roku 2018. Porovnaním frekvencie vývozu odpadu podľa VZN č. 3/2016 a podľa harmonogramu zberu odpadu boli zistené rozdiely.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa vyjadrenia obce ročne vyzberali 35 – 40 vlečiek BRO, ktoré neboli vážené. Tým, že obec túto zložku odpadu nevykazovala, nebolo možné overiť, aký objem BRO bol vyzbieraný, čo nebolo v súlade s § 11 ods. 17 vyhlášky č. 317/2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Za rok 2017 predložila obec deväť evidenčných listov, ktoré sa týkali komunálneho a objemového odpadu, pričom každý z nich bol označený názvom a kódom odpadu. Evidenciu o druhoch a množstve triedeného odpadu obec neviedla, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Za roky 2015 – 2017 obec neohlasovala údaje o odpadoch príslušnému orgánu štátnej správy, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Podľa § 17 VZN č. 3/2016 mal byť na území obce zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Podľa vyjadrenia starostky v kontrolovanom období takýto zber nebol realizovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Okrem týchto druhov odpadu boli v roku 2017 triedené aj ďalšie, a to jedlé oleje a tuky, zelený odpad, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ale tieto obec neevidovala, čím nepostupovala v zmysle § 18 ods.3 zákona o štatistike. Keďže obec neviedla evidenciu objemov týchto zložiek triedeného odpadu, nebolo možné percentuálne vyčísliť ich podiel na celkovom triedenom odpade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec však nepreukázala v zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch preverenie tej skutočnosti, že kompostovacie zásobníky si obyvatelia obce zabezpečili sami. Z verejných priestranstiev, parkov, cintorínov zber tohto odpadu zabezpečovala obec vo vlastnej réžii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nespĺňala povinný štandard v zmysle § 14 ods. 1 vyhlášky č. 371/2015 pri papieri (92,23 %) a plastoch (17,93 %).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
V roku 2017 ani 2018 OZV v obci nezabezpečovali žiadne aktivity súvisiace s vykonávaním osvety o triedenom zbere, čo mohlo negatívne ovplyvniť úroveň informovanosti občanov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hoci obec vyvíjala aktivity v tejto oblasti, je potrebné hľadať aj iné prístupy k zvýšeniu povedomia občanov v oblasti triedenia odpadu tak, aby sa výsledky odrážali vo zvýšenom podiele triedeného odpadu.
Všetky nákladové faktúry súvisiace s odvozom, uložením a triedením odpadov boli zaúčtované na nákladových účtoch 518 000 - Ostatné služby a 538 000 – Ostatné dane a poplatky. Celkové náklady obce na nakladanie s odpadmi v roku 2017 predstavovali 24 942 eur. Z toho náklady obce na skládkovanie – uloženie TKO predstavovali 22 299,93 eur (89,41 %) a náklady na prepravu – odvoz odpadu za uloženie 2 642,07 eur (10,59 %). Ostatné náklady obec v účtovníctve analyticky nečlenila.
V roku 2015 bola výška poplatku za komunálny odpad 10,00 eur, v nasledujúcom roku 2016 sa zvýšila na 16,00 eur. V roku 2017 a 2018 zostala nezmenená. Skutočnosť, že sa neznížil poplatok za komunálny odpad bola ovplyvnená najmä tým, že obec každý rok doplácala na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Vyrubený miestny poplatok nepostačoval na krytie vzniknutých nákladov. Za obdobie 2015 – 2017 obec doplácala na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu spolu 29 305,14 eur, ktorú musela presunúť z inej položky v rozpočte. Obec tak prichádzala o finančné prostriedky, ktoré mohla použiť napr. pri oprave chodníkov, ciest, resp. pri skrášlení obce alebo pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí.

Obec Smolenice

IČO
00312983
Sídlo
SNP 52, 91904 Smolenice
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.08.2018 - 08.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viesť evidenciu odpadov prostredníctvom evidenčných listov pre všetky kategórie odpadu je povinnosťou obce v zmysle § 2 ods.1 vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Kontrolou tejto evidencie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neviedol evidenciu o jedlých olejoch a tukoch ako aj šatstve a textíliách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Overením dodržiavania ohlasovacej povinnosti bolo zistené, že obec neohlasovala Okresnému úradu životného prostredia údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním, čím konala v rozpore s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že prepočítaný štandard zberu bol obcou pre zložku papier naplnený na 28,92%, pre zložku plasty na 21,59% a sklo na 58,77%. Pri zložke plast obec nedosiahla minimálny štandard daný vyhláškou, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., podľa ktorej je obec povinná požiadavky na triedený zber KO plniť tak, aby zabezpečovala naplnenie štandardu zberu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Preverením správnosti údajov uvedených v ročnom výkaze o komunálnom odpade z obce za rok 2017 bolo zistené, že tento obsahoval údaje o odpade skupiny 20, ktorou sú KO. Obec vedela údaje uvedené vo výkaze preukázať dokladmi. Ďalej bolo zistené, že vo výkaze nie sú zahrnuté hodnoty odpadu vyzberané zbernými surovinami, školský zber papiera a zber olejov, čím obec konala v rozpore s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
V programovom rozpočte obec zámery a ciele stanovené nemala, preto nebolo možné účinnosť vyhodnotiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Sučany

IČO
00316938
Sídlo
Námestie SNP 31, 03852 Sučany
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
19.08.2018 - 06.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Teplička nad Váhom

IČO
00648264
Sídlo
Nám. Sv. Florána 290/2, 01301 Teplička nad Váhom
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
23.08.2018 - 19.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR obci preukázal, že VZN č. 3/2017 o odpadoch neupravovalo v súlade s hierarchiou OH podrobnosti o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, čím obec nepostupovala podľa § 81 ods. 8 písm. k) zákona č. 79/2015 o odpadoch. Povinnosť doplniť príslušné VZN o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík nastala obci na základe novelizácie zákona o odpadoch s účinnosťou od 01.05.2017. Od 01.05.2017 až do dňa výkonu kontroly 08.10.2018 platné a účinné VZN č. 3/2017 o odpadoch neobsahoval túto skutočnosť, čo nebolo v súlade s § 81 ods. 8 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
NKÚ SR obci preukázal, že VZN č. 3/2017 o odpadoch neupravovalo v súlade s hierarchiou OH podrobnosti o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, čím obec nepostupovala podľa § 81 ods. 8 písm. k) zákona č. 79/2015 o odpadoch. Povinnosť doplniť príslušné VZN o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík nastala obci na základe novelizácie zákona o odpadoch s účinnosťou od 01.05.2017. Od 01.05.2017 až do dňa výkonu kontroly 08.10.2018 platné a účinné VZN č. 3/2017 o odpadoch neobsahoval túto skutočnosť, čo nebolo v súlade s § 81 ods. 8 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec za rok 2017 nevykázala údaje od zberného dvora v objeme 1 477 ton, z toho množstva bolo 1448,73 ton kovov. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z., ak išlo o obec, k hmotnosti odpadu sa na účely výkazníctva pripočítala hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa § 10 tejto vyhlášky a jeho sumárna hmotnosť. Obec bola povinná podať „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v termíne do 28.02.2018, pričom mala vychádzať z údajov za rok 2017 vrátane údajov z „Oznámenia o zbere alebo výkupe odpadu“. Tým obec nekonala v súlade s ustanovením § 23 ods. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. Z. v nadväznosti na ustanovenie § 3 predmetnej vyhlášky. Rozdiel medzi obcou vykázaným množstvom a skutočným množstvom KO bol 54,14 %, t. j. chyba bola významná. Tým došlo k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. Zároveň došlo k skresleniu vykázaného podielu vytriedeného odpadu v obci v roku 2017 o 37,82 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec nepreukázala pravidelné, t.j. každoročné monitorovanie PHSR ani nezasielala do 31.05. príslušnému VÚC správu o jeho plnení, čo nebolo v súlade s § 12 písm. b) zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Varín

IČO
00321711
Sídlo
Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
22.08.2018 - 11.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

POH slúžil len ako podporný dokument
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
absencia výsledkovo orientovaných cieľov v PR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
Obec svoj POH nemonitorovala ani nehodnotila
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
absencia potrebných informácií o nakladaní s odpadmi na www stránke obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
neuzatvorenie zmluvy so spoločnosťou, ktorá vykonávala zber papiera
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
obec triedila aj iné druhy okrem povinných zložiek
obec netriedila zelený odpad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
dostatočná informovanosť občanov o triedení
nenaplnenie štandardu zberu pre plasty
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
zmluva so zberovou spoločnosťou nebola aktualizovaná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
údaje o nádobách v zmluve boli neaktuálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v budúcom období nebude schopná naplniť ciele stanovené EÚ
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
niektoré činnosti v rámci odpadov sa vykonávali bez toho, aby boli uvedené v PR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
absencia skutočnej hodnoty MU v časovom rade okrem rokuj 2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
absencia monitorovacej správy z vecného hľadiska za roky 2015,2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
hodnoty MU, resp. komentáre k nim boli formulované nejednoznačne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2
z hľadiska cieľov obce uvedených v PR možno vyhodnotiť systém ako účinný
absencia overenia pravdivosti údajov o množstvách triedeného odpadu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
VZN obce Varín o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obsahovalo všetky náležitosti podľa príslušného znenia zákona, t.j. ku dňu 30.06.2016
Z pohľadu porovnania reálnej a cieľovej hodnoty podielu triedeného odpadu na KO (20,85 % oproti 30 %) v roku 2017 sa systém nakladania s odpadmi v obci javí ako neúčinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z hľadiska celkových nákladov na triedený zber (t.j. aj po zohľadnení nákladov od zberovej spoločnosti) nie je možné celkové zabezpečenie triedeného zberu obcou vyhodnotiť, nakoľko od zberovej spoločnosti nie sú k dispozícii údaje za celé kontrolované obdobie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Váhovce

IČO
00306266
Sídlo
Váhovce 329, 92562 Váhovce
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 07.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo svojom VZN neupravila v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21 zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nezaviedla a nezabezpečila vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec si neuplatnila ani jednu z možných zákonných výnimiek v súlade so zákonom o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec neviedla evidenciu o biologicky rozložiteľnom odpade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z., 79/2015 Z.z., 371/2015 Z.z.
Obec neohlasovala za kontrolované obdobie rokov 2015-2017 údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na okresnom úrade v Galante, odbor životného prostredia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nesplnila štandard zberu pri zbieranej zložke kovy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
programový rozpočet za kontrolované obdobie neobsahoval číselnú časť merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedosiahla v kontrolovanom období roku 2017 cieľ triedeného zberu stanoveného v Programe odpadového hospodárstva SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Zálesie

IČO
00682110
Sídlo
Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
02.07.2018 - 04.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezavedenie prevádzkovania zberného dvora vo VZN č. 1/2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nezabezpečila triedenie BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov za KO v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nevyberala poplatok od fyzickej osoby za odovzdanie DSO na zbernom dvore
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec viedla evidenčné listy za všetky druhy odpadov s výnimkou BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov ako aj VKM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nespĺňala štandard zberu pre triedenú zložku kov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z.

Obec Zámutov

IČO
00332968
Sídlo
Zámutov 0, 09415 Zámutov
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
21.08.2018 - 10.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom neobsahovalo informácie o mieste odovzdania veterinárnych liekov a humánnych liekov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
VZN o odpadoch nebolo uvedené do súladu s novým zákonom o odpadoch v stanovenej lehote do 30.06.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nemala zabezpečený triedený zber BRO zo záhrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z., 371/2015 Z.z.
Merateľné ukazovatele programového rozpočtu boli stanovené v rozpore s cieľmi odpadového hospodárstva (mali klesajúcu tendenciu).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nepokrývala výdavky na triedený zber z miestneho poplatku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Evidenciou obce neprechádzali mobilné zbery a výkupy papiera realizované súkromnými spoločnosťami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemonitorovala cieľ a merateľné ukazovatele programového rozpočtu a neprijala žiadne opatrenia v prípade ich neplnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Systém nakladania s odpadmi v obci bol neúčinný, keďže obec nedosiahla podiel triedeného odpadu stanovený EÚ a SR, vrátane cieľa obce stanového v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Čierna Voda

IČO
00305871
Sídlo
Čierna Voda 102, 92506 Čierna Voda
Kontrolované obdobie
2015 - 1. polrok 2018
Termín kontroly
08.08.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre použité jedlé tuky a oleje z domácností, kovy a papier.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec neviedla evidenciu o biologicky rozložiteľnom odpade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nezabezpečila na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad príslušné zberné nádoby ani kompostovacie zásobníky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
Obec neviedla evidenciu druhoch a množstve odpadov formou evidenčných listov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 366/2015 Z.z., 79/2015 Z.z.
Obec neohlasovala údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Obec nespĺňala štandard zberu pri skle ani pri spoločne zbieraných zložkách plasty a VKM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 371/2015 Z.z.
OZV nezabezpečovala propagačné a informačné aktivity na území obce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zohľadnení skutočnosti, že obec nedosahuje v triedenom zbere stanovené ciele sa systém nakladania s odpadmi javí ako neúčinný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť